ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Визначте, в яких випадках зазначені одиниці є омонімами , а яких – полісемантичними словами.

Paper, ball, plant, dock, right, hand, face, round, bear, box, sack.

2) Визначте типи омонімів:

Rose, n - rose, P.P.; I - eye; bare – bear; light, n - to light, v - light, adj.; whole – hole; wait – weight; match, n – match, n.

3) Надайте синоніми геранського походження до зазнчених слів:

Enemy, manual, labor, to reply, error, faith, to educate, to establish, to eradicate, to reject.

4)Надайте антонімічні похідні до зазначених слів:

Charge, party, quality, organize, useful, treat, conduct, regular, adapt, undernourishment.

Література:

1. Арбекова Т.И. Лексикология английского языка.– М.,1977. – С.74-79, 120-142.

2. Арнольд И.В. Лексикология современного английского языка.– М., 1986. – С.182-215

3. Антрушина Г.Б., Афанасьева О.В., Морозова Н.Н. Лексикология английского языка. – М.., 1985. – С.128-172.

4. Белявская Е.Г. Семантика слова. – М., 1987.

5. Корунець І.В. Порівняльна типологія англійської та української мов. - К.: Довіра, 1995. –С.63-66.

6. Лисиченко Л.А. Лексикологія сучасної української мови. - Харків,1977.-С.51-106.

7. Мостовий М.Т. Лексикологія англійської мови. - Харків, 1993. – С.114-124.

8.Верба Л.Г.Порівняльна лексикологія англійської та української мов.-Вінниця: «Нова книга», 2008.

9. Kempson R.M. Semantic Theory. - Cambridge, 1993.-216 p.10.

Leech G. Semantics. - Harmonds Worth: Pengium, 1974. - 386 p.

10. Palmer F.R. Semantics. А new outline. – M., 1982. – P.9-40.

 

ТЕМА: СЛОВОТВІР В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ.

 

При вивченні даної теми слід розглянути морфологічну структуру слова, морфеми і їх типи. Необхідно визначити основні поняття словотвору, такі як словотворчий елемент, словотвірна модель, продуктивність, похідне слово.

Mopфeмa — це cпoлyчeння якoгocь знaчeння i фoнeтичнoї фopми. Морфеми розподіляються на вільні та залежні.

Bільнa мopфeмa (корінь) peгyляpнo вiдтвopюєтьcя за мoдeлями мoви і може вживaтиcя нeзaлeжнo, не змiнюючи cвoгo знaчeння.

Зaлeжна мopфeма (афікс) oкpeмo не вживaєтьcя.

Словотвір - правила творення мовних одиниць за певними моделями та схемами, система способів та засобів творення нових слів.

Похідні слова або деривати – це слова, які утворюються на базі однокореневих слів за існуючими в мові зразками і моделями за допомогою певних способів словотвору. Похідні слова на відміну від простих не тільки іменують окрему дію, предмет, але й указують на їх зв’язок, на їх відношення до інших дій, предметів.

Словотвірна модель – абстрактна схема, що визначає склад і порядок основ складного слова.

Словотворчий елемент – дериваційний засіб утворення похідних слів на базі вже існуючих у мові.

Критерієм словотворчої продуктивності вважається кількісна перевага слів, утворених на базі певної структурної моделі або способу словотвору за допомогою певного словотворчого елементу за визначений період у порівнянні з іншими за той же відрізок часу.

Аналогія – утворення нової одиниці не стільки за певною моделлю, скільки за зразком певного слова. Модель слова-зразка лише заповнюється новим лексичним матеріалом шляхом заміни одного з компонентів.

В даній темі розглядаються також основні продуктивні способи словотвору, активно діючі моделі та словотворчі елементи (афікси).

Розглядаючи афіксацію слід охарактеризувати основні суфікси і префікси, принципи їх класифікації, найбільш продуктивні афіксальні моделі різних частин мови, походження афіксів.

Афіксація – спосіб утворення нових (похідних) слів за допомогою дериваційних елементів (суфіксів та префіксів).

Афікси класифікуються:

- за походженням (власномовні та запозичені),

- за частиною мови, що утворюється ,

- за продуктивністю (високопродуктивні, продуктивні, непродуктивні),

- за частотністю вживання,

- за загальним значенням,

- за емоційним забарвленням,

- за спільними ознаками (назви конкретних імен, абстрактних найменувань, певну лексико-граматичну категорію).

Словоскладання – спосіб утворення нових слів шляхом поєднання двох або більше основ.

Складні слова – це лексичні одиниці, які складаються з кількох основ і вживаються як незалежна форма. Сутність складного слова полягає у вираженні одного поняття, хоч поєднання окремих словотворчих елементів залучає неоднаковий обсяг їх лексико-семантичного значення.

Ознаки складного слова:

- форма – написання разом,

-значення – окремою одиницею вважається слово, яке має одне відокремлене значення, що відрізняється від значень складаючи компонентів,

- наголос – один головний.

Структурна класифікація складних слів:

1) складні слова, утворені з простих основ;

2) складні слова, в яких одна з основ є похідною;

3) складні слова, в яких один з компонентів є скороченою основою;

4) складні слова синтаксичного типу.

Значну роль у створенні складних слів відіграє аналогія, тобто нова одиниця створюється не за певною моделлю, а за зразком певного слова (слів). У процесі аналогічного словотворення має місце своєрідне моделювання, відбиття моделі зразка, його морфологічної структури. Модель слова-зразка заповнюється новим лексичним матеріалом шляхом заміни одного з компонентів.

Скорочення - це спосіб словотворення, в результаті якого відбувається редукція слова до одної з його частин і виникає нова лексична одиниця, яка відрізняється від вихідної основи не тільки денотативним, а й конотативним компонентом семантики. В результаті скорочення відбуваються не тільки кількісні зміни: скорочене слово не тільки втрачає якусь свою частину, а й завжди відрізняється від свого прототипу за значенням та вживанням..

Типи скорочень: скорочені слова, абревіатури, акроніми.

Телескопія – досить молодий спосіб словотворення, фактично він почав активно діяти лише у ХХ столітті. При телескопійному словотворенні нова одиниця будується з частин (уламків, осколків) двох слів або з одного повного і частини другого слова.

Утворення телескопійних слів в англійській мові відбувається за одним з п`яти формальних типів:

ab + cd > ad (сполучення початкового фрагмента першого слова з кінцевим фрагментом другого слова): fantabulous = fantastic + fabulous, ginormous = gigantic + enormous, revusical = revue + musical;

ab + cd > abd (сполучення цілого першого слова з кінцевим фрагментом другого слова): artocrat = art + aristocrat, kidult = kid + adult, ragazine = rag + magazine;

ab + cd > ab/cd (накладання кінця першого слова на початок другого слова): glitterati = glitter + literati, net + etiquette = netetiquette, select + electorate = selectorate;

ab + cd > acd (сполучення початкового фрагмента першого слова з цілим другим словом): bohunk = Bo(hemian) + hunk, vidіot = video + idiot;

ab + cd > acbd (слово або його частина переміщуються у середині другого слова): ambisextrous = ambidextrous + sex, humongous = huge + monstrous.

Компонент-уламок телескопійного слова може бути частиною акроніма: buppie ( black + yuppie), guppie ( green + yuppie), juppie ( japanese + yuppie), yupsky (yuppie + russky), chuppie (chinese+ yuppie), huppie (hippy+ yuppie).

Конверсія - це єдиний спосіб словотвору, коли нове слово створюється без кількісного змінення основної форми вихідного слова і без застосування будь-яких лінійних словотворчих засобів.

В сучасній англійській мові найбільш поширеним є конвертування дієслів від складних іменників, номінативних словосполучень (to bottom-line, to cashflow, to hip-pocket, to test-tube, to joint-venture), а також складно-скорочених слів, абревіатур, зрощень (e-mail - to e-mail, deejay - to deejay, fax - to fax.

Субстантивація - перетворення прикметників в іменники, перетворення синтаксичної одиниці (словосполучення) в лексичну внаслідок вилучення одного з компонентів фрази.

Реверсія (зворотна деривація) – це процес утворення нових одиниць не додаванням, а відніманням суфікса або частини слова, яка приймається за суфікс: vice-president - to vice preside.

 

Практичне заняття № 4

1.Типи слів англійської та рідної мов щодо їх морфологічної структури.

2. Основні поняття словотвору

3. Класифікація суфіксів та префіксів.

4. Основні моделі складних слів.

4. Практичні завдання:

1) Проаналізуйте морфологічну структуру лексичних одиниць, перекладіть їх українською мовою: selfishness, ready-to-wear, kidnapping, nine-lo-fiver, wedlock, breakfast, irresponsible, monopoly-dominated, to hi­-jack, aircraft-carrier, back-bencher, motel, know-it-all, do-it-all, do-it-yourselfer.

2) Зробить аналіз суфіксальних похідних, зазначте значення суфікса, перекладіть похідні українською мовою: confrontationist, entrist, ergonomist, garbology, elitism, sexism, peacenik, computernik, educationese, detainee, educatee, amputee, escapee, conferee, robotize, iconize, privatize, nastify, televisionise, adultify, dieselise, weaponize.

3) Проаналізуйте та перекладіть префіксальні похідні українською мовою:anti-immigrant, antiman, deunionize, deescalation, non-event, non-person, supermarket, superjet, to outgun, to outachieve, hyperactive, microchip.

4) Визначте значення лексичних одиниць та перекладіть їх українською мовою:computerman, inflation-proof, recession-proof, microculture, multicоmpany, megaversity, multimarket, paramedic, parapolice, mega-death.

5) Визначте семантичний тип складних слів та спосіб їх утворення. Перекладіть зазначені одиниці українською мовою:get-rich-quick, nickel-and-dime, hot-line, slow-burn, idiot-box, poverty-line, soup-line, king-maker, cat-and-mouse, pie-in-the-sky, hot-potato, baby-break, meat-and-potatoes, test-ban, cut-and-dried, free-for-all, johny-come-lately, door-to-door, back-scratching, all-or-none, down-and-outer, brain-truster, below-the-belt, buck-passing, flag-waving, eye-opener, nine-to-fiver, head-hunting, to strip-search, to roleplay, to giftwrap, to cash-limit.

Література:

1. Арбекова Т.И. Лексикология английского языка.– М.,1977. – С.7-46

2. Арнольд И.В. Лексикология современного английского языка.–М., 1986.–294 с.

3. Антрушина Г.Б., Афанасьева О.В., Морозова Н.Н. Лексикология английского языка. – М., 1985. – С.59-98.

4. Архипов И.К. Семантика производного слова английского языка. – М.,1984.

5. Ботничук Е.Н., Василенко И.В., Пастушенко Л.П. Словообразование в
современном английском языке. - К.: Вища школа, 1988. - 261 с.

6.3ацний Ю.А. Неологізми англійської мови 80 - 90 років XX століття. -Запоріжжя: РА "Тандем - У", 1997. – С.46-66.

7. Зацний Ю.А. Розвиток словникового складу англійської мови. -Запоріжжя: ЗДУ, 1998. -С16-100.

8. Каращук П.М. Словообразование английского языка. – М., 1977.

9. Клименко Н.Ф. Словотворча структура і семантика складних слів у сучасній українській мові. - К: Наукова думка, 1989. - 252 с.

10. Корунець І.В. Порівняльна типологія англійської та української мов. - К.: Довіра, 1995. –С.66-78.

11. Мешков О.Д. Словообразование современного английского языка. –М., 1976. – С.173-241.

12.Мешков О.Д. Словосложение в современном английском языке. – М., 1985.

13. Мостовий М.Т. Лексикологія англійської мови. - Харків, 1993. – С.10-41.

14. Верба Л.Г.Порівняльна лексикологія англійської та української мов.-Вінниця: «Нова книга», 2008.

15. Collins Co build English Guides: Word-formation, - London: Harper Collins, 1995. - 209 p.

 

Практичне заняття № 5

1.Комплексні способи словотвору.

2.Основні моделі конверсії.

3.Характеристика телескопії та скорочень.

4. Практичні завдання:

1) Визначте семантичні співвідношення між конверсійними парами. Знайдіть еквіваленти конверсійних дієслів в рідній мові.

Book - to book, dog - to dog, hammer - to hammer, pocket - to pocket, nurse - to nurse, rat - to rat, room - to room, stone-wall - to stonewall, nail - to nail, stone - to stone, poor - to poor, father - to father, better - to better, eye - to eye, tin – to tin, can - to can.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти