ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Текст як лінгвістична категорія. Текстові категорії службових документів: цілісність, зв’язність, членованість, інформативність, завершеність

Семінарське заняття

Текст як лінгвістична категорія. Текстові категорії службових документів: цілісність, зв’язність, членованість, інформативність, завершеність

План

1. Визначення поняття «текст» у різних науках та галузях знань. Поняття тексту у концепціях відомих мовознавців.Різноманітність підходів до тлумачення тексту.

2. Ознаки тексту як лінгвістичного явища.

3. Співвідношення тексту з іншими одиницями мови: дискурсом, реченням і висловлюванням.

4. Види категорій, властивих текстам службових документів.

5. Категорії цілісності та єдності тексту. Цілісність як єдність змістового (тема, ідея, зміст), комунікативного (мета, намір мовного спілкування) та структурно-граматичного компонентів.

6. Зв’язність як категорія, що забезпечує інформаційний обмін на основі взаємодії всіх модулів тексту. Типи зв’язності в тексті : граматична (узгодження роду, числа, відмінку, часу, синтаксичних позицій тощо), семантична узгодженість.

7. Одиниці інформативності: актуальність, підтекст, модальність (відношення до дійсності), аксіологічність (ціннісність).

8. Категорія дискретності (членованості) тексту. Дискретні одиниці тексту на вербальному рівні: висловлювання, абзац, підрозділ, розділ.

Завдання для самостійної роботи

1. Підготувати історіографічний огляд виникнення та розвитку документної лінгвістики як теоретико-прикладної дисципліни.

2. Знайти приклад тексту зв’язного, але нецілісного, а також незв’язного, але цілісного. Аргументувати свій вибір.

Теми рефератів

1. Виникнення і розвиток документної лінгвістики.

2. Словосполучення, речення, текст: порівняльний аналіз.

3. Класифікація текстів у лінгвістиці.

4. Текст і дискурс.

5. Категорії текстотворення і текстосприйняття.

 

Запитання для самоперевірки до теми 1

1. З’ясувати, яка основна мета навчальної дисципліни «Лінгвістичні основи документознавства».

2. У чому полягають завдання курсу «Лінгвістичні основи документознавства» як навчальної дисципліни?

3. Які етапи становлення документної лінгвістики виділяють науковці?

4. Розповісти про міждисциплінарні зв’язки документної лінгвістики з гуманітарними, філософськими, технічними галузями знань.

5. Яке визначення тексту подається за «Лінгвістичним енциклопедичним словником»?

6. Які основні принципи концепції тексту О. Потебні?

7. Як визначається текст у концепції І. Гальперіна та інших мовознавців?

8. Чим зумовлена різноманітність підходів до тлумачення тексту?

9. Якими ознаками характеризується текст як лінгвістичне явище?

10. Розповісти про співвідношення тексту з іншими одиницями мови: дискурсом, реченням і висловлюванням.

11. Розповісти про види категорій, властивих текстам службових документів.

12. Розкрити категорії цілісності та єдності тексту. Цілісність як єдність змістового (тема, ідея, зміст), комунікативного (мета, намір мовного спілкування) та структурно-граматичного компонентів.

13. Розповісти про зв’язність як категорію, що забезпечує інформаційний обмін на основі взаємодії всіх модулів тексту. Типи зв’язності в тексті.

14. Розповісти про одиниці інформативності: актуальність, підтекст, модальність (відношення до дійсності), аксіологічність (ціннісність).

15. Розповісти про категорію дискретності (членованості) тексту. Дискретні одиниці тексту на вербальному рівні: висловлювання, абзац, підрозділ, розділ. Дискретні одиниці тексту на смисловому рівні: пропозиція, надфразова єдність, складне синтаксичне ціле, мікротекст, період як змістові блоки з загальною темою.

 

Література:3, 7, 8, 13, 24, 30, 35, 40–48, 55, 58,60, 63, 65, 66.

 

Практичне заняття 1

Текст як основа ділового документа. Особливості комунікації в текстах службових документів

1.Скласти зв’язне висловлювання на тему:

- Текст як вербально виражена й знаково зафіксована реакція на ситуацію.

- Основні ознаки тексту офіційно-ділового стилю.

- Основні вимоги до тексту документа: об’єктивність, достовірність, точність, повнота, стислість, переконливість.

- Групи мовних одиниць, характерні для текстів офіційно-ділового стилю.

- Композиційно-стилістичні типи викладу документів за рівнем стандартизації. Види текстів за способом викладу інформації: розповідь, опис, міркування. Мовні особливості оформлення структурних елементів тексту документа.

- Текст простий і складний. Логічні елементи тексту: вступ, доказ, закінчення.

2.Охарактеризувати запропонований текст документа:

а) за складністю (простий, складний), вказати його елементи; б) тип документа за рівнем стандартизації; в) вид тексту за способом викладу інформації; г) мовностилістичні особливості. У разі потреби – відредагувати (додаток 1).

3.Написати тексти трьох різних типів службових листів (супровідного, інформаційного, рекламного, листа-запрошення, листа-запиту тощо). Кожен текст повинен мати різний тип мовлення: розповідь, роздум (міркування) та опис.

Література: 3, 7, 8, 13, 24, 30, 35, 40–48, 55, 58, 60, 63, 65, 66.

Завдання для самостійної роботи

1. Розкрити основні ознаки тексту офіційно-ділового стилю.

2. Охарактеризувати види текстів службових документів за різними кваліфікаційними ознаками.

3. Описати основні вимоги до тексту документа: об’єктивність, достовірність, точність, повнота, стислість, переконливість.

Теми рефератів

1. Текст як завершене інформаційне та структурне ціле.

2. Актуальне членування речень, поняття «тема» і «рема».

 

Запитання для самоперевірки

1. Дати визначення тексту в документній лінгвістиці.

2. Які особливості тексту документа як одиниці писемного мовлення?

3. За якими критеріями диференціюють тексти службових документів?

4. Розповісти про елементи тексту на смисловому рівні та їх значення: пропозиція, надфразна єдність, складне синтаксичне ціле, мікротекст, період як змістові блоки з загальною темою.

5. Розповісти про категорії актуалізації в мовленні; актуальне членування речень, поняття «тема» і «рема».

6. Що таке експліцитна та імпліцитна інформація в комунікації? Які є типи імпліцитної інформації в тексті?

7. У чому полягає особливість комунікації в текстах службових документів?

 

Практичне заняття 2

Практичне заняття 3

Семінарське заняття 2

Поняття й категорії стилістики. Класифікація і функціонування стилів і підстилів сучасної української мови

1.Стилістика як розділ мовознавчої науки. Поняття і категорії

2.Класифікація стилів української мови.

3.Мовні й жанрові особливості текстів різних стилів мовлення.

4.Функціональне призначення, сфера поширення і характерні ознаки кожного стилю.

Література:1, 2, 4, 5, 9, 10, 16–25, 29, 36, 37, 41, 43, 52, 56, 57, 74, 78–80.

Практичне заняття 4–5

Практичне заняття 6

Офіційно-діловий стиль – функціональний різновид літературної мови. Лексичні та граматичні засоби стилістики в текстах офіційно-ділового стилю

Завдання

1. Розкрити особливості стилістичного використання мовних засобів у текстах офіційно-ділового стилю.

2. Розповісти про вимоги до тексту документів.

3. Визначити стильове забарвлення поданих словосполучень. Увести їх у речення.

Ми хочемо... і наша фірма має намір...; давайте укладемо бартерну угоду... і ми пропонуємо укласти бартерну угоду...; давайте обговоримо... і фірма готова обговорити...; прийміть мене секретарем... і прошу призначити мене на посаду секретаря...; повертати борг... ігасити заборгованість...; МЗС України сподівається... іМЗС України висловлює сподівання... .

4.Обґрунтувати вибір написання числівників і числівникових сполук. Виправити помилки

125-тисячний; дві третіх метра; двадцять третє люте; п’ятидесятиденний; семистами учнями; четверо лисенят; двоє спиць; п’ятсотріччя; тисячап’ятсотлітній; півтора кілометра; півтораста кілограмів; із восьми друзями; три молодих пані; одні ножиці; два русина: чотири вірменина; три громадяни; статисячного; шіснадцять; три окуляри.

5.Записати текст поданого документа без помилок (додаток 3).

6.Скласти текст на тему: «Сучасний керівник – яким він має бути?» за даним початком.

Практичне заняття 7

Практичне заняття 8

Практичне заняття 9

Нормативність текстів офіційно-ділового стилю

На морфологічному рівні

І. Висвітлити теоретичні питання

1. Граматичні категорії роду та числа іменників. Вживання відмінкових форм іменників у текстах документів.

2. Особливості вживання прикметників у текстах офіційно-ділового стилю.

3. Особливості вживання числівників та відчислівникових складних слів у текстах офіційно-ділового стилю.

4. Вживання займенника Виу ввічливо-пошанному значенні та узгодження його з різними видами присудків.

5. Особливості вживання дієслів та дієслівних форм у тексах офіційно-ділового стилю.

6. Прислівники в діловому мовленні.

7. Вживання службових частин мови в текстах ОДС.

 

ІІ. Виконати практичні завдання

1.Визначити рід та відміну запропонованих іменників, поставити їх у родовому та орудному відмінках однини, пояснити написання.

Можливість, біль, Умань, Керч, жнець, зустріч, подорож, харч, круча, таблиця, гордість, пам’ять, жовч, теща, нехворощ, тюль, лівша, враження, швець, творчість, путь, повінь, каченя, ім’я, лицар.

 

2.Поставити запропоновані іменники у формі:

род. відм. одн.:корсар_______, косар_______,Кавказ______, овес________, миша____, мозок____, Червоний___ Колодязь___, Іртиш_____, Зелений___ Яр__, купіль______;

орудн. відм. одн.:ескадрилья______________________, глазур__________, груша__________, тім’я_____, Об__, подорож____, кір____, продаж___________, тюль________, бджоляр______;

кличн. відм. одн.:теща_____, лікар_______ Олег_____, чоловік__________,

колега Євгенія__, радість______, пальто________, швець_________, вовк___, українець___;

род. відм. мн.:ікло_____, сосна_______, стаття_________, овес______, таксі____, долоня________, теля________, дошка_____, озерце____, ім’я___.

 

3.Утворити можливі форми вищого й найвищого ступенів порівняння від запропонованих прикметників.

Сильний,сліпий, дорогий, вишневий, дужий, холоднуватий.

4.Утворити присвійні прикметники чоловічого й жіночого роду.

Мати, Галиночка, Надія, Івась, Олесь, Ївга, мачуха, Пріська, сторож, тато.

5. Записати числівники в орудному відмінку, узгодивши з іменниками.

13597 студентів, 75689 книг, 4768 днів, 874 вікна, 4945 сторінок.

 

6.Розкрити дужки, узгодивши іменники з числівниками.

Два (дядько,вірменин, мордвин); двадцять три (гривня, киянин); чотири з половиною (процент, місяць); сімдесят п’ять (стаття); сім цілих і одна п’ята (кілограм); дев’ять із чвертю (центнер).

7.Підкреслити неправильно утворені форми вищого та найвищого ступенів порівняння прикметників та прислівників.

Самий розумний; більш краще; дуб вищий берези; сестра кмітливіша, чим я; дужчий усіх; більш серйозніший; прекрасніший.

 

8.Відредагувати неправильно утворені форми дієслів. Свою думку аргументувати.

Ходити – хожу, нести – несите, носити – ніс, нести – носи, муркотати – муркотить.

9.Від запропонованих імен утворити чоловічі й жіночі імена по батькові.

Анатолій, Антон, Антін, Григорій, Григір, Ілля, Афанасій, Анастасій, Лука, Сава, Ісак, Ілько, Микола.

10.Перекласти українською мовою.

Ошибочная версия; в виде наказания; ежегодный отчет; во власти быть; нижеподписавшиеся стороны; депозитная процентная ставка; в конечном счете, зайти в тупик; безграничные возможности; перевод на украинский язык.

 

Література: 1, 2, 6, 12, 14, 26, 32, 33, 39, 49–52, 54–56, 68–70, 76.

Завдання для самостійної роботи

Підготувати реферат на одну з тем

1. Правопис складних і складених географічних назв та похідних від них прикметників.

2. Особливості творення відчислівникових прикметників.

Запитання для самоперевірки

1. Розповісти про визначення роду відмінюваних та невідмінюваних іменників.

2. Розповісти про складні випадки відмінювання іменників.

3. Зробити порівняльний аналіз творення ступенів порівняння прикметників і прислівників.

4. Творення присвійних прикметників.

5. Особливості відмінювання й наголошування числівників. Зв’язок числівників з іменниками та прикметниками.

6. Особливості вживання дієслівних форм у тексті документів.

7. Використання службових слів у текстах документів.

Література:1, 2, 6, 12, 14, 26, 32, 33, 39, 49–52, 54–56, 68–70, 76.

Практичне заняття 10

Практичне заняття 11

Практичне заняття 12

Практичне заняття 13

Практичне заняття 14

Синтаксичні норми і помилки

1. Розповісти про синтаксичні помилки в текстах документів (порушення норм керування, неправильний порядок слів, неправильне введення дієприслівника в речення, анормативні конструкції з парними сполучниками, неправильне використання однорідних членів речення, неправильна побудова складного речення тощо).

2. Віднайти в запропонованих реченнях синтаксичні помилки, виправити їх. Свою думку обґрунтувати. Записати відредаговані речення.

Необхідно вжити термінові заходи.

Ви дієте всупереч наших пропозицій.

Оплачуйте за проїзд.

У нашому супермаркеті побутова техніка продається лише така, яка відповідає сучасним вимогам.

Успіхів великих досягли завдяки наполегливій праці працівники області.

 

Завдання для самостійної роботи

Підготувати реферат на одну з тем

1. Синтаксичні норми у текстах документів.

2. Поширені помилки у текстах документів.

Запитання для самоперевірки

1. Що таке лексико-стилістичні помилки?

2. Що таке мовна недостатність? Навести приклади.

3. Розповісти про тавтологію та плеоназми як різновиди лексичних помилок.

4. Розповісти про нерозрізнення слів-паронімів та міжмовних омонімів у текстах документів. Навести приклади.

5. Що таке калькування слів?

6. Розповісти про помилки під час вживання багатозначних слів, синонімів, омонімів та фразеологічних сполук.

7. Які групи слів не вживаються в текстах офіційно-ділового стилю або вживаються дуже рідко?

8. Що таке морфологічна норма?

9. Які помилки допускаються в текстах документів на морфологічному рівні?

10. Які помилки найчастіше трапляються при узгодженні числівників з іменниками?

11. Порушення норм керування дієслів іменниками в текстах документів.

12. Помилки при вживанні дієприкметників та дієприслівників.

13. Помилки при вживанні службових частин мови.

14.Розповісти про порушення мовних норм при:

а) написанні ненаголошених голосних;

б) вживанні апострофа;

в) вживанні м’якого знака;

г) подвоєнні та подовженні приголосних;

ґ) написанні слів іншомовного походження;

д) вживанні великої літери й лапок у власних назвах;

е) написанні складних іменників, прикметників тощо;

є) написанні займенників разом, окремо та через дефіс;

ж) написанні прислівників;

з) написання службових частин мови;

и) написанні суфіксів та префіксів.

15. Розповісти про порушення синтаксичних норм сполучуваності слів та побудови речень.

16. Розповісти про особливості побудова речень із дієприкметниковими та дієприслівниковими зворотами.

17. Порушення правил вживання розділових знаків у простому реченні.

18. Порушення норм пунктуації в складному реченні.

 

Література:1, 2, 6, 12, 14, 32, 36, 39, 41, 42, 49–52, 56, 68–70, 75, 76.

Практичне заняття 15

Практичне заняття 16

ЛІТЕРАТУРА

1. Антонечко-Давидович Б. Як ми говоримо / Б. Антонечко-Давидович. – К., 1991.

2. Бабич Н. Д. Культура фахового мовлення: навч. посіб. / Н. Д. Бабич. – Чернівці, 2005.

3. Бацевич Ф. Основи комунікативної лінгвістики / Ф. Бацевич. – К., 2004.

4. Блощинська В. А. Сучасне діловодство: навч. посібник / В. А. Блощинська. – К.: Центр навчальної літератури, 2005.

5. Ботвина Н. В. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови: навч. посібник / Н. В. Ботвина. – К.,1999; 2001.

6. Варган І. О. Російсько-український словник сталих виразів / І. О. Варган, М. М. Пилинська. – Харків, 2000.

7. Водолазька С. Лінгвістичні основи документознавства: курс лекцій / С. Водолазька. – К., 2007.

8. Воробйова О. П. Текстовые категории и фактор адресата / О. П. Воробйова. – К.: Вища шк., 1993.

9. Волкотруб Г. Практична стилістика сучасної української мови / Г. Волкотруб. – К., 1998.

10. Волкотруб Г. Стилістика ділової мови / Г. Волкотруб. – К., 2002.

11. Воробйова О. П. Текстовые категории и фактор адресата / О. П. Воробйова . – К.: Вища шк., 1993.

12. Великий тлумачний словник сучасної української мови. – К., 2003; 2004; 2005.

13. Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического исследования / И. Р. Гальперин. – М.: Наука, 1981.

14. Головащук С. І. Російсько-український словник сталих словосполучень / С. І. Головащук. – К., 2001.

15. Гуць М. В.Українська мова у професійному спілкуванні / М. В. Гуць, І. Г.Олійник, І. П. Ющук. – К., 2004; 2005.

16. Державна уніфікована система документації. Основні положення: ДСТУ 3843 99. - К., 2003. - 32 с.

17. Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів: ДСТУ 4163 - 2003. - К.: Держстандарт України, 2000. - 7 с.

18. ДСТУ 3844 - 99. Державна уніфікована система документації. Формуляр-зразок. Вимоги до побудови. - К., 2000. - 8 с.

19. ДК 010 - 98. Державний класифікатор управлінської документації. - К.: Держстандарт України, 1999. - 50 с.

20. Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять: ДСТУ 2732: 2004. - К.: Держстандарт України, 2004. - 31с.

21. ДСТУ 2392 - 94. Інформація та документація. Базові поняття. Терміни та визначення. - К.: Держстандарт України, 1994. - 54 с.

22. ДСТУ 2394 - 94. Інформація та документація. Комплектування фонду, бібліографічний опис, аналіз документів. Терміни та визначення. - К.: Держстандарт України, 1994. - 89 с.

23. ДСТУ 2395 - 94. Інформація та документація. Обстеження документа, встановлення його предмета та відбір термінів для індексування. Основні вимоги. - К.: Держстандарт України, 1994. - 10 с.

24. ДСТУ 2628 - 94. Система оброблення інформації. Оброблення тексту. Терміни та визначення. - К.: Держстандарт України, 1994. - 35 с.

25. ДСТУ 2732 - 94. Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення. - К.: Держстандарт України, 1994. - 33 с.

26. ДСТУ 2737 - 94. Записування і відтворення інформації. Терміни та визначення. - К.: Держстандарт України, 1994. - 158 с.

27. ДСТУ 3017 - 95. Видання. Основні види. Терміни та визначення. - К.: Держстандарт України, 1995. - 47 с.

28. ДСТУ 3018 - 95. Видання. Поліграфічне виконання. Терміни та визначення. - К.: Держстандарт України, 1995. - 24 с.

29. ДСТУ 4163 - 2003. Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів. - К.: Держстандарт України, 2003. - 32 с.

30. Єрмоленко С. Я. Лінгвістичні теорії, конкретні методи дослідження /С. Я. Єрмоленко / / Мовознавство. – 1991. – № 4.

31. Капелюшний А. О. Стилістика і редагування / А. О. Капелюшний. – Львів: ПАІС, 2002.

32. Караванський С. Практичний словник синонімів української мови С. Караванський. – К., 1993; 1994.

33. Квитка И. Термин в научном документе / И. Квитка. – Л., 1976.

34. Квитко И. Терминоведческие проблемы редактирования / И. Квитко, В. Лейчик, Г. Кабанцев. – Л., 1986.

35. Ковалик І. Методика лінгвістичного аналізу тексту / І. Ковалик, Л. Мацько, М. Плющ. – К., 1984.

36. Коваль А. П. Культура ділового мовлення. Писемне та усне спілкування / А. П. Коваль. – Вища шк., 1982.

37. Коваль А. Практична стилістика сучасної української мови / А. Коваль. – К., 1997.

38. Красницька А. Юридичні документи: техніка складання, оформлення, редагування / А. Красницька. – К., 2006.

39. Культура української мови: довідник / За ред. В. Русанівського. – К., 1990.

40. Лосева Л. Как строится текст / Л. Лосева. – М., 1998.

41. Мамрак А. Українське документування: мова і стиль / А. Мамрак. – К., 2004.

42. Мацько Л. Культура української фахової мови / Л. Мацько, Л. Кравець. – К., 2007.

Семінарське заняття

Текст як лінгвістична категорія. Текстові категорії службових документів: цілісність, зв’язність, членованість, інформативність, завершеність

План

1. Визначення поняття «текст» у різних науках та галузях знань. Поняття тексту у концепціях відомих мовознавців.Різноманітність підходів до тлумачення тексту.

2. Ознаки тексту як лінгвістичного явища.

3. Співвідношення тексту з іншими одиницями мови: дискурсом, реченням і висловлюванням.

4. Види категорій, властивих текстам службових документів.

5. Категорії цілісності та єдності тексту. Цілісність як єдність змістового (тема, ідея, зміст), комунікативного (мета, намір мовного спілкування) та структурно-граматичного компонентів.

6. Зв’язність як категорія, що забезпечує інформаційний обмін на основі взаємодії всіх модулів тексту. Типи зв’язності в тексті : граматична (узгодження роду, числа, відмінку, часу, синтаксичних позицій тощо), семантична узгодженість.

7. Одиниці інформативності: актуальність, підтекст, модальність (відношення до дійсності), аксіологічність (ціннісність).

8. Категорія дискретності (членованості) тексту. Дискретні одиниці тексту на вербальному рівні: висловлювання, абзац, підрозділ, розділ.

Завдання для самостійної роботи

1. Підготувати історіографічний огляд виникнення та розвитку документної лінгвістики як теоретико-прикладної дисципліни.

2. Знайти приклад тексту зв’язного, але нецілісного, а також незв’язного, але цілісного. Аргументувати свій вибір.

Теми рефератів

1. Виникнення і розвиток документної лінгвістики.

2. Словосполучення, речення, текст: порівняльний аналіз.

3. Класифікація текстів у лінгвістиці.

4. Текст і дискурс.

5. Категорії текстотворення і текстосприйняття.

 

Запитання для самоперевірки до теми 1

1. З’ясувати, яка основна мета навчальної дисципліни «Лінгвістичні основи документознавства».

2. У чому полягають завдання курсу «Лінгвістичні основи документознавства» як навчальної дисципліни?

3. Які етапи становлення документної лінгвістики виділяють науковці?

4. Розповісти про міждисциплінарні зв’язки документної лінгвістики з гуманітарними, філософськими, технічними галузями знань.

5. Яке визначення тексту подається за «Лінгвістичним енциклопедичним словником»?

6. Які основні принципи концепції тексту О. Потебні?

7. Як визначається текст у концепції І. Гальперіна та інших мовознавців?

8. Чим зумовлена різноманітність підходів до тлумачення тексту?

9. Якими ознаками характеризується текст як лінгвістичне явище?

10. Розповісти про співвідношення тексту з іншими одиницями мови: дискурсом, реченням і висловлюванням.

11. Розповісти про види категорій, властивих текстам службових документів.

12. Розкрити категорії цілісності та єдності тексту. Цілісність як єдність змістового (тема, ідея, зміст), комунікативного (мета, намір мовного спілкування) та структурно-граматичного компонентів.

13. Розповісти про зв’язність як категорію, що забезпечує інформаційний обмін на основі взаємодії всіх модулів тексту. Типи зв’язності в тексті.

14. Розповісти про одиниці інформативності: актуальність, підтекст, модальність (відношення до дійсності), аксіологічність (ціннісність).

15. Розповісти про категорію дискретності (членованості) тексту. Дискретні одиниці тексту на вербальному рівні: висловлювання, абзац, підрозділ, розділ. Дискретні одиниці тексту на смисловому рівні: пропозиція, надфразова єдність, складне синтаксичне ціле, мікротекст, період як змістові блоки з загальною темою.

 

Література:3, 7, 8, 13, 24, 30, 35, 40–48, 55, 58,60, 63, 65, 66.

 

Практичне заняття 1

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти