ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Розрахунок показників надійності

 

Працездатність - це такий стан виробів, коли вони здатні ви­конувати зазначені функції відповідно до основних і другорядних параметрів, встановлених вимогами нормативно-технічної докумен­тації.

 

 

Безвідмовність - це властивість елементу або виробу бути без­перервно працездатним протягом деякого часу.

Довговічність - це властивість пристрою зберігати працездат­ність аж до самого досягнення граничного стану (з урахуванням необхідних перерв для технічного обслуговування та ремонтів) виз­начається часом наробітку.

Ремонтопридатність - це пристосовність виробу до поперед­ження і знаходження причин відмов та усунення несправностей про­веденням технічного обслуговування та ремонтів.

Відмова - це подія, що характеризується порушенням працездатності виробу. Розрізняють раптові, поступові й короткочасні від­мови залежно від характеру зміни параметрів пристрою.

Безвідмовність характеризується низкою кількісних показників: імовірність безвідмовної роботи, інтенсивність відмов, середній час безвідмовної роботи.

Для визначення основних показників надійності необхідно спочатку визначити середню інтенсивність відмов схеми керування з урахуванням часу роботи. Для цього вибираємо середню інтенсивність ножного елемента схеми з таблиці 5.23.

Загальна інтенсивність відмов однакових елементів знаходиться шляхом додавання інтенсивності кожного елемента і занесенням у таблицю 5.22

Таблиця 3.9. - Підрахункова відомість

Назва елементів Кількість елементів Інтенсивність відмов λсер, 10-6ч-1
одного всіх
     

 

Результати колонки Всіх підраховуємо за формулою

 

(3.26)

 

де, к() ~ коефіцієнт, який враховує одночасну роботу елементів схеми, приймається к0 = 0-1;

загальна інтенсивність відмов однакових елементів.

Середній час безвідмовної роботи схеми за рік визначається за формулою

 

t = tд 365, (3.27)

де, tд - час роботи схеми на добу, год.

Визначаємо середній час безвідмовної роботи Т, год, схеми

 

(3.28)

де, к - коефіцієнт, який враховує вплив навколишнього сере­довища на інтенсивність відмов;

для лабораторних умов к = 1;

для стаціонарних сільськогосподарських установок к = 10; для мобільних агрегатів к = 25.

Імовірність безвідмовної роботи Рсх, схеми за час t, визначаємо за формулою

 

(3.29)

де, t - час безвідмовної роботи з заданою ймовірністю, год.

Імовірність відмови схеми знаходимо за виразом

 

(3.30)

На підставі зроблених розрахунків можна зробити висновки за показниками надійності.

Таблиця 3.10. - Середня інтенсивність відмов основних елементів АСК

Елементи АСК λсер, 10-6
1.Автоматичні вимикачі 0,22
2. Виконавчі механізми
3. Випрямляч двопівперіодний 1,0
4.Датчик температури 4,5
5.Датчики тензометричні
6.Датчик тиску
7.Датчик рівня 2,5
8.Дросель 0,22
9.Діоди 0,2
10.Ключі керування 0,6
11.Кнопки замикаючі й розмикаючі 0,25
12. Кінцеві вимикачі 0,16
13.Кнопки керування, вимикачі, контакти
14.Конденсатори паперові 1,8
15.Лампи розжарювання 0,625
16.Логічні елементи
17.Запобіжники 0,6
18.Потенціометер 1,4
19.Проводи, кабелі 0,1
20.Магнітні пускачі
21.Резистори 0,5
22.Регулятор тиску

 

 

Продовження таблиці 3.10.

 

23.Реле постійного струму 0,5
24.Реле теплове 0,4
25.Реле змінного струму 0,3
26.Реле потужності 0,3
27.Реле часу 1,2
28.Рубильники 6,6
29.Теристор 0,8
30.Транзистори 0,3
31.ЕОМ
32.Електродвигун
33.Електронагрівчі 0,3

 

Рисунок 5.6- Схема керування установкою

 

 

Приклад.Розрахунок основних показників надійності схеми.

Дано:схему керування вентиляційної установки типу ПВУ для підтримання параметрів мікроклімату, рисунок 5.6.

Розв'язок

Для визначення основних показників надійності необхідно спо­чатку визначити середню інтенсивність відмов схеми керування венти­ляційної установки з врахуванням часу роботи. Для цього вибираємо середню інтенсивність кожного елемента схеми з таблиці 3.10. Еле­менти схеми і середню інтенсивність відмов заносимо в таблицю 3.11.

Таблиця 3.11. - Середня інтенсивність відмов елементів схем

Назва елементів схеми Кількість елементів λсер,х10-6
одного всіх
1.Магнітний пускач
2.Реле постійного струму
3.Діод 0,22 0,88
4.Резистор
5.Сигнальні лампи
6.Датчик напору
7.Перемикачі
8.Контакти

 

 

Середня інтенсивність відмов схеми визначається кількістю відмов кожного з елементів схеми з урахуванням коефіцієнта, який враховує одночасну роботу елементів схеми за виразом

 

де, к0 - коефіцієнт, який враховує одночасну роботу елементів схеми, приймається к0 = 0-1.

 

 

Середній час безвідмовної роботи схеми, Тсх, год, визначаємо за виразом

 

де, к - коефіцієнт, який враховує вилив навколишнього середо­вища на інтенсивність відмов;

для лабораторних умов к = 1;

для стаціонарних сільськогосподарських установок k = 10; для мобільних агрегатів

к = 25.

Імовірність безвідмовної роботи схеми за час t, визначаємо за формулою:

 

де, t - час безвідмовної роботи за заданою ймовірністю, год.

 

Імовірність відмови схеми визначається за виразом:

 

,

На підставі зроблених розрахунків робимо висновки, що схема надійно працюватиме в заданий період часу. Для розрахунків показників надійності розроблено комп'ютерну програму.

 

 

ЗРАЗОК ВИКОНАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ З ДИСЦИПЛІНИ “АВТОМАТИЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТА СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ”

 

 

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ КП.АТП і САК. 5.10010102.041.015.ПЗ Новосилецького Володимира Віталійовича

 

 

Форма № Н-6.01

 

 

ЖИТОМИРСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ

Циклова комісія спеціальних дисциплін спеціальності «Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок а агропромисловому комплексі»

 

 

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

з дисципліни “Автоматизація технологічних процесів та систем автоматичного керування”

на тему: “Автоматизація технологічних процесів сушіння деревини РЕМ м. Житомира

 

Студента ІV курсу Е-41 групи

напряму підготовки 6.100101 «Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі»

спеціальності 5.10010102 «Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі»

Новосилецького Володимира Віталійовича

 

Керівник: викладач спеціальних дисциплін

 

 

Національна шкала _________________________________________

Кількість балів: __________ Оцінка: ECTS __________________

 

Члени комісії ________________ _______________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

________________ _______________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

________________ _______________________________

(підпис) (прізвище та ініціали

 

м. Житомир – 2015 рік

№ рядка     Фор-мат       Позначення   Найменування Кілк. лист. Примітка
    А4     КП. АТП і САК. 5.10010102.041.015.ПЗ   Пояснювальна записка  
    А1     КП. АТП і САК. 5.10010102.041.015.Е3 Принципова схема  
      керування сушильною камерою.    
    А1     КП. АТП і САК. 5.10010102.041.015.Е4 Монтажна схема шафи керування  
          сушильною камерою.    
             
             
             
             
           

 

 

“Автоматизація технологічних процесів сушіння деревини РЕМ м. Житомира

 

РЕФЕРАТ

Курсовий проект складається з розрахунково-пояснювальної записки та графічного матеріалу.

В розрахунково-пояснювальній записці описано виробничу діяльність господарства, характеристику енергетичної бази та служби РЕМ, обґрунтовано вибір теми проекту. В розділі 2 наведено опис технології процесу, розроблено принципову та функціональну схеми керування вибрано елементи принципової схеми, виконана діаграма взаємодій. В розділі 3 виконано розрахунки економічної ефективності та основних показників надійності САУ.

Графічна частина курсового проекту складається з двох аркушів формату А1. На аркуші 1 наведено принципову схему керування сушильною камерою. На аркуші 2 розроблено монтажну схему керування.

 

 

ЗМІСТ

Відомість проекту……………………………………………………….……………3

Реферат………………………………………………………………….…………….4

Зміст…………………………………………………………………….……………..5

Вступ…………………………………………………………………….…………….6

1.Виробничо-господарська характеристика……………….…………..….………..8

1.1. Виробнича діяльність господарства………………………………….………8

1.2. Характеристика енергетичної бази господарства…………………………...9

1.3. Характеристика енергетичної служби господарства ……………..…….…9

1.4. Вихідні дані для курсового проектування …………………………..……...10

1.5. Обґрунтування вибору теми проекту…………………………………….…10

2. Автоматизація технологічного процесу сушильної камери ………..….....12

2.1. Технологія сушіння деревини……………………………………………….12

2.2. Розробка функціональної схеми сушильної камери………………….……13

2.3. Розробка принципової схеми ……………………………..………….……..14

2.4. Вибір елементів схеми автоматизації………………………….…..….…....16

3. Техніко-економічне обґрунтування проекту………………………….....…20

3.1 Визначення основних показників надійності САУ…………………....…..20

3.2 Економічна ефективність від автоматизації технологічного процесу…………………………………………………..……….23

Висновок...……………………………………………………………..…..………31

Список використаних джерел………………..……………………….....……….32

ВСТУП

В даній курсовій роботі мені поставлено таке завдання: провести опис та розробку схеми керування мікрокліматом сушильної камери ремонтної майстерні РЕМ м. Житомира.

Сушіння матеріалів є енергоємким процесом, зв'язаним зі значною витратою палива, пару, а також електроенергії, а отже використання автоматики дозволить значно скоротити термін сушіння та знизити енергетичні затрати. Сушать деревину у виді пиломатеріалів (дощок, брусів, заготовок), шпону (тонколистового матеріалу), трісок, стружки і волокон. Також поширеним є сушіння круглих лісоматеріалів (деталі опор ліній електропередачі, зв'язки, будівельні деталі).

Деревину висушують з метою: попередження розмірові формозмінності деталей; запобігання псуванню і загниванню; збільшення питомої міцності; підвищення якості обробки і склеювання.

Широке впровадження систем автоматизації дає народному господарству разом з прямим економічним ефектом значний організаційний ефект, тому що вимагає фахівців високої кваліфікації і підвищує загальний рівень організації виробництва, поліпшує стиль і ефективність керівництва. Тому рівень механізації та автоматизації виробничих процесів є одним з важливих показників науково-технічного прогресу в країні. На даний час проблема автоматизації сушіння деревини вирішувалась шляхом використання застарілих, як морально так і в фізичному плані приладів.

 

 

Для контролю технологічних параметрів використовувались аналогові прилади з малим класом точності та технічними показниками, що не відповідають сучасним вимогам.

Паралельно з застарілим обладнанням, останнім часом, на ринку автоматики з’явились засоби автоматизації, розроблені провідними брендовими фірмами. Ці засоби цілком задовольняють вимогам, поставленим перед автоматизацією процесу сушки, але негативним є той фактор, що ціни на них залишаються захмарними.

Отже застарілість, як моральна так і фізична, існуючого обладнання поруч із дороговизною і недоступністю сучасних засобів автоматизації робить процес сушки деревини, досить складним, вимагає високої кваліфікації працівників та обслуговуючого персоналу.

 

 

1. ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКА ХАРАКТЕРИСТИКА РЕМОНТНОЇ МАЙСТЕРНІ РЕМ

М. ЖИРОМИРА

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти