ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Текст як основа ділового документа. Особливості комунікації в текстах службових документів

1.Скласти зв’язне висловлювання на тему:

- Текст як вербально виражена й знаково зафіксована реакція на ситуацію.

- Основні ознаки тексту офіційно-ділового стилю.

- Основні вимоги до тексту документа: об’єктивність, достовірність, точність, повнота, стислість, переконливість.

- Групи мовних одиниць, характерні для текстів офіційно-ділового стилю.

- Композиційно-стилістичні типи викладу документів за рівнем стандартизації. Види текстів за способом викладу інформації: розповідь, опис, міркування. Мовні особливості оформлення структурних елементів тексту документа.

- Текст простий і складний. Логічні елементи тексту: вступ, доказ, закінчення.

2.Охарактеризувати запропонований текст документа:

а) за складністю (простий, складний), вказати його елементи; б) тип документа за рівнем стандартизації; в) вид тексту за способом викладу інформації; г) мовностилістичні особливості. У разі потреби – відредагувати (додаток 1).

3.Написати тексти трьох різних типів службових листів (супровідного, інформаційного, рекламного, листа-запрошення, листа-запиту тощо). Кожен текст повинен мати різний тип мовлення: розповідь, роздум (міркування) та опис.

Література: 3, 7, 8, 13, 24, 30, 35, 40–48, 55, 58, 60, 63, 65, 66.

Завдання для самостійної роботи

1. Розкрити основні ознаки тексту офіційно-ділового стилю.

2. Охарактеризувати види текстів службових документів за різними кваліфікаційними ознаками.

3. Описати основні вимоги до тексту документа: об’єктивність, достовірність, точність, повнота, стислість, переконливість.

Теми рефератів

1. Текст як завершене інформаційне та структурне ціле.

2. Актуальне членування речень, поняття «тема» і «рема».

 

Запитання для самоперевірки

1. Дати визначення тексту в документній лінгвістиці.

2. Які особливості тексту документа як одиниці писемного мовлення?

3. За якими критеріями диференціюють тексти службових документів?

4. Розповісти про елементи тексту на смисловому рівні та їх значення: пропозиція, надфразна єдність, складне синтаксичне ціле, мікротекст, період як змістові блоки з загальною темою.

5. Розповісти про категорії актуалізації в мовленні; актуальне членування речень, поняття «тема» і «рема».

6. Що таке експліцитна та імпліцитна інформація в комунікації? Які є типи імпліцитної інформації в тексті?

7. У чому полягає особливість комунікації в текстах службових документів?

 

Практичне заняття 2

Композиція тексту службових документів

1. Змоделювати простий текст з активним закінченням. Який порядок розташування його складників?

2. Укласти складний текст з пасивним закінченням і прямим порядком розміщення його елементів. Проаналізувати порядок розташування його смислових складників.

3. Побудувати складний текст зі зворотним порядком розміщення елементів. Виділити у ньому засоби стандартизації мови тексту. Визначити інформаційну складову залежно від змістового виду документа.

Теоретичні питання

1. Текст як центральна категорія лінгвістичного аналізу та інформаційна одиниця. Загальні вимоги до створення тексту службового документа.

2. Змістова композиція тексту.

3. Лінгвістична композиція тексту.

4. Інформаційна складова

5. Архітектоніка тексту.

6. Методика оцінювання композиції текстуслужбового документа.

 

Література: 3, 7, 8, 13, 24, 30, 35, 40–48, 55, 58, 60, 63, 65, 66.

Завдання для самостійної роботи

Підготувати наукову доповідь на одну з тем:

1. Загальні вимоги до створення тексту службового документа.

2. Змістова композиція тексту.

3. Лінгвістична композиція тексту.

4. Архітектоніка тексту.

5. Інформаційна складова

Запитання для самоперевірки

1. Дати визначення поняття «композиція тексту».

2. Яких вимог слід дотримуватися при створенні тексту службового документа?

3. Розповісти про змістову композицію тексту.

4. Пояснити залежність інформаційної складової від виду документа.

5. Розповісти про лінгвістичну композицію тексту.

6. Яку роль у тексті виконують конектори й граничні демаркатори?

7. Яка роль усталених мовних зворотів в організації змісту документа? Пояснити різницю між мовними кліше та штампами й шаблонами.

8. Причини виділення речень в абзаци. Яку структуру має типовий абзац? Які особливості виділення абзаців у текстах документів?

9. Яку функцію виконують внутрішньотекстові демаркатори? Розкрити роль рубрикації в текстах документів.

10. Розповісти про елементи тексту та їх значення: надфразова єдність, висловлювання.

11. Розкрити методику оцінювання композиції тексту службового документа.

 

Література:3, 7, 8, 13, 24, 30, 35, 40–48, 55, 58, 60, 63, 65, 66.

 

Практичне заняття 3

Жанри усного публічного монологічного мовлення: доповідь, промова, виступ, повідомлення

І. Висвітлити теоретичні питання

1. Історія та жанри риторики.

2. Жанри усного публічного монологічного мовлення:

а) доповідь;

б) промова;

в) виступ;

г) повідомлення.

3. Ретельна підготовка до виступу – запорука успіху оратора:

а) нагромадження інформації та інформаційних матеріалів;

б) вибір теми й урахування рівня підготовленості слухачів;

в) побудова (композиція) промови.

4. Встановлення контакту зі слухачами й підтримка його впродовж усієї промови.

5. Методика викладу інформації.

6. Стиль і мовний рівень виступу.

7. Використання вербальних і невербальних засобів мовлення.

8. Основні вимоги до усного ділового мовлення: правильність, точність, логічність, багатство (різноманітність) мовлення, чистота, доречність, виразність.

 

ІІ. Виконати практичні завдання

1. Проаналізувати власне висловлювання, а також висловлювання свого товариша відповідно до таких вимог: правильність, точність, логічність, багатство, чистота, доречність мовлення.

2. Дібрати українські відповідники (лексичні дублети ) до слів іншомовного

походження.

Юриспруденція, емпіричний, диспут, біографія, орфографія, експорт, оратор, термічний, секрет, мінімальний, дефініція, прогрес, анархія, франт, курйоз, паритет, дистанція, акомодація, домінувати, гвардія, толерантність, пролонгувати, модернований, лімітація, параноя, бартер, вердикт.

1. Записати правильно слова.

Пр...старкуватий, ...цементувати,д...л...тан...ський, мавп...ячий, буквен...ий, ск...р...пульозний, довгождан...ий, священ...ий, священ...ик, брин...чати, барок...о, дзелен...чати, фе...єрверк, ж...рі, Аляб...єв, н...юанс, Стеф...юк,інтриган...ський, тра...кторія, п...р...лон, Він...ич...ина, на...вний, пан...європейський, Х...юстон, ім...іграція, беладон...а, мад...яр, дон...чка, вул....чка, ковз...кий, піднос...ся, розріс..ся, уман...с...кий, ін...єкція, кон...юнктура, Парас..ці, Пріс...чин, тор...ічел...ієва пустота.

4.Дати письмову відповідь на питання «Українська мова як загальнонародна мова, літературна мова, державна мова України. Проблеми культури мовлення».

5. Написати есе на тему «Документознавство вчора, сьогодні, завтра» в одному зі стилів – публіцистичному чи художньому.

 

Завдання для самостійної роботи

Підготувати наукову доповідь на одну з тем:

1. Жанри усного монологічного мовлення.

2. Основні вимоги до усного монологічного мовлення: правильність, точність, логічність, багатство (різноманітність), чистота, доречність, виразність.

3. Вербальні й невербальні засоби мовлення.

4. Мовний етикет у діловому спілкуванні.

 

Запитання для самоперевірки

1. Дати визначення поняття «ділове спілкування».

2. Які вчені займались вивченням комунікативної лінгвістики?

3. Що означають поняття закрите, відкрите запитання? Назвати основні види відкритих запитань.

4. Назвати й охарактеризувати основні закони ефективного спілкування.

5. Які основні форми вираження усного ділового мовлення ви знаєте?

6. За якими критеріями виділяють види спілкування?

7. Вимоги до усного мовлення.

8. Мовний етикет у діловому спілкуванні.

9. Які чинники впливають на встановлення контакту з аудиторією?

10. Охарактеризувати жанри усного публічного мовлення.

Література: 1, 2, 4, 5, 9, 10, 16–25, 29, 36, 37, 41, 43, 52, 56, 57, 74, 78–80.

 

 

Модуль 2

 

Семінарське заняття 2

Поняття й категорії стилістики. Класифікація і функціонування стилів і підстилів сучасної української мови

1.Стилістика як розділ мовознавчої науки. Поняття і категорії

2.Класифікація стилів української мови.

3.Мовні й жанрові особливості текстів різних стилів мовлення.

4.Функціональне призначення, сфера поширення і характерні ознаки кожного стилю.

Література:1, 2, 4, 5, 9, 10, 16–25, 29, 36, 37, 41, 43, 52, 56, 57, 74, 78–80.

Практичне заняття 4–5

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти