ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


До головних принципів фін управління на підприємстві відносять

Тема

Фінансовий менеджмент- система управління формуванням чи розподілом і використанням фінансових ресурсів суб’єкта господарювання та оптимізації обороту його грошових коштів.

Головною метою фін менеджменту є забезпечення максимального добробуту власників підприємства в поточному і перспективному періодах.

Завдання фін.менеджменту:

1. формування достатнього обсягу фін ресурсів відповідно до цілей розвитку підприємства

2. ефективне використання сформованого фін капіталу у розрізі напрямів діяльності підприємства

3. ефективне управління грошовими потоками

4. мінімізація фін ризиків при очікуваному рівні прибутку

5. максимізація прибутку з найменшим рівнем фін ризику

6. заб-ня беззбиткової діяльності під-ва

Об’єкт фін управління- формув і використ усіх видів фін ресурсів

Суб’єкт фін дирекція або фін менеджер.

Фін менеджмент базується на концепціях:

1.концепція грошових потоків

2. вартість грошей у часі

3. підпр-го і фін ризику

4. ціни капіталу.

Чинники, що впливають на прийняття фін рішень можна поділити на внутр і зовн.

Внутрішні: досконалість фін звітності

-рівень ведення управл обліку

-глибина і системність проведення фін аналізу

-наявність фахівця(фін менеджера)

Зовнішні: стабільність законодавства

-рівень екон активності країни, розвиненість фін ринку

-рівень інфляції

-рівень податкового навантаження

-Рівень конкуренції

 

Функції фін менеджменту:

-фін планування і прогнозування

-організація фін-господ діяльності

-фін регулювання

-координування і забезп взаємоповяз.

-Стимулювання

-фін контроль

 

Функціональні обов’язки фін менеджера:

-організація фін роботи на підприємстві

-розроблення планів прогнозів проектів вкладення капіталу

-оцінка різних варіантів вкладення капіталу та вибір оптимальності

-управління активами, пасивами та іншими елементами фін-господарської діяльності

-проведення кредитної і валютної політики під-ва

-аналіз фін стану суб’єкта господарювання.

Фін методи:

-прогнозування, планування,інвестування, оподаткування, самофінансування

Фін важелі

-прибуток, дохід, податок, відостки, інвестиції, цільові фонди, види кредитів

Правове забезпечення

-закони, постанови, накази, статут

Нормативне забезпечення

-інструкції,нормативи, норми, методичні вказівки

Інформ.забезпечення

-звіти, статистичні дані, дослідження.

До головних принципів фін управління на підприємстві відносять

-збалансування фін ресурсів

-розширення виробництва і забезпечення інноваційного розвитку

-використання сучасних інструментів (адекватних умовах господарювання фін підприємства)

-контроль за виконанням прийнятих фін рішень

-оптимізації часу прийняття фін рішень

-оцінки непередб ачених наслідків впливу зовнішніх факторів

 

Принципи фін менеджменту «для роздумів»:

-думай перед тим, як діяти, бо гроші не твої

-вимоги до фін менеджера більші ніж його можливості

-добре управління є наслідком доброї ідеї

-менеджер або може зробити свою роботу або не може

-Видатки мають бути меншими від доходів

-якщо дії вимагають складних розрах потрібно відмовитись від таких дій

-якщо спробувати зробити неможливе обов’язково програєш

-менеджер ніколи не доводить своєї не правоти

-хибна ціль досягається хибними шляхами

-найкращий спосіб робити гроші це перестати їх губити

 

Показники

1. Додана вартість= вартість вигот продукції(собівартість,вартість за якою прод реаліз.) + запаси гот продукції+ дебіт заборгованість+ податкові платежі+% за кредит і його погашення+ орендна плата-матеріальні витрати

2. брутто результат експлуатації інвестицій (БРЕІ)= додана вартість-витрати на оплату праці з нарахув

3. Нетто-результат експлуатації інвестицій(НРЕІ)=БРЕІ-витрати на відновлення основних засобів (капіталу),тобто амортизація

НРЕІ=прибуток +%за кредит.

4. екон рентабельність= НРЕІ/активи*100%*Оборот/Оборот . Оборот=виручка від реаліз продукції+позареалізаційні доходи

5. комерційна маржа=НРЕІ/Оборот*100%

6. коеф трансформації=ОБОРОт/активи

КТ показує скільки грош. Один обороту припадає на 1 гр одиницю активів.

 

Тема

Грошовий потік-сукупність розподілених у часі процесів надходження і витрачання коштів під-ва,що форму-ся в результаті його господарської діяльності

Основні ознаки грош потоків на підприємстві:

- рух грошових коштів відбув у зв’язку з виконанням договірних зобов’язань між економічними суб’єктами (існує документальне підтвердження)

- особливості господарської діяльності передбачає необх групув грош потоків за певними критеріями

- грошові потоки мають виключно фін характер.

Класифікація грошових потоків

1. Вид господарської діяльності:гр. потік від операційної, інвестиційної, фінансової діяльності.

2 Масштаб діяльності на підприємстві: гр. потік під-ва в цілому, підрозділу, господарської операції.

3. Напрями руху грошових коштів: вхідний (позитивний),вихідний(негативний)

4. Значимість грошових потоків: пріоритетний, другорядний, обслуговуючі,

5.Розподіл в часі: поточні(теперішні), очікувані ( майбутні)

6.Величина грош потоку: валовий,чистий

7. Стабільність формування в часі: регулярний з рівномірними часовими інтервалами, регулярний з нерівномірними часовими інтервалами, нерегулярний грошовий потік (виникає періодично)

8. Характер грошового потоку щодо під-ва:внутрішній,зовнішній.

 

Приклади вхіднихх грош потоків

-надходження виручки від реалізації продукції

-отрим дивідендів від інвестиційної діяльності

-отримання фін кредитів

-розміщення корпоративних цінних паперів

-надходження від оренди роялті

-отриманні фін допомоги

-надходження від іншої реалізації

-цільове фінансування.

Приклади вихідних грош потоків:

-оплата рахунків постачальник

-інвестування у фін активи

-виплата дід власником

-Погаш кредитів

-викуп акцій (корпорат ц.п)

-Сплата орендних платежів

-оплата праці

-придбання реальних активів

-сплата податків

 

Грошовий потік від операційної діяльності.

Важливою кількісною характеристикою господарської діяльності є розрах та оцінюв абсолютної величини грош потоку від операційної діяльності.

Грош потік від операційної діяльності є головним джерелом фін забезпечення господарської діяльності під-ва.

 

Інвестиційна діяльність-сукупність операцій із придбання та продажу довго строк (необх)активів, а також короткості. (поточних фін інвестицій)., які не є еквівал грош коштів.

Операц в межах ін вест діяльності як правило ведуть до зменш абсолютної величини і/або структури першого розділу активу балансу під-ва.

Типові приклади грош потоків від інвестиційної діяльності

-придбання і введ в експлуатацію виробничого обладнання

-придбання нематеріальних активів

-здійсненя інвестицій

-придбання ринкових ц.п та отримання дивідендів за ними

-фін-ня та отримання доходів від спільної діяльності

 

Грошовий потік від інвестиційної діяльності носить переважно обслуговуючий характер. Грош потік може мати відємне значення, оскільки доходи від інвестиційної діяльносіті не перекрив потреби під-ва в ін вест капіталі.

За умови цільового характеру і керованості грош потік від інвестиційної діяльності може виступати однак довго строк реструктуризації під-ва і сприйматися як показник його фін-господарської діяльності.

 

Тема

Компаундування- математична модель визначеня МВ грош коштів, які є в розпорядженні підприємця на початок функціонування під-ва ( у поточний момент часу)

Для аналізу майб ГП можуть використовувати такі моделі:

1. просте компаундування (нарощення) вартості ГП

2. компаундування (нарощення) ануїтетів.

 

У процесі простого компаундування визначають МВ грошей вкладено одноразово під певний процент (простий чи складний)

 

FV=PV(1+i*n) прості %

Складні FV=PV(1+i) в степені n

 

Ануїтет-серія рівновеликих платежів (внесків) протягом визначеної кількості періодів.

Розрізняють звичайний та авансований ануїтет.За звичайним ануїтетом платежі здійснюють наприкінці кожного періоду (постнумерандум), за авансованого (пренумерандум) – на початку.

Дисконтування- це фінансово-математична модель визначення теперішньої чи поточної вартості ГП, надходження яких матимуть місце у майбутньому протягом планового періоду.

Для аналізу ГП і зміни їх вартості у часі можуть використовувати такі моделі дисконтування:

- просте дисконтування (відтерміновані ренти)

- дисконтування ануїтетів ( авансованої ренти)

 

Дисконтування ГП використовують в оцінюванні поточної ц.п, об’єктів нерухомості, які планують продати у майбутньому.

Визначення ТВ ануїтетів застосовують для лобчислення постійних рівних витрат з:

-погашення кредиту

-орендних платежів користування активами під-ва

- для порівння ТВ ц.п, які дисконтують під різні % ставки.

-для визначення суми, яку необхідно накласти на депозит за бажанням (можливості) отримувати кожного року однакову суму коштів.

 

Тема

Активи- контрольовані підприємством ресурси, використання яких приведе до отримання економічної вигоди в майбутньому.

Класифікація активів під-ва:

1. за формою функціонування:матеріальні, нематеріальні, фінансові

2. за особливостями обороту у господарській діяльності: оборотні, необоротні

3. за джерелами формування: валові, чисті

4. за характером володіння: власні,фондовані, безоплатно отримані

5. за характером використання сформованих активів: продуктивні, непродуктивні

6. за характером надходження щодо підприємства: внутрішні, зовнішні

7. за ліквідністю :високоліквідні (коротко строк фін вклад., КС деб заборгованість), середньо ліквідні (запаси готової продукції, деб заб-сть), абсолютно ліквідні (грошові активи фірми)низько ліквідні (необ активи, довгості фін вклад.) не ліквідні (безнадійна дебіт заборг, збитки)

Основні завдання в управл операційними активами:

- формування достатнього обсягу і необхідного складу активів

- забезп макс прибутковості (рентабельності)тпід-ва при визначеному рівні ризику

- забезп мінім рівня ризику при визначеному рівні приб-ї п-ва

- забезп постійної платоспроможності за рах забезп ліквідності

- оптимізація обороту А.

 

Оборотні активи – це частина майна під-ва, втілена у матер виробничих запасах, незаверещених розрах., залишкових грошових коштів і поточних фін вкладеннях.

Ознаки оборотних активів:

1. мають бути заздалегідь авансовані

2. повинні постійно поновлюватися в господарському процесі

3. абсолютна потреба в ОА залежно від обсягів господ діяльності умов постачання.

 

Структура ОА: запаси, векселі одержані, дебіторська заборгованість, поточні фінансові інвестиції, грош кошти та їх еквіваленти, ін оборотні активи.

Переваги ОА: вища ліквідність (здатність швидше перетворюватись на готові засоби платежу-готівку), можливість збільшити швидкість обігу в раціональному управлінні.

Недоліки ОА: можливе інфляційне знецінення, зайві витрати на утримання надлишкових ОА, вищий рівень фін-вих ризиків.

Операційний цикл-проміжок часу між придбанням виробничих запасів і отримання грошових коштів від реалізації продукції.

 

Тривалість ОЦ=тривалість обороту сировини і матеріалів+тривалість обороту продукції+тривалість інкасації поточної дебіторської заборгованості (днів)

 

Виробничий циклхар-зує проміжок часу від надходження сировини і матеріалів до відвантаження виготовленої з них готової продукції.

 

Тривалість ВЦ=тривалість обороту сировини і матеріалів+тривалість обороту незавершеного вир-ва+ трив обороту готової продукції.

 

Фінансовий цикл-період між початком сплати постачальником отриманих від них матеріалів і початком надходження коштів від покупців (погащ дебіт заборгованості)

 

Тривалість ФЦ=тривалість ВЦ+ тривалість обороту дебіторської заборгованості – тривалість обороту кред-кої заборгованості.

 

Основні етапи управління ОА:

1. аналіз ОА у попередньому періоді

2. види політики формування ОА

3. оптимізація обсягу ОА

4. оптимізація співвідношення постійної і змінної частин ОА

5. забезпечення необхідної ліквідності ОА

6. забезпечення необхідної рентабельності ОА

7. вибір форм і джерел фінансування ОА

 

Показники у фін-ні ОА під-в:

1. обсяг поточного фін-ня ОА= середня величина запасів сировини і матеріалів + середню величину дебіт заборгованості-середню величину кред заборгованості.

2. розрахунок прогнозної величини кред заборгованості= (середня величина кред. Заборгованості в поточному періоді+КЗР+КЗпрот)(1+Тприрод)

 

Необоротні активи- це частина майна під-ва, яка багаторазово бере участь у процесі господарської діяльності і переносить свою вартість на вартість вигот-ї продукції шляхом нарахування амортизації

Структура НА:

1. нематеріальні активи

2. незавершене будівництво

3. основні засоби

4. довгострокові фінансові інвестиції

5. довгострокова дебіторська заборгованість

6. відтер міновані под-ві зобов’язання

7. інші НА

 

Переваги НА:

1 менший ризик впливу інфляції (перевищення зростання ринкових цін на НА над темпами інфляції)

2. тривалий період використання виробничлого процесу

3. здатність приносити прибуток у разі несприятливої господарської діяльності

 

Недоліки НА

1. низький рівень маневреності

2. неможливість швидко змінити структуру вкладених коштів

3. низький рівень ліквідності

 

Основні етапи управління НА:

1. аналіз НА під-ва у попереднтьому періоді

2. оптимізація загального обсягу і стр-ри НА

3. забезпечення правильності нарахування

4. забазеп відпов НА

5. забезп ефективності викор НА

6. вибір форм і джерел фін-ня НА

 

Головні показники в управлінн НА:

1. введений коеф придатності= залишкова вартість НА/Первісна вартість НА

2. коеф вибуття НА=НА,які вибули/НА на початок періоду

3. коеф введення в дію=НА,які введені/НА на кінець періоду.

4. коеф відновлення НА=НА,які були введені-НАвиведені/НА на кінець періоду

5. Кофе виробничої ліквідності=середня величина НА протягом визначеного періоду/обсяг реалізаці продукції

 

Тема

Капітал-сума вартісної оцінки майна підприємця яке він може використати на господарські потреби

 

Капітал під-ва має такі специфічні хар-ки:

1. капітал під-ва, як об’єкт управління економічною діяльністю.

2. капітал під-ва, як об’єкт управл фін діяльністю

3. капітал підва, як об’єкт управл за формами власності

4. як об’єкт управління факторами ризику.

 

Позитивні особливості ПК

- широкі можливості залучення

- забезпечення зростання фін потенціалу під-ва

- нижча, порівняно із ВК вартість залучених позикових оштів

- здатність сприяти приросту фін рентабельності

 

Недоліки ПК

- ризик зниження фін стійкості та втрати платоспроможності

- прибуток зменшують на суму позикового % у всіх його формах

- висока залеж вар-ті ПК від коливань фін ринку

- складність процедури залучення коштів.

 

Послідовність управління ПК

- аналіз формув і викор коштів у звітному періоді

- визнач мети залуч кап-лу в майб періоді

- визнач Макс обсягу залуч капіталу

- оцінка вартості різних форм ВК

- визнач обсягів коротко- і довгострокових позикових коштів

- визнач складу кредиторів

- заб-ня своєчасних розрахунків за отриманими кредитами

- заб-ня ефективного використ ПК.

 

Ціна капіталу- загальна сума коштів, яку треба сплатити за використ певного обсягу фін ресурсів.

Цвк=Дпр+Дприв/ВК

Дпр=дивід за простими акціями

Дприв-привілейованими акціями

ВК=середня величина ВК за аналізований період

 

Ціну капіталу обчислюють з такою метою:

- для визначення середнього рівня фінансових витрат підприємства

- для вибору інвестиційного проекту

- для управління структурою капіталу

- для визначення ціни фірми.

 

Ефект фінансового важеля – приріст рентабельності власних коштів, який виникає завдяки позикових.

ЕФВ= (1-Спод)(ЕР-СРСп)*ПК/ВК

ПК/ВК-плече фін важеля.

 

Правила формування структури капіталу з використанням ЕФВ:

1. якщо позика сприяє збільшенню ЕФВ – це вигідно, однаук, необіхно слідкувати за станом диференціалу.

2. ризик кредитора визначається через величину диференціалу. Чим він більший, тим ризик менший і навпаки.

3. диференціал не повинен бути відємним.

4. величина плеча фін важеля вказує на ступінь ризику, пов’язану з підприємством. Чим більше плече важеля, тим більший і ризик.

 

Емісія акцій:

Переваги:

- контроль за під-вом не втрач.

- Фін ризик не зростає або зростає незначно

- Мобіліз коштів на визнач термін

 

Недоліки:

- висока вартість залуч коштів

- обсяг фін-ня обмежений

 

Випуск облігацій

Переваги:

- контроль под під-вом не втрат

- низька вартість залучення коштів.

 

Недоліки:

- зростає фінансовий ризик

- термін повернення строго визначений.

 

Приймаючи остаточне рішення про розширення капіталу фін менеджер враховує такі чинники:

- особливості галузі

- стадії розвитку під-ва

- рівень опод прибутку

- розвиненість фін ринку

- можливість отримати прийнятний за ціною кредит.

 

Критерії формування раціональної структури капіталу:

1. темпи нарощ оборотів під-ва

2. стабільність динаміки обороту

3. рівень і динаміка рентабельності

4. структура активів

5. податкове навантаження

6. ставлення кредиторів до під-вав

7. підходи і думки консультантів та рейтингових агентів

8. допустимий рівень ризику для менеджера

9. стратегічні і цільові фін орієнтири під-ва в контексті його фін стану.

10. стан ринку коротко і довгострокових капіталів

11. фін гнучкість під-ва

 

Головною метою фін менеджера є формування капіталу за найнижчою ціною з одночасним підтриманням кредитної репутації на рівні достатньому щоб забезпечити надходження коштів на прийнятих умовах.

 

Тема

Варіант 1

Структура НА:

8. нематеріальні активи

9. незавершене будівництво

10. основні засоби

11. довгострокові фінансові інвестиції

12. довгострокова дебіторська заборгованість

13. відтер міновані под-ві зобов’язання

14. інші НА

Функції фін менеджменту:

-фін планування і прогнозування

-організація фін-господ діяльності

-фін регулювання

-координування і забезп взаємоповяз.

-Стимулювання

-фін контроль

 

задача

зад зн активи?

А=ВК+ПК

ВАРІАНТ.4,в.35

Показники (брутто рез..)

Показники

7. Додана вартість= вартість вигот продукції(собівартість,вартість за якою прод реаліз.) + запаси гот продукції+ дебіт заборгованість+ податкові платежі+% за кредит і його погашення+ орендна плата-матеріальні витрати

8. брутто результат експлуатації інвестицій (БРЕІ)= додана вартість-витрати на оплату праці з нарахув

9. Нетто-результат експлуатації інвестицій(НРЕІ)=БРЕІ-витрати на відновлення основних засобів (капіталу),тобто амортизація

НРЕІ=прибуток +%за кредит.

10. екон рентабельність= НРЕІ/активи*100%*Оборот/Оборот . Оборот=виручка від реаліз продукції+позареалізаційні доходи

11. комерційна маржа=НРЕІ/Оборот*100%

12. коеф трансформації=ОБОРОт/активи

КТ показує скільки грош. Один обороту припадає на 1 гр одиницю активів.

 

недоліки ПК

Недоліки ПК

- ризик зниження фін стійкості та втрати платоспроможності

- прибуток зменшують на суму позикового % у всіх його формах

- висока залеж вар-ті ПК від коливань фін ринку

- складність процедури залучення коштів.

 

ЧГП від фін д-ті

точка Беззбитковості= поріг рентабельності/ціна

Поріг рент=пост витрати/ коеф Виробничої маржі

ВАРІАНТ 7

напр викор ПР

Напрями використання прибутку:

- для розрахунку з державним бюджетом різних рівнів

- для створення резервного (страхового) фонду

- для створення фонду нагромадження

- для формування фонду споживання (задоволення невиробничих потреб)

Ці напрями регулюються законодавчими актами кожної країни. Згідно з законодавством державний вплив на вибір напрямів і обсягів використання прибутку (доходу) здійснюється через податки, податкові пільги, а також економічні санкції.

 

 

завд фін мендж

Завдання фін.менеджменту:

7. формування достатнього обсягу фін ресурсів відповідно до цілей розвитку підприємства

8. ефективне використання сформованого фін капіталу у розрізі напрямів діяльності підприємства

9. ефективне управління грошовими потоками

10. мінімізація фін ризиків при очікуваному рівні прибутку

11. максимізація прибутку з найменшим рівнем фін ризику

12. заб-ня беззбиткової діяльності під-ва

 

розрах ТВ за скл %

ТВ=МВ/(1+і/м) в степені n-m

дивід через НРП

НРП-норма розподілу прибутку

НРП=Дивіденди/ЧП

ДИвід=НРП*ЧП

ВАРІАНТ 23

управл грош потоком

ВАРІАНТ 24

ЕР-?

13. екон рентабельність= НРЕІ/активи*100%*Оборот/Оборот . Оборот=виручка від реаліз продукції+позареалізаційні доходи

 

крит раціональної структури капіталу

Критерії формування раціональної структури капіталу:

12. темпи нарощ оборотів під-ва

13. стабільність динаміки обороту

14. рівень і динаміка рентабельності

15. структура активів

16. податкове навантаження

17. ставлення кредиторів до під-вав

18. підходи і думки консультантів та рейтингових агентів

19. допустимий рівень ризику для менеджера

20. стратегічні і цільові фін орієнтири під-ва в контексті його фін стану.

21. стан ринку коротко і довгострокових капіталів

22. фін гнучкість під-ва

 

ЗАДАЧА 1

ВТР через РВК

ВТР-внутр темпи росту

ВТР=РВК(1-НРП)

НРП=Диві/ЧП

ЗАДАЧА 2

розрах ТВ за скл %

ТВ=МВ/(1+і/м) в степені n-m

 

ВАРІАНТ 29

структура вкСтруктура ВК:

Статутний капітал, пайовий капітал, додатково вкладений (емісійні різниці), інший додатковий капітал (сума, до оцінки необ активів) резервний капітал, нерозподілений прибуток.

Чистий грошовий потік є зміною абсолютної величини грошових коштів, які перебувають у розпоряджені під-ва протягом певного періоду.

Чистий грошовий потік-це арифметична сума грошових потоків підприємства від його операційної інвести, фін діяльності.

 

брутто-рез

14. брутто результат експлуатації інвестицій (БРЕІ)= додана вартість-витрати на оплату праці з нарахув

 

зфс=врп=пр

 

ВАРІАНТ 8

структура ПК

Структура ПК: дс фін зобов’язання, поточні фін зобов’язання.

"дилема"

 

Грошовий потік-сукупність розподілених у часі процесів надходження і витрачання коштів під-ва,що форму-ся в результаті його господарської діяльності

 

поріг рентабельн

ПР=Постійні витрати/коеф Виробничої маржі

 

ВАРІАНТ 11

Непрямий метод корегування абсолютної величини прибутку під-ва до опотадкування на величину впливу не грошових операцій в рамках операційної діяльності суб’єкта господарювання

 

принципи ф-ня кап п-тва

ВАРІАНТ 16

принц фін мендж

ВАРІАНТ 17

головні завд упр А

Основні завдання в управл операційними активами:

- формування достатнього обсягу і необхідного складу активів

- забезп макс прибутковості (рентабельності)тпід-ва при визначеному рівні ризику

- забезп мінім рівня ризику при визначеному рівні приб-ї п-ва

- забезп постійної платоспроможності за рах забезп ліквідності

- оптимізація обороту А.

 

зовнішні і вн чинники фін мендж

Внутрішні: досконалість фін звітності

-рівень ведення управл обліку

-глибина і системність проведення фін аналізу

-наявність фахівця(фін менеджера)

Зовнішні: стабільність законодавства

-рівень екон активності країни, розвиненість фін ринку

-рівень інфляції

-рівень податкового навантаження

-Рівень конкуренції

 

 

Д-?

Дивід=НРП*ЧП

 

ВАРІАНТ 31

основні показники фін мендж

Показники

15. Додана вартість= вартість вигот продукції(собівартість,вартість за якою прод реаліз.) + запаси гот продукції+ дебіт заборгованість+ податкові платежі+% за кредит і його погашення+ орендна плата-матеріальні витрати

16. брутто результат експлуатації інвестицій (БРЕІ)= додана вартість-витрати на оплату праці з нарахув

17. Нетто-результат експлуатації інвестицій(НРЕІ)=БРЕІ-витрати на відновлення основних засобів (капіталу),тобто амортизація

НРЕІ=прибуток +%за кредит.

18. екон рентабельність= НРЕІ/активи*100%*Оборот/Оборот . Оборот=виручка від реаліз продукції+позареалізаційні доходи

19. комерційна маржа=НРЕІ/Оборот*100%

20. коеф трансформації=ОБОРОт/активи

КТ показує скільки грош. Один обороту припадає на 1 гр одиницю активів.

 

упр опер необ А

Основні етапи управління НА:

7. аналіз НА під-ва у попереднтьому періоді

8. оптимізація загального обсягу і стр-ри НА

9. забезпечення правильності нарахування

10. забазеп відпов НА

11. забезп ефективності викор НА

12. вибір форм і джерел фін-ня НА

 

ГП від інв д-ті

поріг рента бел=пост витрати/коеф ВМ

 

 

ТЕМА 7

Фінансове планування-процес розроблення системи фін планів і планових показників щодо забезп розвитку підприємства необхідними фін ресурсами та підвищення ефективності його фінансової д-сті в очікуваному періоді.

 

Елементи ФП:

- прогнозування д-сті;

- поточного планування;

- оперативного планування.

 

Принципи ФП:

-Відповідності строку. Досягнення узгодженості інтервалів часу функціонув активів та періодів існування зобовязань

- Забезп постійної потреби в оборотному капіталі. Обов залучення довгострокових джерел фінансування частини обор активів та забезп наявності власних оборотнихт активів.

- Забезп залишку грошових коштів. Наявність і підтримання оптимального залишку коштів на рахунках в обсязі, необхідному для оплати зобов у наст періоді.

 

Завдання ФП:

-Забезп виробничої та інвестиц д-сті необх фін ресурсами.

- встановлення раціон взаємовідносин з постачальниками, споживачами, банками та інекон субєктами.

-обгрунтування напрямків вкладення капіталу та оцінювання раціональності його використання.

-виявлення резервів зростання прибутковості підпр.

-проведення контролю за ефектив використання фін ресурсів.

 

Класиф методів планування:

1Вихідна позиція для розроблення плану: ресурсний і цільовий;

2 Принципи визначення планових показників: екстраполяційний і інтерполяційний.

3 Спосіб розрахунку планових показників: статистичний, факторний, нормативний.

 

4Варіантність планів: одноваріантний, поліваріантний, економіко-математичної оптимізації

5 Форма подання планових показників: табличний, лінійно-графічний, логіко-структурний.

 

Фінансова стратегія – довгострокова мета фін д-сті підпр , що залежить від його фін політики, вибору ефективних напрямів її досягнення.

 

Вихідним етапом планування є прогнозування основних напрямів д-сті підпр , що здійснюється у прцесі перспективного планування. На цьому етапі визначаються і параметри поточного фін планування.

 

Основу перспективного фін планування складає прогнозування – розроблення альтергативних фін показників і параметрів, використання яких відповідно до тенденції зміни ситуації на ринку дає змогу визначити один із варіантів розвитку підпр.

 

Результатом перспективного фін планування є трозробка трьох основних прогнозів:

-прогноз прибутків і збитків;

-прогноз руху грошових коштів;

-балансу активів та пасивів підприємства.

 

Поточне фінансове плануванняполягає у розроблені конкретних фін планів.

 

Види поточних планів:

-функціональні плани;

-одночасні плани;

-стабільні плани;

-плани рекомендаційного характеру.

 

Оперативне фін плануваннянеобхідне підприємству для контролю за фактичним надходженням грошових коштів на поточний рахунок , витрачанням коштів у процесі господарської д-сті та виконання поточного фін плану.

 

До оперативних фін планів нал:

-баланс надходження коштів підприємств;

-платіжний календар;

-податковий календар;

касовий план;

- бюджет;

 

Результат госп д-сті(РГД)

РГД=БРЕІ – зміна поточних фін потреб – виробничі інвестиції + звичайний продаж майна.

Зміна пот фін потреб- це різниця між коштами, перетвореними в запаси, і клієнтською заборгованістю постачальникам.

Звичайний продаж майна-продаж старого обладнання при заміні його новим.

 

Результат фін д-сті(РФД)

РФД= -зміна позичкових коштів

-сума відсотків

-податок на прибуток

-виплачені дивіденди

+кошти,отримані від емісій акцій

-кошти, вкладені в статутні фонди інших підпр

-інші довгострокові фін вкладення

+прибуток від участі в капіталі інших підпр

+доходи від ін довгострок фін вкладень.

Результат фін-госп д-сті(РФГД)

РФГД= РГД+РФД

Аналіз РФГД, РГД, РФД потрібний для виявлення величини і динамікм грошових коштів п-ства в рез якого госп-інвестиційної і фіе д-сті, для оцінки його спроможності розрахуватися за зобовязаннями, виплачувати дивіденди, покривати поточні фін-експлуатаційні потреби, тобто мати позитивні грошові потоки.

 

 

Тема

Фінансовий менеджмент- система управління формуванням чи розподілом і використанням фінансових ресурсів суб’єкта господарювання та оптимізації обороту його грошових коштів.

Головною метою фін менеджменту є забезпечення максимального добробуту власників підприємства в поточному і перспективному періодах.

Завдання фін.менеджменту:

1. формування достатнього обсягу фін ресурсів відповідно до цілей розвитку підприємства

2. ефективне використання сформованого фін капіталу у розрізі напрямів діяльності підприємства

3. ефективне управління грошовими потоками

4. мінімізація фін ризиків при очікуваному рівні прибутку

5. максимізація прибутку з найменшим рівнем фін ризику

6. заб-ня беззбиткової діяльності під-ва

Об’єкт фін управління- формув і використ усіх видів фін ресурсів

Суб’єкт фін дирекція або фін менеджер.

Фін менеджмент базується на концепціях:

1.концепція грошових потоків

2. вартість грошей у часі

3. підпр-го і фін ризику

4. ціни капіталу.

Чинники, що впливають на прийняття фін рішень можна поділити на внутр і зовн.

Внутрішні: досконалість фін звітності

-рівень ведення управл обліку

-глибина і системність проведення фін аналізу

-наявність фахівця(фін менеджера)

Зовнішні: стабільність законодавства

-рівень екон активності країни, розвиненість фін ринку

-рівень інфляції

-рівень податкового навантаження

-Рівень конкуренції

 

Функції фін менеджменту:

-фін планування і прогнозування

-організація фін-господ діяльності

-фін регулювання

-координування і забезп взаємоповяз.

-Стимулювання

-фін контроль

 

Функціональні обов’язки фін менеджера:

-організація фін роботи на підприємстві

-розроблення планів прогнозів проектів вкладення капіталу

-оцінка різних варіантів вкладення капіталу та вибір оптимальності

-управління активами, пасивами та іншими елементами фін-господарської діяльності

-проведення кредитної і валютної політики під-ва

-аналіз фін стану суб’єкта господарювання.

Фін методи:

-прогнозування, планування,інвестування, оподаткування, самофінансування

Фін важелі

-прибуток, дохід, податок, відостки, інвестиції, цільові фонди, види кредитів

Правове забезпечення

-закони, постанови, накази, статут

Нормативне забезпечення

-інструкції,нормативи, норми, методичні вказівки

Інформ.забезпечення

-звіти, статистичні дані, дослідження.

До головних принципів фін управління на підприємстві відносять

-збалансування фін ресурсів

-розширення виробництва і забезпечення інноваційного розвитку

-використання сучасних інструментів (адекватних умовах господарювання фін підприємства)

-контроль за виконанням прийнятих фін рішень

-оптимізації часу прийняття фін рішень

-оцінки непередб ачених наслідків впливу зовнішніх факторів

 

Принципи фін менеджменту «для роздумів»:

-думай перед тим, як діяти, бо гроші не твої

-вимоги до фін менеджера більші ніж його можливості

-добре управління є наслідком доброї ідеї

-менеджер або може зробити свою роботу або не може

-Видатки мають бути меншими від доходів

-якщо дії вимагають складних розрах потрібно відмовитись від таких дій

-якщо спробувати зробити неможливе обов’язково програєш

-менеджер ніколи не доводить своєї не правоти

-хибна ціль досягається хибними шляхами

-найкращий спосіб робити гроші

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти