ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Прибуток у фін менеджменті можна розглядати як

- вираз результату фін-господарсьої діяльності і винагорода за під-кий ризик

- як показник ефективності управління операційною, інвестиц, фін діяльністю

- джерело самофінансування під-ва

 

Систему управління прибутком формують такі елементи:

- управління прибутком на етапі його формування

- управління доходам с/г

- управління витратами

- управління використанням прибутку

 

При управління прибутком предметом фін менеджменту виступають:

- дохід від реалізації продукції

- покриття витрат

- сплата % платежів за кредитамми

- сума податків, які сплачують з прибутку

- формування чистого прибутку

- виплата грошових дивідендів

- тезаврація прибутку

- формування нерозподіленого прибутку

 

Прибуток підприємства:

1. Прибуток віз звичайної діяльності:

А. прибуток від операційної діяльності:

-від основ (реалізація товарів і послуг),

-прибуток від ін операцій (реалізац ОА, доходи від операц оренди, від операц курсових різниць, пені штрафи, неустойки, спис кред-кої заборгованості, відшкодування списаних раніше активвів, одержані грошові кошти, субсидії, інші доходи)

Б. від фін операції: - доходи від ін вест в асоц і дочірні під-ва

- від спільної діяльності

- дивіденди одержані

- одержані %

- інші доходи

В. Він іншої звичайної діяльності

- реаліз фін інвестицій
- реаліз ОЗ,НА

-ліквідація НА

- доходи від не операційних курсових різниць

- доходи від безоплатно одержаних активів

-Інші

2. Прибуток від надзвичайних подій:

- доходи внаслідок дій приб

- від техн. Катастроф, аварій

- відшкодування збитків від надзвичайних подій

інші

 

Напрями використання прибутку:

- для розрахунку з державним бюджетом різних рівнів

- для створення резервного (страхового) фонду

- для створення фонду нагромадження

- для формування фонду споживання (задоволення невиробничих потреб)

Ці напрями регулюються законодавчими актами кожної країни. Згідно з законодавством державний вплив на вибір напрямів і обсягів використання прибутку (доходу) здійснюється через податки, податкові пільги, а також економічні санкції.

 

Поняття управління прибутком:

Під моделлю управління прибутком суб’єкта господарювання необхідно розуміти сукупність фінансово-правових та організаційно-технічнихх механізмів та прийомів прогнозування, планування та контролю затрат та доходів під-ва з метою забезпечення підтримання прийнятного рівня рентабельності діяльності суб’єкта господарювання у довгостроковій перспективі, а також досягнення інших цілей, визначених корпоративною стратегією.

Визначаючи поняття управління прибутком необхідно чітко усвідомлювати, що прибуток не є безпосереднім об’єктом управління, оскільки його абсолютна величина являється результуючим показником і безпосередньо залежить від зміни абсолютних величин інших фінансових показників господарської діяльності суб’єкта господарювання – доходів та затрат суб’єкта.

 

Головні завдання управління доходів під-ва:

- підтримання конкурентоспроможності під-ва у короткостроковому та довгостроковому періодах

- забезпечення зростання абсолютної величини прибутку

- забезпечення стабільності формування чистого прибутку, зокрема, збільшення відносної частки прибутку від основної діяльності

- забезпечення прийнятного рівня рентабельності фін-господарської діяльності під-ва

- забезп пріоритетного фін-ня інвестиційних проектів із позитивним NPV за рахунок внутрішніх джерел насамперед прибутку

- забезпечення оптимальних пропорцій розподілу прибутку шляхом досягнення компромісу між потребами дивідендної політики та політики тезаврації прибутку.

 

Варіант 1

Структура НА:

8. нематеріальні активи

9. незавершене будівництво

10. основні засоби

11. довгострокові фінансові інвестиції

12. довгострокова дебіторська заборгованість

13. відтер міновані под-ві зобов’язання

14. інші НА

Функції фін менеджменту:

-фін планування і прогнозування

-організація фін-господ діяльності

-фін регулювання

-координування і забезп взаємоповяз.

-Стимулювання

-фін контроль

 

задача

зад зн активи?

А=ВК+ПК

ВАРІАНТ.4,в.35

Показники (брутто рез..)

Показники

7. Додана вартість= вартість вигот продукції(собівартість,вартість за якою прод реаліз.) + запаси гот продукції+ дебіт заборгованість+ податкові платежі+% за кредит і його погашення+ орендна плата-матеріальні витрати

8. брутто результат експлуатації інвестицій (БРЕІ)= додана вартість-витрати на оплату праці з нарахув

9. Нетто-результат експлуатації інвестицій(НРЕІ)=БРЕІ-витрати на відновлення основних засобів (капіталу),тобто амортизація

НРЕІ=прибуток +%за кредит.

10. екон рентабельність= НРЕІ/активи*100%*Оборот/Оборот . Оборот=виручка від реаліз продукції+позареалізаційні доходи

11. комерційна маржа=НРЕІ/Оборот*100%

12. коеф трансформації=ОБОРОт/активи

КТ показує скільки грош. Один обороту припадає на 1 гр одиницю активів.

 

недоліки ПК

Недоліки ПК

- ризик зниження фін стійкості та втрати платоспроможності

- прибуток зменшують на суму позикового % у всіх його формах

- висока залеж вар-ті ПК від коливань фін ринку

- складність процедури залучення коштів.

 

ЧГП від фін д-ті

точка Беззбитковості= поріг рентабельності/ціна

Поріг рент=пост витрати/ коеф Виробничої маржі

ВАРІАНТ 7

напр викор ПР

Напрями використання прибутку:

- для розрахунку з державним бюджетом різних рівнів

- для створення резервного (страхового) фонду

- для створення фонду нагромадження

- для формування фонду споживання (задоволення невиробничих потреб)

Ці напрями регулюються законодавчими актами кожної країни. Згідно з законодавством державний вплив на вибір напрямів і обсягів використання прибутку (доходу) здійснюється через податки, податкові пільги, а також економічні санкції.

 

 

завд фін мендж

Завдання фін.менеджменту:

7. формування достатнього обсягу фін ресурсів відповідно до цілей розвитку підприємства

8. ефективне використання сформованого фін капіталу у розрізі напрямів діяльності підприємства

9. ефективне управління грошовими потоками

10. мінімізація фін ризиків при очікуваному рівні прибутку

11. максимізація прибутку з найменшим рівнем фін ризику

12. заб-ня беззбиткової діяльності під-ва

 

розрах ТВ за скл %

ТВ=МВ/(1+і/м) в степені n-m

дивід через НРП

НРП-норма розподілу прибутку

НРП=Дивіденди/ЧП

ДИвід=НРП*ЧП

ВАРІАНТ 23

управл грош потоком

Складові політики управління грошовими потоками

6. цілі і завдання управління грошовими потоками

7. основні напрями управління ГП

8. критерії прийняття управлінських рішень

9. методи кількісної оцінки ГП

10. форми управління грошовими потоками.

 

основні показники ф-ня необ А

Головні показники в управлінн НА:

6. введений коеф придатності= залишкова вартість НА/Первісна вартість НА

7. коеф вибуття НА=НА,які вибули/НА на початок періоду

8. коеф введення в дію=НА,які введені/НА на кінець періоду.

9. коеф відновлення НА=НА,які були введені-НАвиведені/НА на кінець періоду

10. Кофе виробничої ліквідності=середня величина НА протягом визначеного періоду/обсяг реалізаці продукції

 

розрах ЧГП від опер д-ті

ЧГП від фін.=ГП поз.-ГПнег., здається так,ну так шукається від лпераційної,напевно і від фін так само, бо ЧГП від госп. діяль.=ЧГП інв.+ЧГПфін.+ЧГП опер.

 

ВАРІАНТ 24

ЕР-?

13. екон рентабельність= НРЕІ/активи*100%*Оборот/Оборот . Оборот=виручка від реаліз продукції+позареалізаційні доходи

 

крит раціональної структури капіталу

Критерії формування раціональної структури капіталу:

12. темпи нарощ оборотів під-ва

13. стабільність динаміки обороту

14. рівень і динаміка рентабельності

15. структура активів

16. податкове навантаження

17. ставлення кредиторів до під-вав

18. підходи і думки консультантів та рейтингових агентів

19. допустимий рівень ризику для менеджера

20. стратегічні і цільові фін орієнтири під-ва в контексті його фін стану.

21. стан ринку коротко і довгострокових капіталів

22. фін гнучкість під-ва

 

ЗАДАЧА 1

ВТР через РВК

ВТР-внутр темпи росту

ВТР=РВК(1-НРП)

НРП=Диві/ЧП

ЗАДАЧА 2

розрах ТВ за скл %

ТВ=МВ/(1+і/м) в степені n-m

 

ВАРІАНТ 29

структура вкСтруктура ВК:

Статутний капітал, пайовий капітал, додатково вкладений (емісійні різниці), інший додатковий капітал (сума, до оцінки необ активів) резервний капітал, нерозподілений прибуток.

Чистий грошовий потік є зміною абсолютної величини грошових коштів, які перебувають у розпоряджені під-ва протягом певного періоду.

Чистий грошовий потік-це арифметична сума грошових потоків підприємства від його операційної інвести, фін діяльності.

 

брутто-рез

14. брутто результат експлуатації інвестицій (БРЕІ)= додана вартість-витрати на оплату праці з нарахув

 

зфс=врп=пр

 

ВАРІАНТ 8

структура ПК

Структура ПК: дс фін зобов’язання, поточні фін зобов’язання.

"дилема"

 

Грошовий потік-сукупність розподілених у часі процесів надходження і витрачання коштів під-ва,що форму-ся в результаті його господарської діяльності

 

поріг рентабельн

ПР=Постійні витрати/коеф Виробничої маржі

 

ВАРІАНТ 11

Непрямий метод корегування абсолютної величини прибутку під-ва до опотадкування на величину впливу не грошових операцій в рамках операційної діяльності суб’єкта господарювання

 

принципи ф-ня кап п-тва

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти