ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Стилістичне використання омонімії та паронімії

1. Повна та часткова омонімія. Шляхи виникнення омонімів.

2. Стилістичні можливості омонімів у текстах різних стилів.

3. Пароніми як лексичне й стилістичне явище.

4. Паронімія як вада тексту.

 

Завдання:

1. Із мови ЗМІ виписати по 5 речень з омонімами та паронімами. Визначити влучність та доречність їх уживання в тексті.

2. Знайти у тексті омоніми, з`ясувати їх значення, довести, що це саме омоніми, а не полісемічне слово. Дати характеристику: визначити їх вид ((повні – неповні (якщо неповні, то які саме), лексичні, морфологогічні, словотворчі)), шляхи виникнення. З`ясуйте, з якою стилістичною метою їх використано в тексті, спробуйте замінити один із омонімів на близьке за значенням слово, поясніть різницю:

1)“- Ой, скажи, дай пораду, як прожити без долі?! – Як одрізана гілка, що валяється долі”. 2) На гору вилізши, звелів собі”Гори!” І злізти вже не міг до ближніх із гори. 3) Поезії ясне світило, з тобою жить, тебе любить! Понад сто років ти світило І будеш вічно з нами жить! 4) І дні, яким нема відради, І виноградні теплі дні, Де тихо сплять старі досади, Зіщулившись на самім дні. 5) Запах вологий запах паші В сухому сяєві Стожар, І вже почав в багатті нашім Дрімати жар. 6) Як тільки світанок настав, гусак чимчикує на став. Проводить він там цілі дні, поживи шукає на дні.

Був холодний місяць_______, Лис ходив голодний,_______,

Всюди ліз, кудий й не______, Замітав хвостищем_______.

До курей поліз у ______. Жук піймав звірину______.

Пес до лиса мав________, То й загриз його________.

3. Скласти по 2 речення (українською та російською мовою) зі словами баня, луна, люлька, рожа, сказ, трус. Наведіть ще 3-4 приклади міжмовної омонімії.

4. Введіть у текст пароніми, поясніть різницю у значеннях: особовий – особистий – особливий, абонент – абонемент, комунікативний – комунікаційний – комунікабельний, адреса–адрес, компанія–кампанія, професійний – професіональний, рідкий – рідкісний, мимохідь – мимохіть, інформативний – інформаційний.

5. Знайти випадки неправильного вживання омонімів та паронімів. Пояснити причини помилок, відкоригувати речення.

1) Він з успішністю впорається з поставленими перед ним задачами. 2) Комедія „Шумить Дніпро” – творча вдача всього колективу самодіяльного театру. 3) У вас, Миколо Петровичу, склалася хибна уява про цього хлопця. 4) Постріли і рев танків поступово зникали. 5) Чисте, кристалічне кохання зародилося у їх серцях. 6) Але все це мало його потішало. Неспокійна натура жадала творчості. 7) Конфіскація майна може бути застосована винятково за рішенням суду. 8) На слідуючій неділі ми будемо здавати іспит. 9) Учні добре освоїли нову тему, про що свідчили їхні вірні відповіді на поставлені вчителем питання. 10) Я рахую, що не треба вмішуватися в особові справи колег по роботі.

6. Розкрийте дужки, вибираючи потрібне слово. Свій вибір обrрунтуйте.

1) У пересувній (торговій, торговельній) мережі (показники, покажчики) цін обов`язково підписуються працівниками, (відповідними, відповідальними) за формування цін. 2) Ця земельна (ділянка, дільниця) була передана у власність громадянинові Пилипенку М.В. для ведення (особового, особистого) підсобного господарства. 3) Жителі Мюнхена люблять пішохідну зону, створену в центрі міста, цей досвід став у (нагоді, пригоді) владі інших міст ФРН. 4) В акціонерному товаристві посада голови правління (виборча, виборна). 5) Проведення виборів до Верховної Ради забезпечують (виборчі, виборні) комісії. 6) (Громадський, громадянський) мотив є одним із провідних у творчості В.Сосюри. 7) На сьогоднішньому занятті ми вчилися визначати типи синтаксичних (відносин, відношень).


Практичне заняття № 7

Синоніми в стилістичному плані

1. Синоніми в мові та мовленні. Типи синонімів.

2. Використання синонімії в різних стилях мови.

3. Стилістичні функції евфемізмів та перифраз.

Завдання:

Із мови ЗМІ виписати 5 речень із синонімами різних типів та 5 речень з евфемізмами та перифразами. Проаналізувати влучність та доречність їх уживання, визначити стилістичні функції.

2. Перепишіть речення, добираючи найточніше слово. Вмотивуйте свій вибір.1) Біологічний та соціальний чинники посідають (головне, чільне, вагоме, перше) місце у структурі (людини, персони, особистості). 2) На (погляд, думку) більшості вчених, освіту (майбутнього, прийдешності, майбуття) характеризуватимуть комп`ютеризація, вседоступність й уніфікованість. 3) У нього щодня були якісь (спішні, екстрені, шпаркі, термінові) справи. 4) (Помисли, думоньки, погляди) О.Потебні мали великий вплив на розвиток стилістики. 5) На сьогоднішньому засіданні кафедри (мовили, балакали, говорили) про результати зимової сесії.

До проданих слів дібрати 4 - 6 синонімів, визначити їх тип та стильову й стилістичну маркованість.

Незвичайний, володар, велетень, траса, гарний, думати, давній, плакати, бігти, шум.

4. Користуючись словниками синонімів, підібрати по три пари прикладів для ілюстрацій тих випадків, коли стилістична функція синонімів визначається: а) вживанням у тому чи іншому стилі мови (напр.: витратити – нейтр., вживається у всіх стилях; розтринькати – просторіч., вживається у розмовному та художньому стилі);

б) належністю до тієї групи лексики, що знаходиться поза літературною мовою (напр.: обличчя – літ., лице – розм., пика – просторіч.; багаття – літ., ватра – діалект.);

в) хронологічною маркованістю (напр.: актор - літ., лицедій - застар.);

г) емоційно-експресивним забарвленням (напр.: іти – нейтр., линути – емоц., поет.).

5. Написати публіцистичний твір, використовуючи контекстуальні синоніми, евфемізми та перифрази. Визначити їх стилістичні функції.
Практичне заняття № 8

Стилістичне використання антонімії

1. Антонімія як лексичне явище.

2. Стилістичні функції антонімів у текстах різних стилів.

3. Стилістичні прийоми, побудовані на антонімії.

 

Завдання:

1. Із мови ЗМІ виписати 10 речень або заголовків, у яких є антоніми чи антитези. Визначте їх стилістичну функцію (протиставлення, зіставлення, стилістична градація та ін.).

2. До поданих слів доберіть антоніми. Введіть їх у речення та поясніть стилістичну функцію.

Підлий, абсолютний, авангард, егоїзм, аналіз, батьківщина, безсмертя, блискучий, важливий, свіжий.

 

3. Написати публіцистичний твір, використовуючи контекстуальні та загальномовні антоніми. Схарактеризуйте застосовані вами стилістичні прийоми використання антонімів.

 


Практичне заняття № 9

Лексика іншомовного походження

Зі стилістичного погляду

1. Групи лексики СУМ за походженням.

2. Стилістична роль іншомовної лексики у різних стилях СУМ. Критерії використання лексики іншомовного походження.

3. Росіянізми в телевізійному мовленні й у газетному тексті.

 

Завданння:

1. Опрацювати статті: а) Кибальчич В.М. Відтворення елементів національної специфіки у лексиці двомовної газети // Засоби мас. інформації й утвердження держ.суверенітету: Зб.мат.наук.-практ.конф. – Львів: Світ, 1993. – С.132 – 136.б) Степаншин Б. Іншомовна лексика в українському мовленні // Київ. – 2002. - № 11. – С.152 – 155.

2. Із мови ЗМІ виписати 10 речень з іншомовними словами. Визначте доречність їх використання та спосіб введення у текст.

3. Доберіть до іншомовних слів українські відповідники та навпаки. Визначте різницю у використанні та сферу функціонування цих слів.

І. Дикція, демонструвати, кореспонденція, репресія, компенсувати, потенціал, акумулювати, дефект, експертиза, ранг, санкція, субсидія, де-юре, конкуренція, конфронтація, одіозний, грандіозний.

ІІ. Терпимість, рівновага, передмова, згода, дорадчий, вільний, підкуп, перелік, безперервно, докорінний, затверджений, занепад, переселення, рішення, таємний, запас, виправляти.

4. Визначте правильність уживання слів іншомовного походження, поясніть їх значення. Відредагуйте речення.

1. Контекст вашої думки мені незрозумілий. 2. Наша фірма зафрахтувала величезну вантажівку на тиждень. 3. Директор і його заступники – це справжній бомонд нашого заводу. 4. У магазині представлено широкий діапазон продуктів харчування. 5. Я ще вчора записався на аудиєнцію до лікаря. Він фахівець найвищого рангу. 6. Розмова короля з сином у другому акті була найяскравішим монологом спектаклю. 7. Чого ти влаштовуєш інтервенцію у наші стосунки з Сашком? 8. Кардіограма на стенді відображала результати роботи колективу у ІІ півріччі. 9. Учора я допомагав транспортувати валізу зовсім незнайомій бабусі. 10. Я купив фрукти і торт. Це буде моя контрибуція у вечірку. 11. Лауреатами районної олімпіади з математики стали 2 десятикласники 31 школи.

5. Побудувати речення (висловлювання) з наведеними словами так, щоб у тексті розкрився їх зміст.

Інсинуація, лояльність, тенденційність, хронотоп, вербалізм.

6. Перекладіть вирази українською мовою, уникаючи калькування.

Бросаться в глаза, в конце концов, в порядке исключения, в противном случае, ввести закон в силу, вы правы, вынести благодарность, выписка из протокола, зайти в тупик, круглый год, на мой взгляд, на протяжении недели, на ступень выше, заказное письмо, наносить вред, не в состоянии решить, пользоваться успехом, ужесточить требования, в двух словах.

7. Із мови ЗМІ, рекламних оголошень виписати 10 речень із росіянізмами різних видів. Запропонуйте правильний варіант.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти