ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ВікіСторінка — категорія Логіка: 1 Сторінка

Всього матеріалу з категорії - Логіка - 123 статей..

СЕМІНАР 1. «Структура і види понять. Логічні операції з поняттями» РОБОТА 3. Логічні відношення між судженнями. Поняття як основна форма мислення Логіка і діалектика у Гегеля та Маркса Київський університет туризму, Тема 7.Логічні основи теорії аргументації. Складні судження та їх види. Спростування зв'язку тези з аргументом Правильний та неправильний вид умовиводу і складного судження. Побудови таблиць істинності для формули. Опис навчальної дисципліни за заочною формою навчання Тема 1. Предмет, структура і завдання логіки, її семіотичний характер Речення (висловлювання) – це мовний вираз, який може бути істинним або хибним. Тема: Індуктивні та традуктивні умовиводи Вправи до модусів першої фігури МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ Тема 1.1. Предмет та метод логіки МОДУЛЬ ІІ. ЛОГІЧНА ТЕОРІЯ ТА ОСНОВИ АРГУМЕНТАЦІЇ Тема 2.4. Основи теорії аргументації МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ Роль і значення теми для діяльності юриста Семінарське заняття № 11 «Розділові та умовні умовиводи» – 2 год. ТЕМА 9. Доведення та спростування як логічні основи теорії аргументації МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ Робоча програма навчальної дисципліни. Тема 4. Закони логіки висловлювань. Тема 6. Система натурального виводу логіки висловлювань. Індивідуальні навчально-дослідні завдання. Навчально-методичні матеріали для контролю (тести). Навчально-методичні матеріали для лекцій. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Місце дисципліни у навчальному процесі ПОНЯТТЯ: ХАРАКТЕРИСТИКА, ВИДИ, ВІДНОШЕННЯ МІЖ ПОНЯТТЯМИ Предмет і значення логіки як науки Складні, скорочені та складно-скорочені умовиводи. Логічні основи аргументації. Логіка дискурсу. Структура навчальної дисципліни Предмет логіки та форми мислення Закони логіки, умовиводи та логічні засади теорії аргументації Теми науково-дослідних завдань В умовах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС) Підсумковий семестровий контроль Сумський державний університет Практичні завдання з теми: «Предмет та метод логіки» Визначте значення таких мовних виразів. Практичні завдання з теми: «Ім’я та поняття». Практичні завдання з теми: «Логічні операції з поняттями». З'ясуйте, які з наведених текстів е поділами, а які класифікаціями. Дайте їхній логічний аналіз. Практичні завдання з теми «Висловлювання» Який закон логіки для розв'язання необхідно застосувати? Дайте логічний аналіз простим категоричним силогізмам. Дайте відповіді на тест «Аналогії». Практичні завдання з теми «Основи теорії аргументації». Тема 1. Предмет логіки як науки. Специфіка основних логічних форм мислення Семінар: Специфіка судження як форми мислення. УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗДІЛ 11. Логічні основи теорії аргументації Лекція №1. ТЕМА 1: ПРЕДМЕТ ТА МЕТОД НАУКИ ЛОГІКИ. ОСНОВНІ ФОРМАЛЬНО-ЛОГІЧНІ ЗАКОНИ Лекція №5. ТЕМА 5: ВИСЛОВЛЮВАННЯ ТА СУДЖЕННЯ (4год.) Зразок завдань модульної контрольної роботи Порівняльні характеристики технологічних груп ІМС Вплив дестабілізуючих факторів на характеристики ІМС. Особливості застосування ІМС КМОН. Основні параметри запам’ятовувальних пристроїв. Розподільники імпульсів і подільники частоти. Архитектура персонального компьютера. Назначение регистров микропроцессора. Использование логических и сдвиговых операций. Транспонирование матрицы заданной в кодовом сегменте. В сегменте данных дана матрица. Отсортировать ее побочную дигональ Ввести с клавиатуры массив чисел. Найти суммы положительных и отрицательных чисел. Вывести результат. Вывести на экран ASCII символы по 16 символов с строке. Использовать прямой доступ к видеопамяти. Логіка як наука. Історичні етапи її розвитку. Роль мислення в пізнанні. Форми чуттєвого пізнання. Особливості мислення. Операції з класами, їх властивості. Означення предиката. Область визначення і область істинності. Якщо у побудованій таблиці істинності знайдеться хоча б один рядок, де кожна із досліджуваних формуло дночасно набуває логічного значення “істина”, тоді такі формули сумісні за істинністю. Зведення формули до КНФ і ДНФ. У ній відсутні кон'юнкти до складу яких входить змінна і її заперечення. Послідовно застосувати до отриманого виразу «закони виявлення» і «закони поглинання». Або приєднання В до системи аксіом робить її суперечливою. Кожна правильна думка або поняття про предмет повинні бути визначеними й зберігати однозначність протягом усього міркування й висновку. Будь-яка думка, щоб стати достовірною, повинна бути обґрунтованою іншими думками, істинність яких доведена або очевидна. За умови ADC виникає явище a. Загальна характеристика судження Розподіленість термінів у судженнях ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ЗАКОНІВ ЛОГІКИ Розділово-категоричні виводи Поняття доведення. Структура доведення Поняття спростування та його види В якому із варіантів термін ’логіка’ береться в значенні ’наука’? В якому із варіантів термін “логос” має логічний смисл? Яка із названих помилок відноситься до помилки при поділі обсягу В якому із варіантів правильно визначені види запитань? Яка із наведених формул правильно зображає логічну операцію Мета, завдання і змістові модулі дисципліни Зміст дисципліни за модулями Семінар 5. Дедуктивні та індуктивні умовиводи Система поточного та підсумкового контролю Пізнання, його різновиди і форми Обмеження та узагальнення обсягу понять Поділ простих суджень за кількістю і якістю Складне судження та його різновиди Основні закони логіки: Тотожності, Суперечності (Несуперечності), Умовивід як форма мислення, загальні особливості і характеристики Суперечка і дискусія як різновиди аргументації Скільки аргументів повинно бути у доказі? СТИСЛИЙ Словник логічних термінів Учітесь, читайте, І чужому научайтесь, Й свого не цурайтесь. Поділ простих суджень за якістю ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЯК КОРИСТУВАТИСЬ НАВЧАЛЬНИМ ПОСІБНИКОМ Логічні операції з поняттями Обмеження і узагальнення понять Які категоричні судження може виражати кожна з приведених діаграм Ейлера? Таблиці істинності пропозиційних зв’язок Умовно-категоричні умовиводи Розділово-категоричні та умовно-розділові умовиводи Проаналізуйте приведений фрагмент тексту. Чи є в ньому доведення? Назвіть не менше 5-и функцій логіки. Теми для написання рефератів Форми проведення поточного та підсумкового контролю Лекція 6. Огляд деяких схем правильних міркувань, які досліджує Орієнтовний перелік типів практичних завдань письмової залікової роботи

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти