ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Розрахунок очікуваної санітарно-захисної зони і зони обмеження забудови

Згідно Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» (далі - Закону) державний санітарно-епідеміологічний нагляд - це діяльність органів, установ та закладів державної санітарно-епідеміологічної служби по контролю за дотриманням юридичними і фізичними особами санітарного законодавства з метою попередження, виявлення, зменшення або усунення шкідливого впливу небезпечних факторів на здоров'я людей та по застосуванню заходів правового характеру щодо порушників.

Захист населення від впливу електромагнітних випромінювань здійснюється на підставі ст. 24 Закону та згідно з «Державними санітарними нормами і правилами захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань», які затверджені наказом МОЗ України від 01.08.96 р. №239 та зареєстровані в Мін'юсті України 29.08.96 р. за № 488/1513.

Так, у п. 1.6.8 ДСанНіП 239-96 вказано, що кожен радіотехнічний об'єкт (далі - РТО), який випромінює в навколишнє середовище електромагнітну енергію, повинен мати санітарний паспорт .

Санітарний паспорт на РТО складається на основі даних математичного моделювання розподілу рівнів електромагнітного поля (далі - ЕМП) на прилеглій території та на основі даних інструментально-лабораторних вимірювань.

З метою захисту населення від впливу ЕМП, яке створюється РТО, встановлюються санітарно-захисні зони і зони обмеження забудови.

Санітарно-захисною зоною (далі - СЗЗ) вважається територія, де на висоті до 2 м від поверхні землі перевищуються граничнодопустимі рівні ЕМП.

Зоною обмеження забудови (далі - ЗОЗ) вважається територія, де на висоті понад 2 м від поверхні землі перевищуються граничнодопустимі рівні ЕМП.

Для розрахунку санітарно-захисної зони і зони обмеження забудови застосовуються методики, затверджені МОЗ України (або МОЗ СРСР, тимчасово, до їх перевидання в Україні) та визначені в п.1.6.12 ДСанНіП №239-96:

1 ."Методические указания по определению уровней злектромагнитного поля средств управлення воздушным движением гражданской авиации ВЧ-, ОВЧ-, УВЧ- и СВЧ-диапазонов" № 4550-88;

2."Методические указания по определению уровней злектромагнитного поля и границ санитарно-защитной зоны и зоны ограничения застройки в местах размещения средств телевидения и ЧМ-радиовещания" №3860-85.

3."Методические рекомендации по уточненню злектромагнитной обстановки (ЗМО) в местах расположения линейных и плоскостных переизлучателей" №2551-82.

Згідно з ДСанНіП №239-96 граничнодопустимі рівні напруженості електричного поля (електрична складова ЕМП), що виражаються середньоквадратичним значенням, і рівень густини потоку енергії («далі - ГПЕ), який виражається середнім значенням, визначаються в залежності від частоти і режиму випромінювання.

 

Граничнодопустимі рівні ЕМП, які створюють телевізійні радіостанції в діапазоні частот від 48 до 1000 МГц, визначаються за формулою:

ЕГДР =21∙ƒ -0.37,

де ЕГДР - граничнодопустимий рівень (ГДР) ЕМП (електричної складової електромагнітного поля), В/м;

ƒ - несуча частота оцінюваного каналу (каналу зображення або звукового супроводу), МГц.

Гранично допустимі рівні ЕМП, які створюють радіостанції (безперервне випромінювання, амплітудна або кутова модуляція) визначаються за таблицею 6.1:

Таблиця 6.1

№ діапазону Метричний розподіл діапазонів Частоти* Довжини хвиль ГДР
Кілометрові хвилі (низькі частоти, НЧ) 30-300 КГц 10-1км 25В/м
Гектометрові хвилі (середні частоти, СЧ) 0,3-3 МГц 1-0,1 км 15В/м
Декаметрові хвилі (високі частоти, ВЧ) 3-30 МГц 100-10 м 3lgλ В/м**
Метрові хвилі (дуже високі частоти, ДВЧ) 30-300 МГц 10-1 м ЗВ/м
Дециметрові хвилі (ультрависокі частоти, УВЧ) 300-3000 МГц 1-0,1 м   2,5 мкВт/см2
Сантиметрові хвилі (надвисокі частоти, НВЧ) 3-30 ГГц 10-1см
Міліметрові хвилі (надзвичайно високі частоти, НЗВЧ) 30-300 ГГц 1-0,1см

 

 

*-діапазони наведені в таблиці, виключають нижню, включають верхню межу частоти.

**-довжина хвилі в метрах або ГДР = 7,43 - 3∙lg(ƒ), де ƒ – частота в МГц

Розрахунки електричної складової електромагнітного поля, що створюється кожною зантен, проводяться за формулою:

Е = ( / R)∙Kф∙F(φ) ∙F(α) ∙Kг (В/м),

де

Р - потужність на вході фідерного тракту, Вт,

G - коефіцієнт підсилення антени відносно ізотропного випромінювача,

η- коефіцієнт втрат в антенно-фідерному тракті,

R - відстань від геометричного центру антени до розрахункової точки,

Кф - коефіцієнт, що враховує вплив відбиваючих поверхонь в умовах міської забудови (прийнято Кф=1,25),

F (φ ) - значення нормованої діаграми спрямованості антени у вертикальній площині. Для антени, для якої проводиться розрахунок, і для антен, вплив яких враховується, F (φ ) визначається на підставі ДС у вертикальній площині відповідних антен,

F(α) - значення нормованої діаграми спрямованості антени в горизонтальній площині. Для антени, для якої проводиться розрахунок F(α) =1. Для антен, вплив яких враховується, F(α) визначається на підставі ДС у горизонтальній площині,

Кг - коефіцієнт, що враховує нерівномірність ДС антени в горизонтальній площині (прийнято Кг = 1,0).

Густина потоку енергії, що створює антена, визначається виразом:

ГПЕ = Е2/3,77 (мкВт/см2)

При наявності кількох джерел випромінювання, які працюють в радіочастотних діапазонах 5-8 і мають однаковий ГДР, напруженість ЕМП, що створюється всіма джерелами на межі санітарно-захисної зони, повинна відповідати такій вимозі:

 

Е = = ЕГДР

Еi - напруженість електричного поля, створюваного і-антеною,

ЕГДР - граничнодопустиме значення напруженості поля для всіх антен даного діапазону.

При наявності кількох джерел випромінювання, які працюють в радіочастотних діапазонах 9-11 і мають однаковий ГДР, поверхнева густина потоку енергії, що створюється всіма джерелами на межі санітарно-захисної зони, повинна відповідати такій вимозі:

 

ГПЕ = = ГПЕГДР ;

 

ГПЕі - густина потоку енергії, створюваного і-антеною,

ГПЕГДР - граничнодопустиме значення густини потоку енергії для всіх антен даного діапазону.

При наявності кількох джерел випромінювання, які працюють в радіочастотних діапазонах 5-11 і мають різні ГДР, відносний рівень ЕМП, що створюється всіма джерелами на межі санітарно-захисної зони, повинен відповідати такій вимозі:

 

Еi - напруженість електричного поля, створюваного і-антеною,

Егдрі- граничнодопустиме значення напруженості поля для даного діапазону,

ГПЕi - густина потоку енергії, створюваного І-антеною,

ГПЕгдрі - граничнодопустиме значення густини потоку енергії для даного діапазону.

Для розрахунку розподілу рівнів електромагнітного випромінювання на прилеглій до РТО території, з метою визначення меж санітарно-захисної зони і зони обмеження забудови, необхідно використовувати дані про характеристики радіоелектронних засобів , які наведені у таблиці 6.2.

 

 


  № вар Передавач Антена Фідерний тракт
    Назва Потужність, Вт Кіль- кість Частота, МГц Тип Кіль- кість Коеф. підсил. дБі Азимут випром Кут нахилу Координати, м Висота підвису, м Затухання Всього,дБ
Відео Звук Ел. Мех. X Y
СТВ-5.ОД 93,25 турнікетна 7,2 0°-360°   1,25
txs 1000 турнікетна 7,2 0°-360° 1,25
Зона-3 199,25 панельна 0°-360° 1,25
Eletronika 183,25 панельна 0°-360° 1,25
TXVP 5000 223,25 панельна 0°-360° 1,25
TXUP 1000 471,25 АПГК-3-21/13 0°-360° 4,5
TXUP 1000 495,25 АПГК-3-21/13 0°-360° 4,5
TXUP 500 551,25 АПГК-3-21/13 0°-360° 4,5
TXUP 1000 511,25 VO-LL-6H 9,5 0°-360° 4,5
Cte(TXUP ) 575,25 VO-LL-6H 9,5 0°-360° 4,5
TXTU 1000-R-1 607,25 VO-LL-6H 9,5 0°-360° 4,5
VIGINTOS 639,25 ATV-H-30/60 8,5 0°-360° 4,5
VIGINTOS   679,25 ATV-H-30/60 8,5 0°-360° 4,5
VIGINTOS 783,25 ATV-H-30/60 8,5 0°-360° 4,5
TXUP 5000 695,25 АПГК-3-40/55 0°-360° 4,5
TXUP 2000 719,25 АПГК-3-40/55   0°-360° 4,5

 

Таблиця 6.2

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти