ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


VII.3 Реакції ділення та синтезу ядер

Ядра атомів при їх збудженні діляться на дві частини. Для переведення

ядер у збуджений стан їх "обстрілюють" частинками з великими енергіями (протонами, -частинками, нейтронами). Найбільший ефект дає обстріл ядер нейтронами, які є електронейтральними і не відштовхуються від ядер атомів.

Ділення ядер атомів супроводжується і - випромінюванням і вилітанням 2–3-х нейтронів. Ці нейтрони, попадаючи в ядра інших атомів, збуджують їх і викликають ділення. Таким чином розвивається ланцюгова реакція, що обумовлює ділення величезної кількості ядер за дуже короткий час. Продукти розпаду мають дуже великі енергії, а виділення великої енергії за дуже короткий час є вибух. Описане явище використовують в атомних бомбах, робочою речовиною в яких служать ізотопи урану чи плутоній.

Для використання енергії ділення ядер в мирних цілях необхідно керувати ланцюговою реакцією так, щоб запобігти вибуху. Для цього в робочу речовину реактора вводять керівні стержні, що містять у собі графіт, кадмій або бор, які сильно поглинають нейтрони, що запобігає розвитку ланцюгової реакції. Енергія продуктів розпаду передається теплоносію (важка вода, розплавлений метал), що циркулює по трубах навколо реактора, відводиться по них із активної зони реактора і перетворюється в генераторах струму в механічну, а потім в електричну енергію.

Окрім ядерних реакцій ділення існують ядерні реакції синтезу, коли із двох чи декількох легких ядер утворюється ядро атома більш важкого хімічного елемента. При цьому виявляється, що синтезоване, наприклад, ядро атома гелію із ядер дейтерію і тритію має приблизно в десять разів більшу енергію, ніж енергія, що виділяється при розпаді ядра атома урану.

Але, щоб зблизити два ядра до відстані ~ 10-13 см, на якій діють ядерні сили притягання, необхідно подолати сили кулонівського відштовхування. Це означає, що ядра атомів повинні мати достатньо велику енергію. Виявляється, що таку енергію частинки мають при температурах в десятки мільйонів кельвінів. Тому такі реакції синтезу називають термоядерними. Поки що термоядерна реакція реалізована у водневій бомбі, що являє собою герметичну посудину із сумішшю дейтерію і тритію, у верхній частині якої знаходиться невелика атомна бомба. Під час вибуху останньої температура досягає десятків мільйонів кельвінів, що спричиняє термоядерну реакцію і вибух водневої бомби.

Над здійсненням керованих термоядерних реакцій і використанням їх для отримання енергії працює багато колективів учених всього світу. Успішне завершення цих наукових досліджень дозволить забезпечити людство практичним джерелом енергії на тисячі років, враховуючи величезні запаси водню у світовому океані.

 

 

ДОВІДКОВІ ТАБЛИЦІ

 

 

1. Основні фізичні сталі

 

  Фізична стала     Позначення Числове значення
Прискорення вільного падіння Гравітаційна стала Число Авогадро Універсальна газова стала Заряд електрона та протона Маса електрона Маса протона Швидкість світла у вакуумі Стала Планка Об’єм моля газу при нормальних умовах Електрична стала Магнітна стала g G NA R e, p me mp с h   Vм e0 μ0 9,81 м/с2 6,67 · 10-11 м3/кг·с2 6,02 · 1023 моль-1 8.31 Дж/К·моль 1,6 · 10-19 Кл 9,1 · 10-31 кг 1,67 · 10-27 кг 3 · 108 м/с 6,63 · 10-34 Дж·с   22,4 · 10-3 м3 8,85 · 10-12 Ф/м 4π · 10-7 Г/м

 

2. Основні одиниці СІ

 

  Назва величини   Назва одиниці   Позначення
Довжина Маса Час Сила електричного струму Абсолютна температура Сила світла Кількість речовини Метр Кілограм Секунда Ампер Кельвін Кандела Моль м кг с А К кд моль  

 

 

3. Префікси для утворення кратних і дольних одиниць

 

Префікси кратних одиниць Відношення до основної одиниці Українськепозна-чення Префікси кратних одиниць Відношення до основної одиниці Українськепозна-чення
  Екса Пета Тера Гіга Мега Кіло Гекто Дека     1018 1015 1012 109 106 103 102 101   Е П Т Г М к г да   Деци Санти Міллі Мікро Нано Піко   10-1 10-2 10-3 10-6 10-9 10-12   д с м мк н п

 

 

ЛІТЕРАТУРА

 

1. Грабовський Р.И. Курс физики: Учеб. пособие для с/х ин-тов. – М., 1974. – 552 с.

2. Кабардин О.Ф. Физика: Справою. материалы. – М., 1991. – 367 с.

3. Белановский А.С. Основы биофизики в ветеринарии. – М., 1989. – 271 с.

 

 

ЗМІСТ

 

Вступ .........................................................................................................................................3

І. Основи механіки.....................................................................................................................4

І.1 Основи кінематики поступального руху...............................................................................4

І.2 Основи динаміки поступального руху. Закон Ньютона. Маса і сила.................................7

І.3 Гравітаційні сили. Закон всесвітнього тяжіння. Вага тіла...................................................8

І.4 Сила пружності.........................................................................................................................10

І.5 Сила тертя.................................................................................................................................11

І.6 Робота і потужність..................................................................................................................11

І.7 Енергія. Види механічної енергії............................................................................................13

І.8 Основи кінематики обертового руху......................................................................................14

І.9 Основний закон динаміки обертового руху...........................................................................16

І.10 Основи кінематики коливального руху................................................................................17

І.11 Хвильові процеси....................................................................................................................18

І.12 Звукові хвилі (звук).................................................................................................................20

ІІ. Основи молекулярної фізики.................................................................................................23

ІІ.1 Основні положення молекулярно-кінетичної теорії............................................................23

ІІ.2 Теплота і температура.............................................................................................................25

ІІ.3 Газовий стан речовин та його характеристики.....................................................................26

ІІ.4 Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії ідеального газу....................................27

ІІ.5 Рівняння стану ідеального газу...............................................................................................28

ІІ.6 Зв’язок між середньою енергією молекул і абсолютною температурою газу ..................28

ІІ.7 Зв’язок тиску з абсолютною температурою газу..................................................................29

ІІ.8 Явища переносу. Дифузія.......................................................................................................29

ІІ.9 Теплопровідність......................................................................................................................31

ІІ.10 В’язкість (внутрішнє тертя)..................................................................................................32

ІІ.11 Поверхневий натяг................................................................................................................ 33

ІІ.12 Явища змочування і незмочування...................................................................................... 34

ІІ.13 Додатковий тиск під викривленою поверхнею рідин........................................................ 35

ІІ.14 Капілярні явища. Формула Жюрена.....................................................................................35

ІІ.15 Пароутворення та його види. Конденсація.......................................................................... 37

ІІ.16 Вологість повітря. Точка роси.............................................................................................. 38

ІІ.17 Основи термодинаміки. Закони термодинаміки................................................................. 39

ІІІ. Основи електрики.................................................................................................................. 40

ІІІ.1 Природа електричних явищ. Взаємодія зарядів................................................................40

ІІІ.2 Електричне поле. Напруженість поля точкового заряду. Силові лінії поля...................42

ІІІ.3 Потенціал електричного поля. Напруга..............................................................................44

ІІІ.4 Провідники в електричному полі........................................................................................45

ІІІ.5 Діелектрики в електричному полі.......................................................................................46

ІІІ.6 Електричний струм. Сила струму. Електрорушійна сила.................................................47

ІІІ.7 Опір провідників. Закон Ома для ділянки кола. Робота і потужність струму................50

ІІІ.8 Закон Ома для замкнутого кола...........................................................................................52

IV. Електромагнетизм...............................................................................................................54

IV.1 Природа магнетизму. Взаємодія електричних струмів. Напруженість

магнітного поля. Закон і формула Ампера.........................................................................54

IV.2 Силові лінії магнітного поля...............................................................................................55

IV.3 Речовини в магнітному полі. Магнітна індукція. Потік магнітної індукції..................56

IV.4 Електромагнітна індукція та її види...........................................................................57

IV.5 Електромагнітні хвилі..........................................................................................................61

V. Оптичні явища.......................................................................................................................62

V.1 Природа світла.......................................................................................................................62

V.2 Заломлення світла..................................................................................................................63

V.3 Дисперсія світла.....................................................................................................................66

V.4 Поглинання світла. Фізико-хімічна дія світла....................................................................66

V.5 Інтерференція світла.............................................................................................................68

V.6 Дифракція світла....................................................................................................................69

VІ. Атоми хімічних елементів.................................................................................................72

VІ.1 Модель будови атома. Постулати Бора..............................................................................72

VІ.2 Будова багатоелектронних атомів. Таблиця Менделєєва.................................................74

VІ.3 Утворення спектрів випромінювання і поглинання електромагнітних хвиль...............75

VІ.4 Фотоелектричний ефект...............................................................................................76

VІІ. Ядра атомів хімічних елементів........................................................................................77

VІІ.1 Будова ядер атомів. Ізотопи. Ядерні сили.........................................................................77

VІІ.2 Радіоактивність. Радіоактивне випромінювання...............................................................78

VІІ.3 Реакції ділення та синтезу ядер..........................................................................................79

 

 

Навчальне видання

 

Фізика

Основні поняття, явища і закони

 

РозумнюкВіктор Трохимович

Якименко Ігор Леонідович

 

Редактор В.І. Драчук

Комп’ютерна верстка:

 

 

Реквізит за зразком

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти