ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Рух заряджених частинок в електромагнетному полі.

Основні формули

1. Сила F, що діє на заряд, який рухається зі швидкістю в магнетному полі з індукцією В (сила Лоренца), виражається формулою

 

або

 

де а - кут, який утворений вектором швидкості руху частинки та вектором індукції магнетного поля.

Задачі

235. Напруженість Н магнетного поля в центрі колового витка радіусом r = 8 см дорівнює 30 А/м. Визначити напруженість Н1 на осі витка в точці, розміщеній на відстані d = 6 см від центра витка.

Відповідь: 15,4 A/м.

 

236. По двох нескінченно довгихпрямих провідниках, схрещених під прямим кутом, протікають струми, силою І1 = З0 А та I2 = 40 А. Відстань d між проводами дорівнює 20 см. Визначити магнетну індукцію В уточціС (рис. 20), що однаково віддалена від обох проводів на відстань, яка дорівнює d.

Відповідь: 50 мкТл.

Рис 20

 

237. По тонкому кільцю з дроту протікає струм. Не змінюючи сили струму в провіднику, йому надали форму квадрата. У скільки разів змінилася сила магнетної індукції у центрі контуру?

Відповідь:

 

238. По трьох паралельних прямих провідниках, які розміщені на однаковій відстані а = 10 см один від одного,протікають однакові струми силою I= 100 А. У двох провідниках напрямки струмів збігаються.

Визначити силу F, яка діє на відрізок довжиною l =1м від кожного проводу.

Відповідь: мН; мН.

 

239. По тонкому стрижню довжиною l = 20 см рівномірно розподілений заряд Q = 240 нКл. Стержень обертається зі сталою кутовою швидкістю = 10 рад/с відносно осі, перпендикулярної до стержня, і яка проходить через його середину. Визначити: а) магнетний момент pmщо обумовлений обертанням зарядженого стержня; 6) відношення магнетного моменту до моменту імпульсу ( рт /L), якщо стрижень має масу т = 12 г.

Відповідь: 1) нАм2; 2) мкКл/кг.

 

240. Тонке кільце радіусом R = 10 см має заряд Q = 10 нКл.

Кільце рівномірно обертається з частотою п = 10с-1 відносно осі, перпендикулярної до площини кільця, і яка проходить через її центр. Знайти: а) магнетний момент рт колового струму, що створює кільце; б) відношення магнетного моменту до моменту імпульсу (pm/L ), якщо маса кільця дорівнює 10 г.

Відповідь: 1) нАм2; 2) 500 нКл/кг.

 

241.По соленоїду довжиною l = 1 м без сердечника, який має N = 103 витків (рис. 21), протікає струм силою І = 20 А. Визначити циркуляцію вектора магнетної індукції вздовж контуру, зображеному на рис. 20 а, б.

Відповідь: мТл.м.

Рис. 21

241. Замкнений соленоїд (тороїд) зі стальним сердечником має n = 10 витків на кожний сантиметр довжини. По соленоїду протікає струм силою І = 2 А. Визначити магнетний потік Ф в сердечнику, якщо його переріз S = 4 см2.

Відповідь: 0,52 мВб.

Примітка. Для визначення магнетної проникності в цій задачі скористатися графіком, який показує зв’язок між магнетною індукцією В поля у феромагнетику і напруженістю Н намагнечувального поля. Явище гістерезису не враховувати.

 

242. По тонкому провідному кільцю радіусом R = 10 см протікає струм силою I= 80 А. Знайти магнетну індукцію В у точці, рівновіддаленій від всіх точок кільця на r = 20 см.

Відповідь: мкТл.

 

243.Нескінченно довгий прямий провід зігнутий під прямим кутом. По провіднику протікає струм силою І = 20 А. Яка магнетна індукція В в точці А (рис. 22), якщо r = 5 см?

Відповідь: 40 мкТл.

Рис. 22

 

244. По провіднику, зігнутому у вигляді правильного шестикутника зі стороною а, яка дорівнює 20 см, протікає струм силоюI= 100 А. Знайти напруженість H магнетного поля в центрі шестикутника. Для порівняння визначити напруженість Н0 в центрі колового провідника, який збігається з колом, описаним біля цього шестикутника.

Відповідь: 275 А/м.

 

245. По двох однакових квадратних плоских контурах зі стороною а = 20 см протікають струми силою I = 10 А у кожному. Визначити силу F взаємодії контурів, якщо відстань d між сторонами контурів дорівнює 2 мм.

Відповідь: =8мН.

 

246. Диск радіусом R = 10 см несе рівномірно розподілений по поверхні заряд Q = 0,2 мкКл. Він рівномірно обертається з частотою n = 20 с-1 відносно осі, яка перпендикулярна до площини диска і проходить через його центр. Знайти: а) магнетний момент рт колового струму, щостворює диск; б) відношення магнетного моменту домоменту імпульсу (pm/L), якщо маса диска дорівнює 100г.

Відповідь: pm= 62,8 нАм2;

 

247.Визначити циркуляцію вектора індукції вздовж контуру, щоохоплюєструми I1 = 10 А, І2 = 15 А, які протікають в одному напрямку, та струм Із = 20 А, який тече в протилежному напрямку.

Відповідь: 6,28 мкТл.м.

 

248. Залізне кільце має обмотку в один шар з N= 500 витків проводу. Середній діаметр d кільця дорівнює 25 см. Визначити магнетну індукцію В в залізі і магнетну проникність заліза, якщо сила струму І в обмотці: а) 0,5 А; 6) 2,5 А.

Відповідь: 1) 1 Тл, 2) 1,4 Тл, 700.

 

Примітка. Для знаходження магнетної проникності в цій задачі скористатися графіком, який показує зв'язок між магнетною індукцією В поля у феромагнетику і напруженістю Н намагнечувального поля. Явище гістерезису не враховувати.

 

249.До джерела струму з ЕРС = 0,5 В і мізерно малим внутрішнім опором приєднані два металевих стрижня, які розміщені горизонтально і паралельно один до одного. Відстань l між стрижнями дорівнює 20 см. Стрижні знаходяться в однорідному магнетному полі, напрямленому вертикально. Магнетна індукція В = 1,5 Тл. По стрижнях під дією сил поля ковзає зі швидкістю =1м/с прямолінійний провідник з опором R = 0,02 Ом. Опором стрижнів можна знехтувати. Визначити: а) ЕРС індукції ; б) силу F, яка діє на провідник з боку поля; в) силу струму I в колі; г) потужність Р1;, яка витрачається на рух провідника; д) потужність Р2, яка витрачається на нагрівання провідника; є) потужність Р3, яка передається в коло джерелом струму.

Відповідь: 1) 0,3 В; 2) 3 Н; 3) 10 А; 4) 3 Вт; 5) 2 Вт; 6) 5 Вт.

 

250.В однорідному магнетному полі з індукцією В = 0,4 Тл у площині, яка перпендикулярна до ліній індукції поля, обертається стрижень довжиною l = 10 см. Вісь обертання проходить через один із кінців стрижня. Визначити різницю потенціалів U на кінцях стрижня при частоті обертання п= 16 с-1.

Відповідь: мВ.

 

251.Дротяне кільце радіусом r = 10 см лежить на столі. Який заряд Q протече по кільцю, якщо його повернути з одного боку на інший? Опір кільця R дорівнює 1 Ом. Вертикальна складова індукції В магнетного поля Землі дорівнює 50 мкТл.

Відповідь: 3,14 мкКл.

 

252. По нескінченно довгому прямому дроті, зігнутому під кутом

α = 120о , проходить струм I = 50 А. Знайти магнетну індукцію поля В в точці, яка лежить на бісектрисі кута на відстані r = 50 мм від його вершини.

Відповідь: В= 3,46.10-4 Тл.

 

253. По контуру, який має вигляд рівностороннього трикутника, проходить струм I = 40 А. Сторони трикутника а = 30 см. Знайти магнетну індукцію В поля в точці перетину висот.

Відповідь: В= 24.10-5 Тл.

 

254. Нескінченно довгий дріт зігнутий під прямим кутом. По дроту проходить струм I = 50 А. Обчислити магнетну індукцію В поля в точці, яка лежать на бісектрисі кута і віддалена від вершини кута на відстань

r = 100 мм.

Відповідь: В=10-4 Тл.

 

255. Прямий довгий провідник на одній із ділянок переходить в коло (плоска мертва петля) радіусом R = 10 см. По провіднику тече струм I = 2 А. Визначити індукцію магнетного поля в центрі кола, утвореного довгим прямим провідником із струмом.

Відповідь: В= 1,656.10-5 Тл.

 

256. Визначити магнетну і-ндукцію В поля в центрі квадратної рамки зі сторонами а =100 мм, якщо по рамці тече струм I = 2 А.

Відповідь: В = 2,26.10-5 Тл.

 

257. По тонкому дроті, вигнутому у вигляді прямокутника, проходить струм I = 30 А. Сторони прямокутника а = 30 см, b = 40 см. Знайти магнеетну індукцію В поля в точці перетину діагоналей.

Відповідь: В =10-4 Тл.

 

258. По тонкому дроту, вигнутому у вигляді правильного шестикутника, проходить струм I = 1 А. Сторона шестикутника а = 10 см. Знайти магнетну індукцію В поля в центрі шестикутника.

Відповідь: В = 6,93.10-6 Тл.

 

259. Два рівнобіжних нескінченно довгих дроти, по яких в одному напрямі течуть струми по I = 6 А кожний, розташовані на відстані

а = 100 мм один від одного. Знайти магнетну індукцію В поля в точці, яка відстоїть від одного дроту на відстані r1 = 75 мм, а від іншого - на відстані r2 = 125 мм.

Відповідь: В = 2,24.10-5 Тл.

 

260. По трьох рівнобіжних прямих дротах, які знаходиться на однаковій відстані 20 см один від одного, течуть однакові струми по 80 А. У двох дротах напрямки струмів збігаються. Обчислити силу, що діє на одиницю довжини кожного дроту.

Відповідь: F1 = 0,011 Н: F2 = 0,0064 Н.

 

261. По тонкому дротяному кільцю тече струм. Не змінюючи сили струму, кільцю надали форму квадрата. У скільки разів змінилася магнетна індукція в центрі квадрата.

Відповідь: Вкв.ко. = 0,86.

 

262.Рамка із дроту опором R = 0,01 Ом рівномірно обертається в однорідному магнетному полі з індукцією В =0,05 Тл. Вісь обертання лежить в площині рамки і перпендикулярна до ліній індукції. Площа S рамки дорівнює 100 см2 . Знайти, який заряд Q протече через рамку за час повороту її на кут а = 30° в наступних трьох випадках: а) від 0° до30°; б) від 30° до 60°; в) від 60о до 90°.

Відповідь: 1) 6,27 мКл; 3) мКл; 3) мКл.

 

263.Котушка, яка намотана на немагнетний циліндричний каркас, має N1 = 750 витків та індуктивність L1 = 25 мГн. Щоб збільшити індуктивність котушки до L2 = 36 мГн, обмотку з котушки зняли і замінили обмоткою з більш тонкого дроту з таким розрахунком, щоб довжина котушки залишалася такою самою. Визначити число витків у котушці після перемотки.

Відповідь: 900.

 

264. Джерело струму замкнули на котушку опором R =10 Ом та індуктивністю L = 1 Гн. Через який час сила струму замикання досягне 0,9 максимального значення?

Відповідь: 0,23 с.

 

265. В однорідному магнетному полі з індукцією В = 0,35 Тл рівномірно з частотою п = 480 хв-1 обертається рамка, яка містить N = 1500 витків площею S= 50 см2. Вісь обертання лежить у площині рамки і перпендикулярна до ліній індукції. Визначити максимальну ЕРС індукції , яка виникає у рамці.

Відповідь: В.

 

266. Коротка котушка, яка містить N = 1000 витків, рівномірно обертається в однорідному магнетному полі з індукцією В = 0,4 Тл з кутовою швидкістю = 5 рад/с відносно осі, яка збігається з діаметром котушки і перпендикулярна до ліній індукції поля. Визначити миттєве значення ЕРС індукції і, для тих моментів часу, в які площина котушки складає кут а = 60° з лініями індукції поля. Площа S котушки дорівнює 100см2.

Відповідь: В.

 

267. У кільце з дроту, яке приєднане до балістичного гальванометра, вставили прямий магніт. По колу пройшов заряд Q = 10 мкКл. Визначити магнетний потік Ф, який пересікається кільцем, якщо опір R кола гальванометра дорівнює 30 Ом.

Відповідь: 0,3 мВб.

 

268. Тонкий мідний дріт масою m = 1 г зігнутий у вигляді квадрата. Квадрат поміщений в однорідне магнітне поле (В = 0,1 Тл) так, що його площина перпендикулярна до ліній індукції поля. Визначити заряд Q, який протече по провіднику, якщо квадрат, потягнувши за протилежні вершини, витягнути в лінію.

Відповідь: мКл (D- густина міді).

 

269. Довгий прямий соленоїд, намотаний на немагнетний каркас має N = 1000 витків та індуктивність L = 3 мГн. Який магнітний потік Ф і яке потокозчеплення W створює соленоїд при струмі силою = 1 А?

Відповідь: 3 мкВб; 3 мВб.

 

270. Коло складається із котушки індуктивністю L = 1 Гн і опором R = 10 Ом. Джерело струму можна вимикати, не розриваючи коло. Визначити час t, після проходження якого сила струму зменшиться до 0,001 початкового значення.

Відповідь: 0,69 с.

 

271. Визначити радіус R дуги кола, яку описує протон в магнетному полі з індукцією В = 15 мТл, якщо швидкість протона дорівнює 2 Мм/с.

Відповідь: 1,38 м.

 

272. Протон, який пройшов прискорюючу різницю потенціалів U= 600 В, влетів в однорідне магнетне поле з індукцією В = 0,3 Тл і почав рухатися по колу. Визначте його радіус R.

Відповідь: 12 мм.

 

273. Електрон, прискорений різницею потенціалів 1000 В, влітає в однорідне магнетне поле, перпендикулярно до напрямку силових ліній. Індукція магнетного поля дорівнює 2,38·10-3 Тл. Знайти: 1) радіус кривизни траєкторії електрона; 2) період обертання його по колу;
3) момент імпульсу електрона.

Відповідь: R = 0,0446 м. Т = ; L = 8,12.10-27 кг.м2/с.

 

274. Електрон влітає в однорідне магнетне поле перпендикулярно до напрямку силових ліній. Швидкість електрона = 2·107 м/с, індукція магнетного поля дорівнює 4·10-3 Тл. Чому дорівнює тангенціальне і нормальне прискорення електрона в магнетному полі.

Відповідь:

 

275. Протон, який має швидкість 104 м/с, влітає в однорідне магнетне поле з індукцією 0,01 Тл. Вектор швидкості протона спрямований під кутом 60° до ліній індукції магнетного поля. Визначити радіус витка гвинтової лінії і її крок.

Відповідь: R =9,02.10-3 м; h = 32,7.10-6 м.

 

276. Електрон, прискорений різницею потенціалів 300 В, рухається на відстані 9 мм паралельно до довгого прямолінійного провідника. Яка сила буде діяти на електрон, якщо по провіднику пустити струм 10 А?

Відповідь: F = 1,15.10-15 H.

 

277. В однорідному магнетному полі з індукцією 0,4 Тл заряджена частинка рухається по колу радіусом 2 см. Паралельно до напрямку силових ліній магнетного поля створюють електричне поле з напруженістю 200 В/м. Через скільки часу кінетична енергія частинки зросте вдвічі?

Відповідь:

 

278. Протон і електрон, прискорені однаковою різницею потенціалів, влітають в однорідне магнетне поле. В скільки разів радіус кривизни траєкторії протона більший радіуса кривизни траєкторії електрона?

Відповідь: Rn/Re=42,8

 

279. Електрон влітає в однорідне магнетне поле під кутом 30° до напрямку силових ліній і рухається вздовж гвинтової лінії, радіус якої дорівнює 1,5 см. Індукція магнетного поля В = 0,1 мТл. Знайти кінетичну енергію електрона.

Відповідь: K=1,26.10-19 Дж

 

280. Електрон, прискорений різницею потенціалів 3000 В, влітає в магнетне поле соленоїда під кутом 30° до його осі. Число ампер-витків соленоїда дорівнює 5000. Довжина соленоїда 25 см. Знайти крок гвинтової траєкторії електрона в магнетному полі соленоїда.

Відповідь: h=0,04 м.

 

281. Заряджена частинка рухається в магнетному полі по колу зі швидкістю = 106 м/с. Індукція магнетного поля В = 0,3 Тл. Радіус кола R = 4 см. Знайти заряд частинки, якщо відомо, що її енергія дорівнює Wк = 12кеВ.

Відповідь: q = 3,2.10-19 Кл.

 

282. Електрон, прискорений різницею потенціалів 6 кВ, влітає в однорідне магнетне поле під кутом α = 30° до напрямку силових ліній поля і починає рухатися вздовж гвинтової лінії. Індукція магнетного поля дорівнює В = 1,3·10-2 Тл. Знайти радіус кривизни витка і крок гвинтової лінії.

Відповідь: R=0,01м; h = 0,11м.

 

283. Заряджена частинка, яка пройшла прискорюючу різницю потенціалів U=2 кВ, рухається в однорідному магнетному полі з індукцією В = 15,1 мТл по колу радіусом R = 1 см. Визначити відношення заряду частинкидо її маси і швидкість частинки.

Відповідь: 175 ГКл/кг; 26,5 Мм/с.

 

284. Електрон рухається в однорідному магнетному полі напруженістю Н= 16 кА/м зі швидкістю = 8 Мм/с. Вектор швидкості складає кут а = 60° з напрямком ліній індукції поля. Визначити радіус R і крок h гвинтової лінії, по якій буде рухатися електрон в магнетному полі. Визначити також крок гвинтової лінії для електрона, який летить під малим кутом до ліній індукції.

Відповідь: 1,96 мм; 7,1 мм; 14,2мм.

 

285. Перпендикулярно до магнетного поля з індукцією В = 0,1 Тл збуджено електричне поле напруженістю Е = 100 кВ/м. Перпендикулярно до обох полів рухається, не відхиляючись від прямолінійної траєкторії, заряджена частинка. Визначити швидкість частинки.

Відповідь: м/с.

 

286. Протон зі швидкістю = 100 км/с влітає в область простору, де є електричне (Е = 210 В/м) і магнетне (В = 3,3 мТл) поля. Напруженість Е електричного поля та магнетна індукція В збігаються за напрямком. Визначити прискорення протона для початкового моменту руху в полі, якщо напрямок вектора його швидкості : а) збігається за загальним напрямком векторів і ; б) перпендикулярний до цього напрямку.

Відповідь: а) Гм/с2;б) Гм/с2.

 

287.Електрон рухається в магнетному полі з індукцією В =0,02 Тл по колу радіусом R = 1 см. Визначити кінетичну енергію Т електрона (в джоулях та електрон-вольтах).

Відповідь: кДж (3,52 кеВ) (m- маса електрона).

 

288. Заряджена частинка, яка має швидкість = 2.106 м/с рухається в однорідному магнетному полі з індукцією В = 0,52 Тл. Знайти відношення Q/m заряду частинки до її маси, якщо частинка в полі описала дугу радіусом R = 4 см. За цим відношенням визначити яка це частинка.

Відповідь: МКл/кг; протон і антипротон.

 

289. Визначити частоту п обертання електрона по коловій орбіті в магнетному полі, індукція якого В дорівнює 0,2 Тл.

Відповідь: МГц ( m - маса електрона)

 

290. Електрон рухається в однорідному магнетному полі з індукцією В = 9 мТл по гвинтовій лінії, радіус R якої дорівнює 1 см і крок h = 7,8 см. Визначити період Т обертання електрона і його швидкість .

Відповідь: 3,97 нс.

 

291. Виток, по якому тече струм силою 20 А, вільно встановився в однорідному магнетному полі з індукцією 0,016 Тл. Діаметр витка дорівнює 10 см. Визначити роботу, яку потрібно виконати, щоб повернути виток на кут /6 відносно осі, яка збігається з діаметром.

Відповідь: А = 3,36.10-4 Дж.

 

292. Виток, у якому підтримується постійна сила струму 2 А, розташований у площині магнетного меридіана. Діаметр витка дорівнює 50 см. Яку роботу треба виконати, щоб повернути виток на кут 80° відносно осі, перпендикулярної до меридіана і співпадаючої з діаметром. Напруженість магнетного поля Землі прийняти рівною 16,3 А/м.

Відповідь: А = Дж.

 

293. Котушка довжиною 20 см і діаметром 3 см має 400 витків. По котушці тече струм 2 А. Знайти індуктивність соленоїда і магнетний потік, який пронизує площу поперечного перерізу котушки.

Відповідь: L = Гн.

 

294. Виток, по якому тече струм силою 10 А, вільно встановився в однорідному полі з індукцією 0,06 Тл. Діаметр витка - 12 см. Яку роботу треба виконати, щоб повернути виток на кут 60° відносно осі, яка збігається з діаметром?

Відповідь: А = -5,86.10-3 Дж.

 

295. Коловий контур, радіус якого 4 см з опором 1 Ом, розмістили в однорідне магнетне поле, індукція якого 0,8 Тл. Площина контура перпендикулярна до напрямку силових ліній магнетного поля. Який заряд протече через котушку, якщо контур повернути на кут 90°?

Відповідь:

 

296. В однорідному магнетному полі з індукцією 0,1 Тл рівномірно обертається рамка, що містить 5000 витків, з частотою 10 об./с. Площа рамки дорівнює 150 см² . Визначити миттєве значення ЕРС, яка відповідає куту повороту рамки на 30°.

Відповідь: ξ = 235,5 В.

 

297. В однорідному магнетному полі з індукцією 0,35 Тл рівномірно обертається рамка з частотою 480 об./хв., що містить 1500 витків площею 50 см2. Вісь обертання лежить у площині рамки і перпендикулярна до ліній індукції. Визначити максимальну ЕРС індукції, яка виникає в рамці.

Відповідь: ξмах = 132 В.

 

298. Дротяне кільце радіусом 10 см лежить на столі. Який заряд протече по кільцю, якщо його повернути з однієї сторони на іншу? Опір кільця дорівнює 1 Ом. Вертикальна складова індукції магнетного поля Землі дорівнює 50 мкТл.

Відповідь: = 3,14 мкКл.

 

299. На соленоїд довжиною 20 см з площею поперечного перерізу 30 см2 наділи дротяний виток. Обмотка соленоїда має 320 витків і по ній тече струм 3 А. Яка середня ЕРС індукується в надітому на соленоїд витку, якщо струм у соленоїді вимикається протягом 0,001 с?

Відповідь: ξ = 18 мВ.

 

300. В однорідному магнетному полі, індукція якого 0,55 Тл, перпендикулярно до силових ліній рухається стрижень довжиною 1 м з постійною швидкістю 20 м/с. Знайти ЕРС індукції, яка виникає на кінцях стрижня.

Відповідь: ξ = 11 В.

 

301. Заряджена частинка, яка пройшла прискорюючу різницю потенціалів U =104 В влетіла в схрещені під прямим кутом електричне (Е = 10 кВ/м) і магнетне (В = 0,1 Тл) поля. Знайти відношення Q/m заряду частинки до її маси, якщо, рухаючись перпендикулярно до обох полів, частинка не здійснює відхилень від прямолінійної траєкторії.

Відповідь: МКл/кг.

 

Основна література:

1. Савельев И.В. Курс общей физики: В 3-х тт. т.1: Механика. Молекулярная физика. Изд.: Лань. 2006 г.

2. Савельев И.В. Курс общей физики: В 3-х тт. т.2: Єлектричество. Єлектромагнетизм. Изд.: Лань. 2006 г.

3. Савельев И.В. Курс общей физики: В 3-х тт. т.3: Волны. Оптика. Изд.: Лань. 2005 г.

4. Трофимова Т.И. Курс физики: Высшая школа.: М 2003 г.

5. Чертов А.Г., Воробьов А.А. Задачник по физике.: М, Высшая школа. 1981 г.

6. Иродов И.Е. Задачи по общей физике, Изд.: Лань 2006 г.

 

Додаткова література:

1. Авдєєв С.Г., Бабюк Т.І. Лекції з фізики (механіка, електрика, електромагнетизм). ВНТУ, 2003 р.

2. Авдєєв С.Г., Бабюк Т.І. Лекції з фізики (коливання і хвилі, оптика), ВНТУ, 2005 р.

3. Авдєєв С.Г., Бабюк Т.І. Лекції з фізики (квантова фізика, статистична фізика, фізика твердого тіла), ВНТУ, 2003 р.

4. Авдєєв С.Г., Бабюк Т.І. Лекції з фізики (ядерна фізхика, радіаційна екологія), ВНТУ, 2004 р.

5. Авдєєв С.Г. Збірник задач з фізхики, ч.2 (коливання і хвилі, хвильова та квантова оптика), ВДТУ, 1998 р.

6. А.С. Опанасюк, Збірник задач до практичних занять з дисципліни «Загальна фізика», ч.1. Сум ДУ, 2001 р.

7. А.С. Опанасюк, Збірник задач до практичних занять з дисципліни «Загальна фізика», ч.2. Сум ДУ, 2002 р.

8. Міщенко Б.А., Опанасюк А.С., Панченко Л. М. Збірник практичних та індивідуальних занять з дисципліни «Загальна фізика» , ч.3, Сум ДУ, 2003 р.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти