ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Синтаксичні норми тексту документа

1.Розповісти про синтаксичні норми текстів офіційно-ділового стилю.

2. З’ясувати, які основні закономірності прямого порядку слів у реченні в українській мові. Навести приклади речень офіційно-ділового стилю, у яких можливою або навіть необхідною була б інверсія.

3. З’ясувати, як змінюються значення поданих речень при зміні порядку слів у них. Подати правильні варіанти речень.

- Хто знайшов калькулятор на третій парі, у деканат занести прохання.

- На лекції було студентів 120.

- Маємо ми надію велику на професора за впровадження Столяренка у виробництво швидке відкриття.

4.Особливості вживання дієприслівників та дієприслівникових зворотів у реченні.

5. Особливості вживання дієприкметників та дієприкметникових зворотів у реченні.

6. Особливості побудови та вживання складних речень у текстах документів.

7. Скласти текст офіційно-ділового стилю з використанням дієприкметників та дієприслівників, простих та складних речень, проілюструвавши знання синтаксичних норм.

8. Пояснювальний диктант.

Завдання для самостійної роботи

Підготувати реферат або наукову доповідь на тему «Синтаксичні норми текстів службових документів».

Запитання для самоперевірки

1. Розповісти про порядок слів у словосполученні та реченні в текстах ОДС. Дотримання норм керування.

2. Особливості вживання дієприкметникових та дієприслівникових зворотів.

3. Які види речень найчастіше вживаються в текстах документів? Чим це можна пояснити?

4. Структурні типи надфразових єдностей.

5. Засоби зв’язку між компонентами надфразових єдностей.

Література:1, 2, 6, 12, 14, 26, 32, 33, 39, 49–52, 54–56, 68–70, 76.

Практичне заняття 14

Синтаксичні норми і помилки

1. Розповісти про синтаксичні помилки в текстах документів (порушення норм керування, неправильний порядок слів, неправильне введення дієприслівника в речення, анормативні конструкції з парними сполучниками, неправильне використання однорідних членів речення, неправильна побудова складного речення тощо).

2. Віднайти в запропонованих реченнях синтаксичні помилки, виправити їх. Свою думку обґрунтувати. Записати відредаговані речення.

Необхідно вжити термінові заходи.

Ви дієте всупереч наших пропозицій.

Оплачуйте за проїзд.

У нашому супермаркеті побутова техніка продається лише така, яка відповідає сучасним вимогам.

Успіхів великих досягли завдяки наполегливій праці працівники області.

 

Завдання для самостійної роботи

Підготувати реферат на одну з тем

1. Синтаксичні норми у текстах документів.

2. Поширені помилки у текстах документів.

Запитання для самоперевірки

1. Що таке лексико-стилістичні помилки?

2. Що таке мовна недостатність? Навести приклади.

3. Розповісти про тавтологію та плеоназми як різновиди лексичних помилок.

4. Розповісти про нерозрізнення слів-паронімів та міжмовних омонімів у текстах документів. Навести приклади.

5. Що таке калькування слів?

6. Розповісти про помилки під час вживання багатозначних слів, синонімів, омонімів та фразеологічних сполук.

7. Які групи слів не вживаються в текстах офіційно-ділового стилю або вживаються дуже рідко?

8. Що таке морфологічна норма?

9. Які помилки допускаються в текстах документів на морфологічному рівні?

10. Які помилки найчастіше трапляються при узгодженні числівників з іменниками?

11. Порушення норм керування дієслів іменниками в текстах документів.

12. Помилки при вживанні дієприкметників та дієприслівників.

13. Помилки при вживанні службових частин мови.

14.Розповісти про порушення мовних норм при:

а) написанні ненаголошених голосних;

б) вживанні апострофа;

в) вживанні м’якого знака;

г) подвоєнні та подовженні приголосних;

ґ) написанні слів іншомовного походження;

д) вживанні великої літери й лапок у власних назвах;

е) написанні складних іменників, прикметників тощо;

є) написанні займенників разом, окремо та через дефіс;

ж) написанні прислівників;

з) написання службових частин мови;

и) написанні суфіксів та префіксів.

15. Розповісти про порушення синтаксичних норм сполучуваності слів та побудови речень.

16. Розповісти про особливості побудова речень із дієприкметниковими та дієприслівниковими зворотами.

17. Порушення правил вживання розділових знаків у простому реченні.

18. Порушення норм пунктуації в складному реченні.

 

Література:1, 2, 6, 12, 14, 32, 36, 39, 41, 42, 49–52, 56, 68–70, 75, 76.

Практичне заняття 15

Пунктуаційні норми тексту документа

1.Розповісти про пунктуаційні норми текстів офіційно-ділового стилю.

Орієнтовний план розповіді

- Розділові знаки в простому неускладненому реченні.

- Вживання розділових знаків у простому ускладненому реченні:

а) розділові знаки в реченні з однорідними членами речення;

б) пунктограми в реченні з відокремленими членами;

в) вставні та вставлені конструкції, розділові знаки при них;

г) звертання в текстах документів, розділові знаки при звертанні.

- Розділові знаки в складному реченні (сурядному, підрядному, безсполучниковому, реченнях із різними видами зв’язку).

- Розділові знаки при прямій мові.

- Цитата як різновид прямої мови; розділові знаки при цитатах.

 

2.Пояснювальний диктант.

Література: 1, 2, 6, 12, 14, 26, 32, 33, 39, 49–52, 54–56, 68–70, 76.

Практичне заняття 16

Пунктуаційні норми і помилки

1. Охарактеризувати пунктуаційні помилки в текстах офіційно-ділового стилю.

2. Написати мотивовану заяву. Пояснити розділові знаки.

3. Записати текст відповідно до орфографічних та пунктуаційних норм (додаток 7).

4. Змоделювати й записати телефонну розмову між керівником установи та підлеглим. У тексті використовувати різноманітні структури речень. Пояснити правила вживання розділових знаків.

Завдання для самостійної роботи

Підготувати реферат на одну з тем

1. Синтаксичні та пунктуаційні помилки в текстах документів.

2. Пунктуаційні норми в текстах службових документах.

Запитання для самоперевірки

1. Розповісти про порушення синтаксичних і пунктуаційних норм сполучуваності слів та побудови речень.

2. Розповісти про особливості побудова речень із дієприкметниковими та дієприслівниковими зворотами.

3. Порушення правил вживання розділових знаків у простому реченні.

4. Порушення норм пунктуації в складному реченні.

5. Розділові знаки в простому неускладненому реченні.

6. Вживання розділових знаків у простому ускладненому реченні:

а)розділові знаки в реченні з однорідними членами речення;

б) пунктограми в реченні з відокремленими членами;

в) вставні та вставлені конструкції, розділові знаки при них;

г)звертання в текстах документів, розділові знаки при звертанні.

7. Розділові знаки в складному реченні (сурядному, підрядному, безсполучниковому, реченнях із різними видами зв’язку).

8. Розділові знаки при прямій мові.

9. Цитата як різновид прямої мови; розділові знаки при цитатах.

 

Література:1, 2, 6, 12, 14, 26, 32, 33, 36, 39, 41, 42, 49–52, 54–56, 68–70, 75, 76.

 

 

ЛІТЕРАТУРА

1. Антонечко-Давидович Б. Як ми говоримо / Б. Антонечко-Давидович. – К., 1991.

2. Бабич Н. Д. Культура фахового мовлення: навч. посіб. / Н. Д. Бабич. – Чернівці, 2005.

3. Бацевич Ф. Основи комунікативної лінгвістики / Ф. Бацевич. – К., 2004.

4. Блощинська В. А. Сучасне діловодство: навч. посібник / В. А. Блощинська. – К.: Центр навчальної літератури, 2005.

5. Ботвина Н. В. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови: навч. посібник / Н. В. Ботвина. – К.,1999; 2001.

6. Варган І. О. Російсько-український словник сталих виразів / І. О. Варган, М. М. Пилинська. – Харків, 2000.

7. Водолазька С. Лінгвістичні основи документознавства: курс лекцій / С. Водолазька. – К., 2007.

8. Воробйова О. П. Текстовые категории и фактор адресата / О. П. Воробйова. – К.: Вища шк., 1993.

9. Волкотруб Г. Практична стилістика сучасної української мови / Г. Волкотруб. – К., 1998.

10. Волкотруб Г. Стилістика ділової мови / Г. Волкотруб. – К., 2002.

11. Воробйова О. П. Текстовые категории и фактор адресата / О. П. Воробйова . – К.: Вища шк., 1993.

12. Великий тлумачний словник сучасної української мови. – К., 2003; 2004; 2005.

13. Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического исследования / И. Р. Гальперин. – М.: Наука, 1981.

14. Головащук С. І. Російсько-український словник сталих словосполучень / С. І. Головащук. – К., 2001.

15. Гуць М. В.Українська мова у професійному спілкуванні / М. В. Гуць, І. Г.Олійник, І. П. Ющук. – К., 2004; 2005.

16. Державна уніфікована система документації. Основні положення: ДСТУ 3843 99. - К., 2003. - 32 с.

17. Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів: ДСТУ 4163 - 2003. - К.: Держстандарт України, 2000. - 7 с.

18. ДСТУ 3844 - 99. Державна уніфікована система документації. Формуляр-зразок. Вимоги до побудови. - К., 2000. - 8 с.

19. ДК 010 - 98. Державний класифікатор управлінської документації. - К.: Держстандарт України, 1999. - 50 с.

20. Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять: ДСТУ 2732: 2004. - К.: Держстандарт України, 2004. - 31с.

21. ДСТУ 2392 - 94. Інформація та документація. Базові поняття. Терміни та визначення. - К.: Держстандарт України, 1994. - 54 с.

22. ДСТУ 2394 - 94. Інформація та документація. Комплектування фонду, бібліографічний опис, аналіз документів. Терміни та визначення. - К.: Держстандарт України, 1994. - 89 с.

23. ДСТУ 2395 - 94. Інформація та документація. Обстеження документа, встановлення його предмета та відбір термінів для індексування. Основні вимоги. - К.: Держстандарт України, 1994. - 10 с.

24. ДСТУ 2628 - 94. Система оброблення інформації. Оброблення тексту. Терміни та визначення. - К.: Держстандарт України, 1994. - 35 с.

25. ДСТУ 2732 - 94. Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення. - К.: Держстандарт України, 1994. - 33 с.

26. ДСТУ 2737 - 94. Записування і відтворення інформації. Терміни та визначення. - К.: Держстандарт України, 1994. - 158 с.

27. ДСТУ 3017 - 95. Видання. Основні види. Терміни та визначення. - К.: Держстандарт України, 1995. - 47 с.

28. ДСТУ 3018 - 95. Видання. Поліграфічне виконання. Терміни та визначення. - К.: Держстандарт України, 1995. - 24 с.

29. ДСТУ 4163 - 2003. Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів. - К.: Держстандарт України, 2003. - 32 с.

30. Єрмоленко С. Я. Лінгвістичні теорії, конкретні методи дослідження /С. Я. Єрмоленко / / Мовознавство. – 1991. – № 4.

31. Капелюшний А. О. Стилістика і редагування / А. О. Капелюшний. – Львів: ПАІС, 2002.

32. Караванський С. Практичний словник синонімів української мови С. Караванський. – К., 1993; 1994.

33. Квитка И. Термин в научном документе / И. Квитка. – Л., 1976.

34. Квитко И. Терминоведческие проблемы редактирования / И. Квитко, В. Лейчик, Г. Кабанцев. – Л., 1986.

35. Ковалик І. Методика лінгвістичного аналізу тексту / І. Ковалик, Л. Мацько, М. Плющ. – К., 1984.

36. Коваль А. П. Культура ділового мовлення. Писемне та усне спілкування / А. П. Коваль. – Вища шк., 1982.

37. Коваль А. Практична стилістика сучасної української мови / А. Коваль. – К., 1997.

38. Красницька А. Юридичні документи: техніка складання, оформлення, редагування / А. Красницька. – К., 2006.

39. Культура української мови: довідник / За ред. В. Русанівського. – К., 1990.

40. Лосева Л. Как строится текст / Л. Лосева. – М., 1998.

41. Мамрак А. Українське документування: мова і стиль / А. Мамрак. – К., 2004.

42. Мацько Л. Культура української фахової мови / Л. Мацько, Л. Кравець. – К., 2007.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти