ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема 4. Вітчизняний досвід управління якістю

1. Системний підхід до управління якістю.

2. Процесний підхід до управління якістю.

Питання для самоконтролю

1. У чому полягає сутність системного підходу?

2. Які основні підсистеми виділяють в системі забезпечення якістю?

3. Що собою представляють напрями поліпшення роботи у сфері якості?

4. В чому полягає сутність процесного підходу?

5. Які відмінні риси процесного підходу від функціонального?

6. Які виділяють етапи застосування процесного підходу на підприємстві?

Тема 5. Базова концепція загального управління якістю

1. Промислова логіка загального управління якістю.

2. Японська система планування необхідних матеріалів (MRP).

3. Західна система планування з урахуванням моменту перезамовлення (ROP).

4. Системи Just-In-Time (JIT) та Just-In-Case (JIC).

Питання для самоконтролю

1. У чому полягає сутність промислової логістики загального управління якістю?

2. Які основні характеристики системи планування необхідних матеріалів (MRP)?

3. У чому сутність полягає сутність західної системи планування з урахуванням моменту перезамовлення (ROP)?.

4. Сутність системи Just-In-Time (JIT) та Just-In-Case (JIC)?

5. Які основні інструменти системи Just-In-Time (JIT) та Just-In-Case (JIC)?

Тема 6. Системи управління якістю

1. Модель систем управління якістю Фейгенбаума.

2. Модель систем управління якістю Етінгера.

3. Модель Джурана.

4. Теорії Маслоу та Мак-Грегора.

5. Розроблення систем управління якістю освітньої діяльності.

Питання для самоконтролю

1. У чому полягає сутність моделі Фейгенбаума?

2. Які основні риси моделі системи управління якістю Етінгера?

3. У чому полягає сутність моделі Джурана ?

4. Які основні характеристики теорій Маслоу та Мак-Грегора?

5. Які особливі риси розробки та впровадження систем управління якістю освітньої діяльності?

 

Тема 7. Система якості в стандартах ISO серії 9000

1. Аналіз стандартів серії ISO серії 9000 версії 1987 року.

2. Аналіз стандартів серії ISO серії 9000 версії 1994 року.

3. Зв'язок систем управління з системами управління довкіллям на основі стандартів ISO.

Питання для самоконтролю

1. Які основні елементи стандартів серії ISO серії 9000 версії 1987 року та вимоги до них?

2. Які основні положення системи стандартів серії ISO серії 9000 версії 1987 року?

3. Які основні характеристики стандартів серії ISO серії 9000 версії 1994 року?

4. Які стандарти ISO регламентують побудову ефективної системи управління навколишнім середовищем?

5. Які основні групи елементів стандартів управління навколишнім середовищем?

 

Змістовний модуль 2

Організація діяльності щодо управління якістю на підприємстві

Тема 8. Статистичні методи контролю якості

1. Застосування гістограми та принципи її побудови.

2. Діаграма розсіювання.

Питання для самоконтролю

1. У чому полягає сутність гістограми?

2. Які основні етапи побудови гістограми?

3. Які виділяють типові форми гістограм?

4. Які практичні аспекти застосування гістограм у системі управління якістю?

5. У чому полягає сутність діаграми розсіювання?

6. Які виділяють основні етапи побудови діаграми розсіювання?

Тема 9. Інструменти управління якістю та процес розгортання функції якості (QFD)

1. Матриця пріоритетів.

2. Діаграма зв’язків.

Питання для самоконтролю

1. У чому полягає сутність та призначення матриці пріоритетів?

2. У чому полягає сутність діаграми зв’язків?

3. Які основні застосування сфери діаграми зв’язків?

Тема 10. Сертифікація систем якості підприємства

1. Порядок проведення сертифікації системи якості.

2. Вибір механізму сертифікації та дії, які має виконати споживач стосовно постачальника, що має сертифіковану систему якості.

Питання для самоконтролю

1. У чому полягає сутність проведення сертифікації системи якості?

2. Які виділяють об’єкти оцінки під час сертифікації системи якості?

3. Які виділяють основні етапи проведення сертифікації систем якості?

4. У чому полягає сутність механізму сертифікації та дій, які має виконати споживач стосовно постачальника, що має сертифіковану систему якості?

5. У чому полягає сутність та причини проведення внутрішнього аудиту?

6. Яка процедура проведення внутрішнього аудиту?

7. Які мета та підстави проведення зовнішнього аудиту?

8. Яка процедура проведення зовнішнього аудиту?

 

Тема 11. Витрати на якість та їх класифікація

1. Класифікація витрат на якість.

2. Витрати на якість і політика «нульового дефекта». Відносні частки елементів витрат на якість.

Питання для самоконтролю

1. Які класифікації витрат давали провідні науковці у галузі якості?

2. Які виділяють групи витрат на якість?

3. У чому полягає сутність попереджувальних та оцінних витрат.

4. Яка структура витрат, зумовлених внутрішніми та зовнішніми відмовами?

5. В чому полягає сутність політики «нульового дефекта»?

Тема 12. Облік витрат на якість в умовах TQM

1. Оцінні витрати.

2. Витрати на відповідність, їх структура.

3. Витрати на невідповідність, їх структура. Втрати, причини їх виникнення.

4. Збирання даних про витрати на якість. Нормативні документи щодо збирання та аналізу витрат на якість.

Питання для самоконтролю

 

1. Які виділяють групи витрат на якість?

2. У чому полягає сутність оцінних витрат?

3. Яка структура витрат на відповідність?

4. Які виділяють витрати на невідповідність?

5. У чому полягає сутність втрат та причини їх виникнення?

6. Яка процедура збирання даних про витрати на якість?

7. Які нормативні документи регламентують процес збирання та налізу витрат на якість?

Тема 13. Аудит якості та премії якості

1. Премія Демінга.

2. Національна премія якості Малкольма Болдриджа.

3. Європейська премія якості.

4. Участь України у конкурсах якості.

Питання для самоконтролю

1. У чому полягає сутність премії Демінга?

2. Які критерії якості враховуються при присудженні премії Демінга?

3. Сутність та показники премії Малкольма Болдриджа?

4. В чому полягає сутність Європейської премії якості?

5. Яка роль премії у впровадженні системи якості?

6. Які премії за якість існують в Україні?

7. У чому полягає сутність премії СНД за досягнення у сфері якості продукції й послуг?

Дидактичне забезпечення самостійної роботи студентів

Тема Дидактичне забезпечення
Тема 1 Основні джерела: 1. Агєєв Є.Я. Управління якістю: навчально-методичний посібник для самостійної роботи по вивченню дисципліни / Є.Я. Агєєв. - Л. : Новий Світ -2000, 2010. - С. 11-14. 2. Управління якістю: навч. посіб. для ВНЗ / Д.П. Лойко, О.В. Вотченікова, О.П. Удовіченко, М.А. Котляр ; Дон. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. - 2-е вид. - Л.: Магнолія 2006, 2010. – C. 13-16. 3. Шаповалов М.І. Менеджмент якості: підручник / М.І. Шаповалов. – 3-тє вид., випр. і доп. – К.: Т-во “Знання”. КОО, 2007. -С. 33-39, 43-48.
Тема 2 Основні джерела: 1. Агєєв Є.Я. Управління якістю: навчально-методичний посібник для самостійної роботи по вивченню дисципліни / Є.Я. Агєєв. - Л. : Новий Світ -2000, 2010. - С. 11-14. 2. Управління якістю: навч. посіб. для ВНЗ / Д.П. Лойко, О.В. Вотченікова, О.П. Удовіченко, М.А. Котляр ; Дон. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. - 2-е вид. - Л. : Магнолія 2006, 2010. – C. 9-13. 3. Шаповалов М.І. Менеджмент якості: підручник / М.І. Шаповалов. – 3-тє вид., випр. і доп. – К.: Т-во “Знання”. КОО, 2007. -С. 55-60, 62-66.
Тема 3 Основні джерела: 1. Вакуленко А.В. Управління якістю: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / А.В. Вакуленко. — К.: КНЕУ, 2004. — С. 34-37. 2. Управління якістю: навч. посіб. для ВНЗ / Д.П. Лойко, О.В. Вотченікова, О.П. Удовіченко, М.А. Котляр ; Дон. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. - 2-е вид. - Л. : Магнолія 2006, 2010. – C. 58-79.
Тема 4 Основні джерела: 1. Агєєв Є.Я. Управління якістю: навчально-методичний посібник для самостійної роботи по вивченню дисципліни / Є.Я. Агєєв. - Л. : Новий Світ -2000, 2010. - С. 58-62. 2. Управління якістю: навч. посіб. для ВНЗ / Д.П. Лойко, О.В. Вотченікова, О.П. Удовіченко, М.А. Котляр ; Дон. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. - 2-е вид. - Л. : Магнолія 2006, 2010. – C. 106-111.
Тема 5 Основні джерела: 1. Логістика: навч. посіб. / О.М. Тридід, Г.М. Азаренкова, С.В. Мішина, І.І. Борисенко. – К. Знання, 2008. – С. 281-285. 2. Окландер М.А. Логістика: підручник / М.А. Окландер. – К.: Центр учбової літератури, 2008 – С. 40-42. 3. Управління якістю: навч. посіб. для ВНЗ / Д.П. Лойко, О.В. Вотченікова, О.П. Удовіченко, М.А. Котляр ; Дон. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. - 2-е вид. - Л. : Магнолія 2006, 2010. – C. 129-131.
Тема 6 Основні джерела: 1. Агєєв Є.Я. Управління якістю: навчально-методичний посібник для самостійної роботи по вивченню дисципліни / Є.Я. Агєєв. - Л. : Новий Світ -2000, 2010. – С. 136-139. 2. Управління якістю: навч. посіб. для ВНЗ / Д.П. Лойко, О.В. Вотченікова, О.П. Удовіченко, М.А. Котляр ; Дон. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. - 2-е вид. - Л. : Магнолія 2006, 2010. – C. 126-128, 132-134. 3. Шаповалов М.І. Менеджмент якості: підручник / М.І. Шаповалов. – 3-тє вид., випр. і доп. – К.: Т-во “Знання”. КОО, 2007. -С. 60-62, 64-65.
Тема 7 Основні джерела: 1. Вакуленко А.В. Управління якістю: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / А.В. Вакуленко. — К.: КНЕУ, 2004. — С. 94-95. 2. Управління якістю: навч. посіб. для ВНЗ / Д.П. Лойко, О.В. Вотченікова, О.П. Удовіченко, М.А. Котляр ; Дон. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. - 2-е вид. - Л. : Магнолія 2006, 2010. – C. 177-180, 195-197.
Тема 8 Основні джерела: 1. Горбашко Е.А. Управление качеством: учебное пособие / Е.А. Горбашко. – СПб.: Питер, 2008. – С. 182-186. 2. Управление качеством продукции. Инструменты и методы менеджмента. Учебное пособие / [С.В. Пономарев, С.В. Мищенко, В.Я. Белобрагин и др.]. – М.: РИА “Стандарты и качество”. – 2005. – С. 97-108, 120-123 3. Управління якістю: навч. посіб. для ВНЗ / Д.П. Лойко, О.В. Вотченікова, О.П. Удовіченко, М.А. Котляр ; Дон. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. - 2-е вид. - Л. : Магнолія 2006, 2010. – C. 162-165
Тема 9 Основні джерела: 1. Управление качеством продукции. Инструменты и методы менеджмента. Учебное пособие / [С.В. Пономарев, С.В. Мищенко, В.Я. Белобрагин и др.]. – М.: РИА “Стандарты и качество”. – 2005. – С. 148-149, 162-163
Тема 10 Основні джерела: 1. Агєєв Є.Я. Управління якістю: навчально-методичний посібник для самостійної роботи по вивченню дисципліни / Є.Я. Агєєв. - Л. : Новий Світ -2000, 2010. – С. 108-109. 2. Управління якістю: навч. посіб. для ВНЗ / Д.П. Лойко, О.В. Вотченікова, О.П. Удовіченко, М.А. Котляр ; Дон. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. - 2-е вид. - Л. : Магнолія 2006, 2010. – C. 262-270 3. Шаповалов М.І. Менеджмент якості: підручник / М.І. Шаповалов. – 3-тє вид., випр. і доп. – К.: Т-во “Знання”. КОО, 2007. – С. 383-392
Тема 11 Основні джерела: 1. Управление качеством продукции. Инструменты и методы менеджмента. Учебное пособие / [С.В. Пономарев, С.В. Мищенко, В.Я. Белобрагин и др.]. – М.: РИА “Стандарты и качество”. – 2005. – С. 71-73. 2. Управління якістю: навч. посіб. для ВНЗ / Д.П. Лойко, О.В. Вотченікова, О.П. Удовіченко, М.А. Котляр ; Дон. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. - 2-е вид. - Л. : Магнолія 2006, 2010. – C. 273-275 3. Шаповалов М.І. Менеджмент якості: підручник / М.І. Шаповалов. – 3-тє вид., випр. і доп. – К.: Т-во “Знання”. КОО, 2007. – С. 29-33, 63-64.
Тема 12 Основні джерела: 1. Вакуленко А.В. Управління якістю: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / А.В. Вакуленко. — К.: КНЕУ, 2004. — С. 64-67. 2. Управління якістю: навч. посіб. для ВНЗ / Д.П. Лойко, О.В. Вотченікова, О.П. Удовіченко, М.А. Котляр ; Дон. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. - 2-е вид. - Л. : Магнолія 2006, 2010. – C. 276-281
Тема 13 Основні джерела: 1. Горбашко Е.А. Управление качеством: учебное пособие / Е.А. Горбашко. – СПб.: Питер, 2008. – С. 182-186. 2. Управління якістю: навч. посіб. для ВНЗ / Д.П. Лойко, О.В. Вотченікова, О.П. Удовіченко, М.А. Котляр ; Дон. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. - 2-е вид. - Л. : Магнолія 2006, 2010. – C. 288-307. 3. Фомичев С.К. Основы управления качеством: учеб. пособие. 2-е изд./ С.К. Фомичев, А. А. Старостина, Н.И. Скрябіна. — К.: МАУП, 2002. – С. 113-124

Модульний контроль

Питання для модульного контролю

Змістовий модуль 1

 1. Актуальність управління якістю.
 2. Основні поняття і визначення у сфері якості
 3. Якість продукції як об’єкт управління.

3. Якість продукції і маркетинг.

 1. Державний захист споживачів продукції в Україні.
 2. Правові аспекти забезпечення якості.
 3. Керівництво ISO / IEC 2 «Загальні терміни та визначення в галузі стандартизації та суміжних видів діяльності» – основний документ зі стандартизації термінів щодо управління якістю.
 4. Основні положення систем управління якістю згідно ДСТУ ISO 9000:2007.

4. Взаємозв’язок якості та конкурентоздатності.

5. Формування системи менеджменту якості на підприємстві.

 1. Організація технічного контролю якості продукції на підприємстві.
 2. Характеристика етапів розвитку управління якістю та їх удосконалення.
 3. Проблеми якості на сучасному етапі.
 4. Роботи Е Демінга з менеджменту якості.
 5. Роботи Ф. Кросбі з менеджменту якості.
 6. Роботи К. Ісікави з менеджменту якості.
 7. Роботи Г. Тагучі з менеджменту якості.
 8. Етапи розвитку вітчизняної системи якості.
 9. Аналіз систем управління організацією.
 10. Гармонізація стандартів з управління якістю з міжнародними.
 11. Цикл управління в системі TQM.
 12. Основні елементи стратегії TQM.

20. Проблеми впровадження концепції TQM у діяльність організації.

21. Організація і контроль внутрішньої регламентації робіт з якості.

22. Організація навчання персоналу методам управління якістю.

23. Підготовка персоналу в системі якості.

24. Стимулювання і мотивація персоналу в системі якості.

25. Активізація групової діяльності персоналу в системі якості.

26. Методи і засоби концепції TQM.

27. Промислова логіка загального управління якістю.

28. Японська система планування необхідних матеріалів (MRP).

29. Західна система планування з урахуванням моменту перезамовлення (ROP).

30. Системи Just-In-Time (JIT) та Just-In-Case (JIC).

31. Принципи та функції системи управління якістю продукції.

32. Структури системи управління якістю.

33. Загальні вимоги до системи управління якістю.

34. Ресурси в системі управління якістю.

35. Структури системи управління якістю.

36. Створення продукту в системі управління якістю.

37. Загальні відомості про вимірювання, аналіз і поліпшення в системі управління якістю.

 1. Контроль невідповідностей і аналіз даних у системі управління якістю.

39. Поліпшення в системі управління якістю.

40. Модель систем управління якістю Фейгенбаума.

41. Модель систем управління якістю Етінгера.

42. Модель Джурана.

43. Теорії Маслоу та Мак-Грегора.

44. Розроблення систем управління якістю освітньої діяльності.

45. Загальна характеристика стандартів ISO серії 9000.

 1. Аналіз стандартів серії ISO серії 9000 версії 1987 року.
 2. Аналіз стандартів серії ISO серії 9000 версії 1994 року.
 3. Аналіз стандартів серії ISO серії 9000 версії 2000 року.

49. Аналіз стандартів серії ISO серії 9000 версії 2005 року.

50. Зв'язок систем управління з системами управління довкіллям на основі стандартів ISO.

 

Змістовний модуль 2

1. Сутність статистичних методів контролю якості.

2. Стандарти статистичного приймального контролю товарів.

3. Статистичні методи в стандартах ISO.

4. Діаграма Парето.

5. Причинно-наслідкова діаграма (Ісікави).

6. Контрольний лист.

7. Контрольна карта.

8. Метод стратифікації.

9. Застосування гістограми та принципи її побудови.

10. Діаграма розсіювання.

11. Вимоги споживача залежно від профілю якості. Модель профілю якості (за Н. Кано), його складові.

12. Основні поняття та етапи застосування QFD-методології.

13. Цілі, завдання, порядок застосування QFD-методології.

14. Діаграма спорідненості,

15. Деревовидна діаграма.

16. Матрична діаграма

17. Векторна діаграма;

18. Діаграма здійснення процесу (PDPC).

19. Матриця пріоритетів.

20. Діаграма зв’язків.

21. Основні поняття і визначення у сфері підтвердження відповідності.

22. Основні положення державної системи сертифікації УкрСЕПРО.

23. Порядок проведення сертифікації продукції

24. Органи з сертифікації в системі УкрСЕПРО.

25. Випробувальна лабораторія в системі УкрСЕПРО.

26. Атестація виробництва в системі УкрСЕПРО.

27. Порядок визнання в Україні результатів сертифікації імпортної продукції та систем якості.

28. Порядок проведення сертифікації системи якості.

29. Вибір механізму сертифікації та дії, які має виконати споживач стосовно постачальника, що має сертифіковану систему якості.

30. Внутрішній аудит систем якості.

31. Зовнішній аудит систем якості.

32. Класифікація витрат на якість.

33. Витрати на якість і політика «нульового дефекта».

34. Відносні частки елементів витрат на якість.

35. Оцінні витрати.

36. Витрати на відповідність, їх структура.

37. Витрати на невідповідність, їх структура. Втрати, причини їх виникнення.

38. Збирання даних про витрати на якість.

39. Нормативні документи щодо збирання та аналізу витрат на якість.

40. Загальні відомості про аудит якості.

41. Внутрішній аудит систем якості.

42. Зовнішній аудит систем якості.

43. Аудит продукції, процесу, системи управління якістю.

44. Вимоги до аудиторів з сертифікації.

45. Порядок підготовки аудиторів.

46. Керівні принципи аудиту згідно з ISO 19011.

47. Премія Демінга.

48. Національна премія якості Малкольма Болдриджа.

49. Європейська премія якості.

50. Участь України у конкурсах якості.

Приклади тестових завдань

1. Управління якістю - це:

а) спрямування та контролювання керівництвом підприємства щодо якості;

б) особа чи група осіб, які спрямовують та контролюють діяльність організації на найвищому рівні;

в) зосередження на виконанні вимог до якості;

г) скоординована діяльність, яка полягає у спрямуванні та контролюванні організації щодо якості.

2.Система бездефектного виготовлення продукції (БИП) заснована на принципах:

а) кількісна оцінка праці і відповідальність за допущені помилки в роботі;

б) якісна оцінка праці і відповідальність за дотриманням технологічного режиму;

в) комплексна оцінка праці;

г) правильна відповідь не наведена

3. Статистична оцінка рівня якості продукції здійснюється на стадії:

а) експлуатації або споживання продукції;

б) виробництва продукції;

в) маркетингу та вивчення ринку;

г) проектування і розробки продукції

4. Загальною вимогою до випробувальних лабораторій є:

а) персонал лабораторії;

б) система управління якістю;

в) адміністративна підпорядкованість;

г) приміщення та робоче середовище.

5. Попереднє оцінювання при атестації виробництва здійснюється:

а) самим підприємством;

б) державним органом по атестації;

в) комісією експертів органу із сертифікації продукції в погоджені терміни;

г) правильна відповідь не наведена.

6. Згідно ДСТУ ISO 9000:2001 аудит:

а) систематичний документований процес одержання доказів перевірки та об 'єктивного їх оцінювання з метою визначення ступеня виконання критеріїв аудиту;

б) процес перевірки відповідності діяльності організації діючим стандартам:

в) перевірка діяльності підприємства на відповідність вимогам споживачів;

г) процес систематичної документальної перевірки діяльності підприємства на відповідність діючим стандартам, нормам та правилам.

7. Аудит системи управління якості проводиться згідно:

а) ДСТУ ISO 9000;

б) ДСТУ ISO 9001;

в) ДСТУ ISO 9004;

г) ДСТУ ISO 19011.

8. Аудит якості товарів - це:

а)підтвердження надання об 'єктивних доказів, що встановлені вимоги виконано;

б) складова управління якістю, зосереджена на виконанні вимог до якості;

в) оцінювання відповідності шляхом спостереження висловлювання припущень;

г) систематичний, незалежний і задокументований процес отримання доказів щодо якості продукції.

9. Контроль якості — це:

а) складова управління якістю, зосереджена на збільшенні здатності виконати вимоги щодо якості;

б) складова управління якістю, зосереджена на встановленні цілей у сфері якості і на визначенні операційних процесів та відповідних ресурсів, необхідних для досягнення таких цілей;

в) складова управління якістю, зосереджена на виконанні вимог до якості;

г) складова управління якістю, зосереджена на створенні упевненості в тому, що вимоги щодо якості буде виконано.

10. Одним із інструментів в обширному арсеналі статистичних ме­тодів контролю якості є контрольні карти, котрі складаються із:

а) центральної лінії, двох контрольних меж (над і під центральною лінією) і значень характеристики (показника якості), нанесених на карту для відображення стану процесу;

б) реєстрації результатів вимірів необхідних властивостей продукції та проведенні коректування процесу у відповідності зі знаннями фахівця, що управляє виробництвом;

в) параметрів, що визначають межі поля допуску, що свідчать про необхідність зупинки виробництва;

г) інформації про те, коли, хто, на якім устаткуванні одержав брак у минулому.

Приклади задач

Задача 1.

У цеху використовується 100 ламп для освітлювання впродовж 10 год. на добу. Їхній ресурс — 500 год., ціна — 25 грн. за одну шт. Замість них пропонується використовувати лампи, які мають ресурс 800 год. і ціну 30 грн. Чисельність робочих днів на рік — 260. Визначити інтегральний показник якості старих і нових ламп; рівень якості нових ламп; річну економію від використання нових ламп.

Задача 2.

На підприємстві випускається стальний лист, що використовується для виробництва труб і турбін. В плановому періоді передбачено покращити якісні характеристики продукції за рахунок використання нової якісної сировини. При цьому зменшується товщина листа та зростає його вартість. Необхідно прийняти рішення про ефективність такого впровадження, розрахувавши індекси затрат з урахуванням зміни рівня якості та вартості матеріалу. Вихідні дані для розрахунку подано в табл. 1

Таблиця 1

Базові показники Проектні показники
Товщина листа, мм Вартість листа, грн. Товщина листа, мм Вартість листа, грн.
4,42 3,05
4,84 2,53
4,02 2,28
3,91 2,02
3,35 1,84

 

Задача 3.

На насособудівельному заводі після проведення різноманітних заходів досягли підвищення строків експлуатації насосів до першого капітального ремонту:

· відцентрованих — із 5000 до 7000 годин;

· заглибних — із 4000 до 6000 годин;

· спеціальних — із 3000 до 5000 годин.

Додаткові капітальні затрати на впровадження вказаних заходів склали: по відцентрованих насосах — 25 000 грн., на заглибних — 20 000 грн., на спеціальних — 5000 грн. Собівартість виготовлення кожного насосу збільшилася за рахунок додаткових витрат на матеріали та амортизацію обладнання: на відцентрованих насосах — на 8 грн. на заглибних — на 7 грн., на спеціальних — на 10 грн. Оптова ціна на насоси не змінилася. Фонд часу роботи кожного насоса на рік становить 4000 годин. Додаткові вихідні дані для розрахунку подано в табл. 2.5.4. Визначити економічний ефект, що отримується від упровадження заходів із підвищення якості насосів.

Таблиця 2.

Найменування Випуск, шт./рік Річні витрати на капітальний ремонт (% від вартості насоса) Ціна насоса, грн.
Відцентрований 5,0
Заглибний 6,5
Спеціальний 7,0

Задача 4

Собівартість місячного обсягу виробництва складає 105 тис. грн. Втрати від браку склали 3 тис. грн.; витрати на виправлення браку — 0,7 тис. грн.; відшкодування втрат від браку з боку винуватців за цей період — 0,6 тис. грн. Визначити відсоток витрат, пов’язаних із виготовленням бракованої продукції за місяць.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти