ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема: Системи управління якістю

  1. Структури системи управління якістю.
  2. Створення продукту в системі управління якістю.
  3. Загальні відомості про вимірювання, аналіз і поліпшення в системі управління якістю.
  4. Контроль невідповідностей і аналіз даних у системі управління якістю.
  5. Поліпшення в системі управління якістю.

 

Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття: структура зовнішніх і внутрішніх взаємовідносин, технологічна структура управління якістю, структура стадій життєвого циклу продукції, планування створення продукту, проектування і розроблення продукту, управління контрольно-вимірювальною апаратурою, вимірювання параметрів, контроль невідповідностей, аналіз даних, джерела інформації для визначення коригувальних дій.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

­ характеристика складових структури управління якістю;

­ питання, що розглядаються під час створення продукту в системі якості;

­ особливості вимірювання, аналізу і поліпшення якості;

­ характеристика дій щодо продукту, який не відповідає вимогам;

­ джерела інформації для визначення коригувальних дій;

­ організаційні аспекти поліпшення в системі управління якістю.

Змістовний модуль 2

Організація діяльності щодо управління якістю на підприємстві

Семінарське заняття 6

Тема: Статистичні методи контролю якості

  1. Діаграма Парето.
  2. Причинно-наслідкова діаграма (Ісікави).
  3. Контрольний лист.
  4. Контрольна карта.
  5. Метод стратифікації.

Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття:статистичні методи контролю якості, діаграма Парето, причинно-наслідкова діаграма (Ісікави), проблемне питання, контрольний лист, контрольна карта, метод стратифікації, кореляція.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

­ сутність статистичних методів якості;

­ порядок побудови діаграми Парето;

­ практичне застосування діаграми Парето;

­ сутність та порядок складання діаграми Ісікави;

­ особливості застосування контрольних листів;

­ сутність та різновиди контрольних карт;

­ характеристика методу стратифікації.

Семінарське заняття 7

Тема: Інструменти управління якістю та процес розгортання функції якості (QFD)

1. Діаграма спорідненості,

2. Деревовидна діаграма.

3. Матрична діаграма

4. Векторна діаграма;

5. Діаграма здійснення процесу (PDPC).

 

Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття:нові інструменти управління якістю, діаграма спорідненості, деревовидна діаграма, матрична діаграма, тіснота зв’язку, векторна діаграма, графік Ганта, сітьовий графік, діаграма здійснення процесу.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

­ загальна характеристика нових інструментів управління якістю;

­ сутність діаграми спорідненості;

­ порядок побудови діаграми спорідненості;

­ сутність та порядок побудови деревовидної діаграми;

­ характеристика матричної діаграми;

­ сутність та форми векторної діаграми;

­ характеристика діаграми здійснення процесу.

Семінарське заняття 8

Тема: Сертифікація систем якості підприємства

1. Органи з сертифікації в системі УкрСЕПРО.

2. Випробувальна лабораторія в системі УкрСЕПРО.

3. Атестація виробництва в системі УкрСЕПРО.

4. Порядок визнання в Україні результатів сертифікації імпортної продукції та систем якості.

Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття: випробувальна лабораторія, організація та управління випробувальною лабораторією, методи випробовування та процедури, організація роботи з виробами та продукцією, атестація виробництва в системі УкрСЕПРО, головний контролер, сертифікаційний протокол, процес з атестації виробництва, сертифікація продукції, нормативні документи на продукцію під час обов’язкової сертифікації, процес сертифікації продукції, угоди про визнання сертифікації продукції, процедура визнання результатів сертифікації продукції.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

­ загальні вимоги та характеристики випробувальної лабораторії;

­ характеристика підготовчої роботи до атестації виробництва;

­ характеристика повноважень головного контролера;

­ порядок здійснення робіт з атестації виробництва;

­ правила щодо вибору схеми та нормативні документи зі сертифікації продукції;

­ порядок проведення робіт із сертифікації;

­ характеристика процедури визнання в Україні результатів сертифікації продукції.

Семінарське заняття 9

Аудит якості та премії якості

1. Аудит продукції, процесу, системи управління якістю.

2. Вимоги до аудиторів з сертифікації.

3. Порядок підготовки аудиторів.

4. Керівні принципи аудиту згідно з ISO 19011.

Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття: аудит, аудит продукції, аудит процесу, аудит системи управління якістю, аудитор з сертифікації, вимоги до аудиторів, теоретична підготовка аудиторів, стажування аудиторів, атестація аудиторів, принципи аудиту, етапи робіт з аудиту.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

­ сутність та види аудиту;

­ порядок визначення спеціалізації аудиторів;

­ характеристика вимог до аудиторів;

­ функції різних груп аудиторів;

­ права та обов’язки аудиторів;

­ порядок підготовки аудиторів;

­ процес атестації аудиторів;

­ етапи робіт щодо проведення аудиту згідно з ISO 19011.

2.4. Зміст самостійної роботи студентів

Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом і виконується в позааудиторний час, передбачений тематичним планом навчальної дисципліни.

Під час вивчення навчальної дисципліни студенти повинні навчитися самостійно мислити, поглиблювати засвоєні теоретичні знання, опановувати практичні навички прийняття управлінських рішень. Відповіді на питання повинні бути законспектовані, їхнє викладення має бути стислим і чітким, обов‘язковими є посилання на використані джерела.

Форма контролю самостійної роботи – перевірка конспекту або обговорення на семінарському занятті. Питання на самостійну роботу виносяться на поточний, модульний і підсумковий семестровий контроль.

З метою самостійного визначення рівня засвоєння теоретичного матеріалу студентам пропонуються питання для самоконтролю набутих знань.

Змістовий модуль 1

Теоретичні аспекти управління якістю

 

Тема 1. Стандартизація термінології в галузі управління якістю

1. Якість продукції і маркетинг.

2. Державний захист споживачів продукції в Україні.

 

Питання для самоконтролю

1. В чому полягає взаємозв’язок маркетингу та менеджменту якості?

2. Які особливості управління якістю на різних стадіях життєвого циклу товару?

3. Які основні нормативно-правові документи регламентують виготовлення продукції відповідної якості та захист прав споживачів?

4. Які права на належну якість продукції, торговельного та інших видів обслуговування мають споживачі?

5. Які права мають споживачі стосовно інформації про товари?

6. Яка відповідальність передбачена за порушення прав споживачів?

 

Тема 2. Основні проблеми управління якістю

1. Проблеми якості на сучасному етапі.

2. Роботи Е Демінга з менеджменту якості.

3. Роботи Ф. Кросбі з менеджменту якості.

4. Роботи К. Ісікави з менеджменту якості.

5. Роботи Г. Тагучі з менеджменту якості.

 

Питання для самоконтролю

1. У чому полягає значення якості як фактора інтеграції України у світову економіку?

2. Яка роль державних програм підвищення якості продукції у розвитку національної економіки?

3. Які основні положення наукових праць Е. Демінга?

4. В чому полягає сутність принципів якості Ф. Кросбі?

5. Які характерні риси системи управління якістю Ісікави?

6. У чому полягає сутність методів Г. Тагучі?

 

Тема 3. Міжнародний досвід управління якістю

1. Розвиток управління якістю в США.

2. Розвиток управління якістю в Японії.

3. Розвиток управління якістю в Європейському Союзі.

Питання для самоконтролю

1. В чому полягає сутність заходів американських компаній щодо поліпшення якості продукції?

2. Які основні шляхи вдосконалення роботи американських корпорацій в управлінні якістю?

3. Які групи системи управління якістю виділяють в Японії?

4. В чому полягає сутність системи «Канбан» та загального управління продуктивністю?

5. Які були характерні риси системи управління якістю в Європейському Союзі в 1980-х роках?

6. В чому полягали особливості нових і глобальних оцінок відповідності в системі якості в Європейському Союзі в 1990-х роках?

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти