ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ВікіСторінка — категорія Бухгалтерія: 1 Сторінка

Всього матеріалу з категорії - Бухгалтерія - 546 статей..

РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКИХ ДОКУМЕНТІВ Управлінський документ: проблема класифікації Архітектоніка тексту управлінського документа Розділ 8 ЕКОНОМІКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ Підходи до оцінки та види вартості об’єктів інтелектуальної власності Змістовий модуль 1. Загальне поняття про економіку Німеччини Простий минулий час дієслів haben, sein та werden Поставте п’ять запитань до тексту. III. Доберіть пояснення до поданих слів. (Завдання оцінюється в 3 бали). Змістовий модуль 1. Загальне поняття про економіку Франції Текст 4 Les fonctions de la monnaie Поставте дієслова в Plus-que-parfait. Змістовий модуль 3. Загальне розуміння бухгалтерської справи Общество с Ограниченной Ответственностью Внедрения и контроля соблюдения специалистами по продажам и старшими специалистами по продажам «Стандартов сервиса на основных этапах обслуживания физических лиц в отделениях ОБЩИЕ СТАНДАРТЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ СТАНДАРТЫ СЕРВИСА НА ЭТАПАХ ОБСЛУЖИВАНИЯ СТАНДАРТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С КЛИЕНТАМИ ПО ТЕЛЕФОНУ К Стандартам сервиса на основных этапах Подбор персонала для действующих регионов (кроме города Кемерово). Дієслова, дієприкметники та дієприслівники у професійному мовленні. Труднощі перекладу процесових понять. Місце у реченні вставних слів, дієприслівникових зворотів. Лист-запит,лист-пропозиція, лист-замовлення, рекламний лист. Вимоги до викладу текстів документів. Понятие внутреннего стандарта. Назначение внутренних стандартов аудита, их виды. Внутренние стандарты, регламентирующие порядок изучения и оценки внутреннего контроля аудируемых лиц. Умови, порядок та підстави проведення обов'язкової інвентаризації Інвентаризація виробничих запасів, незавершеного виробництва, грошових коштів. Пільги по прибутковому податку (варіант згідно останньої цифри залікової книжки) МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ЗМІСТ ПРАКТИКИ Організація складання та порядок формування фінансової звітності Законодавчо-нормативні документи Кафедра бухгалтерского учета финансов и аудита Являются ли обязательства организации объектом бухгалтерского учета? В какой из ниже приведенных ситуаций согласно ПБУ 5/01 материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по текущей рыночной стоимости на дату их принятия к бухгалтерскому учету? ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ Тема 2. Бухгалтерський баланс. Система рахунків бухгалтерського обліку та подвійний запис Тема 3. Облік грошових коштів, розрахункових Тема 4. Облік необоротних активів Тема 5. Облік розрахунків за виплатами працівникам Тема 6. Облік витрат і виходу продукції рослинництва. Тема 7. Організація обліку у фермерських господарствах Облікові регістри та їх види. Форми облікових регістрів та техніка облікової реєстрації. Схема меморіально-ордерної форми бухгалтерського обліку Схема журнально-ордерної форми бухгалтерського обліку Тема 2. ПЕРВИННІ БУХГАЛТЕРСЬКІ ДОКУМЕНТИ. СИНТЕТИЧНИЙ ТА АНАЛІТИЧНИЙ ОБЛІК ТЕМА №5. ФОРМИ ВИЯВЛЕННЯ НЕГАТИВНИХ ЗМІН У ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ Тема 3. УЧАСТЬ ФАХІВЦЯ-БУХГАЛТЕРА У СЛІДЧИХ (СУДОВИХ) ДІЯХ Виникнення, поняття s криміналістична характеристика податкових злочинів. Особливе місце відводиться способу ухилення від сплати податків. Виявлення ознак злочину, приводів і підстав для порушення кримінальної справи по злочинах про ухилення від сплати податків. І декілька слів про підготовку до обшуку. Технічно-криміналістична експертиза. II - ша частина комплексного практичного індивідуального завдання На складах аналітичний облік виробничих запасів ведуть за допомогою.. Нарахована амортизація основних засобів виробничого призначення Хто перевіряє вірогідність підписів на видатковому касовому ордері перед видачею грошей з каси? Історія створення банківської справи. Нормативи регулювання капіталу банку. Порядок видачі та погашення кредитів СГД. ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В ОБЛІКУ Поняття комп'ютерної інформаційної системи підприємств Система класифікації та кодування економічної інформації Штрихове кодування інформації Обчислювальні системи й мережі Інструментальні комп'ютерні системи бухгалтерського обліку Основні види ризику, пов'язані з автоматизацією обліку Понятие, сущность и характеристика страхования. Финансовые и хозяйственные процессы страховой деятельности как объект бухгалтерского наблюдения. Особенности организации бухгалтерского учёта в страховых организациях. Учёт операций по прямому страхованию. Учёт операций сострахования. Учет страховых выплат по договору сострахования Учет операций по договорам, принятым в перестрахование Учет расчетов со страховыми посредниками Учет расходов на ведение дела Змістовий модуль 3. Податкові розрахунки інших податків Завдання та методичні рекомендації до практичних занять Чи обкладається допомога на поховання платника податку за рахунок коштів підприємства податком на доходи фізичних осіб? Перелік питань до модульної контрольної роботи Начальнику РУ Департаменту САТ Пакет документів та заявку-розрахунок перевірено. Розрахунок суми акцизного податку Виданих платником податку при отриманні (ввезенні) нафтопродуктів Перенесення до Головної книги та звітності. Активні, пасивні та активно-пасивні рахунки Інвентаризація, її суть, значення та види Функціональні компоненти технологічної платформи Типова конфігурація. Загальна характеристика Довідник «Податки та відрахування» Тема №2. Облік касових операцій та облік операцій за банківськими рахунками Тема №3. Заробітна плата, як важлива ланка системи соціально-трудових відносин Облік із застосуванням рахунків класу 9 Група номенклатури – Матеріали”. Поняття підлеглих довідників Тема: Облік касових операцій та облік операцій за банківськими рахунками Тема: Заробітна плата, як важлива ланка системи соціально-трудових відносин Схема відображення операцій по рахунку 66 субрахунок 1 «Нарахована заробітна плата». Облік із застосуванням рахунків класів 8 та 9 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ СОБІВАРТОСТІ РОСЛИННИЦТВА СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛЗ ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА ЗАТ «ЗЕРНОПРОДУКТ» Динаміка собівартості озимої пшениці та соняшнику Кореляційний аналіз озимої пшениці та соняшнику ПРОГНОЗУВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА Охарактеризуйте платіжний оборот (грошовий оборот) Назвіть обов’язкові реквізити документів Облік готівкових обмінних операцій в іноземній валюті. Охарактризуйте порядок інвентаризації основних засобів та нематеріальних активів та облік її результатів В якій подвійній оцінці здійснюється бухгалтерський облік операцій в банківських Між Міністерством промислової політики України, Фондом державного майна України ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОГО РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ УГОДИ Основні рекомендовані показники щодо розрахунку нормативу фонду оплати праці Розділ 1. Виробничо-фінансова характеристика ДП «Дубровицьке лісове господарство» Адміністративно-господарська структура ДП «Дубровицький лісгосп» Синтетичний та аналітичний облік витрат діяльності підприємства. Розділ 4. Порядок обліку витрат, доходів та фінансових результатів ДП «Дубровицькому лісгоспі» Тема: «Аудит активів підприємства» Аудит операцій з основними засобами та іншими необоротними активами Методика аудиту нематеріальних активів Аудиту грошових коштів у касі Аудиту грошових коштів на рахунках у банку Аудит дебіторської заборгованості Розділ І. Організація обліку на підприємстві, фінансовий облік прибутку Організація обліку на підприємстві «Київхліб» Хлібокомбінат №11 та коментар його облікової політики Відображення в фінансовій, податковій та статистичній звітності інформації щодо прибутку підприємства Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності підприємства 2010-2011 роки Сучасні комп'ютерні технології ведення економічного аналізу прибутку та виклад їх практичного застосування Тернопільський національний економічний університет Збалансована система показників у формуванні обліково-аналітичного забезпечення управління підприємством Сучасний бухгалтер: його роль та місце на підприємстві. Перегляд існуючої системи бухгалтерського обліку та визначення її місця та значення в системі управління Організаційна побудова бухгалтерського обліку в управлінні підприємством Побудова фінансового обліку витрат і доходів Побудова фінансової звітності та її роль в управлінні Сутність, предмет та метод управлінського обліку Лекція 1.Організація касових операцій. ТЕМА 3. ОБЛІК ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ Шляхи надходження нематеріальних активів та структура їх первісної вартості ТЕМА 6 ОБЛІК ВИРОБНИЧІХ ЗАПАСІВ ТЕМА 8 ОБЛІК СИРОВИНИ І МАТЕРІАЛІВ. ТЕМА 10: ОБЛІК ПОТОЧНИХ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ Відображення в бухгалтерському обліку придбання палива і паливно-мастильних матеріалів за безготівковим розрахунком Види підприємств за сферою діяльності Бухгалтерський облік у Росії Банки, фондові біржі, кредитори, статистичні органи, акціонери, податкові державні органи, фінансові державні органи, інвестори Системне програмне забезпечення. Класифікація системного програмного забезпечення. Операційна система Windows NT. Класифікація прикладного програмного забезпечення. Списание денежных средств со счёта. Операции перечисления налогов Тема: Робота з фільтрами і запитами. І. Підбір джерел інформації для запиту. Завдання 20. Підготувати макет запиту. НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ СТАТИСТИКИ, ОБЛІКУ ВІДДІЛЕННЯ ЗАОЧНОГО НАВЧАННЯ Дані для розрахунку лікарняних за розрахункових період Вихідні дані щодо нарахованих виплат для розрахунки лікарняних Витяг із розрахунково-платіжної відомості працівників адміністративного персоналу за травень 2015 року Бухгалтерська оцінка капіталу банку Д-т рахунка 3630 «Внески за незареєстрованим статутним капіталом» Организация прохождения практики ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ Таблицы для заполнения при прохождении практики на коммерческом предприятии Таблицы для заполнения при прохождении практики в налоговых органах Роботу залишити може, бо 14 днів відпрацювала. Такі трудові спори вирішують зазвичай у суді, однак для оперативності можна звернутися і до органів прокуратури. Позовні вимоги Лаптєва є цілком законними та обґрунтованими. Рішення суду має бути прийняте на користь звільненого працівник і він має бути поновлений на посаді. Теоретические аспекты управления основным капиталом предприятия Сущность основного капитала, его структура и классификация Показатели эффективности использования основного капитала Анализ эффективного использования основного капитала НЕ 6.1 Обліковий процес як сукупність і об’єкт організації. Етапи облікового процесу. НЕ 6.3 Організація документообігу та документопотоків на різних етапах облікового процесу: первинного, поточного і підсумкового. НЕ 6.4 Організація збереження та вилучення документів. НЕ 6.5 Форми бухгалтерського обліку: принципи побудови, переваги та недоліки. Меморіальна форма організації обліку КРИВОРІЗЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ Хто відповідає за організацію бухгалтерського обліку на підприємстві? Реєстр господарських операцій у касі підприємсва Санкції за несвоєчасне звітування з виданих авансів Практичне заняття №7 «Облік основних засобів» Реєстр господарських операцій Журнал господарських операцій Які з наведених статей не включаються до первісної вартості запасів, придбаних за плату? Що означає бухгалтерська проводка «Д 375 К 716»? Господарські операції для варіантів 1-15 Критерії оцінювання виконання домашньої контрольної роботи Старт системи, настроювання ведення обліку. Авторизація доступу до інформаційної бази. Отримання інформації в звітах. Взаєморозрахунки. Грошові кошти. Підзвіт. Реєстрація податкових документів (вхідне ПН). НСІ для роздрібної торгівлі. Регістр «Відображення внесків на ФОП в регламентному обліку» Введення в експлуатацію основних засобів. Тема 1. ГОСПОДАРСЬКИЙ ОБЛІК І ВИНИКНЕННЯ ПОДВІЙНОЇ БУХГАЛТЕРІЇ Облікові системи Стародавнього Сходу Лекція 2. Початки бухгалтерії в античному світі та Середньовіччі Господарський облік Середньовіччя Наукові паростки бухгалтерського обліку Зародження бухгалтерської науки в Італії Формування англійської та англо-американської бухгалтерських шкіл Лекція 5. Історія виникнення і розвитку форм бухгалтерського обліку та формування теорій подвійного відображення фактів господарювання. Історичний розвиток і формування теорій подвійного відображення фактів господарювання Облік на території України в дослов'янський період Облік та право на території України періоду княжої та литовсько-польської доби Бухгалтерський облік в Україні у XVI - XVIII століттях Облік в Україні кінця XVIII початку XX століть Бухгалтерський облік в Україні в XX столітті Становлення національної системи бухгалтерського обліку в Україні на основі його гармонізації та стандартизації Облік у сільському господарстві Облік промислового виробництва Наявність ярмарків у Галичині і на Буковині в першій половині XIX століття Тема 1. Господарський облік і виникнення подвійної бухгалтерії Заняття 4. Формування бухгалтерських шкіл в Європі та США В якій країні Древнього Сходу зародився матеріальний баланс? Просте книговодство в гуртівній торгівлі середнього розміру Результати проходження практики Керівництво практикою від підприємства Облік виробничих запасів та малоцінних і швидкозношуваних предметів (МШП) Облік готової продукції й її реалізація Дані для аналізу продуктивності праці І факторних показників у динаміці Аудит стану системи внутрішнього контролю. Рахунок правильності використання грошових коштів Визначення суттєвості доходів Експрес-аудит балансу підприємства. ГРАФІК СКЛАДАННЯ ФОРМ РІЧНОГО ЗВІТУ ПІДПРИЄМСТВА МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАКТИКИ Міністерством освіти України Глава 1. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, ЙОГО СУТЬ І ЗНАЧЕННЯ Господарські процеси як об'єкт бухгалтерського обліку Глава 3. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС Форма, структура і зміст балансу Схема розкладу балансу на рахунки Подвійний запис, його суть і значення Хронологічний і систематичний облік Баланс підприємства на 1 січня 2000 р. Схема обліку процесу постачання Класифікація рахунків за призначенням і структурою Схема активного розрахункового рахунка Схема регулюючих контрактивних рахунків Схема регулюючих контрарно-доповнюючих рахунків Фінансово-результатні рахунки Економічний зміст і призначення окремих класів рахунків. Вимоги до змісту й оформлення документів Організація зберігання документів Порядок проведення й оформлення інвентаризації Глава 8. ОБЛІКОВІ РЕГІСТРИ, ТЕХНІКА І ФОРМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ Класифікація облікових регістрів Схема форми бухгалтерського обліку Журнал-головна Способи їх виявлення і виправлення Основні вимоги до фінансової звітності та принципи її побудови Склад фінансової звітності, її подання і оприлюднення Структура і зміст Звіту про власний капітал
1 | 2 |

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти