ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Теми для виступів та рефератів

1. Стилістичні особливості категорії роду іменників.

2. Іменники, при визначенні роду яких виникають труднощі.

3. Число іменників речовинного значення.

4. Категорія числа власних іменників, абстрактних та збірних.

5. Перевагу закінченням -ові, -еві(-єві) в давальному одними іменни­ків ІІ відміни!

6. Не плутаймо закінчення -у(-ю) та -а(-я) у родовому відмінку іменників ІІ відміни чоловічого роду.

7. Зменшені і пестливі чоловічі та жіночі імена в українській мові.

8. Пам’ятаймо про кличний відмінок української мови.

9. Як ми говоримо? (Про правильне вживання деяких іменників) – адрес і адреса; білет і квиток; виключення і виняток; відношення, відносини, взаємини, стосунки; замісник і заступник і т.д.

10. Українські прізвища іменникового типу. Як вони відмінюються?

Лекція 8

Тема: Прикметник

План

1. Значення прикметника, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

2. Розряди за значенням. Якісні прикметники, їх семантичні групи і граматичні особливості.

3. Ступені порівняння якісних прикметників.

4. Відносні прикметники, їх семантичні групи і граматичні особливості.

5. Присвійні прикметники, їх семантичні групи і граматичні особливості.

6. Проміжні розряди прикметників.

Для опрацювання на практичних заняттях:„Словотвір прикметників. Перехід прикметників в іменники. Правопис складних прикметників. Особливості вживання прикметників (культура мовлення і стилістика). Відмінювання прикметникових прізвищ і географічних назв.”

Для самостійного опрацювання: „Словозміна прикметників” (конспект, практичні вправи).

Теми для виступів та рефератів

1. Уживання прикметників у науковому та офіційно-діловому стилях мовлення.

2. Індивідуально-авторські прикметникові епітети у творчості Дмитра Павличка.

3. Семантика прикметників на позначення кольору в поетичній творчості Василя Буденного.

4. Як ми говоримо? (Про помилки, що часто трапляються при вживанні прикметників).

Література

1. Доленко М.Т., Дацюк І.І., Кващук А.Г. Сучасна українська літературна мова. – К.: Радянська школа, 1982.

2. Сучасна українська літературна мова / За редакцією М.Я. Плющ – К.: Вища школа, 1994.

3. Ющук І.П. Українська мова. Підручник – К.: Либідь, 2004.

4. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови. – К.: Либідь, 1992.

Додаткова література

1. Культура української мови. Довідник / За редакцією В.М. Русанівського. – К.: Либідь, 1990.

2. Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо. – К.: Видавничий дім „KM Academia”. – 1994.

3. Головащук С.І. Українське літературне слововживання. Словник-довідник. – К.: Вища школа, 1995.

4. Антисуржик / За загальною редакцією О. Сербенської. – Львів: Світ, 1994.

5. Гладіна Г.І., Сеніна В.К. Питання мовленнєвої культури та стилістики. – К.: Факт, 1997. – С. 117-122.

Лекція 9

Тема: Числівник як частина мови

План

1. Загальне поняття про числівник.

2. Кількісні числівники, їх значення і синтаксичні властивості.

3. Граматичні особливості кількісних числівників.

4. Порядкові числівники.

5. Словозміна кількісних і порядкових числівників.

Література

1. Жовтобрюх М.А., Кулик Б.М. Курс сучасної української літератур­ної мови. – К.: Радянська школа, 1965.

2. Доленко М.Т., Дацюк І.І., Кващук А.Г. Сучасна українська літера­турна мова. – К.: Радянська школа, 1982.

3. Ющук І.П. Українська мова. Підручник – К.: Либідь, 2004.

4. Гладіна Г.І., Сеніна В.К. Питання мовленнєвої культури та стилістики. – К.: Факт, 1997. – С. 130-143.

Теми для виступів та рефератів

1. Займенник як частина мови. Розряди займенників за значенням.

2. Особливості вживання займенників.

3. Семантика та стилістична роль числівників у творчій спадщині Василя Стуса.

4. Стилістичні особливості особових займенників.

5. Стилістичні особливості присвійних займенників.

6. Перехід різних частин мови у займенники (прономіналізація).

7. Зв’язок іменників з числівниками.

8. Як правильно питати про час і як відповідати на такі запитання?

9. Особливості наголосу займенників.

10. Особливості наголосу іменників у сполученні з числівниками два, три, чотири.


плани ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Практичне заняття № 1

Тема: Лексика української мови за семантикою

План

1. Що таке моносемія та полісемія? Пряме й переносне значення слова.

2. Типи перенесення: метафора, метонімія, алегорія, синекдоха тощо.

3. Заслуховування підготовлених виступів за темами 1, 2, 3 (див. лекція 1).

4. Омоніми та їх різновиди. Яка різниця між омонімами (лексичними) та багатозначними словами? Пароніми, їх різновиди.

5. Заслуховування доповіді (реферату) за темою 5 (див. лекція 1).

6. Синоніми та антоніми, їх значення, особливості, шляхи виникнення.

7. Виступ за темою 4, 2 (див. лекція 1).

8. Виконання практичних вправ 103, 110, 113, 114, 119 (Плющ М.Я. Сучасна українська літературна мова. Збірник вправ. – К.: Вища школа, 1975.).

Література

1. Сучасна українська мова / За ред. О.Д. Пономарева – К.: Либідь, 2001.

2. Ющук І.П. Українська мова. Підручник. – К.: Либідь, 2004.

Додаткова література

1. Культура української мови. Довідник / За редакцією В.М. Русанівського. – К.: Либідь, 1990. – С. 33-40.

Практичне заняття № 2

Тема: Лексика української мови за походженням

План

1. З’ясувати, які історичні шари слів властиві лексичному складу мови?

2. Які слова належать до старослов’янізмів? З’ясуйте їх стилістичну роль у сучасній українській мові.

3. Які слова є власне українськими? За якими фонетичними та граматичними ознаками такі слова розпізнаються?

4. Запозичення з неслов’янських мов. Особливості вживання іншомовних слів.

5. Заслухати виступи студентів за темами 1, 2, 3 (див. лекція 2).

6. Виконати практичні вправи 122, 124, 125, 126 (Плющ Н.Я. Збірник вправ).

7. Робота зі „Словником іншомовних слів” (З’ясувати значення іншомовних паронімів).

Література

1. Плющ М.Я. Сучасна українська літературна мова / За загальною редакці­єю М.Я. Плющ. – К.: Вища школа, 1994.

2. Плющ М.Я. Сучасна українська літературна мова: Збірник вправ. – К.: Вища школа, 1995.

Додаткова література

1. Про українську термінологічну лексику. Українська мова та література. – 2000. – Ч. 16-17. – С. 10-11.

2. Огар Е. Вправне вживання термінів. Українська мова та література. – 2000. – Ч. 20. – С. 12.

Практичне заняття № 3

Тема: Фразеологія української мови. Самостійна робота

План

1. Поняття про фразеологію та фразеологічні звороти.

2. Типи фразеологічних одиниць (за Виноградовим). Навести приклади.

3. Заслуховування виступів студентів за темами 1, 2, 3 (див. лекція 3).

4. Виконання самостійної роботи за темою „Лексикологія”.

Література

1. Жовтобрюх М.А., Кулик Б.М. Курс сучасної української літературної мови. – Частина І. – К., 1972. – С. 79-85.

2. Сучасна українська літературна мова / За редакцією М.Я. Плющ. – К.: Вища школа, 1994. – С. 135-137.

3. Сучасна українська мова / За редакцією О.Д. Пономарева. – К.: Либідь, 2001. – С. 78-86.

4. Ющук І.П. Українська мова. – К.: Либідь, 2004. – С. 228-254.

5. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови. – К.: Либідь, 1992. – С. 121-132.

6. Бабич Н.Д. Практична стилістика і культура української мови. – Львів: Світ, 2003. – С. 94-105.

Домашнє завдання:
практичне заняття № 4; самостійна робота № 2.

Додаткова література до теми „Лексикологія”

1. Забіяка Віра. Біблійні крилаті вислови // Дивослово. – 1995. – № 7.

2. Веремійчук Іван. Побутова лексика (господарський, сімейний, громадський, обрядовий побут) // Дивослово. – 1994. – № 10-11.

3. Онкович Ганна. Фразеологізми як національно-культурний компонент українознавства // Дивослово. – 1994. – № 9.

4. Непийвода Наталія. Синонімія виражальних засобів наукового стилю // Дивослово. – 1997. – № 2. – С. 18-21.

5. Мойсієнко Анатолій. Перифраза в Шевченковому тексті // Дивослово. – 1997. – № 3. – С. 23-25.

6. Рогач Оксана. Відетнонімні фразеологізми // Дивослово. – 1997. – № 4. – С. 15-17.

7. Пристай Богдан. Про подвійне наголошення слів // Дивослово. – 1997. – № 5-6. – С. 37-38.

8. Новоселова Валентина. Збагачення мовлення учнів лексичними синоніма­ми // Дивослово. – 1998. – № 4. – С. 18-22.

9. Герман Вікторія. Неологізми в поезії Івана Драча // Дивослово. – 1998. – № 5. – С. 13-15.

10. Яценко Ніна. Історизми в романі П. Куліша „Чорна рада” // Дивослово. – 1998. – № 5. – С. 15-17.

11. Новосьолова В. Методичні підходи до збагачення мовлення учнів емоцій­но забарвленою лексикою на уроках української мови // Укр. мова і літ. в школі. – 2006. – № 4. – С. 13-16.

12. Бондаренко Н. Способи семантизації слів на уроках української мови // Укр. мова і літ. в школі. – 2006. – № 5. – С. 26-30.

13. Ціхоцький Іван. Професійна лексика в „бориславській” прозі Івана Франка // Дивослово. – 2006. – № 8. – С. 7-12.

14. Свердан Тетяна, Радик Леся. „Суржикізація” сучасних видань для дітей // Дивослово. – 2006. – № 2, № 4. – С. 40-43.

15. Гнатюк Лідія. То якою ж мовою писав Григорій Сковорода? (Погляд крізь призму староукраїнської мовної свідомості) // Дивослово. – 2006. – № 3. – С. 44-48.

16. Голуб Н. Збагачення мовлення власне українською лексикою // Укр. мова і літ. в школі. – 2000. – № 1. – С. 4-8.

17. Мовчун Лариса. Народжене сьогоденням (Про зміни в лексиці сучасної укр. мови) // Дивослово. – 2006. – № 7. – С. 43-45.

18. Волошина В. Контекстуальні синоніми у публіцистичній спадщині В.О. Сухомлинського // Укр. мова і літ. в школі. – 2003. – № 5. – С. 51-54.

19. Герасимчук Валентина. Власні імена в українських фразеологізмах // Дивослово. – 2005. – № 4. – С. 43-47.

20. Войтюк Надія. Дихотомія „серце – розум” у фразеологічній системі української мови // Дивослово. – 2004. – № 10. – С. 37-38.

21. Василенко В. Лінгвістичні казки на уроках української мови // Укр. мова і літ. в школі. – 2005. – № 7. – С. 35-39.

22. Філімонова Т. „Лексікон славеноросскій Памво Беринди // Укр. мова і літ. в школі. – 2002. – № 7. – С. 47-48.

23. Дяченко-Лисенко Л. Ментальність сучасного українця у світлі сакральної термінології // Укр. мова і літ. в школі. – 2005. – № 3. – С. 48-50.

24. Беценко Тетяна. „Загадкові” слова в українських народних думах // Дивослово. – 2003. – № 12. – С. 17-19.

Практичне заняття № 4

Тема: Словотвір

План

1. Поняття про похідну, непохідну і твірну основи.

2. Афікси (суфікси, префікси, інтерфікси, постфікси).

3. Морфологічний спосіб словотворення.

4. Неморфологічний спосіб словотворення.

5. Словотворчий аналіз (за схемою).

Основна література

1. Жовтобрюх М.А., Кулик Б.М. Курс сучасної української літературної мови. – Ч. 1. – К., 1972.

2. Доленко М.Т., Дацюк І.І, Кващук А.Т. Сучасна українська літературна мова. – К., 1982.

Додаткова література

1. Словотвір сучасної української літературної мови. – К.: Наукова думка, 1972.

2. Сікорська З.С. Українсько-російський словотворчий словник. – К., 1985.

3. Яценко І.М. Морфемний аналіз. – К.: Наукова думка, 1981.

4. Каспришин З.О. Складні випадки словотвірного аналізу. – Українська мова і література в школі, 1989, № 11.

5. Вільчинська Т. Морфемний і словотвірний аналіз у школі // Дивослово. – 2003. – № 6. – С. 22-23.

Домашнє завдання

1. Доленко М.Т., Дацюк І.І. та інші. Сучасна українська мова. Збірник вправ. – К.: Вища школа, 1989. – Впр. № 160, 161, 162, 172.

Практичне заняття № 5

Тема: Словотвір

План

1. Предмет та завдання морфології. Морфологічна будова слова.

2. Поняття про морфему і основні типи морфем.

3. Морфеми з вільним і зв’язаним значенням.

4. Зміни в морфологічній будові слова (опрощення, перерозклад).

5. Морфемний аналіз частин мови за схемою.

Основна література

1. Жовтобрюх М.А., Кулик Б.М. Курс сучасної української літературної мови. – Ч. 1. – К., 1972.

2. Доленко М.Т., Дацюк І.І, Кващук А.Т. Сучасна українська літературна мова. – К., 1982.

Додаткова література

1. Яценко І.М. Морфемний аналіз. – К.: Наукова думка, 1981.

2. Вихованець І.Р., Городенська К.Г., Грищенко А.Г. Граматика української мови. – К.: Радянська школа, 1982.

3. Кващук А.Т. Поняття про основу слова // Дивослово. – 1999. – № 4.

4. Передрій Г. Вивчення складних питань шкільного словотвору // Диво­слово. – 2004. – № 4. – С. 19-22.

Домашнє завдання

1. Доленко М.Т., Дацюк І.І. та інші. Сучасна українська мова. Збірник вправ. – К.: Вища школа, 1989. – Впр. № 175, 177, 178, 179.

Практичне заняття № 6

Тема: Граматика

План

1. Основні граматичні поняття та система граматичних категорій.

2. Способи та мовні засоби вираження граматичних значень в українській мові.

3. Граматична форма слова і граматична категорія.

Основна література

1. Плющ М.Я. Сучасна українська літературна мова. – К., 1977. – С. 140-148.

2. Дорошенко С.І. Співвідношення наукової і шкільної граматики. – Українська мова і література в школі, 1992, № 2.

3. Мовчун А. Етимологія граматичних термінів // Дивослово. – 2000. – № 7. – С. 24-26.

Додаткова література

1. Жовтобрюх М.А., Кулик Б.М. Курс сучасної української літературної мови. – Ч. 1. – К., 1972. – С. 181-189.

2. Поліщук Н.І. Граматичні форми і граматичні категорії української мови. – К., 1948.

3. Русанівський В.М. Закономірності розвитку значення слова // Українська мова і література в школі. – 1981. – № 4.

Домашнє завдання

1. Плющ М.Я., Леута О.І., Гальона А.П. Сучасна українська літературна мова. Збірник вправ. – К, 1995. – С. 60-62. – Впр. № 148, 152, 154.

Практичне заняття № 7

Тема: Іменник

План

1. Граматична категорія роду іменників і засоби її вираження.

2. Стилістичне вживання паралельних форм роду іменників.

3. Категорія числа, її значення і граматичне вираження.

4. Іменники, що мають тільки форму однини або множини.

Основна література

1. Доленко М.Т., Дацюк І.І, Кващук А.Т. Сучасна українська літературна мова. – К., 1982. – С. 135-141.

2. Жовтобрюх М.А., Кулик Б.М. Курс сучасної української літературної мови. – Ч. 1. – К., 1972. – С. 204-220.

3. Загнітко А.П. Функції граматичних форм роду іменників // Українська мова і література в школі. – 1990. – № 6. – С. 50-54.

Додаткова література

1. Безпояско О.К., Городенська К.Г., Русанівський В.М. Граматика укра­їнської мови. Морфологія. – К., 1993. – С. 52-63.

Домашнє завдання

1. Доленко М.Т. Дацюк І.І. та інші. Сучасна, українська мова: Збірник вправ. – К.: Вища школа, 1989. – Впр. № 201, 202, 203, 204, 206, 207.

Практичне заняття № 8

Тема: Іменник (продовження)

План

1. Відмінювання іменників.

2. Основні значення відмінків.

3. Невідмінювані іменники і способи вираження їх відмінкових значень.

4. Словотвір іменників. Продуктивні способи творення іменників.

5. Субстантивація.

6. Морфологічний розбір іменника.

7. Іменник як частина мови у 2 класі.

Основна література

1. Доленко М.Т., Дацюк І.І, Кващук А.Т. Сучасна українська літера­турна мова. – К., 1982.

2. Жовтобрюх М.А., Кулик Б.М. Курс сучасної української літератур­ної мови. – Ч. 1. – К., 1972.

Додаткова література

1. Головащук С.І. Словник-довідник з правопису та слововживання. – К., 1989.

2. Загнітко А.П. Функції граматичних форм роду іменників // Українська мова і література в школі. – 1990. – № 6. – С. 50-54.

3. Марченко М.В., Вихованець І.В. Система відмінків української мови // Українська мова і література в школі. – 1989. – № 12.

4. Безпояско О.К. Зони перехідності в граматичній категорії числа іменника // Дивослово. – 1995. – № 2, 3.

5. Задорожний В. Наголошення іменників на -ея // Дивослово. – 2003. – № 3. – С. 25-26.

6. Юносова В. Кличний відмінок іменників чоловічого роду ІІ відміни в сучасній українській мові // Дивослово. – 2006. – № 4, № 5.

Домашнє завдання

1. Доленко М.Т. Дацюк І.І. та інші. Сучасна, українська мова: Збірник вправ. – К.: Вища школа, 1989. – Впр. № 212, 215, 214, 217, 222, 223, 229.

Практичне заняття № 9

Тема: Іменник (продовження)

План

1. Вживання великої літери.

2. Правопис власних назв.

3. Правопис складних і складених географічних назв.

4. Складні іменники.

Основна література

1. Козачук Г.О., Шкуратяна Н.Г. Практичний курс української мови. – К.: Вища школа, 1993. – С. 96-115, 139-140.

2. Український правопис. – К.: Наукова думка, 1993. – С. 105-124, 45-57, 31-33, 122-125.

Додаткова література

1. Чучка П. Власне українські особові імена // Дивослово. – 2004. – №4. – С.19-22.

2. Гопштер Є. Колективне вираження кличного відмінка в сучасній україн­ській мові // Українська мова і література в школі. – 2003. – №7. – С.70-73.

3. Сокол І. Про що розповідають прізвища // Дивослово. – 2003. – №3. – С.32-34.

4. Задорожний В. Кличний відмінок іменників на -ець у сучасній українській мові // Дивослово. – 2005. – № 3. – С. 39-42.

Домашнє завдання

1. Козачук Г.О., Шкуратяна Н.Г. Практичний курс української мови. – К.: Вища школа, 1993. – Впр. №. 5, 6, 119(ІІ), 126(І), 130(І), 148.

Практичне заняття № 10

Тема: Прикметник

План

1. Прикметник як частина мови.

2. Семантичні розряди прикметників.

3. Ступені порівняння якісних прикметників.

4. Повні і короткі форми якісних прикметників, їх стилістичне використання.

5. Відносні прикметники.

6. Присвійні прикметники.

7. Певний морфологічний розбір прикметника.

Основна література

1. Доленко М.Т., Дацюк І.І, Кващук А.Т. Сучасна українська літе­ратурна мова. – К., 1982.

2. Жовтобрюх М.А., Кулик Б.М. Курс сучасної української літератур­ної мови. – Ч. 1. – К., 1972.

Додаткова література

1. Сучасна українська мова / За ред. Тетік В.П. – К.: Вища школа, 1975.

2. Плющ М.Я. Вивчення морфології в 5-6 класах. – К., 1988.

3. Задорожний В.Б. Становлення наголосу прикметників із суфіксом -к- в українській мові // Українська мова і література в школі. – 1990. – № 12.

4. Асіїв Л.В. До вивчення морфологічних явищ у системі формо­творення прикметників // Мовознавство. – 1995 – № 6.

Домашнє завдання

1. Доленко М.Т., Дацюк І.І. та інші. Сучасна українська мова. Збірник вправ. – К.: Вища школа, 1989. – Впр. № 252, 257, 259, 261, 267, 268.

Практичне заняття № 11

Тема: Прикметник (продовження)

План

1. Відмінювання якісних, відносних і присвійних прикметників.

2. Словотворення прикметників.

3. Творення складних прикметників, їх правопис.

4. Наголос у прикметниках.

5. Повний морфологічний розбір прикметника.

Основна література

1. Доленко М.Т., Дацюк І.І, Кващук А.Т. Сучасна українська літературна мова. – К., 1982.

2. Жовтобрюх М.А., Кулик Б.М. Курс сучасної української літературної мови. – Ч. 1. – К., 1972.

3. Козачук Г.О., Шкуратяна Н.Г. Практичний курс української мови. – К.: Вища школа, 1993. – С. 109-115, 21-22.

4. Український правопис. – К.: Наукова думка, 1993. – С. 34-37.

Домашнє завдання

1. Доленко М.Т., Дацюк І.І. та інші. Сучасна українська мова. Збірник вправ. – К.: Вища школа, 1989. – Впр. № 269, 270,274, 277, 281, 284.

2. Козачук Г.О., Шкуратяна Н.Г. Практичний курс української мови. – К.: Вища школа, 1993. – Впр. № 126(ІІ), 127, 130(ІІ).

Практичне заняття № 12

Тема: Числівник

План

1. Числівник як частина мови.

2. Значення, морфологічні ознаки і синтаксичні функції числівників.

3. Розряди числівників за значенням.

4. Структурні розряди числівників

5. Граматичні ознаки кількісних і порядкових числівників.

6. Відмінювання числівників.

Основна література

1. Доленко М.Т., Дацюк І.І, Кващук А.Т. Сучасна українська літературна мова. – К., 1982.

2. Жовтобрюх М.А., Кулик Б.М. Курс сучасної української літературної мови. – Ч. 1. – К., 1972.

Додаткова література

1. Кучеренко І.Н. Теоретичні питання граматики української мови. Морфологія. – Ч. ІІ. – К., 1964.

2. Вихованець І.Р., Городенська К.Г., Грищенко А.Г. Граматика української мови. – К.: Радянська школа, 1982.

3. Микитюк О. Числівник // Дивослово. – 2003. – № 3. – С. 27-32.

Домашнє завдання

1. Доленко М.Т., Дацюк І.І. та інші. Сучасна українська мова. Збірник вправ. – К.: Вища школа, 1989. – Впр. № 285, 286, 295, 296.

Практичне заняття № 13

Тема: Числівник (продовження)

План

1. Особливості відмінювання означено-кількісних числівників.

2. Відмінювання порядкових числівників.

3. Наголос при відмінюванні числівників.

4. Правопис числівників.

5. Зв’язок числівників з іменниками.

6. Стилістичне використання числівників.

7. Морфологічний розбір числівників.

Основна література

1. Доленко М.Т., Дацюк І.І, Кващук А.Т. Сучасна українська літературна мова. – К., 1982.

2. Жовтобрюх М.А., Кулик Б.М. Курс сучасної української літературної мови. – Ч. 1. – К., 1972.

3. Козачук Г.О., Шкуратяна Н.Г. Практичний курс української мови. – К.: Вища школа, 1993. – С.189-194.

4. Український правопис. – К.: Наукова думка, 1993. – С. 25-86.

Додаткова література

1. Гладіна Г.І., Сеніна В.К. Питання мовленнєвої культури та стилістики. – К., 1987. – С. 130.

2. Ющук І. Вивчення числівника в 6 класі // Дивослово. – 2005. – №3. – С.48-50.

Домашнє завдання

1. Козачук Г.О., Шкуратяна Н.Г. Практичний курс української мови. – К.: Вища школа, 1993. – Впр. № 172, 174, 181.

Практичне заняття № 14

Тема: Займенник

План

1. Семантична, морфологічна і синтаксична своєрідність займенника як особливої частини мови.

2. Співвідношення займенників з іншими частинами мови.

3. Розряди займенників за значенням.

4. Відмінювання різних розрядів займенників.

Основна література

1. Доленко М.Т., Дацюк І.І, Кващук А.Т. Сучасна українська літера­турна мова. – К., 1982.

2. Жовтобрюх М.А., Кулик Б.М. Курс сучасної української літературної мови. – Ч. 1. – К., 1972.

Додаткова література

1. Шевчук О.С. Стилістичні властивості займенників // Українська мова і література в школі. – 1979. – № 4.

2. Головащук С.І. Словник-довідник з правопису та слововживання. – К.: Наукова думка, 1989.

3. Дудко І. Особливості вивчення займенника як частини мови // Українська мова і література в школі. – 2006. – № 4. – С. 16-21.

4. Дудко І. Неозначені займенники // Дивослово. – 2002. – № 5. – С. 16-18.

Домашнє завдання

1. Доленко М.Т., Дацюк І.І. та інші. Сучасна українська мова. Збірник вправ. – К.: Вища школа, 1989. – Впр. № 306, 307, 310, 311, 313, 316.

Практичне заняття № 15

Тема: Займенник (продовження)

План

1. Особливості правопису займенників.

2. Наголос у займенниках.

3. Прономіналіація.

4. Стилістичне використання займенників.

5. Морфологічний розбір займенників.

Основна література

1. Плющ М.Я. Сучасна українська літературна мова. – К., 1977. – С. 247-256.

2. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови. – К.: Либідь, 1993. – С. 161-163.

3. Чак Є. Мовний етикет і ... займенник // Дивослово. – 1997. – № 12. – С. 10-13.

4. Райська Л.Г. Наголошування займенників. – Гарт, № 29, 17 липня, 1998. – С. 14.

Додаткова література

1. Гладіна Г.І., Сеніна В.К. Питання мовленнєвої культури та стилі­стики. – К.,1987. – С. 144-147.

Домашнє завдання

1. Доленко М.Т., Дацюк І.І. та інші. Сучасна українська мова. Збірник вправ. – К.: Вища школа, 1989. – Впр. № 320-323.

2. Напишіть твір на одну із запропонованих тем, стилістично правильно вживаючи займенники.

„Україно, ти – моя молитва”(В.Симон.),

„О рідне слово, що без тебе я!”,

„Ти і твій хліб”(Д.Павличко).

Практичне заняття № 16

Тема: Іменник, прикметник, числівник, займенник.
Контрольна робота

Основна література

1. Жовтобрюх М.А., Кулик Б.М. Курс сучасної української літератур­ної мови. – Ч. 1. – К., 1972.

2. Доленко М.Т., Дацюк І.І, Кващук А.Т. Сучасна українська літера­турна мова. – К., 1982.

3. Плющ М.Я. Сучасна українська літературна мова. – К., 1977.

4. Козачук Г.О., Шкуратяна Н.Г. Практичний курс української мови. – К.: Вища школа, 1993.

5. Український правопис. – К.: Наукова думка, 1993.

Додаткова література

Див. літературу до занять №№ 1-13.


Плани самостійних робіт

Самостійна робота № 1

Тема: Лексика української мови за сферою вживання

План

1. Активна та пасивна лексика в сучасній українській мові.

2. Архаїзми, історизми, неологізми. Неологізми мовні та авторські.

3. Стилістично нейтральна лексика та специфічно-побутова (просторіччя, діалектизми, кальки, варваризми, вульгаризми, жаргонізми тощо). Емоцій­но забарвлена лексика.

4. Виробничо-професійна лексика.

5. Адміністративно-ділова лексика.

6. Стилістичне використання різних груп лексики в мові художньої літератури.

Завдання для практичної роботи

Виписати із творів Павла Тичини слова, які розподілити за сферою вживання (загальновживані, професійні, просторіччя, діалектизми...).

Література

1. Жовтобрюх М.А., Кулик Б.М. Курс сучасної української літературної мови. – Частина І. – К., 1972. – С. 40-60.

2. Сучасна українська літературна мова / За редакцією М.Я. Плющ. – К.: Вища школа, 1994. – С. 124-163.

3. Сучасна українська мова / За редакцією О.Д. Пономарева. – К.: Либідь, 2001. – С. 56-63.

4. Ющук І.П. Українська мова. – К.: Либідь, 2004. – С. 192-210.

Самостійна робота № 2

Тема: Українська лексикографія

План

1. Енциклопедичні та філологічні словники.

2. Тлумачні і перекладні словники української мови.

3. Інші словники (діалектичні, історичні, етимологічні, етнологічні, терміно­логічні, орфографічні; словники наголосів, іншомовних слів, синонімів, антонімів тощо).

4. Короткі відомості з історії української лексикографії.

Форма контролю:конспект, реферат.

Література

1. Жовтобрюх М.А., Кулик Б.М. Курс сучасної української літературної мови. – Частина І. – К.: Радянська школа, 1965. – С. 88-91.

2. Інші підручники для вищої школи.

Самостійна робота № 3

Тема: Словотвір. Морфеміка

План

1. Словотвір як розділ мовознавчої науки, що вивчає способи і засоби творення слів.

2. Словотворчі засоби. Поняття про похідну, непохідну і твірну основи.

3. Способи словотворення в українській мові.

Література

1. Жовтобрюх М.А., Кулик Б.М. Курс сучасної української літературної мови. – Ч. 1. – К., 1972.

2. Доленко М.Т., Дацюк І.І, Кващук А.Т. Сучасна українська літературна мова. – К., 1982.

3. Плющ М.Я. Сучасна українська літературна мова. – К., 1977.

4. Сучасна українська літературна мова / За ред. І.К. Білодіда. – К., 1973.

5. Безпояско О.К., Городенська К.Г., Русанівський В.М. Граматика укра­їнської мови. – К., 1993.

6. Плющ М.Я. Словотворення та вивчення його в школі. – К., 1985.

7. Кващук А. Будова слова в українській мові (у запитаннях і відповідях) // Українська мова і література в школі. – 2004. – № 4. – С. 65-68.

Виконати практичні завдання:

1.Коротко з’ясувати питання про граматичні значення слів української мови та способи вираження їх.

2.Визначити твірну основу наведених нижче слів:

а) водяний, підводний, водянистий, вода, водянка, надводний, водоподіл, водичка, водорозділ;

б) садівник, садочок, садівництво, садовод, сад, садити, пересадка, пересаджений.

3.Зробити морфологічний (за будовою) аналіз підкреслених слів:

Але він (Остап) того не помічав, як не помічав великої літньої ночі, що розляглась по безкраїх просторах, таких світлих, зелених, запашних (М. Коцюбинський).

Самостійна робота № 4

Тема: Граматика. Морфологія (будова слова). Загальна характеристика частин мови. Перехід слів з однієї частини мови в іншу

План

1. Граматика як наука. Особливості граматичної абстракції.

2. Розділи граматики (морфологія, синтаксис), їх основні структурні компоненти: морфеми слова (словоформи), словосполучення і речення.

3. Граматичне значення слів у співвідношенні з лексичним. Способи та мовні засоби вираження граматичних значень в українській мові. Грама­тична форма слова і граматична категорія.

4. Явище переходу слів з однієї частини мови в іншу.

Література

1. Жовтобрюх М.А., Кулик Б.М. Курс сучасної української літератур­ної мови. – Ч. 1. – К., 1972.

2. Доленко М.Т., Дацюк І.І, Кващук А.Т. Сучасна українська літера­турна мова. – К., 1982.

3. Плющ М.Я. Сучасна українська літературна мова. – К., 1977.

4. Сучасна українська літературна мова / За ред. І.К. Білодіда. – К., 1973.

5. Безпояско О.К., Городенська К.Г., Русанівський В.М. Граматика укра­їнської мови. – К., 1993.

6. Плющ М.Я. Вивчення морфології в 5-6 класах. – К., 1988.

Самостійна робота № 5

Тема: Іменник. Лексико-семантичні категорії іменника

План

1. Іменник. Значення іменника, його основні морфологічні ознаки і синтаксичні функції.

2. Лексико-семантичні категорії іменника. Іменники власні та загальні.

3. Категорія істот і неістот.

4. Іменники з конкретним і абстрактним значенням.

5. Збірні іменники.

Література

1. Жовтобрюх М.А., Кулик Б.М. Курс сучасної української літератур­ної мови. – Ч. 1. – К., 1972.

2. Доленко М.Т., Дацюк І.І, Кващук А.Т. Сучасна українська літера­турна мова. – К., 1982.

3. Плющ М.Я. Сучасна українська літературна мова. – К., 1977.

4. Сучасна українська літературна мова / За ред. І.К.Білодіда. – К., 1973.

5. Безпояско О.К., Городенська К.Г., Русанівський В.М. Граматика укра­їнської мови. – К., 1993.

6. Вихованець І.Р., Городенська К.Г., Грищенко А.Г. Граматика укра­їнської мови. – К.: Радянська школа, 1982.

Виконати практичні завдання:

1. а) від іменників чоловічого роду утворіть, де це можливо, співвід­носні іменники жіночого роду: студент, піаніст, касир, мінер, солдат, танкіст, поет, каменяр, скляр, бондар, біолог, штангіст, скрипаль, мовознавець, аспірант, інженер, кравець, машиніст;

б) від поданих слів утворіть іменники чоловічого і жіночого роду, що позначають назви осіб за місцем проживання: Київ, Львів, Івано-Франківськ, Дарниця, Біла Церква, Литва, Переяслав, Піски, Крим, Урал;

в) зі словами історик, завуч, декан складіть речення так, щоб в одному випадку вони називали осіб чоловічої статі, а в іншому – жіночої.

2.Виконання практичних вправ 205, 208, 209, 216, 217 (Плющ М.Я. та інші. Сучасна українська літературна мова: Збірник вправ. – К.: Вища школа, 1995).

Самостійна робота № 6

Тема: Словотвір іменників

План

1. Суфіксальний спосіб творення іменників:

а) суфікси для утворення іменників з новим значенням;

б) суфікси, що утворюють іменники з новим відтінком у значенні;

2. Префіксальний спосіб творення іменників.

3. Безафіксний спосіб творення іменників.

4. Складні іменники.

Виконати практичні завдання:

1.Складіть речення, щоб подані іменники були вжиті в непрямих відмінках.

Варіант 1.Чилі, лібрето, Марія Неділько, ХТЗ.

Варіант 2. Капрі, рагу, Софія Бойко, АТС.

Варіант 3. ГЕС, турне, Віра Сніжко, Конго.

Варіант 4. Галина Симоненко, бюро, МХАТ, Сочі.

2.Утворіть іменники на означення осіб чоловічої і жіночої статі.

Варіант 1.Львів, Тернопіль, Греція, Алтай, Рига.

Варіант 2.Латвія, Німеччина, Крим, Тула, Калуга.

Варіант 3.Китай, Угорщина, Харків, Італія, Азія.

Варіант 4.Сибір, Африка, Болгарія, Туреччина, Полтава.

3.Зробіть морфологічний розбір іменників за схемою у таких реченнях.

Варіант 1.Тебе я не забуду, моєї юні радісна зоря! (В. Сосюра).

Варіант 2.Професія учителя – найблагородніша серед усіх інших... (Ю. Збанацький).

Варіант 3.Я не складу безчинно рук на грудях спорожнілих... (М. Рильський).

Варіант 4.У нас нема зерна неправди за собою (Т. Шевченко).

Основна література

1. Доленко М.Т., Дацюк І.І, Кващук А.Т. Сучасна українська літера­турна мова. – К., 1982.

2. Жовтобрюх М.А., Кулик Б.М. Курс сучасної української літератур­ної мови. – Ч. 1. – К., 1972.

Додаткова література

1. Головащук С.І. Словник-довідник з правопису та слововживання. – К., 1989.

2. Загнітко А.П. Функції граматичних форм роду іменників // Укра­їнська мова і література в школі. – 1990. – № 6. – С. 50-54.

3. Марченко М.В., Вихованець І.В. Система відмінків української мови // Українська мова і література в школі. – 1989. – № 12.

Самостійна робота № 7

Тема: Словотвір прикметників

План

1. Творення якісних прикметників з новим відтінком у значенні.

2. Творення якісних прикметників від іменників та дієслів.

3. Творення відносних прикметників.

4. Творення присвійних прикметників.

5. Префіксальний спосіб творення прикметників.

6. Складні прикметники.

Виконати практичні завдання:

1.Від поданих іменників утворіть і запишіть присвійні прикметники жіночого роду. Підкресліть словотворчі афікси.

Варіант 1.Гриць, Ольга, лікар, Дорош, школяр.

Варіант 2. Бригадир, Івась, дочка, сторож, Лазар.

Варіант 3. Ігор, товариш, Олексій, внучка, Тиміш.

Варіант 4. Комісар, Василь, Софійка, тітка, ткач.

2.Зробіть морфологічний і словотворчий розбір прикметників у таких реченнях.

Варіант 1.Ти, земле наша, рідная, святая! Ти, Батьківщино, люба, золотая! (П. Тичина).

Варіант 2. Як ішла додому в житньому вінку, радо всі вітали дівчину швидку (П. Воронько).

Варіант 3. Надійшла весна прекрасна, многоцвітна, тепла, ясна (І. Франко).

Варіант 4. Все це було таке чуже та байдуже до Соломіїного горя, ще байдужіше, ніж плавні (М. Коцюбинський).

3.Провідміняйте прикметники разом з іменниками в однині і множині.

Варіант 1.Короткошия тварина, справжній поет, велична постать.

Варіант 2. Довговія дівчина, гаряча каша, сестрин чоловік.

Варіант 3. Короткошиїй звір, Василів товариш, безкрайній степ.

Варіант 4. Яснолиций місяць, дружня порада, вища вежа.

Основна література

1. Доленко М.Т., Дацюк І.І, Кващук А.Т. Сучасна українська літера­турна мова. – К., 1982.

2. Жовтобрюх М.А., Кулик Б.М. Курс сучасної української літератур­ної мови. – Ч. 1. – К., 1972.

Додаткова література

2. Плющ М.Я. Вивчення морфології в 5-6 класах. – К., 1988.

4. Асіїв Л.В. До вивчення морфологічних явищ у системі формотво­рення прикметників // Мовознавство. – 1995. – № 6.

Самостійна робота № 8

Тема: Числівник

План

1. Значення, морфологічні ознаки і синтаксичні функції числівників.

2. Розряди числівників за значенням.

3. Граматичні ознаки кількісних і порядкових числівників.

4. Відмінювання кількісних числівників.

5. Стилістичне використання числівників.

Література

1. Жовтобрюх М.А., Кулик Б.М. Курс сучасної української літератур­ної мови. – Ч. 1. – К., 1972.

2. До<

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти