ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ВікіСторінка — категорія Лексикологія: 1 Сторінка

Всього матеріалу з категорії - Лексикологія - 241 статей..

Пути возникновения синонимов Проблема класифікації лексики ТИПЫ ЛЕКСИЧЕСКИХ ЗНАЧЕНИЙ МНОГОЗНАЧНОГО СЛОВА. РОЛЬ И ТИПЫ КОНТЕКСТА ГЛАВА VIII. СОЧЕТАЕМОСТЬ ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ. ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ ГЛАВА IX. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЛОВАРНОГО СОСТАВА СОВРЕМЕННОГО АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ЗАИМСТВОВАНИЯ В ЛЕКСИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ЯЗЫКА Дипломная работа: Збагачення англійського словника іншомовними запозиченнями Дослідні методи в мовознавстві. Фонетичне членування мови: поняття про склад; складові й нескладові звуки; наголос; проклітики й енклітики; такт (фонетичне слово). Фонологічна структура морфем. Внутрішня форма слова, дефініція, метафора, метонімія, мотивоване значення, немотивоване значення, моносемія, полісемія, синекдоха, термін. Принципи класифікації частин мови Предмет синтаксису. Типи синтаксичних одиниць. Мовознавство як наука. Предмет,розділи.Місце мов-ва в системі наук Розвиток і функціонування мов у первісно-общинному, рабовласницькому і феодальному суспільстві. Основні етапи розвитку фонографічного письма. Запозичена лексика. Різні шляхи і види лексичних запозичень. Природа, сутність, функції та будова мови Розвиток і функціонування мов у різні історичні епохи Родовідне дерево А. Шлейхера Фізіологічний аспект у вивченні звуків Фонетичне членування мовленнєвого потоку Орфоепія. Транскрипція і транслітерація Живі та історичні фонетичні процеси. Спонтанні зміни звуків Позиції фонем. Варіанти і варіації фонем Етапи і форми розвитку графічного письма Слово як одиниця мови. Слово і лексема Лексико-семантичні категорії Історичні зміни словникового складу мови Історична лексикологія та етимологія Граматика. Граматичне значення. Граматичні категорії Синтетичні способи вираження граматичних значень Поняття частин мови. Критерії виділення частин мови Поняття словосполучення. Типи словосполучень Актуальне членування речення Інкорпоративні (полісинтетичні) мови Інші спроби типологічної класифікації мов Місце мовознавства в системі наук. Значення школи в утвердженні норми літературної мови. Поняття про фонетичні закони, їх особливості. Лексикографія. Основні типи лінгвістичних словників. Синтетичні способи вираження граматичних значень. Аналітичні способи вираження граматичних значень. Зміст та основні завдання курсу «Вступ до мовознавства». Місце мовознавства в системі наук. Структура мови. Синхронія і діахронія. Артикуляційна характеристика звуків мови. Мовленнєвий апарат та його будова. Поняття про артикуляцію та артикуляційну базу. Наголос і його види. Явище енклізи і проклізи. Вчення про позиції фонем. Варіанти і варіації фонем. Предмет граматики. Розділ граматики. Основні одиниці граматичної будови мови. Орфографія, її основні принципи. Етимологія. Принципи і прийоми етимологічних досліджень. Будова словникових статей у словниках різного типу. Слов’янська і балтійська групи мов. Загальні 1.1. Мовознавство як наука, Зв'язок мовознавства з іншими науками. Мова — явище психічне, а мовлення — психо- Родовідне дерево А. ПІлейхера Малюнок Поступова еволюція малюнка ЧАСТКОВІ СИНОНІМИ — синоніми, які не повністю збігаю- Новою стилістичних прийомів антитези (від гр. antithesis Подібності (синонімія); 2) відношення смислового проти- Ці слова вживаються 1) завжди (в часі), 2) всіма, 3) у всіх На віднести тенденцію не говорити прямо про смерть, Лісапед, самописка; рос. угробить, смыться, катись, ло- Вателя, Олексія Таранця, нагадую Семенові Івановичу, що Вправний стрілець — снайпер, біг на короткі дистанції — Ку загалом, а в українській мові словом дог позначають Укр. начальник і польське naczelnik мають різне похо- Не клюють і вільне словосполучення кури не клюють. Фразеологічні зрощення називають ще ідіомами (від Лісемантичного слова тощо); визнання тісного зв'язку лек- Сягає історичний словник німецької мови (Grimms Значити продуктивність того чи іншого суфікса тощо. В Збирайте, як розумний садівник, Достиглий овоч у Грін- Ного значення в мові можна говорити лише в тому випад- У мовах світу категорія числа не збігається. Є мови, в Логічне вираження. Якщо, скажімо, деякі збірні іменни- До другої дієвідміни (пор. зеленіти, веселіти, де афікс -і- Те, читають, читав, читала, читало, читали, читати- Відмінка множини), основи без афіксів, як правило, не СПОСІБ СЛУЖБОВИХ СЛІВ. Службовими словами, які вира- Відділилося від основи і відійшло до суфікса (бідняк, за- Кові синтаксичні функції, тому при класифікації слів на Лежать іменник, прикметник, числівник, займенник, діє- Жуть, чувати, мовляв тощо). Вони виражають відношен- Ристу, відчинити двері гостеві). Мет, виражений підметом, у момент здійснення позначу- Елементарний абстрактний зразок, за яким будується Ніть, що таке пропозиція і модус. Користовується стандартний афікс -Іаг, для місцевого від- Ні й розвинені. Різні типи мов, за Гумбольдтом, відобра- Білецький А.О. Про мову й мовознавство. — К., 1996. Інтердентальні (міжзубні) приголосні 108,115,118 Сильний підрядний зв'язок 308 Шендеровський В. 259 Щерба Л.В. 112,121,122,129, З лексикології, фразеології та лексикографії Поняття про літературну мову Структура багатозначного слова Поняття про синонімічний ряд Старослов’янізми у складі української мови Лексико-граматичні зміни фразеологічних одиниць ТЕМА 1. МОВОЗНАВСТВО ЯК НАУКА ПРО МОВУ Мова як об’єкт дослідження лінгвістики. ТЕМА 2. МОВА, ЇЇ ПРИРОДА Й ФУНКЦІЇ. ТЕМА 3. МОВА ЯК СИСТЕМНО-СТРУКТУРНЕ УТВОРЕННЯ. Будова мовленнєвого апарату. ТЕМА 6. ЗВУКОВІ ЗМІНИ В ПОТОЦІ МОВЛЕННЯ. Просодичні явища. Інтонація. Типи афіксальних морфем у різних мовах світу. Іменникові граматичні категорії. Частини мови в різних мовах світу. Граматичне й актуальне членування речення. Типологічна класифікація мов. Транскрипція. Транслітерація. Характеристика наукового стилю (визначення, підстилі, жанри, сфера використання, загальні особливості, особливості на мовних рівнях). Характеристика худ стилю (визнач, підстилі, жанри, функції, сфера викор, загальні особл, особл на мовних рівнях) Стилістичні можливості поетизмів та емоційно-експресивної лексики у функціональних стилях сучас. укр. літ. мови. Явище антонімії. Класифікація антонімічних пар (семантичні, структурні, контекстуальні). Стилістичні прийоми на основі антонімії: антитеза та енантіосимія. Стилістичні функції антонімії. Трансформація фразеологізмів. Сфера їх функціонування. Способи трансформації. Омонімічне функціонування займенників Функціонально-стилістична диференціація синтаксичних засобів на книжно-письмові та усно-розмовні Стилістика головних та другорядних членів речення Стилістичні можливості ускладненого речення Текст. Властивості тексту. Напруга та напруженість тексту. Різновиди напруженості. Причини напруженості. Модальність. Різновиди модальності. Література до курсу «Вступ до мовознавства» Тема . Структура мови. Системний характер будови мови. Синтагматичні та парадигматичні відношення у мові ( 2 години). Тема . Основи класифікації звуків мови. Голосні та приголосні звуки (фонеми) (2 години). Тема. Фонологія як розділ мовознавства. Поняття фонеми ( 2 години). Тема . Лексична система мови (2 години). Практичні заняття до курсу «Вступ до мовознавства» Тема. Звукова система мови. Три аспекти у вивченні звуків мови. Робота мовленнєвого апарата (2 години). Тема. Типи відношень лексичних одиниць (4 години). Тема. Словосполучення та його основні ознаки (2 години). Самостійна робота № 2 ( до модуля № 2) - 16 годин. Тема . Звукове мовлення як лінійний ряд звуків у часі і просторі. Орфоепія. Самостійна робота № 4 ( до модуля № 4). Комплексна контрольна робота до курсу «Вступ до мовознавства» Перелік тем для індивідуальної роботи Лексикологія як частина мови у мовознавстві Слово як окрема мовна одиниця Співвіднесеність слова та поняття ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІЕРСИТЕТ Les rapports du mot et du concept (de la notion) Extension et restriction du sens La synonymie et l’homonymie des suffixes Emprunts au latin et au grec Emprunts aux langues romanes Emploi stylistique des synonymes Змістовий модуль 6. ЛЕКСИКОЛОГІЯ ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №1 (2 год.) Тема . Лексикографія (4 год.) Модульний контроль № 1. Теми 1-13 Б. green leaves, green years, green fruit, green teacher А. I have never read Balzac in the original Lexicology as a branch of linguistics; its tasks and objectives. Major differences between items in synonymic sets Methods of Lexicological Investigation: Componential Analysis. Lexicology and Sociolinguistics Course of Modern English Lexicology Immediate Constituents Analysis Method of Semantic Differential Lexical Valency (Collocability) Interrelation of Lexical and Structural Meaning in Word-Groups Define the meanings of the following polysemantic units in bold type. Comment on the ways of developing their polysemy. Translate the sentence into Ukrainian. Procedure of Morphemic Analysis Origin of Derivational Affixes Form words with the following productive suffixes. State to what part of speech they belong. Give their Ukrainian equivalents. Structural Meaning of the Pattern Correlation between Compounds and Free Phrases Semantic Characteristics and Collocability Various Ways of Word-Creation Classification of Linguistic Dictionaries Choice of Adequate Equivalents Polysemie. Typen der Bedeutung. Das Wort und seine Beziehungen. Definition der wichtigsten Termini der Syntagmatik Bestimmen Sie den morphologischen Bestand folgender Zusammensetzungen ДІЄПРИКМЕТНИКОВИХ КОНСТРУКЦІЙ Складносурядне речення з розділовими сполучниками Тестові завдання та тренувальні вправи ВСТУП ДО МОВОЗНАВСТВА (І семестр) Фонологія. Графіка й орфографія Граматичні значення, категорії, способи. Практичне заняття № 2 (семінар) Тема: Фонетика, фонологія. Фонетичний та фонематичний аналіз слів. Самостійних слів-омонімів – 2 (1, 2 – 3, 4). Тема: Методи і прийоми лексико-семантичного аналізу слів. Складові комунікативної тактики ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Ключі до тестових завдань з теоретичної лексикології Gegenstand und Aufgaben der Lexikologie ТЕМА: СЕМАНТИЧНІ ЗМІНИ ТА СЕМАНТИЧНІ УГРУПУВАННЯ. Визначте, в яких випадках зазначені одиниці є омонімами , а яких – полісемантичними словами. ТЕМА: ФРАЗЕОЛОГІЯ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ. Визначте джерела фразеологізмів. Перекладіть їх рідною мовою. Кафедра слов’янської філології Розподіл програмового матеріалу по семестрах Значення оцінки за шкалою ECTS Теми для виступів та рефератів Теми для рефератів і виступів Картина К. Маковского «Дети, бегущие от грозы» ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ Порядок проведення вступного випробування Методика викладання німецької мови. Порядок проведення фахового випробування Рівненський державний гуманітарний університет Порядок оцінювання результатів вступного випробування. В отрицательных местоимениях под ударениям пишется не, ни в безударном положении (никто). В страдательных причастиях прошедшего времени перед суффиксом –нн- надо писать а или я. В остальных случаях надо писать –енн- (посеять - посеянный). Деепричастие не имеет категории времени, однако оно выражает относительное время: одновременность с действием, названным глаголом-сказуемым, или предшествование ему Extracts for Comprehensive Stylistic Analysis Тема 1. Методика як теорія і практика навчання іноземних мов. Методика викладання іноземних мов Міжнародний економіко-гуманітарний університет Імені академіка Степана Дем’янчука Завдання початкового (підготовчого, пропедевтичного) курсу рідної мови. Комунікативно-діяльнісний підхід до навчання української мови в початкових класах. І. Методика навчання грамоти. Читання слів у колонках і букварних текстів. Вивчення стану навичок читання молодших школярів. Причини відставання, шляхи усунення. Розвиток техніки читання у молодших школярів. Зміст та дидактична структура уроку читання в початкових класах. Сучасні вимоги до уроку читання. V. Підсумки уроку. Завдання додому (1- 2 хв.) І.Манжура. Перший сніг (3, 2 класи) Словникова робота на уроках читання в початкових класах. Літературна освіта молодших школярів Урок позакласного читання в початкових класах - основна форма керівництва самостійним дитячим читанням. Комунікативні функції мови. Вивчення розділу «Мова і мовлення». Формування уявлень про “Текст”. Методика вивчення розділу “Текст”. Організація аналітико-синтетичної діяльності молодших школярів на уроці української мови. Методика вивчення розділу речення в початкових класах Дидактична структура уроку української мови в початкових класах, зміст та методика проведення. Сучасні вимоги. Обсяг фонетичного та графічного матеріалів, що вивчаються в початкових класах. Методика опрацювання розділу “Звуки і букви”. Методичний коментар до викладання елементів фонетики в початкових класах. Звукові, звуко-буквені аналітичні, аналітико-синтетичні та синтетичні вправи. Методика вивчення морфемної будови слова на уроках української мови в початкових класах Мовний розбір та мовне конструювання на уроках української мови в початкових класах. Умови успішного формування орфографічних дій (умінь та навичок) у молодших школярів. Методика опрацювання орфографічного правила. Орфографічні вправи, види, методика проведення. Критерії систематизації вправ. Твір – складова частина системи розвитку мовлення. Класифікація творів, методика проведення. Поняття фонологічної системи. Лексикографія. Основні типи словників.
1 |

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти