ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


РОЗДІЛ 6. ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ УПРАВЛІННЯ ГРУПАМИ ПРАЦІВНИКІВ В ОРГАНІЗАЦІЇ.

Характеристику формальних та неформальних груп, які формують організацію та створюються у результаті проведених організаційних змін наведено у табл. 13 та 14.

 

Особливості формальних груп працівників.

Таблиця 13

 

Характерис-тика груп працівників Види формальних груп
Командна група Цільова група Бюджетний комітет Цільова група
Склад Директор і його заступники Головний бухгалтер і бухгалтери Директор, головний бухгалтер. Відділ з розробки проектної документації, відділ з проведення інженерно-розвідувальних робіт
Характери-стика зв’язків Горизонтальні та вертикальні Горизонтальні і вертикальні Горизонтальні і вертикальні Горизонтальні і вертикальні
Мотиви виникнення Спільне вирішення питань, що стосуються діяльності підприємства з урахуван-ням прогнозованих умов та результатів діяльності, дотримання цілей та місії організації. Здійснення обліку господарських операцій та процесів в організації, формування фінансової та статистичної звітності, нако-пичення та збереження інформації щодо фінансової діяльності організації. Формування бюджетів в організації, з метою його ефективної ді-яльності з урахуванням всіх видатків і доходів у організації , запобігання витратам. Забезпечують підприємство своєчасною доставкою товару, зв’язок підприємства з іншими організаціями, проведення рекламної кампанії тощо.
Заходи з підвищення ефективності Кабінет для нарад, використання сучасних тех.-нологій у інформаційному забезпеченні, організація спільного відпочинку. Доступ до правової бази, використання прогнозованого забезпечення для введення бухобліку. Використання сучасної техніки та технології, вдос-коналення кому-нікаційної с-ми. Якісне сучасне інформаційне забезпечення, доступ до правової бази, використання сучасних технологій.

 

Особливості неформальних груп працівників.

Таблиця 14

 

Характерис-тика груп працівників Види неформальних груп
Група книголюбів* Група любителів туризму Група любителів футболу Група театралів*
Склад Спеціалісти з постачання Директор, заступник директора з питань будівництва. Заступник директора з загальних питань. Юрисконсульт, головний бухгалтер.
Характе-ристика зв’язків Неформальні
Мотиви виникнення За спільними інтересами щодо літературних уподобань, задоволення потреб у взаєморозумінні. Для задоволення власних потреб здійснюють туристичні подорожі, обмінюються враженнями. За спільними інтересами щодо спільних спортивних уподобань Забезпечення власних потреб у суспільному і культурному проведені часу, відвідання театрів тощо.
Заходи підвищення ефективності Формування біб-ліотеки на підприємстві, організація літературних вечорів. Організація відпочинку для усієї ор-ганізації, розпов-сюдження туристичних путівок Забезпечення квитками на футбольні матчі Заохочення працівників відвідувати театри, реалізація театральних квитків.

 

 

Розділ 7. РОЗРОБКА ПРОПОЗИЦІЙ З УДОСКОНАЛЕННЯ КЕРІВНИЦТВА.

У таблиці 15. наведено рекомендації щодо використання форм влади та стилі керівництва керівниками у конкретних ситуаціях.

Характеристика і обґрунтування застосування підходів до ефективного керівництва У ТзПВ Кристал

Таблиця 15.

 

Підходи до ефективного керівництва Загальна характеристика Обгрунтування параметрів керівництва конкретними посадовими особами апарату управління
Директор Головний бухгалтер Заступник директора з питань будівництва. Заступник директора з загальних питань.
1. Форми влади:
- примусу Базується на забезпеченні впливу на працівників через примус, їхній страх втратити роботу. Ви-користовує різноманітні санкції (адміністратині, дисциплінарні, матеріальні тощо. + - + -
- винагороди Використовує бажання підлеглих отримати певну винагороду в обмін на виконану роботу, використовує як моральне так матеріальне стимулювання. + - + +
- законна Базується на використанні традицій, що склались в організації у сфері взаємопідпо рядкуванні між керівником та підлеглими. - + - -
- еталонна Формується на засадах харизми, тобто на силі особистих якостей або здібностей керівника, здатності викликати ініціативу у підлеглих. - - - +
- експертна Базується на володінні керівником спеціальними навичками , знаннями які можуть задовільнити потреби виконавців. - + + -
- дисци-плінарна Базується на поведінці підлеглих, яка відображає дотримання установлених стандартів, критерій, інструкцій, методик, наказів, розпоряджень тощо. При цьому Важливу роль відіграє якість законодавчої. Нормативної, адміністративної, інструктивної та інших бази. - - - +
- інфор-маційна Базується на використанні широкого спектру інформації, якою володіє тільки менеджер. Ефективність використання цієї влади залежить від якості, достовірності та повноти інформації. Важливу роль відіграє система комунікацій та обробки інформації. + + - -
2. Стилі керівницта:
- на засадах систем Р. Лайкерта Є 4 базові системи керівницта: експлуататорсько - авторитарна, доброзичливо – авторитарна, консультативно – демократична, базується на засадах участі працівників. - - - -
- через структуру та увагу до підлеглих Передбачає звернення уваги не лише на роботу, але й на підлеглих, та формування такої поведінки керівника, яка враховує особливості внутрішньої організації та взаємодії груп п-ва. - - - -
- на засадах управлінської гратки Р. Блейка і Дж. Моутон Виділено 5 стилів керівництва у залежності від різноманітного поєднання керівником врахування інтересів діяльності підприємства та людей: збіднене управління, влада – підпорядкування, організаційне управління, управління на засадах приміського клубу, групове управління - - - -
- на засадах ситуаційної моделі Ф. Фідлера Виділено 7 стилів керівництва, які керівнику доцільно використовувати у конкретних ситуаціях, що формуються під впливом таких чинників: взаємовідносини між керівником і підлеглими, структурованість завдань та посадові повноваження керівника + - + -
- «шлях – ціль» Т. Міт-чела і Р. Хауса Базується на спрямуванні керівником підлеглих на досягнення цілей через вплив на шляхи їх досягнення: роз’яснення підлеглому завдань, підтримка дій підлеглих тощо. Виділено 4 стилі керівницта: стиль підтримки, інструментальний стиль, партисипативний, орієнтований на досягнення успіху. + + + -
- на засадах врахування життєвого циклу П. Херсі та К. Бланшара Виділено 4 стилі керівництва (вказівка, передавання, участь підлеглих у прийняті рішень, делегування), вибір якого керівником залежить від „зрілості” виконавця - - - -
- на засадах прийняття рішень В. Врума та Ф. Йєттона Зосереджує увагу керівника на виборі стилю керівництва (автократичниих силів, консультативних, повної участі) залежно від конкретної ситуації , яка характеризується параметрами якості рішень та факторів, що обмежують згоду підлеглих. - - - +
- узгоджене керівництво Базується на узгодженні між керівником та підлеглих власних потреб: завдань, затрачених зусиль, та мотивування. - + - +
- трансфо-рмаційне керівництво Базується на створення умов для творчого та самостійного виконання завдань підлеглими, фактично відмовляючись від здійснення прямого керівництва. Значну роль при цьому відіграють харизма керівника, персоналізація уваги, стимулювання інтелекту. - - - +
- керівництво на засадах попарних вертикаль-них зв’язків Гріна Базується на припущені, що сприйняття керівником підлеглого впливає на поведінку керівника, відповідно зумовлюючи поведінку підлеглого. Відповідно до цього керівник може змінювати власний стиль керівництва відповідно до очікувань та потреб підлеглих. + + + -
                 

Знак „+” показує, які форми влади і стилі керівництва використовуються конкретними керівником. Знак „ – „ показує, які форми влади та стилі керівництва не притаманні керівникам.

 

Оцінювання професійних якостей керівників за переліком основних рис наведено у таблиці 16 При цьому воно здійснюється за бальною шкалою (0; 5): 0 балів – риса відсутня, 1 бал – риса нерозвинена, 2 бали – риса слабо виражена, 3 бали – риса виявляється у певних ситуаціях, 4 бали – риса розвинута, 5 балів – риса яскраво виражена.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти