ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ВікіСторінка — категорія Соціологія: 1 Сторінка

Всього матеріалу з категорії - Соціологія - 402 статей..

Уровень избирательного округа Отличительная экипировка кандидатов и активистов Тактика Направления избирательной кампании Проектирование и управление избирательной кампанией Информационное сопровождение агитационного этапа Предмет і об’єкт соціології. Передумови виникнення соціології Теорія соціальної дії» М.Вебера,її сутність Етапи проведення соціологічного дослідження Менеджмент як категорія соціального управління Загальна характеристика соціальної структури суспільства. Соціальні процеси в сучасному українському суспільстві. Базові компоненти соціального життя. Експлуатація людини Людиною як соціальне відношення. Розвиток соціальних знань у Стародавньому світі. Самосвідомість та саморегуляція особи Соціологічні ідеї Карла Маркса. Соціологічні ідеї Сен-Сімона. Теорія та практика соціалізації особи. Тарадиційне та індустріальне суспільство – порівняльна характеристика. Формування соціологічної думки в Середньовіччі та епоху Відродження. Передумови виникнення соціології як окремої науки МІСЦЕ СОЦІОЛОГІЇ У СИСТЕМІ СУСПІЛЬНИХ НАУК Позитивізм О.Конта та його основні ідеї розвитку соціології. Основні принципи матеріалістичного вчення про суспільство К.Маркса. Розуміюча соціологія”. М.Вебера. Теорія соціальної дії та вчення про Торговельно-економічний коледж ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РекОМЕНДАЦІЇ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ ЗА ТЕМАМИ Розділ II Спеціальні та галузеві соціологічні теорії Тема 3 Соціологія праці та управління Розуміюча соціологія та теорія соціальної дії М.Вебера. Структурні парадигми соціології 20 століття Інтерпретативні парадигми соціології 20 століття Основні етапи розвитку соціологічного знання про економічну сферу Становлення соціології праці та управління. Вибірка у соціологічному дослідженні. Урбанізація як соціальний процес та її особливості в Україні. Соціальна структура міста та її функціонування. Соціологія міста: історія розвитку, предмет, основні категорії. Поняття та категорії етносоціології (етнос, народність, нація) Сучасні форми релігійної поведінки та її значення у житті соціальних спільнот. Електоральна соціологія: історія, теорії, методи. Поняття і категорії соціології особистості Сутність та типологія соціальних конфліктів. Соціологія як наука, її предмет та об'єкт. Закони і категорії соціології Структура соціологічного знання Функції соціології – це сукупність ролей, які вона виконує, її призначення в суспільстві. Соціальна стратифікація – поділ суспільства на вертикально розташовані соціальні групи і верстви (страти), які мають різний престиж, власність, владу, освіту, тощо. Соціальні інститути, їх сутність Управління конфліктом та методи його вирішення Предмет, об’єкт, функції соціології молоді Соціологічне дослідження – система логічно послідовних методологічних, методичних і організаційно – технічних процедур для отримання наукових знань про соціальне явище, процес. Донауковий етап розвитку економічної соціології Класичний і сучасний періоди наукового етапу Становлення і розвиток економічної соціології в Україні Економічна сфера та стратифікація суспільства Диференціація сучасного суспільства Україні і мобільність населення Поняття соціально-трудових відносин Поняття і сутність соціального партнерства Місце та роль соціального партнерства в регулюванні соціально-трудових відносин у сучасній Україні Історія виникнення і розвиток підприємництва Психологічний портрет підприємця Завдання і предмет соціології грошей Сутність суспільства споживання Особливості суспільства споживання в умовах кризи Поняття й сутність соціального комфорту людини Показники та оцінка розвитку економіки України Аналіз методик дослідження поведінки споживачів Економіка з погляду ідеологій Виробництво, зайнятість, безробіття, заробітна плата Колективізм і соціальна сфера трудових колективів Рейдерство як соціальне явище Коротка робоча програма з курсу Тема 2. Історія становлення і розвитку соціології. Розвиток соціальної думки в період середньовіччя. Соціально-філософські ідеї М.Драгоманова. Тема 3. Суспільство як соціальна система, його соціальна структура. Роль та функції соціальних інститутів у життєдіяльності суспільства. Поняття аномії. Тема 4. Особистість у системі соціальних зв’язків. Тема 5. Соціологія культури. Тема 6. Соціологія конфлікту. Тема 7. Економічна соціологія. Тема 8. Соціологія праці та управління. Міра поведінки люд.,засіб її самореалізації, самоствердження як особистості. Соціологія міста :історія розвитку, предмет, основні категорії. Модерністський і постмодерністський підходи до розуміння ролі і вигляду сучасних міст. Кафедра філософії та соціально-гуманітарних наук Тема 1. Девіантність та деліквентність. Соціологія юридичного конфлікту. Тема 6. Правові органи як організації Поняття соціальної структури суспільства Соціальна структура тоталітарного суспільства Поняття,об'єкт і предмет соціології Структура соціології. Теоретична і практична соціологія. Право як соціальне явище. Соціальні функції права. Артеменко С.Б., Фляшнікова А.Б. Зміст навчальної дисципліни за темами Лекція 11. Організаційна структура соціологічної роботи в Україні і проведення соціологічних досліджень. ЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТУ Методичні вказівки до виконання рефератів, есе, доповідей Тема 8. Соціологія праці та управління Тема 1. Предмет, функции и методы социологии Тема 2. Объективный подход в социологии и его разновидности Тема 12. Социология здравоохранения и медицины. Индивидуальная презентация по темам докладов к семинарским занятиям Політика — це діяльність класів, соціальних груп, індивідів, яка Держави», є захист інтересів панівного класу. Поряд із нею існує також зовнішня функція — організаційно-господарська і культурно-ідеологічна. Модульна контрольна робота № 1 З навчальної дисципліни Соціологія» з навчальної дисципліни Соціологія» Методичні матеріали до семінарських занять Тема: Особистість і суспільство Объект и предмет социологии права. Социологическая и юридическая парадигмы. Роль основоположников социологии А.Кетле, О.Конта, Г.Спенсера в процессе становления социологии права. Социология права в Западной Еропе во второй половине ХХ в. Реалистическая школа права в США. Источник права – внешняя форма права и источник права – природа права. Соотношение права и государства: сходство, различие и взаимодействие Агенты правовой социализации. Роль юристов в процессе осуществления правовой социализации. Понятие правовой культуры. Особенности правовой культуры в России. Особенности правосознания и правовой культуры в России Нигилизм как общесоциальное явление Понятие и источники правового нигилизма Формы выражения правового нигилизма Правовой идеализм и его причины Сущность и элементы социального контроля. Понятие и виды социальных девиаций. Социологические аспекты основных этапов законотворческого процесса Предмет и объект конфликта. Причины конфликта Нормативного поведения индивидов Средства повышения эффективности правовых норм В третьем разделе разрабатывается общая концепция КСИ. Сбор социологической информации Программа эмпирического исследования Опрос как метод получения первичной информации Последовательное расположение вопросов Преимущества и ограничения метода фокус-группы Некоторые обобщения информации Предмет, об'єкт, закони і категорії соціології Структура і функції соціології як науки Закони і категорії соціології Місце соціології в системі суспільствознавства, її зв'язок з іншими науками Спеціальні соціологічні теорії Емпіричні соціологічні дослідження Протосоціологічні погляди античних мислителів Протосоціологічні погляди доби Відродження Протосоціологічні погляди епохи Просвітництва Розвиток емпіричних досліджень у протосоціологічний період Класичний період у розвитку світової соціології Зародження і розвиток соціологічної думки Початок української соціології Розвиток вітчизняної соціології у XX ст. Структурно-функціональний аналіз як метод соціального дослідження Сутність суспільства як соціального феномену Характерні особливості сучасного суспільства Соціальна структура суспільства: основні види та елементи Соціальна взаємодія та соціальні зв'язки Соціальні відносини та соціальні конфлікти Система соціального контролю Соціальні рухи, їх природа і типи Соціальні процеси та їх різновиди Соціологічні підходи до вивчення особистості та її місця в суспільстві Соціальний статус та соціальна роль особистості Структурні елементи та форми вияву культури в житті людини і суспільства Предмет і об'єкт економічної соціології Основні поняття і категорії економічної соціології Становлення економічної соціології як науки Категорії соціології праці та зайнятості Формування соціологічних ідей про працю Предмет, проблематика; структура та функції соціології права Механізм соціальної дії та реалізації права Правова культура сучасного українського суспільства Історія становлення та сучасні дослідницькі перспективи соціології політики Електоральні дослідження в соціології політики Теоретичні та практичні аспекти громадської думки в зарубіжній та вітчизняній соціології Об'єкт, предмет, історія виникнення масової комунікації Основні підходи до вивчення масової комунікації Структура, функції, причини та механізм соціального конфлікту Попередження та розв'язання конфліктів Предмет, об'єкт та історія розвитку етносоціології Еволюційно-історичний підхід Національно-етнічні процеси та відносини Предмет і об'єкт соціології релігії Освіта як соціальний інститут. Функції освіти в суспільстві Сфера освіти та її соціологічне вивчення Предмет і об'єкт соціології екології Розвиток соціально-екологічних поглядів. Формування соціології екології як галузі знання Основні категорії соціології екології Соціологія міста: історія розвитку, предмет, основні категорії Сутність, предмет, об'єкт, функції соціології молоді Молодіжна проблематика у вітчизняній соціології Сутність, основні категорії гендерної соціології Основні положення гендерної соціології Фемінізм: сутність, етапи, напрями Програма соціологічного дослідження та її компоненти Вибірка у соціологічному дослідженні Роль опитувань у зборі первинної соціальної інформації Аналіз документів: поняття, види, особливості застосування Соціологічне спостереження як метод збору первинної соціальної інформації Опис інформації та обчислення узагальнюючих параметрів Коефіцієнт зв'язку між двома ознаками. Кореляційний і регресійний аналіз Методологічні основи передбачення майбутнього Методи соціологічного прогнозування Логіка складання соціального прогнозу Возможно ли объективное и научное социальное знание? Определение и исторические истоки Отбор случаев, ситуаций и групп Вхождение в ситуацию наблюдения, роли наблюдателя, Процесс анализа и описания результатов ГЛАВА 3. БИОГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД Сбор биографического материала Анализ и интерпретация биографического материала ГЛАВА 4. ЭКСПЕРИМЕНТ В СОЦИАЛЬНЫХ Глава 5. Массовые опросы в социологии Концептуализация и измерение: общий обзор Общие правила конструирования опросников Надежность и валидность измерения Конструирование индексов и шкал Типы вероятностных выборок и их реализация Размер вероятностной выборки Одномерный анализ: табулирование и представление данных Вычисление среднего возраста посетителей библиотеки Анализ связи между двумя переменными Общая форма таблицы сопряженности размерности 2x2 Взаимосвязь правонарушения и решения суда Метод уточнения в анализе связи между переменными Корреляция, частная корреляция, регрессия Множественная регрессия и путевой анализ Закони і категорії соціології. Функції та методи соціології Спеціальні соціологічні теорії, прикладна соціологія Зміст поняття «суспільство». Системний підхід до розгляду суспільства в соціології Соціальна структура і соціальна стратифікація. Соціальні статуси та соціальні ролі, шляхи їх набуття. Особливості розвитку і перебігу соціальних процесів у сучасному світі. Основні концепції походження етносу. Сутність понять «економічна свідомість», «економічний інтерес», «економічна власність». Об’єкт та предмет соціології праці та зайнятості. Тема: Молодь як специфічна соціо-демографічна спільнота. Молодіжна субкультура. Поняття про предмет соціології сім’ї та гендерної соціології. Основні положення гендерної соціології. Сім’я та шлюб як соціальний інститут. Функції сім’ї. Проблеми становлення та функціонування молодої сім’ї. Аналіз обробленої інформації, підготовка звіту, формулювання висновків, розробка рекомендацій. Опитувальні методи збору соціологічної інформації. ТЕМИ РЕФЕРАТІВ ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ Тестовий контроль оцінки знань Тема 3. Соціологічна теорія суспільства Основні етапи і тенденції розвитку соціологічної думки Класичний період у розвитку соціології Соціологічна думка та соціологія в Україні Соціологія гуманітарної сфери Основні положення тендерної соціології Політика як соціальне явище та методи її Форми і способи вирішення соціальних конфліктів Особливості релігійних процесів в Україні Количественные методы в социологических исследованиях Классификация социальных признаков по уровням измерения Распределение опрошенных по признаку «доход» Распределение по возрасту работников Одесского судоремонтного завода им. 50-летия Советской Украины (1971 г.)
1 | 2 |

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти