ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Становлення лінгвістики тексту як науки. Предмет, мета, методи дослідження

! Лінгвістика текстуяк наукова мовознавча дисципліна досліджує текст з погляду його змісту та структури. Як програмна дисципліна лінгвістика тексту заявила про себе в 60-их – 70-их роках ХХ ст. Тоді провідним був підхід, що називався „від речення до тексту”. У рамках цього підходу вивчення тексту зводили до аналізу його компонентів.

Лінгвістика тексту як наукова дисципліна пройшла такі етапи:

перший етап називають структурно-граматичним, але вже в 70-і рр. XX ст. закладаються передумови для відходу від текстової граматики до текстової семантики; на цьому ж етапі зароджуються й комунікативні орієнтири лінгвістики тексту;

– на другому етапі в межах лінгвістики тексту виокремилось кілька напрямів, зокрема:

Ø комунікативно-прагматичний напрям (текст розглядається як засіб соціально-психологічного, емоційного, естетичного впливу);

Ø семіотичний напрям (дослідження знакових моделей тексту, в основі яких взаємодія комунікантів за посередництвом тексту);

Ø когнітивний напрям (дослідження смислу на основі моделювання ментальних конструктів, які стоять за текстом).

Сучасна лінгвістика тексту ґрунтується на всебічному вивченні тексту й має свою проблематику. До основних проблем належать такі: що таке текст, які його універсальні категорії, якими є закони організації тексту, як пов’язані мовна система й мовленнєва діяльність людини, який намір адресата, яким є тип комунікативного процесу, яким каналом передається повідомлення, які особливості комунікативної ситуації, як текст відбиває психологію мовців тощо.

 

Зв’язок лінгвістики тексту з іншими науками

Лінгвістика текстує важливою складовою лінгвістики мовлення, до складу якої входить і теорія мовленнєвої комунікації, що вивчає процеси формування й сприйняття мовлення.

Таблиця 1

Лексикологія Лінгвістичні науки Зв’язок лінгвістики тексту з іншими науками зумовлений самим предметом вивчення, який є спільним для багатьох наук, а також активними інтегративними процесами, притаманними сучасній науці, необхідністю розглядати певне наукове явище з урахуванням досягнень різних наукових дисциплін Нелінгвістичні науки Філософія
Семасіологія Логіка
Стилістика Психологія
Синтаксис Інформатика
Когнітивна лінгвістика  
Комунікативна лінгвістика  
Соціолінгвістика  
Психолінгвістика  
   
   
   

Лінгвістика тексту входить до складу загальної теорії тексту й традиційно розвивається як вивчення його ознак відповідно до практичних завдань зв’язного мовлення, а також як дослідження закономірностей побудови й семантики художніх текстів (текстологія).

В останні десятиліття в межах лінгвістики тексту виокремилися три самостійні наукові дисципліни:

1) загальна теорія тексту (І. Гальперін);

2) граматика тексту (О. Москальська);

3) стилістика тексту (І. Арнольд, В. Одинцов).

У сучасній лінгвістичній науці домінує антропоцентричний напрям дослідження тексту, що представляє його як утілення мовної особистості.

Предмет дослідження лінгвістики тексту – текст як цілісне утворення, як єдність змісту й форми (семантико-структурна цілісність).

Основнимиметодами дослідження лінгвістики тексту є описовий, аналіз тексту, структурний, лінгвістичний експеримент.

 

Лінгвістика тексту як навчальна дисципліна

! Як навчальна дисципліна лінгвістика тексту визначає такий зміст:

Ø поняття про лінгвістику тексту як наукову й навчальну дисципліну;

Ø поняття тексту й дискурсу в науковому обігу;

Ø текст як об’єкт лінгвістичного вивчення;

Ø основні категорії тексту;

Ø класифікація текстів;

Ø семантика і структура тексту;

Ø психолінгвістичні засади сприйняття, розуміння, відтворення і створення тексту;

Ø аналіз тексту, його створення й редагування.

Навчальна дисципліна спрямована на засвоєння теоретичних відомостей про текст, його основні категорії, структуру, семантику, засоби й способи зв’язку речень у тексті.

 

Практичні завдання

1. Опрацюйте рекомендовану літературу. Підготуйтесь до висвітлення контрольних питань.

 

2. Проаналізуйте Таблицю 1, яка ілюструє зв’язки лінгвістики тексту з іншими науками. З якими ще науками має зв’язок лінгвістика тексту?

 

3. Відомий науковець М. Бахтін зазначав: „Де немає тексту, там немає й об’єкту для вивчення й мислення”. Подумайте, з погляду якої науки розглянуто в цьому висловлюванні поняття „текст”?

 

4. Запропонуйте власне тлумачення терміна „лінгвістика тексту”.

 

5. З’ясуйте, що вивчає текстологія.

 

Самостійна робота студентів

1. Напишіть твір „Лінгвістика тексту й моя майбутня професія”.

2. Підготуйте доповідь про сучасні тенденції розвитку лінгвістики тексту.

 

Запитання для самоперевірки

1. Що досліджує лінгвістика тексту? Назвіть її предмет, мету, методи дослідження.

2. Що вам відомо про розвиток лінгвістики тексту?

3. З якими науками пов’язана лінгвістика тексту?

4. Які завдання вивчення цієї дисципліни для майбутнього вчителя-словесника?

 

 

Тема: „Текст як об’єкт лінгвістичного дослідження.

Текст і дискурс”

 

Контрольні питання

1. Текст як наукове поняття.

2. Функції тексту.

3. Основні категорії тексту.

4. Закони текстотворення.

5. Класифікація текстів.

6. Текст і дискурс.

Ключові слова: текст, системність, індивідуальність, автор, читач, вербалізоване й фонове знання, креалізований текст, функції тексту, категорії тексту (комунікативне завдання та прагматична настанова, інформативність, зв’язність (когерентність), цілісність, членованість, завершеність), закон інкорпорування, закон контамінації, класифікація текстів, прецедентний текст, патогенний текст, висловлювання, фрейм, дискурс.

Мета:засвоїти поняття про текст і дискурс, основні категорії тексту, класифікації текстів, виробити вміння аналізувати текстові категорії, визначати функції запропонованих текстів.

Завдання:вивчити проблему визначення в науковій літературі поняття про текст, дискурс, навчитися виділяти категорії тексту як основні його характеристики, зіставляти текст і дискурс під час моделювання комунікативних ситуацій.

Література

1. Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического исследования / И. Р. Гальперин ; изд. 5-е, стереотипн. – М. : КомКнига, 2007. – 144 с.

2. Джинджолия Г. П. О разных подходах к тексту / Г. П. Джинджолия // Вісник Луган. держ. пед. ун-ту : філол. науки. – 2003. – № 2. – С. 15 – 20.

3. Єрмоленко С. Я. Українська мова. Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів / С. Я. Єрмоленко, С. П. Бибик, О. Г. Тодор. − К. : Либідь, 2001. – 224 с.

4. Загнітко А. П. Лінгвістика тексту. Теорія і практикум : наук.-навч. посіб. / А. П. Загнітко. – Донецьк : ДонНУ, 2006. – 289 с.

5. Залевская А.А. Некоторые проблемы теории понимания текста / А. А. Залевская // Вопр. языкознания. – 2002. – № 3. – С. 62 – 73.

6. Ковалик І. І. Методика лінгвістичного аналізу тексту / І. І. Ковалик, Л. І. Мацько, М. Я. Плющ. − К. : Вища шк., 1984. – 120 с.

7. Лазебник Ю. Спілкування текстом / Ю. Лазебник // Мовознавство. – 1995. – № 1. – С. 78 – 85.

8. Липатова В. Ю. Порождение текста: интроспективный подход / В. Ю. Липатова // Рус. яз. в шк. – 2005. – № 2. – С. 93 – 99.

9. Мельничайко В. Лінгвістичний аналіз художнього тексту: завдання і методи / В. Мельничайко // Теорія і практика лінгвістичного аналізу тексту. – Тернопіль : ЛІЛЕЯ, 1997. – С. 25 – 58.

10. Мельничайко В. Я. Лінгвістика тексту в шкільному курсі української мови / В. Я. Мельничайко. − К. : Рад. шк., 1986. – 168 с.

11. Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми : підручник / О. О. Селіванова. – Полтава : Довкілля-К, 2008. – 712 с.

12. Тураева З. Я. Лингвистика текста / З. Я. Тураева. – М. : Просвещение, 1986. – 126 с.

13. Українська мова : енциклопедія / за ред. В. М. Русанівського, О. О. Тараненко. – К. : Укр. енцикл., 2000.

Чернявская В. Е. Лингвистика текста. Поликодовость. Интертекстуальность. Интердискурсивность / В. Е. Чернявская. – М. : КД ЛИБРОКОМ, 2009. – 248 с.

Методичні поради

Під час опрацювання теми необхідно звернути увагу на те, які категорії тексту є найважливішими й виділяються в більшості наукових розвідок з лінгвістики тексту, усвідомити взаємозалежність різних категорій тексту для передачі теми й основної думки висловлювання. Опрацювання теми вимагатиме аналітичної роботи, спрямованої на розуміння тих засобів, за допомогою яких у тексті репрезентовані певні категорії. Аналіз пропонованого навчального матеріалу допоможе вам навчитися розрізняти різні види інформації в текстах, різних за типом, стилем, жанром, визначати різні підходи до класифікації текстів.

Необхідно також засвоїти різноманітність підходів до визначення понять текст і дискурс, запам’ятати, які критерії покладено в основу дефініцій, зрозуміти й запам’ятати типові визначення, усвідомивши їх взаємозумовленість і особливості використання в науковому обігу.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти