ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Кафедра природничих наук та екології

УНІВЕРСИТЕТ СУЧАСНИХ ЗНАНЬ

 

Кафедра природничих наук та екології

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

Дисципліни

Для студентів напряму підготовки «Менеджмент»

Освітньо-кваліфікаційний бакалавр

(денна, заочна)

Київ - 2009

Підготовленостаршим викладачем кафедри природничих наук та екології Ставицьким О.В.

 

Затверджено на засіданні кафедри природничих наук та екології

Протокол № 2 від 29.09.2009 р.

 

 

Схвалено Вченою радою Університету сучасних знань

 

 

Ставицький О.В. Навчальна програма дисципліни “ Інформаційні системи в менеджменті “ (для бакалаврів). — К.: УСЗ, 2009. — 20 с.

 

Навчальна програма містить пояснювальну записку, тематичний план, зміст дисципліни “ Інформаційні системи і технології в менеджменті ”, вказівки до виконання контрольних робіт, теми контрольних робіт, питання для самоконтролю, плани семінарських занять, методичні рекомендації викладачу, список літератури.

 

 

Університет сучасних знань УСЗ, 2009

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Дисципліна «Інформаційні системи і технології в менеджменті» призначена для підготовки бакалаврів, що навчаються за спеціальністю «Менеджмент».

Мета вивчення дисципліни: засвоєння теоретичних і практичних знань з основ створення та функціонування інформаційних систем і технологій, їх використання для управління економікою, вивчення теорії економічної інформації, структури та етапів побудови інформаційних систем у менеджменті; ознайомлення із сучасними інформаційними технологіями та їх використанням в інформаційних системах менеджменту.

В результаті вивчення дисципліни студенти набувають необхідних знань і навичок із застосування інформаційних систем для автоматизації оброблення інформації у сфері менеджменту.

Завдання вивчення дисципліни — навчитися: проводити дослідження в менеджменті на предмет виявлення передумов впровадження обчислювальної техніки та вибору інформаційних технологій; розробляти постановки та алгоритми автоматизованого розв’язання задач менеджменту; аналізувати різні інформаційні системи, програмні продукти, інформаційні засоби та технології на відповідність специфіці конкретного економічного об’єкта; впроваджувати нові чи модернізувати існуючі інформаційні системи, програмні продукти, інформаційні засоби та технології; розробляти компоненти інформаційних систем, програмних продуктів, інформаційних засобів і технологій, використовувати існуючі інформаційні системи для створення інформаційної бази та виконання конкретних функцій управлінської діяльності.

Предметом дисципліни є операції оброблення економічної інформації в економіко-організаційних системах і системах виробничого менеджменту, а також технології та інструментальні засоби їх реалізації.

Програма дисципліни “ Інформаційні системи в менеджменті ” розроблена для студентів, які навчаються за напрямом підготовки “Менеджмент”. Вивчення курсу «Інформаційні системи в менеджменті ” розраховано на 108 годин.

Загальні вимоги до вивчення курсу

Студент повинен знати:

· особливостіфінансової інформації;

· концептуальні питання побудови і функціонування інформаційних систем і комп’ютерних технологій;

· особливості практичного використання автоматизованих робочих місць та автоматизованих інформаційних систем фінансах.

Студент повинен вміти:

· створювати фрагменти проектів автоматизованих інформаційних систем для розв’язку задач обліку;

· розв’язувати фінансові задачі в умовах використання існуючих та нових інформаційних технологій оброблення економічної інформації.

Міжпредметні зв’язки: Дисципліна "Інформаційні системи в менеджменті " є логічним продовженням курсу “Інформатика та КТ” і базових дисциплін даної предметної галузі.


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Дисципліни

«ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В МЕНЕДЖМЕНТІ»

№ з/п Назва змістового модуля та теми
Змістовний модуль 1. Основи побудови інформаційних систем
Тема 1 Інформаційні системи та їх роль в управлінні економікою
Тема 2 Економічна інформація і засоби її формалізованого опису
Тема 3 Інформаційні технології оброблення економічної інформації
Тема 4 Організація інформаційних баз систем обробки економічної інформації
Тема 5 Концептуально-технологічні та організаційно-методичні основи створення інформаційних систем менеджменту
Тема 6 Еволюція інформаційних систем менеджменту
Змістовий модуль 2. Сфери використання інформаційних систем
Тема 7 Використання сучасних технологічних засобів оброблення інформації в ІСМ
Тема 8 Інформаційна система виробничого менеджменту
Тема 9 Комерційні програмні системи автоматизації управління підприємством, організацією
Тема 10 Інформаційні системи фінансового аналізу
Тема 11 Інформаційні системи для автоматизації бухгалтерських робіт
Разом – 108 годин

ЗМІСТ

Дисципліни

“ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В МЕНЕДЖМЕНТІ”

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

 

Семінарське заняття 1

 

Семінарське заняття 2

Семінарське заняття 3

Семінарське заняття 4

Семінарське заняття 5

Семінарське заняття 6

Еволюція інформаційних систем менеджменту

1. Класифікація інформаційних систем менеджменту.

2. Етапи розвитку інформаційних систем менеджменту.

3. Системи планування ресурсів виробництва MRPII. Функції систем MRPII за стандартом APICS.

4. Системи планування ресурсів підприємства ERP. Вимоги до ERP-систем.

5. Розвинені системи планування APS.

6. Комп’ютерні інтегровані системи CIM.

7. Системи інтеграції ланцюжків поставок SCI.

8. Системи керування взаємовідносинами з клієнтами CRM.

Література: [1;3;4;5;7;9;10].

Семінарське заняття 7,8

ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Завдання 1

Вихідний документ «Відомість виконання плану відвантаження продукції» включає такі реквізити: належить по­ставити за квартал, код виробу, дата, найменування покупця, відвантажено (за добу, з початку кварталу), найменування виробу, код покупця, відхилення від квартального плану.

Розробити форму вихідного документа; навести математичний алгоритм розрахунків та структури записів вхідних інформаційних масивів для формування вихідного документа.

 

Завдання 2

Вихідний документ «Відомість планової потреби обладнання на виконання річного плану виробництва продукції» містить такі реквізити: планова кількість обладнання, фактична наявність обладнання; відхилення (кількісне, відносне); код і най­менування обладнання; сума амортизаційних відрахувань: план, факт, відхилення (вартісне, відносне); амортизаційні відрахування на одиницю обладнання.

Розробити форму вихідного документа; навести математичний опис розрахунку його показників; запропонувати склад бази даних для одержання вихідного документа та навести структуру інформаційних масивів.

 

Завдання 3

Вихідний документ «Відомість планової потреби матеріалів на виконання річного плану виробництва продукції» містить такі реквізити: одиниця виміру, маса виробів, потреба матеріалів на план (кількість, вартість), код і найменування матеріалу, відходи (кількість, відносна величина).

Спроектувати форму вихідного документа та навести формули розрахунку його показників. Навести структури записів вхідних інформаційних масивів для формування документа.

 

Завдання 4

Вихідний документ «Відомість трудомісткості виробу по групах обладнання» містить такі реквізити: код обладнання, код цеху, найменування виробу, застосовність деталей у виробі, час роботи обладнання, код виробу, найменування обладнання, код деталі.

Спроектувати форму відомості. Навести математичний опис розрахунку часу роботи обладнання на виріб. Запропонувати струк­туру інформаційних масивів для автоматизованого формування вихідного документа.

 

Завдання 5

Вихідний документ «Відомість норм витрат матеріалів на виріб» містить такі реквізити: код деталі, код виробу, код і найменування матеріалу, застосовність деталей у виробі, коефіцієнт відходу матеріалу, маса деталей на виріб, найменування виробу, одиниця виміру, норма витрат матеріалу на виріб.

Спроектувати форму вихідного документа, навести математич­ний опис розрахунку норми витрат матеріалу на виріб і коефіці-
єнта відходу матеріалу. Запропонувати інформаційні масиви для автоматизованого формування вихідного документа.

 

Завдання 6

Вихідний документ «Відомість нормативних затрат праці та заробітної плати на виріб» містить такі реквізити: сума заробітної плати, професія, розряд робіт, розцінка, код і найменування виробу, застосовність деталей у виробі, зведена норма часу, код деталі, норма часу.

Спроектувати форму вихідного документа. Навести математич­ний опис розрахунку зведеної норми часу. Запропонувати інформаційні масиви для автоматизованого формування вихідного документа.

 

Завдання 7

База даних для розрахунку фактичної собівартості одиниці випущеної продукції у деякому місяці містить такі файли:

1. Масив фактичної собівартості випуску продукції (поля: код виробу, код економічного елемента, код статті калькуляції, сума фактичних витрат на випуск продукції).

2. Масив характеристик і цін на готову продукцію (поля: код виробу, найменування виробу, нормативно-планова собівартість одиниці виробу).

3. Масив випуску готової продукції (поля: код виробу, місяць, кількість фактично випущеної продукції).

Навести математичний алгоритм для розрахунку фактичної собівартості одиниці готової продукції та її відхилення від нормативної. Розробити форму вихідного документа «Відомість фактичної собівартості одиниці випущеної продукції в ______ місяці _____ року».

Завдання 8

База даних для обліку руху деталей і складальних одиниць на складі напівфабрикатів у деякому місяці містить такі файли:

1. Довідник найменувань деталей та складальних одиниць (поля: код деталі (складальної одиниці), найменування деталі (складальної одиниці)).

2. Масив надходження деталей (складальних одиниць) на склад (поля: код складу, код деталі (складальної одиниці), дата, номер операції, номер документа, кількість).

3. Масив витрат деталей (складальних одиниць) зі складу (поля: код складу, код деталі (складальної одиниці), дата, номер операції, номер документа, кількість).

4. Масив залишку деталей (складальних одиниць) на складі (в цеху) (поля: код складу, код деталі (складальної одиниці), дата, кількість).

Навести математичний алгоритм для розрахунку залишку деталей на складі на кінець місяця. Розробити форму вихідного документа — оборотної відомості руху деталей і складальних одиниць на складі.

 

Завдання 9

База даних для обліку надходження готової продукції на склад у деякому місяці містить такі файли:

1. Масив надходження готової продукції на склад (поля: код складу, код виробу, дата, код операції, код цеху-виробника, номер документа, кількість).

2. Масив плану випуску готової продукції (поля: код цеху, код виробу, місяць, планова кількість).

3. Масив характеристик і цін на готову продукцію (поля: код виробу, найменування виробу, ціна).

Навести математичний алгоритм для розрахунку кількісного і вартісного відхилення фактичної кількості випуску продукції від планової. Розробити форму відомості надходження готової продукції на склад.

 

Завдання 10

База даних для обліку виконання плану відвантаження продукції містить такі файли:

1. Масив характеристик і цін на готову продукцію (поля: код виробу, найменування виробу).

2. Масив договорів на відвантаження готової продукції (поля: код виробу, код покупця, номер договору, план відвантаження).

3. Масив відвантаження продукції покупцям (поля: код виробу, код складу, дата відвантаження, номер документа, код покупця, кількість).

Навести математичний алгоритм для розрахунку відхилення фактичної кількості відвантаженої продукції від планової. Розробити форму відомості виконання плану відвантаження продукції.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Класифікація технологічних процесів та операцій оброблення економічної інформації.

2. Забезпечувальні та функціональні підсистеми інформаційної системи.

3. Структура економічної інформації.

4. Методи класифікації та кодування економічної інформації.

5. Компоненти автоматизованого банку даних та їх характеристика.

6. Класифікація інформаційних систем менеджменту.

7. Етапи розвитку інформаційних систем менеджменту.

8. Етапи розвитку інформаційних систем менеджменту: системи планування матеріальних ресурсів MRP, системи планування ресурсів виробництва MRPII, системи планування ресурсів підприємства ERP.

9. Етапи розвитку інформаційних систем менеджменту: розвинені системи планування APS; комп’ютерні інтегровані системи CIM, системи планування ресурсів, орієнтованого на замовників CSRP, інтеграція ланцюжків постачань SCI, системи керування взаємовідносинами з клієнтами CRM.

10. Системи планування ресурсів виробництва MRPII.

11. Функції систем планування ресурсів виробництва MRPII за стандартом APICS.

12. Система управління підприємством за стандартом MRPII (схема).

13. Системи планування ресурсів підприємства ERP. Вимоги до ERP-систем.

14. Розвинені системи планування APS.

15. Системи планування ресурсів, орієнтованого на замовників csrp.

16. Системи планування ресурсів, орієнтованого на замовників csrp: процес оброблення замовлень на купівлю-продаж.

17. Системи планування ресурсів, орієнтованого на замовників csrp: функції обслуговування покупців.

18. Системи планування ресурсів, орієнтованого на замовників csrp: планування виробництва.

19. Системи керування взаємовідносинами з клієнтами CRM.

20. Характеристика підходів до проектування інформаційних систем менеджменту (ІСМ).

21. Об’єктно-орієнтований підхід до проектування інформаційних систем менеджменту (ІСМ).

22. Процесно-орієнтований підхід до створення інформаційних систем менеджменту (ІСМ).

23. Принципи створення динамічних інформаційних систем менеджменту (ІСМ).

24. Етапи процесу впровадження систем планування ресурсів підприємства ERP.

25. Етапи процесу впровадження систем планування ресурсів підприємства ERP: розроблення стратегії автоматизації.

26. Етапи процесу впровадження систем планування ресурсів підприємства ERP: вибір системи.

27. Етапи процесу впровадження систем планування ресурсів підприємства ERP: упровадження системи.

28. Основні стратегії впровадження інформаційної системи.

29. Основні підходи до реорганізації діяльності підприємств.

30. Реорганізація діяльності підприємства за методикою BSP.

31. Підхід до реорганізації підприємств CPI/TQM (постійне вдосконалення процесів/ глобальне управління якістю).

32. Підхід реінжинірингу бізнес-процесів BPR.

33. Функціонально-орієнтований підхід до побудови інформаційних систем менеджменту (ІСМ).

34. Склад функціональних підсистем інформаційних систем ме­неджменту (ІСМ).

35. Організація оброблення інформації з використанням технології «клієнт-сервер».

36. Моделі архітектури «клієнт-сервер».

37. Організація оброблення інформації з використанням технології «інтранет».

38. Характеристика технології оперативного аналітичного оброблення даних OLAP.

39. Вимоги до прикладних програм OLAP відповідно до тесту FASMI.

40. Різновиди прикладних програм OLAP залежно від способу зберігання інформації.

41. Сховища даних.

42. Послідовність створення сховищ даних.

43. Програмні агенти.

44. Різновиди програмних агентів.

45. Класифікація програмних агентів за місцем використання.

46. Характеристики програмних агентів.

47. Мережі автоматизованих робочих місць (АРМ) управлінського персоналу.

48. Класи типових автоматизованих робочих місць (АРМ).

49. Автоматизація технічної підготовки виробництва.

50. Автоматизація розрахунку зведеної застосовності деталей і складальних одиниць у виробі.

51. Автоматизація розрахунку часу роботи обладнання за виготовлення виробу.

52. Автоматизація розрахунку нормативних витрат матеріалів на одиницю виробу.

53. Автоматизація розрахунку витрат праці і заробітної плати на одиницю виробу.

54. Автоматизація техніко-економічного планування. Формування середньострокових планів виробництва.

55. Автоматизація розрахунку планової потреби в обладнанні на річний план виробництва.

56. Автоматизація розрахунку планової потреби матеріалів на річний план виробництва.

57. Автоматизація розрахунку планової потреби в основних робітниках і заробітній платі на річний план виробництва.

58. Автоматизація розв’язання задач оперативного управління виробництвом на підприємстві.

59. Автоматизація розрахунку завантаження обладнання по цеху на місяць.

60. Автоматизація розрахунку ліміту матеріалів по цеху на місяць.

61. Автоматизація розрахунку планової трудомісткості вироб­ничої програми і фонду заробітної плати по цеху на місяць.

62. Система управління корпоративними бізнес-процесами R/3.

63. Комплексна система управління ресурсами підприємства BAAN.

64. Система управління ресурсами підприємства Oracle Applications.

65. Система комплексного планування ресурсів підприємства J.D.Edwards OneWorld.

66. Система управління підприємством AXAPTA.

67. Структура і функції програмного комплексу «Галактика».

68. Корпоративна система автоматизації управління підприємством Technoclass 2000.

69. Комплексна система управління підприємством IT-під­приємство.

70. Система управління фінансами та бізнесом SunSystems.

71. Система управління бізнесом і фінансами Scala.

72. Система автоматизації менеджменту DeloPro.

73. Функціональна характеристика фінансово-аналітичних інформаційних систем.

74. Система фінансового моделювання Project Expert.

75. Послідовність створення та аналізу проекту у Project Expert.

76. Побудова моделі у Project Expert.

77. Класифікація програмних систем для автоматизації бухгал­терських робіт.

78. Класифікація програмних систем для автоматизації бухгал­терських робіт за функціональними можливостями.

79. Класифікація програмних систем для автоматизації бухгал­терських робіт за способом організації.

80. Вимоги до аналітичного обліку в бухгалтерських інформаційних системах.

81. Програма «1С:Бухгалтерія».

82. Можливості, що забезпечують гнучкість обліку в програмі «1С:Бухгалтерія».

83. Система БЕСТ фірми «Інтелект-Сервіс».

84. Бухгалтерська система «Інтегратор».

85. Програмний комплекс «Акцент-бухгалтерія».

86. Можливості аналітичного обліку в програмному комплексі «Акцент-бухгалтерія».

87. Система автоматизації бухгалтерського обліку «Парус».

88. Програмний комплекс для автоматизації бухгалтерського та управлінського обліку SoNet.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна література:

1. Автоматизация управления предприятием/ В. В. Баронов и др. — М.: ИНФРА-М, 2000. — 239 с.

2. Автоматизированные информационные технологии в экономике: Учеб./ М. И. Семенов и др.; Под общ. ред. И. Т. Трубилина — М.: Финансы и статистика, 1999. — 416 с.

3. Береза А. М. Основи створення інформаційних систем: Навч. посібник. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2001. — 214 с.

4. Галузинський Г. П., Гордієнко І. В. Перспективні технологічні засоби оброблення інформації: Посібник для самостійного вивчення дисципліни — К.: КНЕУ, 2002. — 280 с.

5. Гордієнко І. В. Інформаційні системи в менеджменті: Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни — К.: КНЕУ, 1999. — 128 с.

6. Завгородний В. П. Автоматизация бухгалтерского учета, контроля, анализа и аудита — К.: А.С.К., 1998. — 755 с.

7. Идрисов А. Б., Картышев С. В., Постников А. В. Стратегическое планирование и анализ эффективности инвестиций — М.: Информ.-издат. дом «Филинъ», 1997. — 272 с.

8. Кучик О. С., Серебров Р. Ю. Методическое пособие по курсу «Управление производством» на базе программного комплекса «Галактика» — М.: Б. и., 1999. — 60 с.

 

Додаткова література:

9. РД 50-34.698-90. Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. Требования к содержанию документов — М.: Изд-во стандартов, 1990. — 38 с.

10. Ситник В. Ф., Писаревська Т. А., Єрьоміна Н. В., Краєва О. С. Основи інформаційних систем: Навч. посібник // За ред. В. Ф. Ситника — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2001. — 420 с.

11. Сытник В. Ф. и др. Компьютеризация информационных процессов на промышленном предприятии — К.: Техника, 1991. — 215 с.


ЗМІСТ

Пояснювальна записка
Тематичний план дисципліни
Зміст дисципліни
Плани семінарських і практичних занять
Теми контрольних робіт
Питання для самоконтролю
Рекомендована література

 

 

УНІВЕРСИТЕТ СУЧАСНИХ ЗНАНЬ

 

Кафедра природничих наук та екології

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

Дисципліни

Для студентів напряму підготовки «Менеджмент»

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти