ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ВікіСторінка — категорія Педагогіка: 1 Сторінка

Всього матеріалу з категорії - Педагогіка - 389 статей..

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролю КОМПЛЕКСНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ Комплексна контрольна робота ІV. Дайте вичерпну характеристику характеристики обдарованого учня. ІІІ. Охарактеризуйте педагогічні погляди П.Юркевича ІІІ. Охарактеризуйте педагогічні погляди Дж.Локка Підготовки бакалаврів спеціальностей ІІІ. Охарактеризуйте педагогічні погляди В.Сухомлинського Який педагог є засновником вальдофської педагогіки? ІІІ. Охарактеризуйте педагогічні погляди С.Русової ІІІ. Охарактеризуйте педагогічні погляди О.Захаренка Завідувач кафедри Хоружа Л.Л. І. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Тема 6. Людина як предмет виховання. Ідеали і принципи виховання (4 год.) Тема: Дидактика. Методи навчання та їх оптимальний вибір (2 год.) Порядок переведення рейтингових показників успішності у європейські оцінки ECTS Предмет, завдання, методологічні основи курсу “Історія педагогіки”. Виникнення виховання у первісному суспільстві Виховання та освіта в античному світі Розвиток педагогічної думки в європейських країнах в ХVIІ-ХVIII ст. Теорія та практика виховання дітей дошкільного віку в педагогічній системі Марії Монтессорі (1870-1952) Розкрити структуру педагогіки як науки,її предмет,обєкт,завдання Розкрити закономірності і принципи виховання Охарактеризувати урок вивчення нового матеріалу,методику його проведення. РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ Тема L Предмет і завдання педагогіки Тема 4. Загальна характеристика логіки і методів науково-педагогічного РОЗДІЛ П. ТЕОРІЯ ВИХОВАННЯ Тема 5. Суть процесу виховання Тема 7. Характеристика основних напрямів змісту виховання Тема 8. Загальні методи виховання Тема 9. Організаційні форми виховної роботи РОЗДІЛ IIL ДИДАКТИКА Тема 11. Процес навчання, його структура, методологія Тема 12. Зміст освіти в національній школі Падласий І.Б. Кмп'ютер на уроці //Радянська школа, - 1991. - №8. - с.35. Тема 16. Контроль і оцінювання результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів Основні ідеї педагогів-новаторів. КАФЕДРА ТЕОРІЇ ТА МЕТОДИКИ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТЕМА: ФІЛОСОФСЬКІ ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ ТЕМА: РОЗВИТОК І ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ Чим зумовлено виникнення педагогіки як науки? ТЕМА 5. Суть виховного процесу ТЕМА 8. Загальні методи виховання Тема № 11. Предмет і завдання дидактики Тема № 15. Методи і засоби навчання Тема № 16. Форми організації навчання Тема № 17. Контроль за навчально-пізнавальною діяльністю учнів Тема № 18. Технології навчання ВІДПОВІДІ НА ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ Основні категорії дидактики. Знання – провідний елемент освіти. Методи науково – педагогічних досліджень ОСНОВНІ ПЕДАГОГІЧНІ КАТЕГОРІЇ. Виховання – це процес формування моделі поведінки в навколишньому середовищі. Блок тестів для самоконтролю № 1 Як дослівно з грецької перекладається слово «педагог»? Блок тестів для самоконтролю № 5 Що з перерахованого не відноситься до групи методів стимулювання діяльності та поведінки? Розкрити специфіку педагогіки як науки та предмету. Визначити категорії педагогічної науки Охарактеризувати філософські основи педагогіки Визначте роль, місце і значення виховання у формуванні і розвитку особистості Розкрийте стадії вікової періодизації розвитку людини за Е.Кріксоном Пояснити особливості виховання учнів різних вікових груп Період родової общини (приблизно 40-7 тис. років тому). Диференціювати особливості виховної і навчальної системи у Давній Греції і Давньому Римі Охарактеризуйте особливості церковного (духовного) та лицарського виховання Розкрити розвиток педагогічної думки в Європі в епоху Відродження та Реформації Розкрити сутність педагогічної системи Я.-А.Коменського Охарактеризувати розвиток педагогічної думки в Росії у XVIII- XIX ст. Розкрити особливості виховання і навчання в Київській Русі Охарактеризувати розвиток української педагогіки у XVII-XVIII ст. Пояснити реалізацію передових педагогічних ідей в Україні в другій половині XIX на початку XX ст. Проаналізувати внесок у розвиток української педагогічної думки XX ст. педагогів С. Русонової , Г. Ващенко , А. Макаренка і В. Сухомлинського Прокоментувати вплив діяльності Володимира Вернадського на розвиток української педагогіки Порівняти вклад Я.-А.Коменського та Й.Ф.Гербарта у розвиток дидактичної системи Визначити позитивний потенціал і недоліки традиційної і педоцентричної дидактичних концепцій Розкрити закономірності і принципи навчання Дати загальну характеристику змісту освіти Охарактеризувати засоби викладання, засоби навчання (учіння) та дидактичні вимоги до шкільного обладнання Охарактеризувати урок як основну форму організації навчання. Розкрити структуру комбінованого уроку Розкрити методи контролю і самоконтролю за ефективністю навчально-пізнавальної діяльності ДЕРЖАВНА ПЕНІТЕНЦІАРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ ІНСТИТУТ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ ТЕМА 4. Поняття колективу. Форми виховної роботив колективі. ТЕМА 7. Контроль і оцінювання результатівнавчально-пізнавальноїдіяльності. СИТУАТИВНІ (ПРАКТИЧНІ) ЗАВДАННЯ ЗАГАЛЬНАХАРАКТЕРИСТИКАМЕТОДІВНАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ Завданнядлясамостійноїроботи АНАЛІЗІОЦІНКАНАВЧАЛЬНОЇДІЯЛЬНОСТІУЧНІВ Свята, обряди, карнавали, фольклорніпрограми за класифі- Скільки Я.А.Коменський виділив типів дітей, що відрізняються один від одного ступенем розумового розвитку і особливостями характеру. Який Французький лікар дає класифікацію душевних хвороб, на основі якої тугодумість й ідіотія почали розглядатися як дві особливі форми психозу. Що розуміють під поняттям «дальтонізм»? Дати визначення поняттю педагогіка та ії походженню. Педагогіка як наука, її становлення і розвиток. Предмет і завдання педагогіки. Основні категорії педагогіки. Сутність контролю у навчальному процесі Принцип активності і самостійності учнів у навчанні: сутність, шляхи реалізації. Принцип міцності засвоєння знань, умінь, навичок: сутність, шляхи реалізації на уроці. Політична культура особистості Нормативні документи в педагогіці Виховання, школа і педагогічна думка в Епоху Античності. Першоджерела для опрацювання з змістовного модуля 2 Теми індивідуальних семестрових творчих завдань з модулю «Історія педагогіки». Вимоги до оформлення індивідуального творчого завдання КРИВОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Тема 17. Педагогічні основи взаємодії вчителя і учнів у навчально-виховному процесі Педагогіка - Максимюк С.П. Бібліотека українських підручників Інноваційні педагогічні технології на зламі тисячоліть, Вступ. Нові підходи до управління освітою, Педагогіка - Максимюк С.П. Бібліотека українських підручників Глобальна освіта й українська школа Основні принципи організації освіти в Україні Мета, завдання і засади діяльності школи Предмет педагогіки: визначення, стадії розвитку, історія формування як самостійної науки Самовиховання — умова ефективності розвитку особистості. Превентивне виховання Диференційований та індивідуальний підходи в навчанні й вихованні дітей Гуманістична стратегія теорії і практики навчального процесу Двосторонній характер процесу навчання та його цілісність Принципи навчання та дидактичні правила їх реалізації Державні стандарти загальноосвітньої підготовки учнів Урок — основна форма організації навчально-виховного процесу Форми організації трудової підготовки учнів у школі і профтехучилищі Поняття про методи, методичні прийоми та засоби навчання Методи організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності З історії розвитку вчительської професії Професіограма сучасного вчителя Учитель як творець педагогічного процесу Особливості сучасного виховання Цільові програми діяльності класного керівника в нових умовах Робота класного керівника з формування учнівського колективу Масові, групові та індивідуальні форми виховної роботи Форми і методи соціалізуючого впливу школи та позашкільних дитячих закладів Поняття про методи, методичні прийоми, засоби виховання та їх класифікації Методи організації діяльності учнів і формування досвіду позитивної поведінки Методи стимулювання позитивної поведінки і вихованості учнів Система профорієнтаційної роботи з учнями Духовна спрямованість виховання Ідея духовно-гуманістичного виховання в теорії і практиці В. О. Сухомлинського Частина 3. Історія педагогіки Гуманні погляди філософів і педагогів різних країн у ХVІІІ-ХХ століттях Світове значення педагогічних систем М. Монтессорі, С.Френе, Р.Штайнера Життя та діяльність К. Д. Ушинського (1824-1871) Успіхи української системи виховання в епоху великого національного відродження в XVI—XVIII ст. Педагогічні погляди видатних представників української просвіти Завдання української педагогіки на сучасному етапі Життя, педагогічна і громадська діяльність А. С. Макаренка Педагогічні погляди А. С. Макаренка Теоретичні основи сімейного виховання дітей і підлітків Квалімєтричне вимірювання ступеня гармонійності розвитку учнів Вступ. Нові підходи до управління освітою Нові технології навчання та виховання Методи навчання: традиції і новації Методи роботи в малих групах Додаток 1 Тематика курсових робіт Додаток 5 Цикл управління процесом упровадження рекомендацій науки в практику навчання й виховання в школах Рівненщини Список використаної та рекомендованої літератури Укладач: кандидат педагогічних наук, асистент Лебедєва А. В. Контроль і оцінювання результатів навчально-пізнавальної Семінарське заняття 9. Змістовний компонент МОДУЛЬ 4. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЗАКЛАСНОЇ І ПОЗАШКІЛЬНОЇ ВИХОВНОЇ РОБОТИ Педагогіка як наука і навчальна дисципліна Внесок у вітчизняну педагогіку Вікові періоди розвитку особистості. Ранній дитячий вік Поняття про особистість, її розвиток та формування Закономірності розвитку особистості Розвиток особистості.Ранній дитячий вік Севастопольський економіко-гуманітарний інститут Історія педагогіки як наука і як навчальний предмет. Освіта у стародавніх слов’ян Зародження педагогічної теорії у філософських вченнях древньогрецьких мислителів Особливості освітньо-виховної практики та педагогічної думки в епоху Середньовіччя Дидактичні погляди Я. А. Коменського Педагогічні ідеї Жан-Жака Руссо Педагогічні погляди і діяльність Й. Песталоцці Прогресивна педагогіка Росії у XIX – поч. XX ст. (Л. Толстой, П. Лесгафт, С. Шацький) Експериментальна педагогіка. Педологія Язичницька педагогіка слов’ян. Розвиток освіти й шкільництва в Київській Русі Виникнення і розвиток братських шкіл в Україні Особливості розвитку освіти Лівобережної і Правобережної України у 2 пол. XVII – 1 пол. XVIII ст. Розвиток освіти на Правобережній та Західній Україні Теоретичне обґрунтування педагогіки Ушинський про вчителя і його підготовку Педагогічна діяльність і теоретична спадщина А. Макаренка Педагогічна діяльність і теоретична спадщина В. Сухомлинського РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ ПЕДАГОГІКИ І ШКОЛИ ЗА КОРДОНОМ ТА В ДЕРЖАВІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ Рідна книга в житті української діаспори Тема 6.2. Відродження національної системи виховання, Концепція середньої загальноосвітньої школи в Україні Поняття про педагогіку як науку і суспільне явище. Закономірності та етапи педагогічного процесу. Україна і Болонський процес. Сімейне виховання як універсальний тип виховання. Нетрадиційні принципи навчання. Структура уроку вивчення нових знань. Дидактика початкової школи. Розробка теоретичних засад дидактики Я.А.Коменського, І.Г. Песталоці, К. Д. Ушинського. Сучасна дидактика початкової школи. Дидактичні погляди Я.А.Коменського Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності. Новаторські ідеї майстрів навчання. Роль учителя початкових класів у сучасному суспільстві. Державна програма «Вчитель» Типи і структура уроків у початковій школі. В.О.Сухомлинський про психолого-педагогічні особливості побудови уроків у початковій школі. Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ Оцініть наведені далі висловлення від 0 до 10 ІІ. Методи фіксації прочитаного Виховання як фактор розвитку ІІІ. Характеристика методів контролю і самоконтролю у навчанні Загальна підготовка до викладання предмету. БЛОК КОНТРОЛЮ ТА САМОКОЮРОЛЮ Суть модульно-розвивального навчання І група – методи формування свідомості особистості Провести навчальну гру-вправу “Виховні задачі”. Вправи по формуванню діагностичних вмінь Орієнтовний розподіл днів тижня для проведення виховної роботи Основні шляхи та засоби формування наукового світогляду учнів Активна трудова і суспільно-корисна діяльність - важливі складові у формуванні наукового світорозуміння особистості Формування наукового світогляду школярів Механізм формування моральних якостей особистості Народна педагогіка про естетичне виховання Регулювання діяльності організму Організація роботи учителя-вихователя з важковиховуваними учнями Приклад використання методики колективної творчої діяльності в піонерських організаціях Форми та методи народного виховання зростаючої особистості Готовності до вибору професії учителя Теорії та історії педагогіки Цілісний і гуманний характер системи виховання в українській народній педагогіці. Єдність навчання, виховання і самовиховання у цілісному педагогічному процесі. Урок. Диференціація та індивідуалізація навчання. ІІ. Предмет, мета та завдання дисципліни ІХ. Інформаційно-методичне забезпечення Тема 1. Предмет і завдання педагогіки Тема 1. Педагогіка як наука і навчальний предмет, її зв'язок з іншими науками Педагогіка - наука про виховання Основні категорії педагогіки Філософські основи педагогіки Система методів і методика педагогічного дослідження Тема 3. Загальні закономірності розвитку особистості Вплив середовища на розвиток особистості Розвиток, виховання і формування особистості Діяльність як фактор розвитку. Діагностика розвитку Особливості виховання учнів різних вікових груп Современный урок как основная форма организации Виховання та навчальна практика у країнах Стародавнього Сходу Виховання й шкільна освіта в державах Стародавньої Греції Виховання, школа і педагогічна думка у Стародавньому Римі Становлення і розвиток зарубіжної педагогічної науки XX ст.. Становлення і розвиток зарубіжної педагогічної науки початку XXІ ст.. Організація навчально-пізнавальної діяльності учнів (операційно-діяльнісний компонент) Наукові вимоги до формування змісту освіти. Класифікація закономірностей навчання Методи організації діяльності. Зв'язок педагогіки з іншими науками Дайте визначення основних педагогічних понять та розкрийте взаємозв’язок між ними. Право на щорічну основну відпустку педагогічного працівника Спартанська система виховання. Сутність теорії елементарної освіти Й.Г. Песталоцці. Провідні течії в зарубіжній педагогіці кінця 19-початку 20 століття. Становлення та історичний розвиток української народної педагогіки. Прикарпатський уныверситет : погляд у минуле. Практичне заняття 1 (2 год.) Праць видатних учених і просвітителів Науково-педагогічний доробок Я. А. Коменського Порівняльний аналіз поглядів зарубіжних педагогів
1 |

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти