ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Кафедра слов’янської філології

Факультет початкового навчання

Кафедра слов’янської філології

Г.І. Гладіна, Л.Г. Райська

Вивчення лексикології та морфології
української мови за
кредитно-модульною системою

Методичний посібник

Чернігів


УДК 81’342+81’35:811.161.2 (075)

ББК Ш 141.1-923.2

Г 52

Рецензент: Сеніна В.К., кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри слов’янської філології

Гладіна Г.І., Райська Л.Г.

Г 52 Вивчення лексикології та морфології української мови за кредитно-модульною системою: Методичний посібник. – Чернігів: Чернігівський державний педагогічний університет, 2006. – 88 с.

 

У посібнику подано методичні рекомендації щодо вивчення лексикології та морфології за кредитно-модульною системою на факультеті початкового навчання ЧДПУ. Зміст посібника містить програмні питання зі вступу, лексико­логії, морфеміки, словотвору, морфології (частин мови), робочий план курсу, плани лекцій, практичних занять, самостійної роботи студентів, зразки тестів, самостійних та контрольних робіт, теми рефератів, доповідей, критерії оціню­вання знань, умінь та навичок студентів, питання для самоперевірки знань.

Посібник призначений для викладачів курсу „Сучасна українська літературна мова” та студентів.

 

УДК 81’342+81’35:811.161.2 (075)

ББК Ш 141.1-923.2

 

 

Рекомендовано до друку на засіданні кафедри слов’янської філології Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка (протокол № 1 від 30.08.2006 р.)

 

 

© Гладіна Г.І., Райська Л.Г., 2006


Анотація
до навчальної програми

Весь матеріал курсу ІІІ семестру складає 1 модуль, IV семестру – 1 модуль. Модуль ІІІ семестру включає в себе 4 змістові модулі, IV семестру – 3 змістові модулі.

Змістові модулі розподілені за темами:

1 модуль „Лексикологія. Морфеміка і словотвір. Іменник, прикметник. Числівник, займенник”

1. Лексикологія. Лексика української мови за семантикою, походженням та сферою вживання. Українська лексикографія.

2. Словотвір як розділ мовознавчої науки, що вивчає способи і засоби творення нових слів. Словотворчий аналіз слів. Морфеміка. Морфологічна будова слова. Морфемний аналіз.

3. Граматика. Вступні відомості. Принципи виділення частин мови. Перехід слів із однієї частини мови в іншу. Іменник, його морфологічні ознаки, синтаксичні функції, відмінювання, словотвір, стилістичні особливості. Прикметник, його морфологічні ознаки, синтаксичні функції, відміню­вання, словотвір, стилістичні особливості.

4. Числівник, його морфологічні ознаки і синтаксичні функції. Граматичні ознаки кількісних і порядкових числівників, морфологічний склад, відмінювання, особливості поєднання з іменниками. Займенник, його морфологічні ознаки і синтаксичні функції, відмінювання, стилістичні особливості.

2 модуль „Дієслово. Прислівник та слова категорії стану. Службові частини мови”

5. Дієслово, його морфологічні ознаки і синтаксичні функції, словозміна, словотворення. Дієприкметник і дієприслівник як форми дієслова.

6. Прислівник. Значення, морфологічні ознаки і синтаксичні функції, тво­рення, правопис. Безособово-предикативні слова (слова категорії стану).

7. Службові частини мови: прийменник, сполучник, частка, модальні слова, вигуки. Класифікація, морфологічні ознаки, особливості вживання та правопису.

Завданням вивчення теми „Лексикологія” є засвоєння відомостей про багатозначність слів, омонімію, синонімію, антонімію, принципи класифікації лексичного складу за походженням, сферою вживання тощо. Вивчення цього матеріалу допоможе майбутньому вчителеві вдумливо проводити роботу з розвитку мовлення дітей початкових класів, грамотно аналізувати твори художньої літератури.

У розділі „Словотвір” звертається увага на основні способи творення но­вих слів і на засоби, які використовуються для цього, на словотвірний аналіз, що сприятиме вихованню у них чуття слова, підвищенню грамотності.

У процесі вивчення розділу „Морфологія” студенти повинні глибоко усвідомити систему частин мови, їх категорії і форми, особливості вживання цих форм у зв’язному мовленні. Одержані знання з морфології допоможуть майбутнім учителям початкових класів сформувати в учнів лінгвістичні поняття і навички побудови граматично і стилістично правильного мовлення.

Вирішення цих проблем забезпечує формування умінь:

- вільно робити лексичний аналіз слів;

- правильно класифікувати лексеми за окремими принципами;

- вправно робити словотвірний та морфемний аналіз слів;

- на лексичному матеріалі пояснювати явища словозміни різних частин мови, словотворення, добирати приклади, давати історичний коментар;

- робити розбір частин мови.


Робочий план
з курсу „Сучасна українська літературна мова”
для студентів ІІ курсу факультету
початкового навчання денної форми навчання

План складено на основі оновленої навчальної програми для студентів спеціальності 2121 – „Педагогіка і методика початкового навчання”

Зміст курсу: Лексикологія. Морфеміка. Словотвір. Морфологія (части­ни мови).

Мета вивчення курсу – опанування теоретичних засад української літератур­ної мови, оволодіння знаннями про основні типи лексико­логічних одиниць з погляду походження, семантики та сфери вживання; будовою слова та способами словотво­рення; вивчення теоретичних питань з поділу слів на частини мови та граматичних, лексико-семантичних особливостей кожної з них; розвиток загальної культури мовлення.

Кількість годин ІІІ семестр:
Лекційних – 18;
Практичних – 32;
Самостійна робота – 20.

IV семестр:
Лекційних – 20;
Практичних – 16;
Самостійна робота – 20.

Усього за ІІІ-IV семестри:
Лекційних – 38;
Практичних – 48;
Самостійна робота – 40.

Розподіл балів за модулями

Модуль 1 – 45 балів Модульний контроль – 10 балів (контрольна робота) Всього: 100 балів
Модуль 2 – 25 балів Модульний контроль – 10 балів (тести)
Наукова робота – 10 балів

 

Структура навчальної дисципліни
„Сучасна українська літературна мова”(Лексикологія.
Морфеміка. Словотвір. Морфологія (частини мови))
за кредитно-модульною системою

  Змістовий модуль Кількість годин
лекц. практ. самост. роб. всього
Модуль 1. Лексикологія. Лексикографія. Морфеміка. Словотвір. Іменник, прикметник, числівник, займенник
1. Лексикологія. Лексикографія
2. Морфеміка. Словотвір
3. Граматика. Граматичні значення, граматична форма і граматична категорія. Основні структурно-семантичні розряди слів
4. Іменник як частина мови
5. Прикметник як частина мови
6. Числівник як частина мови
7. Займенник як частина мови. Підсумкова контрольна робота
Модуль 2. Дієслово. Прислівник. Слова категорії стану. Службові слова
8. Дієслово як частина мови. Граматичні категорії дієслова
9. Дієприкметник та дієприслівник як особливі форми дієслова
10. Прислівник. Значення морфологіч­ної ознаки, синтаксичні функції, правопис. Слова категорії стану
11. Службові частини мови. Морфо­логічний склад. Класифікація. Правопис
  Всього годин:

 


Таблиця розподілу балів
за змістовими модулями та видами роботи

 

М о д у л ь н и й к о н т р о л ь Наукова робота (участь у конференціях, олімпіадах, конкурсах, написання рефератів) – 12 балів (модуль 1 – 7 балів, модуль 2 – 5 балів)  
Модуль 2 ЗМ 3 Кількість ба­лів за видами роботи
ЗМ 2
ЗМ 1
М о д у л ь н и й к о н т р о л ь
Модуль 1 ЗМ 4 Кількість ба­лів за видами роботи
ЗМ 3
ЗМ 2
ЗМ 1
Модулі Кількість балів за модуль Змістові модулі Кількість ба­лів за змісто­ві модулі та модульний контроль   Відвідування лекцій Активність, усні відповіді Контрольні роботи, тестування, диктанти

 

Критерії оцінки модуля № 1

 

Оцінка Усна відповідь Тест Контрольна робота Самостійна робота Сума балів
5 (відмінно) 4-5 14-15 14-15 18-20 45-50
4 (добре) 3-4 12-13 12-13 16-18 38-44
3 (задовільно) 2-3 10-11 10-11 13-15 30-37
2 (незадовільно) 0-2 0-9 0-9 0-12 0-29

 

 

Критерії оцінки модуля № 2

 

Оцінка Усна відповідь Тест Контрольна робота Самостійна робота Сума балів
5 (відмінно) 4-5 14-15 14-15 18-20 45-50
4 (добре) 3-4 12-13 12-13 16-18 38-44
3 (задовільно) 2-3 10-11 10-11 13-15 30-37
2 (незадовільно) 0-2 0-9 0-9 0-12 0-29

 


Шкала оцінки знань студентів

 

Оцінка ЕСТS Оцінка (за національною шкалою) Модуль 1 (бали) Модуль 2 (бали) Сума балів
А 5 (відмінно) 45-50 45-50 90-100
В, С 4 (добре) 38-44 38-44 75-89
D, Е 3 (задовільно) 30-37 30-37 60-74
2 (незадовільно) з можливістю повторного складання 0-29 0-29 35-59
F 2 (незадовільно) з обов’язковим повторним складанням     0-34

 

 

ІІІ семестр

Плани лекцій

Лекція 1

Тема: Предмет і завдання лексикології української мови.
Словникове багатство української мови.
Лексика української мови з погляду семантики

План

1. Предмет і завдання лексикології української мови.

2. Слово і поняття. Значення слова як лексичної одиниці.

3. Пряме і переносне значення слова. Типи переносних назв: метафора, метонімія, алегорія, символ, синекдоха, гіпербола, літота тощо.

4. Сполучувальні можливості слова.

5. Омоніми та їх різновиди, шляхи їх виникнення.

6. Пароніми, їх різновидності.

7. Синоніми та антоніми. Стилістична роль синонімії та антонімії.

Література

1. Жовтобрюх М.А., Кулик Б.М. Курс сучасної української літера­турної мови. – Ч. І. – К., 1972. – С. 19-34.

2. Сучасна українська літературна мова / За редакцією М.Я. Плющ. – К.: Вища школа, 1994. – С. 115-124.

3. Сучасна українська мова / За редакцією О.Д. Пономарева. – К.: Либідь, 2001. – С. 38-51.

4. Ющук І.П. Українська мова. – К.: Либідь, 2004. – С. 149-189.

5. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови. – К.: Либідь, 1992. – С. 36-64.

6. Бабич Н.Д. Практична стилістика і культура української мови. – Львів: Світ, 2003. – С. 52-94.

Лекція 2

Тема: Лексика сучасної української мови з погляду її походження

План

1. Основні історичні шари слів у лексичному складі мови.

2. Старослов’янізми в складі української лексики.

3. Лексичні запозичення зі слов’янських мов.

4. Іншомовні (неслов’янські) елементи в складі української лексики.

5. Інтернаціоналізми в складі української лексики.

6. Фонетичне і граматичне освоєння іншомовних слів.

7. Особливості вживання іншомовних слів. Лексичні кальки.

8. Шляхи збагачення словникового складу української мови.

Література

1. Жовтобрюх М.А., Кулик Б.М. Курс сучасної української літературної мови. – Частина І. – К., 1972. – С. 40-60.

2. Сучасна українська літературна мова / За редакцією М.Я. Плющ. – К.: Вища школа, 1994. – С. 124-131.

3. Сучасна українська мова / За редакцією О.Д. Пономарева. – К.: Либідь, 2001. – С. 56-63.

4. Ющук І.П. Українська мова. – К.: Либідь, 2004. – С. 192-210.

5. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови. – К.: Либідь, 1992. – С. 72-79.

Лекція 3

Тема: Фразеологія української мови

План

1. Поняття про фразеологію і фразеологічні звороти.

2. Типи фразеологічних одиниць.

3. Джерела фразеології української літературної мови.

4. Стилістичне використання фразеологічних зворотів. Українсько-російські фразеологічні паралелі.

Література

1. Жовтобрюх М.А., Кулик Б.М. Курс сучасної української літера­турної мови. – Частина І. – К., 1972. – С. 79-85.

2. Сучасна українська літературна мова / За редакцією М.Я. Плющ. – К.: Вища школа, 1994. – С. 135-137.

3. Сучасна українська мова / За редакцією О.Д. Пономарева. – К.: Либідь, 2001. – С. 78-86.

4. Ющук І.П. Українська мова. – К.: Либідь, 2004. – С. 228-254.

5. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови. – К.: Либідь, 1992. – С. 121-132.

6. Бабич Н.Д. Практична стилістика і культура української мови. – Львів: Світ, 2003. – С. 94-105.

Лекція 4

Тема: Предмет морфології. Морфологічна будова слова

План

1. Вступ. Предмет морфології.

2. Словотвір як розділ мовознавчої науки, що вивчає способи і засоби творення нових слів.

3. Структурні ознаки слів в українській мові.

4. Словотвірний тип, його продуктивність. Словотворчі засоби. Корінь слова і афікси. Основа слова і флексія.

5. Поняття про похідну, непохідну, твірну основи.

6. Способи словотворення в українській мові.

7. Словотворчий та етимологічний аналіз слова.

Література

1. Жовтобрюх М.А., Кулик Б.М. Курс сучасної української літера­турної мови. – Частина І. – К., 1972. – С. 190-203.

2. Сучасна українська літературна мова / За редакцією М.Я. Плющ. – К.: Вища школа, 1994. – С. 150-153.

3. Сучасна українська мова / За редакцією О.Д. Пономарева. – К.: Либідь, 2001. – С. 104-107.

4. Ющук І.П. Українська мова. – К.: Либідь, 2004. – С. 275-290.

Лекція 5

Тема: Поняття про морфему і основні типи морфем

План

1. Морфологічна будова слова.

2. Що таке морфема? Типи морфем.

3. Морфеми з вільним і зв’язаним значенням.

4. Омонімічні і синонімічні морфеми.

5. Позитивні і негативні морфеми.

6. Зміни в морфологічній будові слова (опрощення, пере розклад).

7. Спрощення, подвоєння, подовження у словах.

8. Морфемний аналіз слова.

Література

1. Жовтобрюх М.А., Кулик Б.М. Курс сучасної української літера­турної мови. – Частина І. – К., 1972. – С. 190-203.

2. Сучасна українська літературна мова / За редакцією М.Я. Плющ. – К.: Вища школа, 1994. – С. 140-148.

3. Сучасна українська мова / За редакцією О.Д. Пономарева. – К.: Либідь, 2001. – С. 104-110.

4. Ющук І.П. Українська мова. – К.: Либідь, 2004. – С. 288-290.

Лекція 6

Тема: Граматика (вступні відомості). Морфологія (частини мови)

План

1. Граматика. Особливості граматичної абстракції.

2. Граматичне значення слів у співвідношенні з їх лексичним значенням. Засоби вираження граматичних значень.

3. Що таке граматична форма і граматична категорія слова?

4. Частини мови. Основні структурно-семантичні розряди слів.

5. Принципи виділення частин мови (історичний коментар).

6. Перехід слів із однієї частини мови в іншу.

Література

1. Жовтобрюх М.А., Кулик Б.М. Курс сучасної української літературної мови. – К.: Радянська школа, 1965. – С. 190-210.

2. Доленко М.Т., Дацюк І.І., Кващук А.Г. Сучасна українська літературна мова. – К.: Радянська школа, 1982.

3. Плющ М.Я. Сучасна українська літературна мова. – К., 1977.

Лекція 7

Тема: Іменник як частина мови. Граматичні категорії іменника

План

1. Граматична категорія роду і засоби її вираження.

2. Категорія числа, її значення і граматичне вираження.

3. Іменники, що вживаються у формі однини і множини.

4. Поділ іменників на відміни.

5. Правопис відмінкових закінчень іменників.

6. Стилістичне вживання синонімічних форм відмінкових конструкцій іменника.

Література

1. Доленко М.Т., Дацюк І.І., Кващук А.Г. Сучасна українська літера­турна мова. – К.: Радянська школа, 1982.

2. Сучасна українська літературна мова / За редакцією М.Я. Плющ – К.: Вища школа, 1994.

3. Ющук І.П. Українська мова. Підручник – К.: Либідь, 2004.

4. Гладіна Г.І., Сеніна В.К. Питання мовленнєвої культури та стилістики. – К.: Факт, 1997. – С. 77-91.

Лекція 8

Тема: Прикметник

План

1. Значення прикметника, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

2. Розряди за значенням. Якісні прикметники, їх семантичні групи і граматичні особливості.

3. Ступені порівняння якісних прикметників.

4. Відносні прикметники, їх семантичні групи і граматичні особливості.

5. Присвійні прикметники, їх семантичні групи і граматичні особливості.

6. Проміжні розряди прикметників.

Для опрацювання на практичних заняттях:„Словотвір прикметників. Перехід прикметників в іменники. Правопис складних прикметників. Особливості вживання прикметників (культура мовлення і стилістика). Відмінювання прикметникових прізвищ і географічних назв.”

Для самостійного опрацювання: „Словозміна прикметників” (конспект, практичні вправи).

Література

1. Доленко М.Т., Дацюк І.І., Кващук А.Г. Сучасна українська літературна мова. – К.: Радянська школа, 1982.

2. Сучасна українська літературна мова / За редакцією М.Я. Плющ – К.: Вища школа, 1994.

3. Ющук І.П. Українська мова. Підручник – К.: Либідь, 2004.

4. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови. – К.: Либідь, 1992.

Додаткова література

1. Культура української мови. Довідник / За редакцією В.М. Русанівського. – К.: Либідь, 1990.

2. Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо. – К.: Видавничий дім „KM Academia”. – 1994.

3. Головащук С.І. Українське літературне слововживання. Словник-довідник. – К.: Вища школа, 1995.

4. Антисуржик / За загальною редакцією О. Сербенської. – Львів: Світ, 1994.

5. Гладіна Г.І., Сеніна В.К. Питання мовленнєвої культури та стилістики. – К.: Факт, 1997. – С. 117-122.

Лекція 9

Тема: Числівник як частина мови

План

1. Загальне поняття про числівник.

2. Кількісні числівники, їх значення і синтаксичні властивості.

3. Граматичні особливості кількісних числівників.

4. Порядкові числівники.

5. Словозміна кількісних і порядкових числівників.

Література

1. Жовтобрюх М.А., Кулик Б.М. Курс сучасної української літератур­ної мови. – К.: Радянська школа, 1965.

2. Доленко М.Т., Дацюк І.І., Кващук А.Г. Сучасна українська літера­турна мова. – К.: Радянська школа, 1982.

3. Ющук І.П. Українська мова. Підручник – К.: Либідь, 2004.

4. Гладіна Г.І., Сеніна В.К. Питання мовленнєвої культури та стилістики. – К.: Факт, 1997. – С. 130-143.

Практичне заняття № 1

Тема: Лексика української мови за семантикою

План

1. Що таке моносемія та полісемія? Пряме й переносне значення слова.

2. Типи перенесення: метафора, метонімія, алегорія, синекдоха тощо.

3. Заслуховування підготовлених виступів за темами 1, 2, 3 (див. лекція 1).

4. Омоніми та їх різновиди. Яка різниця між омонімами (лексичними) та багатозначними словами? Пароніми, їх різновиди.

5. Заслуховування доповіді (реферату) за темою 5 (див. лекція 1).

6. Синоніми та антоніми, їх значення, особливості, шляхи виникнення.

7. Виступ за темою 4, 2 (див. лекція 1).

8. Виконання практичних вправ 103, 110, 113, 114, 119 (Плющ М.Я. Сучасна українська літературна мова. Збірник вправ. – К.: Вища школа, 1975.).

Література

1. Сучасна українська мова / За ред. О.Д. Пономарева – К.: Либідь, 2001.

2. Ющук І.П. Українська мова. Підручник. – К.: Либідь, 2004.

Додаткова література

1. Культура української мови. Довідник / За редакцією В.М. Русанівського. – К.: Либідь, 1990. – С. 33-40.

Практичне заняття № 2

Тема: Лексика української мови за походженням

План

1. З’ясувати, які історичні шари слів властиві лексичному складу мови?

2. Які слова належать до старослов’янізмів? З’ясуйте їх стилістичну роль у сучасній українській мові.

3. Які слова є власне українськими? За якими фонетичними та граматичними ознаками такі слова розпізнаються?

4. Запозичення з неслов’янських мов. Особливості вживання іншомовних слів.

5. Заслухати виступи студентів за темами 1, 2, 3 (див. лекція 2).

6. Виконати практичні вправи 122, 124, 125, 126 (Плющ Н.Я. Збірник вправ).

7. Робота зі „Словником іншомовних слів” (З’ясувати значення іншомовних паронімів).

Література

1. Плющ М.Я. Сучасна українська літературна мова / За загальною редакці­єю М.Я. Плющ. – К.: Вища школа, 1994.

2. Плющ М.Я. Сучасна українська літературна мова: Збірник вправ. – К.: Вища школа, 1995.

Додаткова література

1. Про українську термінологічну лексику. Українська мова та література. – 2000. – Ч. 16-17. – С. 10-11.

2. Огар Е. Вправне вживання термінів. Українська мова та література. – 2000. – Ч. 20. – С. 12.

Практичне заняття № 3

Тема: Фразеологія української мови. Самостійна робота

План

1. Поняття про фразеологію та фразеологічні звороти.

2. Типи фразеологічних одиниць (за Виноградовим). Навести приклади.

3. Заслуховування виступів студентів за темами 1, 2, 3 (див. лекція 3).

4. Виконання самостійної роботи за темою „Лексикологія”.

Література

1. Жовтобрюх М.А., Кулик Б.М. Курс сучасної української літературної мови. – Частина І. – К., 1972. – С. 79-85.

2. Сучасна українська літературна мова / За редакцією М.Я. Плющ. – К.: Вища школа, 1994. – С. 135-137.

3. Сучасна українська мова / За редакцією О.Д. Пономарева. – К.: Либідь, 2001. – С. 78-86.

4. Ющук І.П. Українська мова. – К.: Либідь, 2004. – С. 228-254.

5. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови. – К.: Либідь, 1992. – С. 121-132.

6. Бабич Н.Д. Практична стилістика і культура української мови. – Львів: Світ, 2003. – С. 94-105.

Домашнє завдання:
практичне заняття № 4; самостійна робота № 2.

Додаткова література до теми „Лексикологія”

1. Забіяка Віра. Біблійні крилаті вислови // Дивослово. – 1995. – № 7.

2. Веремійчук Іван. Побутова лексика (господарський, сімейний, громадський, обрядовий побут) // Дивослово. – 1994. – № 10-11.

3. Онкович Ганна. Фразеологізми як національно-культурний компонент українознавства // Дивослово. – 1994. – № 9.

4. Непийвода Наталія. Синонімія виражальних засобів наукового стилю // Дивослово. – 1997. – № 2. – С. 18-21.

5. Мойсієнко Анатолій. Перифраза в Шевченковому тексті // Дивослово. – 1997. – № 3. – С. 23-25.

6. Рогач Оксана. Відетнонімні фразеологізми // Дивослово. – 1997. – № 4. – С. 15-17.

7. Пристай Богдан. Про подвійне наголошення слів // Дивослово. – 1997. – № 5-6. – С. 37-38.

8. Новоселова Валентина. Збагачення мовлення учнів лексичними синоніма­ми // Дивослово. – 1998. – № 4. – С. 18-22.

9. Герман Вікторія. Неологізми в поезії Івана Драча // Дивослово. – 1998. – № 5. – С. 13-15.

10. Яценко Ніна. Історизми в романі П. Куліша „Чорна рада” // Дивослово. – 1998. – № 5. – С. 15-17.

11. Новосьолова В. Методичні підходи до збагачення мовлення учнів емоцій­но забарвленою лексикою на уроках української мови // Укр. мова і літ. в школі. – 2006. – № 4. – С. 13-16.

12. Бондаренко Н. Способи семантизації слів на уроках української мови // Укр. мова і літ. в школі. – 2006. – № 5. – С. 26-30.

13. Ціхоцький Іван. Професійна лексика в „бориславській” прозі Івана Франка // Дивослово. – 2006. – № 8. – С. 7-12.

14. Свердан Тетяна, Радик Леся. „Суржикізація” сучасних видань для дітей // Дивослово. – 2006. – № 2, № 4. – С. 40-43.

15. Гнатюк Лідія. То якою ж мовою писав Григорій Сковорода? (Погляд крізь призму староукраїнської мовної свідомості) // Дивослово. – 2006. – № 3. – С. 44-48.

16. Голуб Н. Збагачення мовлення власне українською лексикою // Укр. мова і літ. в школі. – 2000. – № 1. – С. 4-8.

17. Мовчун Лариса. Народжене сьогоденням (Про зміни в лексиці сучасної укр. мови) // Дивослово. – 2006. – № 7. – С. 43-45.

18. Волошина В. Контекстуальні синоніми у публіцистичній спадщині В.О. Сухомлинського // Укр. мова і літ. в школі. – 2003. – № 5. – С. 51-54.

19. Герасимчук Валентина. Власні імена в українських фразеологізмах // Дивослово. – 2005. – № 4. – С. 43-47.

20. Войтюк Надія. Дихотомія „серце – розум” у фразеологічній системі української мови // Дивослово. – 2004. – № 10. – С. 37-38.

21. Василенко В. Лінгвістичні казки на уроках української мови // Укр. мова і літ. в школі. – 2005. – № 7. – С. 35-39.

22. Філімонова Т. „Лексікон славеноросскій Памво Беринди // Укр. мова і літ. в школі. – 2002. – № 7. – С. 47-48.

23. Дяченко-Лисенко Л. Ментальність сучасного українця у світлі сакральної термінології // Укр. мова і літ. в школі. – 2005. – № 3. – С. 48-50.

24. Беценко Тетяна. „Загадкові” слова в українських народних думах // Дивослово. – 2003. – № 12. – С. 17-19.

Практичне заняття № 4

Тема: Словотвір

План

1. Поняття про похідну, непохідну і твірну основи.

2. Афікси (суфікси, префікси, інтерфікси, постфікси).

3. Морфологічний спосіб словотворення.

4. Неморфологічний спосіб словотворення.

5. Словотворчий аналіз (за схемою).

Основна література

1. Жовтобрюх М.А., Кулик Б.М. Курс сучасної української літературної мови. – Ч. 1. – К., 1972.

2. Доленко М.Т., Дацюк І.І, Кващук А.Т. Сучасна українська літературна мова. – К., 1982.

Додаткова література

1. Словотвір сучасної української літературної мови. – К.: Наукова думка, 1972.

2. Сікорська З.С. Українсько-російський словотворчий словник. – К., 1985.

3. Яценко І.М. Морфемний аналіз. – К.: Наукова думка, 1981.

4. Каспришин З.О. Складні випадки словотвірного аналізу. – Українська мова і література в школі, 1989, № 11.

5. Вільчинська Т. Морфемний і словотвірний аналіз у школі // Дивослово. – 2003. – № 6. – С. 22-23.

Домашнє завдання

1. Доленко М.Т., Дацюк І.І. та інші. Сучасна українська мова. Збірник вправ. – К.: Вища школа, 1989. – Впр. № 160, 161, 162, 172.

Практичне заняття № 5

Тема: Словотвір

План

1. Предмет та завдання морфології. Морфологічна будова слова.

2. Поняття про морфему і основні типи морфем.

3. Морфеми з вільним і зв’язаним значенням.

4. Зміни в морфологічній будові слова (опрощення, перерозклад).

5. Морфемний аналіз частин мови за схемою.

Основна література

1. Жовтобрюх М.А., Кулик Б.М. Курс сучасної української літературної мови. – Ч. 1. – К., 1972.

2. Доленко М.Т., Дацюк І.І, Кващук А.Т. Сучасна українська літературна мова. – К., 1982.

Додаткова література

1. Яценко І.М. Морфемний аналіз. – К.: Наукова думка, 1981.

2. Вихованець І.Р., Городенська К.Г., Грищенко А.Г. Граматика української мови. – К.: Радянська школа, 1982.

3. Кващук А.Т. Поняття про основу слова // Дивослово. – 1999. – № 4.

4. Передрій Г. Вивчення складних питань шкільного словотвору // Диво­слово. – 2004. – № 4. – С. 19-22.

Домашнє завдання

1. Доленко М.Т., Дацюк І.І. та інші. Сучасна українська мова. Збірник вправ. – К.: Вища школа, 1989. – Впр. № 175, 177, 178, 179.

Практичне заняття № 6

Тема: Граматика

План

1. Основні граматичні поняття та система граматичних категорій.

2. Способи та мовні засоби вираження граматичних значень в українській мові.

3. Граматична форма слова і граматична категорія.

Основна література

1. Плющ М.Я. Сучасна українська літературна мова. – К., 1977. – С. 140-148.

2. Дорошенко С.І. Співвідношення наукової і шкільної граматики. – Українська мова і література в школі, 1992, № 2.

3. Мовчун А. Етимологія граматичних термінів // Дивослово. – 2000. – № 7. – С. 24-26.

Додаткова література

1. Жовтобрюх М.А., Кулик Б.М. Курс сучасної української літературної мови. – Ч. 1. – К., 1972. – С. 181-189.

2. Поліщук Н.І. Граматичні форми і граматичні категорії української мови. – К., 1948.

3. Русанівський В.М. Закономірності розвитку значення слова // Українська мова і література в школі. – 1981. – № 4.

Домашнє завдання

1. Плющ М.Я., Леута О.І., Гальона А.П. Сучасна українська літературна мова. Збірник вправ. – К, 1995. – С. 60-62. – Впр. № 148, 152, 154.

Практичне заняття № 7

Тема: Іменник

План

1. Граматична категорія роду іменників і засоби її вираження.

2. Стилістичне вживання паралельних форм роду іменників.

3. Категорія числа, її значення і граматичне вираження.

4. Іменники, що мають тільки форму однини або множини.

Основна література

1. Доленко М.Т., Дацюк І.І, Кващук А.Т. Сучасна українська літературна мова. – К., 1982. – С. 135-141.

2. Жовтобрюх М.А., Кулик Б.М. Курс сучасної української літературної мови. – Ч. 1. – К., 1972. – С. 204-220.

3. Загнітко А.П. Функції граматичних форм роду іменників // Українська мова і література в школі. – 1990. – № 6. – С. 50-54.

Додаткова література

1. Безпояско О.К., Городенська К.Г., Русанівський В.М. Граматика укра­їнської мови. Морфологія. – К., 1993. – С. 52-63.

Домашнє завдання

1. Доленко М.Т. Дацюк І.І. та інші. Сучасна, українська мова: Збірник вправ. – К.: Вища школа, 1989. – Впр. № 201, 202, 203, 204, 206, 207.

Практичне заняття № 8

Тема: Іменник (продовження)

План

1. Відмінювання іменників.

2. Основні значення відмінків.

3. Невідмінювані іменники і способи вираження їх відмінкових значень.

4. Словотвір іменників. Продуктивні способи творення іменників.

5. Субстантивація.

6. Морфологічний розбір іменника.

7. Іменник як частина мови у 2 класі.

Основна література

1. Доленко М.Т., Дацюк І.І, Кващук А.Т. Сучасна українська літера­турна мова. – К., 1982.

2. Жовтобрюх М.А., Кулик Б.М. Курс сучасної української літератур­ної мови. – Ч. 1. – К., 1972.

Додаткова література

1. Головащук С.І. Словник-довідник з правопису та слововживання. – К., 1989.

2. Загнітко А.П. Функції граматичних форм роду іменників // Українська мова і література в школі. – 1990. – № 6. – С. 50-54.

3. Марченко М.В., Вихованець І.В. Система відмінків української мови // Українська мова і література в школі. – 1989. – № 12.

4. Безпояско О.К. Зони перехідності в граматичній категорії числа іменника // Дивослово. – 1995. – № 2, 3.

5. Задорожний В. Наголошення іменників на -ея // Дивослово. – 2003. – № 3. – С. 25-26.

6. Юносова В. Кличний відмінок іменників чоловічого роду ІІ відміни в сучасній українській мові // Дивослово. – 2006. – № 4, № 5.

Домашнє завдання

1. Доленко М.Т. Дацюк І.І. та інші. Сучасна, українська мова: Збірник вправ. – К.: Вища школа, 1989. – Впр. № 212, 215, 214, 217, 222, 223, 229.

Практичне заняття № 9

Тема: Іменник (продовження)

План

1. Вживання великої літери.

2. Правопис власних назв.

3. Правопис складних і складених географічних назв.

4. Складні іменники.

Основна література

1. Козачук Г.О., Шкуратяна Н.Г. Практичний курс української мови. – К.: Вища школа, 1993. – С. 96-115, 139-140.

2. Український правопис. – К.: Наукова думка, 1993. – С. 105-124, 45-57, 31-33, 122-125.

Додаткова література

1. Чучка П. Власне українські особові імена // Дивослово. – 2004. – №4. – С.19-22.

2. Гопштер Є. Колективне вираження кличного відмінка в сучасній україн­ській мові // Українська мова і література в школі. – 2003. – №7. – С.70-73.

3. Сокол І. Про що розповідають прізвища // Дивослово. – 2003. – №3. – С.32-34.

4. Задорожний В. Кличний відмінок іменників на -ець у сучасній українській мові // Дивослово. – 2005. – № 3. – С. 39-42.

Домашнє завдання

1. Козачук Г.О., Шкуратяна Н.Г. Практичний курс української мови. – К.: Вища школа, 1993. – Впр. №. 5, 6, 119(ІІ), 126(І), 130(І), 148.

Практичне заняття № 10

Тема: Прикметник

План

1. Прикметник як частина мови.

2. Семантичні розряди прикметників.

3. Ступені порівняння якісних прикметників.

4. Повні і короткі форми якісних прикметників, їх стилістичне використання.

5. Відносні прикметники.

6. Присвійні прикметники.

7. Певний морфологічний розбір прикметника.

Основна література

1. Доленко М.Т., Дацюк І.І, Кващук А.Т. Сучасна українська літе­ратурна мова. – К., 1982.

2. Жовтобрюх М.А., Кулик Б.М. Курс сучасної української літератур­ної мови. – Ч. 1. – К., 1972.

Додаткова література

1. Сучасна українська мова / За ред. Тетік В.П. – К.: Вища школа, 1975.

2. Плющ М.Я. Вивчення морфології в 5-6 класах. – К., 1988.

3. Задорожний В.Б. Становлення наголосу прикметників із суфіксом -к- в українській мові // Українська мова і література в школі. – 1990. – № 12.

4. Асіїв Л.В. До вивчення морфологічних явищ у системі формо­творення прикметників // Мовознавство. – 1995 – № 6.

Домашнє завдання

1. Доленко М.Т., Дацюк І.І. та інші. Сучасна українська мова. Збірник вправ. – К.: Вища школа, 1989. – Впр. № 252, 257, 259, 261, 267, 268.

Практичне заняття № 11

Тема: Прикметник (продовження)

План

1. Відмінювання якісних, відносних і присвійних прикметників.

2. Словотворення прикметників.

3. Творення складних прикметників, їх правопис.

4. Наголос у прикметниках.

5. Повний морфологічний розбір прикметника.

Основна література

1. Доленко М.Т., Дацюк І.І, Кващук А.Т. Сучасна українська літературна мова. – К., 1982.

2. Жовтобрюх М.А., Кулик Б.М. Курс сучасної української літературної мови. – Ч. 1. – К., 1972.

3. Козачук Г.О., Шкуратяна Н.Г. Практичний курс української мови. – К.: Вища школа, 1993. – С. 109-115, 21-22.

4. Український правопис. – К.: Наукова думка, 1993. – С. 34-37.

Домашнє завдання

1. Доленко М.Т., Дацюк І.І. та інші. Сучасна українська мова. Збірник вправ. – К.: Вища школа, 1989. – Впр. № 269, 270,274, 277, 281, 284.

2. Козачук Г.О., Шкуратяна Н.Г. Практичний курс української мови. – К.: Вища школа, 1993. – Впр. № 126(ІІ), 127, 130(ІІ).

Практичне заняття № 12

Тема: Числівник

План

1. Числівник як частина мови.

2. Значення, морфологічні ознаки і синтаксичні функції числівників.

3. Розряди числівників за значенням.

4. Структурні розряди числівників

5. Граматичні ознаки кількісних і порядкових числівників.

6. Відмінювання числівників.

Основна література

1. Доленко М.Т., Дацюк І.І, Кващук А.Т. Сучасна українська літературна мова. – К., 1982.

2. Жовтобрюх М.А., Кулик Б.М. Курс сучасної української літературної мови. – Ч. 1. – К., 1972.

Додаткова література

1. Кучеренко І.Н. Теоретичні питання граматики української мови. Морфологія. – Ч. ІІ. – К., 196

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти