ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Інститут економіки і менеджменту

Кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва

 

 

 

З дисципліни:

“Основи менеджменту”

на тему:

Розробка системи менеджменту в товаристві з повною відповідальністю Кристал, надання інжинірингованих послуг”.

 

Виконала:

Ст. гр.ФК-14

Круглій Н.

Керувала:

Ас. к. ММП

Пшик-Ковальська О.О.

 

Львів 2008

АНОТАЦІЯ

 

У даному курсовому проекті розроблено відповідно до змін середовища функціонування систему менеджменту організації ТзПВ Кристал, яке спеціалізується на наданні інжинірингованих послуг: будівництво тих чи інших споруд, реалізація будівельних матеріалів, наявність архітекторів які дбають про зовнішній вигляд споруд. Сформовано функції менеджменту в організації; охарактеризовано роль та застосування методів менеджменту на підприємстві; розкрито особливості розроблення та реалізації управлінських рішень в організації; продемонстровано процес розроблення раціональних управлінських рішень з метою розв’язання існуючих проблем на підприємстві; охарактеризовано комунікації в організації; визначено особливості формування та функціонування формальних та неформальних груп у товаристві; обґрунтовано застосування підходів до керівництва менеджерами організації; визначено ефективність фактичної та раціональної системи менеджменту.

 

ANNOTATION

In the course project the system of the management of organization Kristal Thus the technology of the management in organization is developed in view of expected changes: 5 function of the management are generated; the role and application of methods of the management is characterized; the feature of development and realization of the administrative decisions is shown, process of receive rational administrative decisions for three problems is developed; the communication in organization are characterized; the features of formation and functioning of the formal and informal groups in organization are determined; the aplication of the approaches to the managment of the menegers of organization is proved; the efficiency of the actual and rational system of management is determined

 

ЗМІСТ

стор.

Вступ………………………………………………………………. …………………. …… 4

Розділ 1.Загальна характеристика організації…………………………. …………...........5

Розділ 2.Формування функції менеджменту на підприємстві……………………...........8

2.1. Планування………………………………………………………………………………..8

2.2. Організування……………………………………………………………………………12

2.3. Мотивування………………………………………………………………. ……………14

2.4. Контролювання…………………………………………………………… ……. ………19

2.5. Регулювання……………………………………………………………… ……. ………21

Розділ 3. Використання методів менеджменту в організації………………….................22

Розділ 4. Розроблення механізмів прийняття управлінських рішень в організації……………………………………………………………………………………...24

Розділ 5. Проектування комунікації на підприємстві…………………………………....29

Розділ 6. Формування механізмів управління групами працівників в організації……………………………………………………………………………………...31

Розділ 7. Розробка пропозицій з удосконалення керівництва……………………..........33

Розділ 8. Оцінювання ефективності систем менеджменту………………………… …..35

Висновки……………………………………………………………………………………... 36

Список використаної літератури…………………………………………………….. …...37

ВСТУП

Відповідно до визначення, під інжинірингом розуміють надання послуг зі складання технічних завдань, проведення наукових досліджень, складання проектних пропозицій, розробка технічної документації, проектування та конструкторське опрацювання об’єктів техніки та технології, консультації та авторський нагляд під час монтажних робіт, а також консультації економічного, фінансового або іншого характеру, пов’язані з такими послугами.

Термін “інжиніринг” – це синонім терміна винахідливість, видумка, діяльність з надання виробничого, науково-технічного характеру, з промисловими так і з будівельними видами. На даний час у цивілізованому суспільстві особливе значення відіграє галузь будівництва. Зокрема послуги з розробки архітектурного дизайну, будівельного проектування та конструювання тощо. Слід зазначити, що послуги такого типу на сьогоднішній день отримали достатній розвиток, зокрема у сфері ЗЕД – так званий “міжнародний інжиніринг”. Проте становище України в цій галузі є досить критичним, оскільки немає фінансування збоку держави.

Отже, об’єктомдослідження у курсовому проекті є товариство з повною відповідальністю “Кристал”, яке спеціалізується на наданні інжинірингованих послуг. На сучасному етапі підприємство досить ефективно функціонує і виступає з репутацією надійного партнера. Для підтримання необхідного рівня обслуговування у ТзПВ “Кристал” необхідна ефективна система менеджменту та вирішення таких проблем як: потреба у висококваліфікованих інженерах та архітекторах; невідповідність проектної документації затвердженим нормам; зростання дебіторської заборгованості;

Основною метою діяльності ТзПВ “Кристал” є надання інжинірингованих послуг, які можуть бути необхідними в ході реалізації проектних пропозицій.

Предметом діяльності товариства є будівельний інжиніринг, проектування, дизайн об’єктів побутового та соціально-культурного призначення будь-якої складності. Завданнямє формування методів менеджменту, розроблення управлінських рішень, удосконалення системи комунікації, визначення ефективності фактичної і раціональної системи менеджменту.

 

Розділ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ

Загальна характеристика організації наведена у таблиці 1.

Таблиця 1.

Загальна характеристика організації ТзПВ “Кристал”

 

Параметр, який характеризується Зміст та особливості Основні відмінності від інших організацій. Законодавча база заснування та функціонування організації. Участь у ЗЕД
1. Форма підприємства. ТзПВ – товариство з повною відповідальністю. Це господарське товариство, статутний фонд якого формується за рахунок внесків учасників, розмір яких визначається установчими документами, при цьому учасники несуть солідарну відповідальність за зобов’язаннями товариства усім своїм майном. Учасники ТзПВ несуть солідарну відповідальність за зобов’язаннями товариства усім своїм майном; На відміну від ТзПВ, учасники ТзОВ несуть відповідальність лише в межах їх внесків у майно товариства; Учасники ТзДВ наділені підвищеною відповідальністю, що зобов’язує їх відповідати за борги підприємства, у разі необхідності додатково належним їм майном. Щодо командитного товариства, то воно включає поряд з одним або з більшістю учасників, які несуть відповідальність усім своїм майном, існує один або більше учасників, які несуть відповідальність за зобов’язаннями товариства лише в межах своїх внесків. 1.Закон України “Про підприємства в Україні”. 2..Закон України “Про господарські товариства” Згідно з законом України “Про зовнішньоекономічну діяльність”, ТзПВ “Кристал” як юридична особа, що здійснює певні види зовнішньоекономічної діяльності, при цьому форма підприємства дозволяє бути його засновникам іноземцям.
2.Профіль Надання інжинірингованих послуг. Специфіка полягає у існуванні значного переліку спеціальних видів робіт: архітектурне проектування, будівництво, дизайн побутового та 1. Закон України “Про планування і забудову територій” 2. Закон України “Про архітектурну діяльність” Бере участь у зовнішньоекономічній діяльності шляхом надання
    соціально-культурного призначення, роботи з реставрації.   інжинірингованих послуг.
3. Види діяльності Видами діяльності ТзПВ “Кристал” є: роботи з реставрації, будівництво, архітектурне проектування, дизайн об’єктів побутового та соціально-культурного призначення. Особливістю даного товариства є надання інжинірингованих послуг та укладання контрактів з іноземними компаніями пов’язаних з будівництвом на території України. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку проведення архітектурних та містобудівних конкурсів”. “Про порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та затвердження їх комплексної державної експертизи”. ТзПВ “Кристал” здійснює такі види ЗЕД: стажування архітекторів та інженерів за кордоном; надання інжинірингованих послуг на міжнародному ринку так званий міжнародний інжиніринг (виконання і складання проектних пропозицій)
4. Форма власності. Колективна форма власності. Це форма яка не може бути передана у спадщину. На відміну від приватної, право колективної власності здійснюють вищі органи управління.власника. Виникнення підприємства колективної власності пов’язане з добровільним обєднанням майна їх власників для досягнення соціально-господарських цілей. Форма державної власності – підприємство, створене державою, котре держава наділяє необхідним для існування майном. Уповноважений державою орган затверджує статут підприємства, розподіляє доходи, керує його діяльністю. Приватна форма власності - підприємство діє на основі приватної власності одного або кількох громадян, іноземців. Приватним є також підприємство, що діє на основі приватної власності суб’єкта господарювання. Закон України “Про власність”. Власниками ТзПВ можуть бути іноземці.
5. Внутрішнє середовище. 1. Цілі. Довгострокові (5-10р.) – будівництво доріг. Середньострокові (1-5р.) – розроблення проектної документації щодо побудови нових мостів. Короткострокові – реконструкція будівель та споруд, реставрація музею. 2. Структура управління організацією. Матрична структура управління – працівники проектної групи підпорядковані не тільки керівнику проекту, а й керівникам тих функціональних відділів де вони працюють. 3. Завдання.Розміщення оголошень про набір висококваліфікованих архітекторів та інженерів. 4. Технологія.Архітектурне проектування, будівництво потребує удосконалення відповідно до потреб споживачів. 5. Працівники. Архітектори та інженери працюючи стараються враховувати потреби споживачів, проявляють ініціативу, творчість, надійність, високу якість та наслідують традиції. 6. Ресурси Товариство щомісячно відраховує від своїх доходів 3%, для дитячих будинків (інтернатів).
6. Зовнішнє середовище. Фактори зовнішнього середовища прямого впливу: 1.Споживачі.У своїй діяльності будівництво орієнтується на будівельні роботи: проектні роботи, будівництво будівель, архітектурне проектування, роботи з реставрації. Основними споживачами є міське та сільське населення (роботи з реставрації), індивідуальні замовники з високим рівнем доходу (бізнесмени), іноземні організації. У зв’язку із розширенням діяльності організації планується, що коло споживачів зросте, це у свою чергу призведе до зростання попиту на послуги підприємства. 2. Постачальники. Постачальником є підприємство, з яким ТзПВ “Кристал” уклало угоду про надання будівельно-ремонтних робіт (ЗАТ “Інжинірингова на компанія”) Планується побудувати Спортивний комплекс. Співпраця з відповідальними постачальниками позитивно впливає на ТзПВ “Кристал” 3. Конкуренти. Загострення конкурентної боротьби на ринку негативно впливає на підприємство, оскільки потрібно використовувати організаційні ресурси. На даний час основним конкурентом підприємства являється компанія “Будівельник” яка більше років працює на міжнародному ринку. 4. Державні органи влади. Контролюють діяльність підприємства. Вагомий вплив має Державна податкова адміністрація (сплата податків). ТзПВ “Кристал” у своїй діяльності керується правовими нормами. 5.Інфраструктура.Підприємство дає конкретні пропозиції щодо удосконалення інфраструктури регіону. 6. Законодавчі акти. Будь-яка організація в Україні функціонує на засадах законодавчих актів. Діяльність ТзПВ “Кристал” базується на таких Законах: “Про планування і забудову територій”, “Про архітектурну діяльність”, “Про господарські товариства”, Постанова Кабінету Міністрів “Про затвердження порядку проведення архітектурних та містобудівних конкурсів”. 7.Профспілки, партії та інші громадські організації. В даному товаристві профспілки укладають колективний договір, де обумовлюють усі питання пов’язані з умовами роботи. 8. Система економічних відносин. Має вагомий вплив, оскільки підприємство працює в ринкових умовах за законами попиту, пропозиції та конкуренції. Товариство враховує діяльність конкурентів та смаки споживачів, від цього залежить попит на їхню діяльність. 9. Організації – сусіди. Організація розміщена на окремій площі, де організації-сусіди не мають жодного впливу.
Фактори зовнішнього середовища непрямого впливу. 1. Міжнародні події. Мають значний вплив, оскільки підприємство працює на міжнародному ринку, укладає контракти з іноземними компаніями щодо будівництва на території України. 2. Міжнародне оточення. Суттєво впливає на підприємство, оскільки споживачі можуть користуватися як послугами ТзПВ “Кристал” так і послугами іноземних компаній (знову ж таки це залежить від рівня доходу споживача). 3. Науково-технічний прогрес. Має значний вплив, створення нових архітектурних проектувань, підвищить попит споживачі та збільшиться якість обслуговування. 4. Політичні обставини. Вплив фактора на організацію відбувається через споживачів. 5. Соціально-культурні обставини. Відображають загальний рівень культури. Їх вплив на жаль є негативним через низькі доходи населення. Дуже мала кількість населення може дозволити собі архітектурне проектування власного будинку. 6. Рівень техніки та технології. На підприємстві рівень техніки та технології відповідає міжнародним стандартам. Це у свою чергу підвищує продуктивність праці. 7. Особливості міжнародних економічних відносин. Полягають у тому, що при укладенні договорів з іноземними компаніями щодо будівництва, можуть виникнути проблеми з проектною документацію. 8. Система економіки. Характеризує загальний рівень розвитку економіки України і бажання інших країн співпрацювати з підприємствами цієї держави. Вплив цього фактора впливає через споживачів, постачальників, конкурентів, систему економічних відносин.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти