ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Класифікація грошових потоків

1. Вид господарської діяльності:гр. потік від операційної, інвестиційної, фінансової діяльності.

2 Масштаб діяльності на підприємстві: гр. потік під-ва в цілому, підрозділу, господарської операції.

3. Напрями руху грошових коштів: вхідний (позитивний),вихідний(негативний)

4. Значимість грошових потоків: пріоритетний, другорядний, обслуговуючі,

5.Розподіл в часі: поточні(теперішні), очікувані ( майбутні)

6.Величина грош потоку: валовий,чистий

7. Стабільність формування в часі: регулярний з рівномірними часовими інтервалами, регулярний з нерівномірними часовими інтервалами, нерегулярний грошовий потік (виникає періодично)

8. Характер грошового потоку щодо під-ва:внутрішній,зовнішній.

 

Приклади вхіднихх грош потоків

-надходження виручки від реалізації продукції

-отрим дивідендів від інвестиційної діяльності

-отримання фін кредитів

-розміщення корпоративних цінних паперів

-надходження від оренди роялті

-отриманні фін допомоги

-надходження від іншої реалізації

-цільове фінансування.

Приклади вихідних грош потоків:

-оплата рахунків постачальник

-інвестування у фін активи

-виплата дід власником

-Погаш кредитів

-викуп акцій (корпорат ц.п)

-Сплата орендних платежів

-оплата праці

-придбання реальних активів

-сплата податків

 

Грошовий потік від операційної діяльності.

Важливою кількісною характеристикою господарської діяльності є розрах та оцінюв абсолютної величини грош потоку від операційної діяльності.

Грош потік від операційної діяльності є головним джерелом фін забезпечення господарської діяльності під-ва.

 

Інвестиційна діяльність-сукупність операцій із придбання та продажу довго строк (необх)активів, а також короткості. (поточних фін інвестицій)., які не є еквівал грош коштів.

Операц в межах ін вест діяльності як правило ведуть до зменш абсолютної величини і/або структури першого розділу активу балансу під-ва.

Типові приклади грош потоків від інвестиційної діяльності

-придбання і введ в експлуатацію виробничого обладнання

-придбання нематеріальних активів

-здійсненя інвестицій

-придбання ринкових ц.п та отримання дивідендів за ними

-фін-ня та отримання доходів від спільної діяльності

 

Грошовий потік від інвестиційної діяльності носить переважно обслуговуючий характер. Грош потік може мати відємне значення, оскільки доходи від інвестиційної діяльносіті не перекрив потреби під-ва в ін вест капіталі.

За умови цільового характеру і керованості грош потік від інвестиційної діяльності може виступати однак довго строк реструктуризації під-ва і сприйматися як показник його фін-господарської діяльності.

 

Грошовий потік від фінансової діяльності

Фін діяльність– сукупність операцій, які ведуть до зміни величини і/або структури власного та позикового капіталу

Приклади грош потоку від фін діяльності:

- емісія корпорт ц.п та обслугов іншого обігу

- отримання банк кредитів і його погашення

- отримання безповоротної фінансової допомоги

- придбання основних засобів за допомогою лізингу

- викуп корпоративних прав власної емісії

 

Формування грошового потоку від фін діяльності зазвичай не характ-ся стабільністю.

Грош потік від фін.д-стісвідчить про стійку залежність під-ва від зовнішнього фін-ня, тоді виникає потреба у формуванні високого рівня операційного грош потоку для обслугов зобов’язань.

 

Чистий грошовий потік є зміною абсолютної величини грошових коштів, які перебувають у розпоряджені під-ва протягом певного періоду.

Чистий грошовий потік-це арифметична сума грошових потоків підприємства від його операційної інвести, фін діяльності.

Прямий метод розрах оперційого грош потоку передбачає аналіз кожної окремої господарської операції, ідентиф грош потоку та визначення напрямку грош икошітв

Непрямий метод корегування абсолютної величини прибутку під-ва до опотадкування на величину впливу не грошових операцій в рамках операційної діяльності суб’єкта господарювання.

При розрахунку операційно-грошового потоку на підставі грошового методу виділяють такі напрямі трансформації прибутку до оподаткування у величину операційного грошового потоку.

Для розрахунку ЧГП п-вом проводять корегування ЧГП від операційної діяльності розрахованого за прямим або не прямим методом на величину грошових потоків суб’єкта господарювання від інвестиційної та фін-вої діяльності.

 

Складові політики управління грошовими потоками

1. цілі і завдання управління грошовими потоками

2. основні напрями управління ГП

3. критерії прийняття управлінських рішень

4. методи кількісної оцінки ГП

5. форми управління грошовими потоками.

 

Цілі і завдання в управлінні ГП:

- повнота і своєчасність покриття потреби п-ва у капіталі (п-во зобов’язане формувати свої грошові потоки так, щоб при потребі завжди були в наявності )

- підтримання сприятливого рівня платоспроможності і ліквідності

- забезпечення вхідних грошових потоків

- заб-ня ефективності використання грошових коштів

- отримання балансу між резервом ліквідності та витраченими альтернативними можливостями

Напрями управління гП виділ відповідно до їхніх видів. Управл ГП від операційної діяльності ґрунтується на використанні касових розривів внаслідок розбіжностей у термінах надходження і витрачання грошових коштів. Для скорочення касових розривів необхідно:

- прискорити оборотність робочого капіталу

- інкасацію дебіторської заборгованості

- використання послуг фін-кредитних установ щодо фін-ня боргових вимог під-ва (факторринг, форфейтинг)

- оптимізація умов постачання сировини на під-ва

 

Серед особливостей управління інвестиційними грошовими потоками можна виділити такі:

- взаємозалежність з операційними та фінансовими гп

- довгостроковий характер

- значний рівень невизначеності щодо очікуваних гп від інвестування

- можна використовувати різні підходи до оцінки гп

 

Управління грошовими потоками від фінансової діяльності пов’язано з таким:

- вхідні фінансові потоки є корегуючимидля величини гп від операційної діяльності та інвестиційної

- політикою п-ва щодо структури капіталу

- специфікою джерела формування дефіциту грошових коштів

- тимчасовим підтриманням резерву ліквідності під-ва за рахунок короткострокових зобов’язань

До головних критерій в управлінні грошовими потоками належать

- прибуток

- ліквідність

- структура капіталу

- мінімізація оподаткування

- розподіл ГП у часі

- термін мобілізації (інмобілізації) грошових коштів під-ва

- витрати пов’язані з формування гп

 

Кількісна оцінка ГП, показники:абсолютна величина , величина Fre cash Flow- грош потік до фінансування., FCF= ( ГП від опер ді-сті+ ГП інв ді-сть-I

 

Управління грошовими потоками обєднує реалізацію таких функціональних етапів:

- планування і прогнозування ГП та складання відповідних фін-вих планів

- впровадження бюджету ГП на під-ві

- фін-вий контролінг виконання бюджету ГП та планових показників (моніторинг виконання фін планів)

-корегування планових величин відповідно до зміни зовн-х та внутр-х умов реалізації плану.

 

 

Тема

Компаундування- математична модель визначеня МВ грош коштів, які є в розпорядженні підприємця на початок функціонування під-ва ( у поточний момент часу)

Для аналізу майб ГП можуть використовувати такі моделі:

1. просте компаундування (нарощення) вартості ГП

2. компаундування (нарощення) ануїтетів.

 

У процесі простого компаундування визначають МВ грошей вкладено одноразово під певний процент (простий чи складний)

 

FV=PV(1+i*n) прості %

Складні FV=PV(1+i) в степені n

 

Ануїтет-серія рівновеликих платежів (внесків) протягом визначеної кількості періодів.

Розрізняють звичайний та авансований ануїтет.За звичайним ануїтетом платежі здійснюють наприкінці кожного періоду (постнумерандум), за авансованого (пренумерандум) – на початку.

Дисконтування- це фінансово-математична модель визначення теперішньої чи поточної вартості ГП, надходження яких матимуть місце у майбутньому протягом планового періоду.

Для аналізу ГП і зміни їх вартості у часі можуть використовувати такі моделі дисконтування:

- просте дисконтування (відтерміновані ренти)

- дисконтування ануїтетів ( авансованої ренти)

 

Дисконтування ГП використовують в оцінюванні поточної ц.п, об’єктів нерухомості, які планують продати у майбутньому.

Визначення ТВ ануїтетів застосовують для лобчислення постійних рівних витрат з:

-погашення кредиту

-орендних платежів користування активами під-ва

- для порівння ТВ ц.п, які дисконтують під різні % ставки.

-для визначення суми, яку необхідно накласти на депозит за бажанням (можливості) отримувати кожного року однакову суму коштів.

 

Тема

Активи- контрольовані підприємством ресурси, використання яких приведе до отримання економічної вигоди в майбутньому.

Класифікація активів під-ва:

1. за формою функціонування:матеріальні, нематеріальні, фінансові

2. за особливостями обороту у господарській діяльності: оборотні, необоротні

3. за джерелами формування: валові, чисті

4. за характером володіння: власні,фондовані, безоплатно отримані

5. за характером використання сформованих активів: продуктивні, непродуктивні

6. за характером надходження щодо підприємства: внутрішні, зовнішні

7. за ліквідністю :високоліквідні (коротко строк фін вклад., КС деб заборгованість), середньо ліквідні (запаси готової продукції, деб заб-сть), абсолютно ліквідні (грошові активи фірми)низько ліквідні (необ активи, довгості фін вклад.) не ліквідні (безнадійна дебіт заборг, збитки)

Основні завдання в управл операційними активами:

- формування достатнього обсягу і необхідного складу активів

- забезп макс прибутковості (рентабельності)тпід-ва при визначеному рівні ризику

- забезп мінім рівня ризику при визначеному рівні приб-ї п-ва

- забезп постійної платоспроможності за рах забезп ліквідності

- оптимізація обороту А.

 

Оборотні активи – це частина майна під-ва, втілена у матер виробничих запасах, незаверещених розрах., залишкових грошових коштів і поточних фін вкладеннях.

Ознаки оборотних активів:

1. мають бути заздалегідь авансовані

2. повинні постійно поновлюватися в господарському процесі

3. абсолютна потреба в ОА залежно від обсягів господ діяльності умов постачання.

 

Структура ОА: запаси, векселі одержані, дебіторська заборгованість, поточні фінансові інвестиції, грош кошти та їх еквіваленти, ін оборотні активи.

Переваги ОА: вища ліквідність (здатність швидше перетворюватись на готові засоби платежу-готівку), можливість збільшити швидкість обігу в раціональному управлінні.

Недоліки ОА: можливе інфляційне знецінення, зайві витрати на утримання надлишкових ОА, вищий рівень фін-вих ризиків.

Операційний цикл-проміжок часу між придбанням виробничих запасів і отримання грошових коштів від реалізації продукції.

 

Тривалість ОЦ=тривалість обороту сировини і матеріалів+тривалість обороту продукції+тривалість інкасації поточної дебіторської заборгованості (днів)

 

Виробничий циклхар-зує проміжок часу від надходження сировини і матеріалів до відвантаження виготовленої з них готової продукції.

 

Тривалість ВЦ=тривалість обороту сировини і матеріалів+тривалість обороту незавершеного вир-ва+ трив обороту готової продукції.

 

Фінансовий цикл-період між початком сплати постачальником отриманих від них матеріалів і початком надходження коштів від покупців (погащ дебіт заборгованості)

 

Тривалість ФЦ=тривалість ВЦ+ тривалість обороту дебіторської заборгованості – тривалість обороту кред-кої заборгованості.

 

Основні етапи управління ОА:

1. аналіз ОА у попередньому періоді

2. види політики формування ОА

3. оптимізація обсягу ОА

4. оптимізація співвідношення постійної і змінної частин ОА

5. забезпечення необхідної ліквідності ОА

6. забезпечення необхідної рентабельності ОА

7. вибір форм і джерел фінансування ОА

 

Показники у фін-ні ОА під-в:

1. обсяг поточного фін-ня ОА= середня величина запасів сировини і матеріалів + середню величину дебіт заборгованості-середню величину кред заборгованості.

2. розрахунок прогнозної величини кред заборгованості= (середня величина кред. Заборгованості в поточному періоді+КЗР+КЗпрот)(1+Тприрод)

 

Необоротні активи- це частина майна під-ва, яка багаторазово бере участь у процесі господарської діяльності і переносить свою вартість на вартість вигот-ї продукції шляхом нарахування амортизації

Структура НА:

1. нематеріальні активи

2. незавершене будівництво

3. основні засоби

4. довгострокові фінансові інвестиції

5. довгострокова дебіторська заборгованість

6. відтер міновані под-ві зобов’язання

7. інші НА

 

Переваги НА:

1 менший ризик впливу інфляції (перевищення зростання ринкових цін на НА над темпами інфляції)

2. тривалий період використання виробничлого процесу

3. здатність приносити прибуток у разі несприятливої господарської діяльності

 

Недоліки НА

1. низький рівень маневреності

2. неможливість швидко змінити структуру вкладених коштів

3. низький рівень ліквідності

 

Основні етапи управління НА:

1. аналіз НА під-ва у попереднтьому періоді

2. оптимізація загального обсягу і стр-ри НА

3. забезпечення правильності нарахування

4. забазеп відпов НА

5. забезп ефективності викор НА

6. вибір форм і джерел фін-ня НА

 

Головні показники в управлінн НА:

1. введений коеф придатності= залишкова вартість НА/Первісна вартість НА

2. коеф вибуття НА=НА,які вибули/НА на початок періоду

3. коеф введення в дію=НА,які введені/НА на кінець періоду.

4. коеф відновлення НА=НА,які були введені-НАвиведені/НА на кінець періоду

5. Кофе виробничої ліквідності=середня величина НА протягом визначеного періоду/обсяг реалізаці продукції

 

Тема

Капітал-сума вартісної оцінки майна підприємця яке він може використати на господарські потреби

 

Капітал під-ва має такі специфічні хар-ки:

1. капітал під-ва, як об’єкт управління економічною діяльністю.

2. капітал під-ва, як об’єкт управл фін діяльністю

3. капітал підва, як об’єкт управл за формами власності

4. як об’єкт управління факторами ризику.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти