ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Сучасна українська літературна мова

Сучасна українська літературна мова

Як основа стилістики

1. Загальнонародна мова та її складники. Поняття „сучасна українська літературна мова”.

2. Дві форми української літературної мови. Засоби кодифікації мови.

3. Норми сучасної української мови.

4. Стилістична норма в мові й у мовленні.

5. Роль засобів масової інформації в поширенні норм УЛМ.

 

Завдання:

1. Проаналізувати дотримання орфоепічних, акцентуаційних, лексичних, морфологічних, фразеологічних, стилістичних норм у ЗМІ. Навести конкретні приклади порушення цих норм із зазначенням джерела.

2. Підготувати наукову доповідь, опрацювавши наступні статті: 1) Каранська М. Річище нашої мови потребує очищення // Урок української. – 1999. - №6. – С.13 – 16.

2) Кулик З. Українська мова у сучасних ЗМІ // Урядовий кур`єр. – 1998 – 27 жовтня – С. 4.

3) Різун В.В. Мовлення в структурі професійної діяльності журналістів // Журналістика. Преса. Радіо. ТБ. Вип 22. – К., 1990.

4) Сербенська О., Волощак М. Мова журналістів – мова читачів // Урок української. – 2002 - №9.

5) Гей В. Культура мови в регіональних ЗМІ // Урок Української. – 2002. - №4. – С.23 – 25.

6) Доломан С.Є. Двомовні ЗМІ і культуроносна функція мови // Вісник Київ. нац. ун.-ту. Серія „Журналістика. – 2004. - №12. – С.40 – 42.

7) Плеханова Т.М. Мовні огріхи в газетних публікаціях // Вісник ЗДУ. Серія: філологічні науки. – Запоріжжя: ЗДУ, 2004. - № 3. – С. 171 – 173.


Практичне заняття № 2

Основні поняття стилістики

1. Стилістика як мовознавча дисципліна.

2. Завдання практичної стилістики, її місце в системі журналістської освіти.

3. Основні поняття й категорії стилістики.

4. Характеристика функціональних стилів СУЛМ.

5. Інформативно-впливова та соціально-оцінна функція публіцистичного стилю, його місце в системі стилів СУЛМ.

 

Завдання:

 

1. Виписати із Великого тлумачного словника СУМ, та з 11-том. словника СУМ всі значення слів стиль, стильовий, стилістичний. Скласти з ними по 2 речення.

2. Скласти порівняльну таблицю функціональних стилів СУМ, назвати їх лексичні, фразеологічні та синтаксичні особливості..

3. Знайти в газетах зразки текстів різних стилів. Довести, що це саме той, а не інший функціональний стиль.

4. Написати твір-мініатюру „Сучасна політична ситуація в Україні”, проілюструвавши кожен з функціональних стилів.

 


Практичне заняття № 3

Лексичні засоби стилістики

1. Поняття „стиль мови і мовлення”.

2. Стилістично марковані та нейтральні мовні одиниці.

3. Засоби лексичної стилістики.

4. Стилістична диференціація лексики української мови.

 

Завдання:

 

1. Пояснити, згрупувати за семантикою і ввести у текст словосполучення: стиль мови, стиль керівництва, стиль мовлення, романтичний стиль, стиль твору, стиль роботи, стиль газети, стиль ампір, стиль письменника, стиль модерн, стиль підручника, епістолярний стиль, стиль літературного напрямку, класичний стиль, стиль оздоблення, фольклорний стиль, стиль бароко, академічний стиль, стиль одягу, піднесений стиль, східний стиль.

2. Із газетних та художніх текстів дібрати приклади особливостей усного мовлення: вільне, невимушене розмовне мовлення; публічний виступ; офіційні переговори; афективне мовлення (піднесеність, урочистість, гнів, ненависть, радість, захоплення).

3. Виписати із Тлумачного словника УМ та 11-том. СУМ 10 слів, що мають стилістичні помітки. Скласти з кожним по 1 реченню публіцистичного стилю.

4. Подайте стилістичну та стильову характеристику поданих слів, згрупуйте їх за сферою вживання: Балакати, неділенька, начистоту, хліб, ненька, норов, глаголити, задавака, заліковка, інструкція, доблесть, ратний, літепло, концепція, рута-м`ята, словник, благодать, самовідданість, лебідонька, класно, синь, натхнення, взаємопорозуміння, висновок, Отець небесний, добробут, осяйний, зичити, зошит, живодайний, електричка, тьма, директор, хімічка, світоч, вчителька, лікарка, троянда, пика, вищезазначений, гріх, мовити, довідка, кілограм, читалка, нотаріус, побрехенька, гуманізм, плентатися, демократія, дубасити, вітровій, сьогодення, апостол, обачний, хавати.

5. Виписати із журналістських публікацій 10 речень із стилістично забарвленими словами, пояснити спосіб їх творення та стилістичні функції у тексті.

6. Розширте тему кожного речення, збагачуючи її новими деталями та наповнюючи текст стилістично маркованими словами.

Зразок: Прийшла весна і природа прокинулась від зимового сну. – Нарешті прийшла довгожданна весна-красна. Пригріло лагідне сонечко. Природа прокинулась від зимового сну, зашуміла гомінкими струмочками, заспівала дзвінкими пташиними голосами.

1. На галявині ріс розлогий дуб, якому, мабуть, уже кількасот років.

2. Твори Т.Шевченка, сповнені любові до рідного народу, ніколи не втратять своєї актуальності.

3. Київ – одне з найдавніших міст України, але завжди виглядає молодим.

4. Мова – це не лише засіб спілкування, а й скарбниця національної духовності та культури.

5. На правому березі Дніпра височать споруди Києво-Печерської лаври – унікальної пам`ятки української культури.

 

8. Використовуючи відомі вам стилістичні прийоми, складіть із поданими стилістично нейтральними словами речення, в яких вони виступали б у функції експресивних: мати, зірка, гострий, спати, солодкий, обнімати, залізний, лисиця, море, дічина.

 

 


Практичне заняття № 4

Стилістичні можливості полісемії

1. Стилістична виразність. Сполучуваність слова.

2. Значення полісемії в різних стилях мови.

3. Стилістичні прийоми, побудовані на багатозначності слова.

Завдання:

1. Складіть речення із поданими словами. Поясність різницю в їх сполучуваності ( за необхідності звертайтеся до довідника „Культура української мови” (За ред. В.М. Русанівського). – К., 1990).

Відносини – взаємини – стосунки – відношенння – ставлення.

Вірно – правильно.

Галузь – сфера – ділянка.

Гуманний – гуманістичний – гуманітарний.

Дилема – проблема – завдання.

Збігатися – співпадати.

2. Знайти та виправити помилки, пов`язані з порушенням норм лексичної сполучуваності:

1) Змалку людина виплескує свою агресивність, вживаючи іграшкові пістолети, а в даному випадку – справжню зброю. 2) Це риси його харизми, це дуже цікаво. Цей феномен коли-небудь треба буде розібрати. 3)Телеканали будуть позбавлені ліцензії, буде зруйнована власність, замовлені суди проведуть всі необхідні рішення. 4) Зросли рейтинги практично удвічі і лише за рахунок активної телевізійної реклами. 5) Карпатівці продовжували володіти перевагою. 6) Львівські журналісти не єдині, хто одержав можливість підвищити чи закріпити свій професіональний рівень. 7)Цей концерт завдав радості усім присутнім. 8) Він захоплювався зовсім незвичним хобі – колекціонуванням олівців. 9) На випускному вечорі директор школи проголосила заповіт випускникам. 10) Я вступила до академії, тому що це дуже освічений заклад. 11) Ансамбль справив сенсацію на глядачів.

3. Виконати вправи 52, 53 з посібника Л.В.Кравець “Стилістика української мови. Практикум”. – К., 2004.

4. Із мови газет виписати разом із реченнями 10 багатозначних слів (усі значення кожного з`ясувати за “Словником української мови”). Поясніть особливості їх використання.

5. Написати статтю, есе, нарис, фейлетон (на вибір), використовуючи слова в переносному значенні та основні стилістичні прийоми, побудовані на полісемії.

 


Практичне заняття № 5

Тропи в різних стилях мови

1. Різновиди тропів у художніх та публіцистичних текстах.

2. Особливості функціонування метафор та епітетів у текстах різних стилів.

3. Специфіка метонімічного перенесення у мові ЗМК.

4. Стилістична роль синекдохи у політичному та мас-медійному дискурсі.

5.Гіпербола та мейозис у публіцистичних текстах.

6. Використання іронії та парадоксу в мові масової комунікації.

7. Алегорія, персоніфікація, порівняння як стилістичні прийоми.

 

Завдання:

1. У мові газет знайти 10 тропів (крім метафор), які є джерелом образності. Визначити їх вид та стилістичну функцію.

Поширити речення, збагачуючи їх різноманітними тропами.

1) Сонце поволі скочувалося за горизонт. Сутінки густішали. На небі почали з`являтися перші зорі. Надходила ніч. 2) Прийшла зима. Все вкрилося снігом. Природа ніби заснула. 3) Книга у людей завжди була в пошані, бо в ній – мудрість і пам`ять попередніх поколінь. Це джерело, яке постійно живить інтелект нації.

Лексика іншомовного походження

Зі стилістичного погляду

1. Групи лексики СУМ за походженням.

2. Стилістична роль іншомовної лексики у різних стилях СУМ. Критерії використання лексики іншомовного походження.

3. Росіянізми в телевізійному мовленні й у газетному тексті.

 

Завданння:

1. Опрацювати статті: а) Кибальчич В.М. Відтворення елементів національної специфіки у лексиці двомовної газети // Засоби мас. інформації й утвердження держ.суверенітету: Зб.мат.наук.-практ.конф. – Львів: Світ, 1993. – С.132 – 136.б) Степаншин Б. Іншомовна лексика в українському мовленні // Київ. – 2002. - № 11. – С.152 – 155.

2. Із мови ЗМІ виписати 10 речень з іншомовними словами. Визначте доречність їх використання та спосіб введення у текст.

3. Доберіть до іншомовних слів українські відповідники та навпаки. Визначте різницю у використанні та сферу функціонування цих слів.

І. Дикція, демонструвати, кореспонденція, репресія, компенсувати, потенціал, акумулювати, дефект, експертиза, ранг, санкція, субсидія, де-юре, конкуренція, конфронтація, одіозний, грандіозний.

ІІ. Терпимість, рівновага, передмова, згода, дорадчий, вільний, підкуп, перелік, безперервно, докорінний, затверджений, занепад, переселення, рішення, таємний, запас, виправляти.

4. Визначте правильність уживання слів іншомовного походження, поясніть їх значення. Відредагуйте речення.

1. Контекст вашої думки мені незрозумілий. 2. Наша фірма зафрахтувала величезну вантажівку на тиждень. 3. Директор і його заступники – це справжній бомонд нашого заводу. 4. У магазині представлено широкий діапазон продуктів харчування. 5. Я ще вчора записався на аудиєнцію до лікаря. Він фахівець найвищого рангу. 6. Розмова короля з сином у другому акті була найяскравішим монологом спектаклю. 7. Чого ти влаштовуєш інтервенцію у наші стосунки з Сашком? 8. Кардіограма на стенді відображала результати роботи колективу у ІІ півріччі. 9. Учора я допомагав транспортувати валізу зовсім незнайомій бабусі. 10. Я купив фрукти і торт. Це буде моя контрибуція у вечірку. 11. Лауреатами районної олімпіади з математики стали 2 десятикласники 31 школи.

5. Побудувати речення (висловлювання) з наведеними словами так, щоб у тексті розкрився їх зміст.

Інсинуація, лояльність, тенденційність, хронотоп, вербалізм.

6. Перекладіть вирази українською мовою, уникаючи калькування.

Бросаться в глаза, в конце концов, в порядке исключения, в противном случае, ввести закон в силу, вы правы, вынести благодарность, выписка из протокола, зайти в тупик, круглый год, на мой взгляд, на протяжении недели, на ступень выше, заказное письмо, наносить вред, не в состоянии решить, пользоваться успехом, ужесточить требования, в двух словах.

7. Із мови ЗМІ, рекламних оголошень виписати 10 речень із росіянізмами різних видів. Запропонуйте правильний варіант.

 

Сучасна українська літературна мова

Як основа стилістики

1. Загальнонародна мова та її складники. Поняття „сучасна українська літературна мова”.

2. Дві форми української літературної мови. Засоби кодифікації мови.

3. Норми сучасної української мови.

4. Стилістична норма в мові й у мовленні.

5. Роль засобів масової інформації в поширенні норм УЛМ.

 

Завдання:

1. Проаналізувати дотримання орфоепічних, акцентуаційних, лексичних, морфологічних, фразеологічних, стилістичних норм у ЗМІ. Навести конкретні приклади порушення цих норм із зазначенням джерела.

2. Підготувати наукову доповідь, опрацювавши наступні статті: 1) Каранська М. Річище нашої мови потребує очищення // Урок української. – 1999. - №6. – С.13 – 16.

2) Кулик З. Українська мова у сучасних ЗМІ // Урядовий кур`єр. – 1998 – 27 жовтня – С. 4.

3) Різун В.В. Мовлення в структурі професійної діяльності журналістів // Журналістика. Преса. Радіо. ТБ. Вип 22. – К., 1990.

4) Сербенська О., Волощак М. Мова журналістів – мова читачів // Урок української. – 2002 - №9.

5) Гей В. Культура мови в регіональних ЗМІ // Урок Української. – 2002. - №4. – С.23 – 25.

6) Доломан С.Є. Двомовні ЗМІ і культуроносна функція мови // Вісник Київ. нац. ун.-ту. Серія „Журналістика. – 2004. - №12. – С.40 – 42.

7) Плеханова Т.М. Мовні огріхи в газетних публікаціях // Вісник ЗДУ. Серія: філологічні науки. – Запоріжжя: ЗДУ, 2004. - № 3. – С. 171 – 173.


Практичне заняття № 2

Основні поняття стилістики

1. Стилістика як мовознавча дисципліна.

2. Завдання практичної стилістики, її місце в системі журналістської освіти.

3. Основні поняття й категорії стилістики.

4. Характеристика функціональних стилів СУЛМ.

5. Інформативно-впливова та соціально-оцінна функція публіцистичного стилю, його місце в системі стилів СУЛМ.

 

Завдання:

 

1. Виписати із Великого тлумачного словника СУМ, та з 11-том. словника СУМ всі значення слів стиль, стильовий, стилістичний. Скласти з ними по 2 речення.

2. Скласти порівняльну таблицю функціональних стилів СУМ, назвати їх лексичні, фразеологічні та синтаксичні особливості..

3. Знайти в газетах зразки текстів різних стилів. Довести, що це саме той, а не інший функціональний стиль.

4. Написати твір-мініатюру „Сучасна політична ситуація в Україні”, проілюструвавши кожен з функціональних стилів.

 


Практичне заняття № 3

Лексичні засоби стилістики

1. Поняття „стиль мови і мовлення”.

2. Стилістично марковані та нейтральні мовні одиниці.

3. Засоби лексичної стилістики.

4. Стилістична диференціація лексики української мови.

 

Завдання:

 

1. Пояснити, згрупувати за семантикою і ввести у текст словосполучення: стиль мови, стиль керівництва, стиль мовлення, романтичний стиль, стиль твору, стиль роботи, стиль газети, стиль ампір, стиль письменника, стиль модерн, стиль підручника, епістолярний стиль, стиль літературного напрямку, класичний стиль, стиль оздоблення, фольклорний стиль, стиль бароко, академічний стиль, стиль одягу, піднесений стиль, східний стиль.

2. Із газетних та художніх текстів дібрати приклади особливостей усного мовлення: вільне, невимушене розмовне мовлення; публічний виступ; офіційні переговори; афективне мовлення (піднесеність, урочистість, гнів, ненависть, радість, захоплення).

3. Виписати із Тлумачного словника УМ та 11-том. СУМ 10 слів, що мають стилістичні помітки. Скласти з кожним по 1 реченню публіцистичного стилю.

4. Подайте стилістичну та стильову характеристику поданих слів, згрупуйте їх за сферою вживання: Балакати, неділенька, начистоту, хліб, ненька, норов, глаголити, задавака, заліковка, інструкція, доблесть, ратний, літепло, концепція, рута-м`ята, словник, благодать, самовідданість, лебідонька, класно, синь, натхнення, взаємопорозуміння, висновок, Отець небесний, добробут, осяйний, зичити, зошит, живодайний, електричка, тьма, директор, хімічка, світоч, вчителька, лікарка, троянда, пика, вищезазначений, гріх, мовити, довідка, кілограм, читалка, нотаріус, побрехенька, гуманізм, плентатися, демократія, дубасити, вітровій, сьогодення, апостол, обачний, хавати.

5. Виписати із журналістських публікацій 10 речень із стилістично забарвленими словами, пояснити спосіб їх творення та стилістичні функції у тексті.

6. Розширте тему кожного речення, збагачуючи її новими деталями та наповнюючи текст стилістично маркованими словами.

Зразок: Прийшла весна і природа прокинулась від зимового сну. – Нарешті прийшла довгожданна весна-красна. Пригріло лагідне сонечко. Природа прокинулась від зимового сну, зашуміла гомінкими струмочками, заспівала дзвінкими пташиними голосами.

1. На галявині ріс розлогий дуб, якому, мабуть, уже кількасот років.

2. Твори Т.Шевченка, сповнені любові до рідного народу, ніколи не втратять своєї актуальності.

3. Київ – одне з найдавніших міст України, але завжди виглядає молодим.

4. Мова – це не лише засіб спілкування, а й скарбниця національної духовності та культури.

5. На правому березі Дніпра височать споруди Києво-Печерської лаври – унікальної пам`ятки української культури.

 

8. Використовуючи відомі вам стилістичні прийоми, складіть із поданими стилістично нейтральними словами речення, в яких вони виступали б у функції експресивних: мати, зірка, гострий, спати, солодкий, обнімати, залізний, лисиця, море, дічина.

 

 


Практичне заняття № 4

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти