ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Розвиток техніки читання у молодших школярів.

Практика переконує в тому, що формування техніки читання -процес складний, у якому важливими є мислення і мовлення, сприймання й пам'ять, слуховий і зоровий аналізатори.

Механізм читання складається з таких трьох компонентів:

1) зорове сприйняття надрукованого чи написаного (впізнання зорових сигналів букв, які позначають певні звуки); 2) відтворення звукової форми слова (промовляння, "озвучування" - в залежності від рівня оволодіння навичкою читання - словами чи складами); 3) усвідомлення змісту (розуміння прочитаного). Перші два компонента пов'язані з переведенням графічної форми слова у звукову -техніка читання [6, 123].Технічна сторона читання охоплює такі компоненти:

спосіб (побуквений, відривний складовий, плавний складовий, плавний складовий з цілісним прочитуванням окремих слів, читання цілими словами і групами слів); правильність, швидкість, виразність. Кожний із них окремо, як і їх сукупність, підпорядковуються смисловій стороні читання (свідомість читання).

Високашвидкість читання молодших школярів сприяє розвитку їх техніки читання, дає змогу знайомитися з більшою кількістю матеріалу, при цьому активніше засвоюється, переробляється інформація змісту прочитаного, в цілому підвищується результативність навчання.

Ефективна робота надудосконаленням темпу забезпечується за умови розвитку аналізаторів дитини, а саме: а) зорового (рухи очей); б) мовного (артикулювання); г) слухового (слухається переказ сприйнятого).

Результативність формування навички швидкого читання значною мірою залежить від розуміння самим учителеммеханізмучитання,факторів, що впливають на зазначений процес, а саме: характер тексту (складний чи легкий зміст); образ слова (шрифт, чіткість друкування); зорове поле (горизонтальне, вертикальне); здійснення антиципації (смислова здогадка), наявність регресіі у читанні (повернення до прочитаного), розвиненість артикуляційного апарату, постановка дихання, активізація мислення, хороша пам'ять і навіть життєвий досвід та загальний розвиток дитини.

Досягти оптимальної швидкості допоможе додержання таких порад:

1. Важлива не тривалість, а частота тренувальних вправ.

2. Систематичність їх проведення.

3. Розвиток оперативної пам'яті за допомогою зорових диктантів.

4. 3багаченя активного словника учнів.

5. Систематичний контроль з боку вчителя за успіхами дітей у пришвидшенні свого темпу читання.

6. Самозаміри швидкості, ведення таблиці «Як я читаю».

7. Обовязкові читацькі розминки.

Змістом читацьких розминок можуть бути такі тренувальні вправи:

- багаторазові читання у різному темпі (скоромовкою, повільно), з різним інтонуванням; парами; у два голоси "каноном"; з ритмічним постукуванням; спільне читання учнів з учителем, який своїм читанням уповільнює чи прискорює темп; напівголосне читання (гудіння) тощо.

Із швидкістю тісно пов'язаніусвідомлення і правильністьчитання. Дуже повільне читання затримує мислення, а отже – і розуміння прочитаного. Надзвичайно швидке - призводить до помилок, що теж впливає на усвідомлення тексту.

Читатисвідомо - означає повноцінно, адекватно авторському задуму, розуміти зміст прочитаного, уміти зіставляти з явищами навколишньої дійсності, доходити певних висновків у процесі читання.

Ступінь усвідомлення читання залежить від віку і загального розвитку дитини, здатностей її пам'яті та уваги, доступності літературного матеріалу.

Свідомість читання забезпечується за таких умов: розуміння значення всіх слів, речень у тексті; усвідомлення зв'язку окремих речень (часового, просторового, причиннового); засвоєння головної думки, тематичного змісту прочитаного тексту та взаємозв'язку його логічних частин.

Усвідомлення ідейно-тематичного, естетичного багатства прочитаного твору відбувається у результаті застосування найрізноманітніших прийомів роботи з текстом: словникова робота; підготовча робота до читання; первинне виразне читання; бесіда за безпосередніми враженнями від прочитаного; грамотний літературний аналіз твору.

Основні види роботи, що сприяютьсвідомому читанню: складання плану прочитаного; стислий, детальний, вибірковий, творчий переказ; підсумкова бесіда; творчі роботи у зв'язку з прочитаним.

Читатиправильно - означає читати безпомилково, не перекручуючи слів, не пропускати і не вставляти зайвих звуків, складів, не повторювати прочитаних слів кілька разів, правильно їх наголошувати, дотримуватись літературної вимови. Формування навички правильного читання закладається ще у добукварний період, коли учні набувають умінь вимовляти звуки відповідно до літературних норм.

Важливим прийомом у навчанні зазначеного читання є попередження помилок. Сприятиме цьому підготовча робота до читання: бесіда; розповідь учителя, пояснення незрозумілих слів, розгляд картин, діафільмів тощо.

Існують різні способи виправлення помилок по ходу читання: учень читає складами, записує на дошці; залучення інших учнів до роботи над усуненням неточностей прочитаного; учитель сам виправляє помилку.

Можливий варіант пам'ятки для учнів «Читай правильно»:

1.Стеж за словами у рядку, не переставляй їх. 2. Намагайся зрозуміти. про що читаєш. 3. Будь уважним до кожного слова, вимовляй орфоепічно правильно закінчення. 4. При читанні мовчки не воруши губами.

Виробляючи навички правильного читання, вчитель має виявити причини неправильного читання у окремих учнів і вжити відповідних заходів до виправлення недоліків. Для цього потрібно щоденно тренувати учнів; добирати вправи і тексти, посильні для кожного.

Якщо учень читає неуважно, надмірно поспішає, не вдумується в зміст і тому припускається помилок, то в такому випадку треба розвивати його увагу, поставити перед ним вимогу - не поспішай під час читання. Якщо учень чимось знервований, хвилюється, то такого учня доцільно викликати читати іншим разом.

Виняткове значення в навчальному процесі має і виразне читанняяк для поглиблення розуміння змісту твору, так і для розвитку емоцій, уяви і виховання естетичних почуттів. Для того, щоб навчити дітей виразно читати, вчитель має сам добре ним володіти. Виразного, емоційного читання від учнів можна вимагати лише тоді, коли твір глибоко проаналізований, усвідомлений його ідейний зміст.

Виразне читання - це мистецтво читання вголос, під час якого яскраво висловлюються думки, почуття автора, власне ставлення до прочитаного. Виразне читання є ключем до розуміння тексту і водночас базується на його усвідомленні, а значить – на глибокому літературному аналізі.

Оволодіння навичкамивиразного читання варто починати з усвідомлення його найважливіших складових:техніки мовлення – роботи над голосом, дикцією, диханням, орфоепією;логіки мовлення - усвідомлення логічного наголосу, пауз, темпу, інтонації;емоційно-образної виразності - розвиток творчого бачення, розуміння авторського підтексту, використання міміки, жестів. Можливий варіант пам'ятки:

1. Пам'ятай: неможливо прочитати виразно текст, якщо не розумієш його. Намагайся уявляти те, про що читаєш. 2. Визнач основне завдання під час читання (що ти хочеш передати голосом). 3. Читай, чітко вимовляючи слова, дотримуйся пауз у кінці речень, між абзацами і частинами тексту. 4. Виділяй голосом важливі думки. 5. Визнач інтонацією авторське, а згодом і своє ставлення до подій, героїв твору. 6. Склади партитуру навчального тексту - розмітку з позначками пауз, логічних наголосів, підвищенням і зниженням голосу тощо. 7. Прочитай вголос декілька разів текст за складеною партитурою для того, щоб передати думки, почуття автора. 8. Проконтролюй своєвиразне читання, пам'ятаючи основні вимоги, які ставляться до нього: уміння дотримуватись розділових знаків, логічних і психологічних пауз, логічного наголосу, тембру, інтонації, темпу і ритму читання.

Процес читання реалізується через читаннявголос (голосне) і мовчазне. Читання мовчки - найважливіше читацьке уміння, яке готує учнів до позакласного читання. З метою досягнення результативностімовчазного читання необхідно: а) поставити мету чи дати завдання перед читанням мовчки: знайти в тексті відповідь на певне запитання; прочитати й переказати прочитане; прочитати й пояснити заголовок статті; скласти план прочитаного; поділити текст на частини; дібрати малюнки до прочитаного; знайти й виписати з тексту окремі уривки тощо; б) матеріал для читання обмежити в часі; в) дати вказівки, як читати мовчки (не шепотіти, не рухати губами, язиком, не пропускати жодного слова тощо); г) обов'язково перевірити, як учні усвідомили прочитане.

У 2-ому класі збільшується питома вага мовчазного читання у порівнянні з голосним, а на уроці у 3(4)-ому класі читання мовчки є основним видом.

Мовчазному читанню передує голосне.Воно триває впродовж усього початкового навчання. Саме читання вголос дозволяє успішно здійснювати зворотній зв'язок (ступінь володіння технікою читання контролюється вчителем). Читання вголос активізує роботу всього класу, допомагає тим, хто відчуває труднощі у набутті навичок читання. Воно допомагає вчити дітей виразно читати, сприяє кращому усвідомленню прочитаного, посилює виховний та естетичний вплив на слухачів. Здійснюється воно застосуванням різнихформ учнівського читання: індивідуального, хорового, «ланцюжкового», вибіркового, читання в особах тощо.

Отже, читання - складний психофізіологічний процес, який полягає у взаємодії таких трьох компонентів: зорового сприймання тексту, його озвучення та усвідомлення прочитаного; методичний аспект поняття "техніка читання" - це формування способів читання, швидкості, правильності, виразності в поєднанні з усвідомленням прочитаного [6, 123].

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти