ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ВікіСторінка — категорія Риторика: 1 Сторінка

Всього матеріалу з категорії - Риторика - 207 статей..

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ. СТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Схема стилістичного аналізу тексту Каталог разновидностей комплиментов Фактори успіху публічного виступу Логічні і психологічні аргументи Оволодівайте мистецтвом говорити Блок запитань для самоконтролю Фразеологія як наука. Поняття «фразеологічна одиниці». Властивості фразеологічних одиниць. Формальні та лексико-семантичні ознаки фразеологізмів. Історія розвитку епістолярного стилю Стилістичні можливості фонетики Визначення стилістичних прийомів: перифраз, ампліфікація, тавтологія. Їх стилістичні можливості Стилістичні властивості однорідних членів речення Стилістичні можливості звертань та вигуків Стилістичні можливості повтору (витлумачення інших стилістичних фігур. Заснованих на повторі: анафора, епіфора, рефрен тощо) Тавтологія. Причини її появу. Неминуча тавтологія, стійкі вислови тавтологічного характеру. Стилістичні можливості тавтології. Стилізація. Розрізнення стилізації від інших дотичних до неї термінів. Види стилізації. Стилістичні функції стилізації. Предмет, завдання і значення курсу стилістики укр.м. Антична риторика як джерело стилістики Який із зазначених вищих навчальних закладів можна вважати історично першим в Україні? Які особливості, складові характерні для навчального процесу Києво-Могилянської академії? Коли в Україні було започатковано систему заочного навчання? Які наукові установи та вищі навчальні заклади було відкрито в Україні у період 1917 – 1920 рр.? Які навчальні заклади надавали педагогічну освіту в Україні упродовж 1970 - 1980-х років? Кому з перелічених науковців належить концепція дослідницького університету? Коли було започатковано європейську університетську освіту? Стилістика мовних одиниць і мовних рівнів Різати воду, різати повітря, різати правду. Стилістика мови (мовлення) і культура мови (мовлення) Стилістично марковані і стилістично немарковані мовні одиниці Методологія, методи й методика стилістики Теоретична і практична стилістика Сформулюйте визначення стилістики як лінгвістичної галузі знань. Розмовно-побутовий стиль мови і мовлення ПРОГОЛОШЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ Науковий стиль мови і мовлення Публіцистичний стиль мови і мовлення Епістолярний стиль мови і мовлення Стилістика експресивних різновидів мовлення Структура і функції усного й писемного мовлення Усне мовлення, розмовне мовлення Сформулюйте визначення мовного (і мовленнєвого) стилю. Які мовні стилі прийнято розрізняти? Орфоепічно-акцентні мовні одиниці Стилістично обмежена лексика Передню частину групи, загону (голова колони). Стилістичне використання омонімів Стилістичне вживання паронімів Стилістичне використання фразеологізмів Стилістичні функції засобів словотвору Статистичні основи морфологічної стилістики Стилістика категорії роду іменників Стилістичні функції відмінкових форм іменника Стилістична спроможність прикметників Стилістичне використання числівників та займенників Стилістичне використання синтаксичних засобів мови Стилістика розповідних, питальних і спонукальних речень Стилістика номінативних речень Стилістика речень з однорідними членами Стилістика речень із вставними і вставленими одиницями Стилістика речень із звертанням і стилістика звертань-речень Стилістичні функції абзацу і тексту До найбільш різнозначеннєвих і різнофункціональних займенників належать особові займенники я, ти, ми і ви, а також займенник воно. Загальна характеристика комунікативно-стилістичних якостей мовлення Простота, стислість, виразність, чіткість і яскравість мовлення Багатство і мистецтво мовлення Стилістичні можливості рідної мови У чому сутність комунікативно-стилістичних якостей мовлення? Які його складові, найтиповіші ознаки? Робоча навчальна програма дисципліни Тема: Вступ. Стилістика української мови як лінгвістична дисципліна. Які форми є правильними для Дав. відм. одн. у сполуках, утворених прізвищем, іменем, іменем по батькові? Луганського національного університету імені Тараса Шевченка Методичні рекомендації щодо роботи з курсом Четвертий, сучасний, етап (початок 90-х років ХХ ст. – до сьогодні) Методичні рекомендації до вивчення розділу 1.3. Сутність і функція публіцистики. Підстилі публіцистичного стилю Тема: Основні поняття стилістики Тема: Основні ознаки наукового, офіційно-ділового та публіцистичного стилів Художній стиль як об’єкт сучасної стилістики Методичні рекомендації до вивчення розділу 2.3. Різновиди помилок у нормах літературної мови Тема: Твори різних типів у художньому стилі З української мови, української та зарубіжної літератур ІІІ. Методика викладання української мови у вищих навчальних закладах ІV. Методика викладання української і зарубіжної літератур у вищих навчальних закладах IX.Методика зарубіжної літератури Тема 1. Сутність редагування Тема 3. Літературне редагування як всебічний аналіз Тема 8. Провідні типи мислення Лингвистический эксперимент. Засорение речи молодежным сленгом. Костенко Ліна – Віяло мадам Полетики Ліна Костенко – Якби знайшлась неопалима книга Ліна Костенко – Полтавський полк виходить на зорі Ліна Костенко – Гінець до гетьмана Ліна Костенко – Дідова Балка Костенко Ліна – Світлий сонет Ліна Костенко – Весна, і смерть, і світле воскресіння Дія відбувається в монастирі старовинного французького містечка Тур. XVI століття. Ліна Костенко – Сніг у Флоренції. Дія 2 Ліна Костенко – Берестечко (історичний роман) А ЗАВТРА ЗНОВУ НАСТАНЕ РАНОК Ліна Костенко – Астральний зойк Ліна Костенко – За чорно-синьою горою Ліна Костенко – На конвертики хат літо клеїть віконця, як марки Василь Стус – З дитячих спогадів Володимир Сосюра – Бабине літо Андрій Малишко – Моєму батькові Навчання і виховання молоді у дохристиянські часи. Вплив церковних діячів на розвиток освіти в Україні Суть і основні види контролю успішності учнів. Роль виховання у розвитку людини і формуванні її особистості. Внутрішньошкільна документація Види внутрішкільного контролю. Педагогічні ідеї М. І. Пирогова. Зміст роботи педагогічної ради школи Значення Київського університету імені Св. Володимира у становленні і розвитку університетської освіти Виховання й шкільна освіта в державах Стародавньої Греції. Освіта епохи еллінізму Народна освіта у країнах Західної Європи XVII-XVIII ст. Моніторіальна система Белл-Ланкастера Загальна х- ка освіти на поч. ХХ ст. Тема 1.1. Державотворча роль мови. Функції мови. Стилі і типи мовлення Тема 1.3. Специфіка мовлення фахівця (відповідно до напряму підготовки) Пояснення відмінності між словами Специфіка вживання частин мови у професійному спілкуванні Нормативність уживання граматичних форм числівника Синтаксичні норми сучасної української літературної мови у професійному спілкуванні Розділ 5. Складання професійних документів Тема 5.4. Особливості складання розпорядчих та організаційних документів Тема 5.5. Укладання фахової документації (зразок для напряму підготовки «Економіка та підприємництво»), обліково-фінансові документи Тема: Мова як засіб пізнання, мислення, спілкування. Функції мови. Стилі і типи мовлення. Тема: Культура мовлення під час дискусії. Тема: Лексичні норми сучасної української літературної мови у професійному спілкуванні. Тема: Складні випадки слововживання. Пароніми та омоніми. Вибір синонімів. Тема: Укладання документів щодо особового складу. Розділ 1. Культура фахового мовлення Розділ 2. Лексичний аспект сучасної української літературної мови у професійному спілкуванні. Розділ 4. Нормативність і правильність фахового мовлення. Терміни з бухгалтерського обліку, фінансової та економічної діяльності Терміни інформаційних технологій МОДУЛЬ 1. НОРМАТИВНО-СТИЛЬОВІ ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ Чергування голосних та приголосних звуків Лексика української мови за походженням Закінчення Кличного відмінка Правила уживання присудка у формі однини чи множини Блок запитань для самоконтролю. Розподіл навчального часу за темами і видами занять Десять кроків, що дозволять провести бесіду успішно Логічні й психологічні аргументи Основні вимоги до змісту презентації Конструкції для аналізу наукового тексту, його структури, мовних засобів Віртуальне спілкування та нетикет Буркут І. Г. Військові традиції і сучасність. – Чернівці, 1998. – 160 с. Зі спеціальності 10.02.01 – українська мова (Харків, 2012) Структурні компоненти презентації Культура мови, думки, почуття Шесть способов располагать к себе людей Ботвина Н. В. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови : Навч. посіб. / Н. В. Ботвин. – К. : АртЕк, 1999. – 258 с. Розділ 2. Культура усного професійного мовлення Розділ 3. Лексичні норми мови професійного спілкування Українська національна та літературна мова. Тенденції розвитку української літературної мови на сучасному етапі Стаття 2. Державна мова Української РСР. Види літературних мовних норм Стилі сучасної української літературної мови Культура мови і культура мовлення. Комунікативні ознаки культури мовлення Словники як джерело інформації. Роль словників у підвищенні мовної культури Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. – К.; Ірпінь, 2001. Основні норми усного професійного мовлення Види і жанри усного професійного мовлення Український мовленнєвий етикет Загальна характеристика лексики сучасної української літературної мови Термін у системі професійного мовлення Пароніми в діловому мовленні Абревіатури в діловому мовленні. Правила скорочення слів ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ЗОНИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ Спілкування як інструмент професійної діяльності Публічний виступ як засіб професійної комунікації Документація з кадрово-контрактних питань (4год.) Кафедра українознавства, педагогіки і психології Зустріч із провідними науковцями України – визначна подія для науковців Рівненщини Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України Особливості узагальнення і систематизації найважливіших відомостей з мови у 10-11 класах Шляхи формування риторичних умінь і навичок у старшокласників ІЗ ДИСЦИПЛІНИ «МЕТОДИКА НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У СТАРШІЙ ШКОЛІ» Стилі, типи і форми мовлення Літературна мова. Мовна норма. Культура мови. Культура мовлення під час дискусії. Формування навичок і прийомів мислення. Структура ділового спілкування. Техніка ділового професійного спілкування Префіксальний та префіксально-суфіксальний способи. Правопис складних іменників, прикметників, правопис прислівників поданий у вигляді логічно- структурних схем в додатках №1, №2, №3. Синтаксичні норми сучасної української літературної мови у професійному спрямуванні Теоретичний матеріал з підготовки до практичної роботи № 13 Теоретичний матеріал з підготовки до практичної роботи № 14 Професійна документація медичного працівника Особливості мови професійного спілкування Форми колективного обговорення професійних проблем Занятие № 3. Культурноречевые проблемы в лексике и фразеологии VI. Проверьте свое знание иноязычных слов по приведенному ниже краткому словарю. Занятие № 5. Культурноречевые проблемы синтаксиса VII. Правописание имён существительных XIII. Правописание причастий Связанных с членами предложения Занятие № 7. Анализ речевого события Функциональные стили современного русского литературного языка Занятие № 9. Особенности научного стиля Диссертации, авторефераты диссертаций. Как построить выступление перед различными аудиториями Ознакомьтесь с рядом советов по овладению речевым мастерством. Правила и способы аргументации Складноскорочені слова, абревіатури та графічні скорочення.
1 |

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти