ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ВікіСторінка — категорія Екологія: 1 Сторінка

Всього матеріалу з категорії - Екологія - 493 статей..

Вимірювання основних та додаткових розмірів тазу Визначення положення плоду прийомами Леопольда. ВИЗНАЧЕННЯ ДАТИ ПОЛОГІВ І ТЕРМІНУ ВАГІТНОСТІ НА ПІЗНІХ СТРОКАХ Обмінна карта пологового будинку, пологового відділення лікарні (відомості жіночої консультації про вагітну) (форма N 113/о) Слабкість пологової діяльності (гіпоактивність або інертність матки) Методи визначення величини крововтрати ХАРАКТЕРИСТИКА ФАЗ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛУ Гінекографія (пневмопельвеографія) Аналіз особливостей історичних етапів взаємодії суспільства і природи Неоантропи – перші сучасні люди Особливості етапів взаємодії суспільства й природи Динаміка основних показників викидів в атмосферне повітря України, 1990-2011рр. Вплив інтенсивності ерозійних процесів на стан ґрунтового покриву Наслідки негативного впливу ерозії на території України Біологічні та геологічні колообіги речовин Існуюча і оптимальна структура природокористування в Україні Природно-заповідний фонд України Біосферні заповідники України Вікторина «Охорона природи». Структура земельного фонду Чернівецької області за категоріями земель Які виконують функції грунти у біосфері Основні екологічні зміни грунтів під впливом людської діяльності Сучасні уявлення про екологію. Завдання універсальної екології Основні етапи взаємодії суспільства і природи та чинники, які їх визначили. Глобалізація розвитку і фактори виникнення глобальних проблем. Тема 7. Антропогенний вплив на біосферу та його наслідки Тема : Структура популяцій та їх динаміка Перелік літератури до першого змістового модулю Тема: Структура і динаміка біоценозів. Відношення організмів у біоценозах. Ланцюги живлення та харчові мережі Змістовий модуль №2. Екологічні проблеми людства. Стратегія раціонального природокористування Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Тема 1.2. Аутекологія (факторіальна екологія) Тема 1.4. Демекологія (популяційна екологія) Тема 2.2. Забруднення атмосфери Тема 2.3. Забруднення гідросфери Тема 2.4. Забруднення літосфери Тема 2.6. Державна система екологічного управління Тема 2.7. Природно-заповідний фонд Тема 2.8. Охорона навколишнього природного середовища ІНЖЕНЕРНОЇ МЕХАНІКИ І КОМЕРЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ТЕМА 2. ПРИРОДНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ТА ЙОГО ОХОРОНА ТЕМА 5. ЕКОЛОГІЯ ГРУП (ПОПУЛЯЦІЙ) ТЕМА 7. ЕКОЛОГІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЕВОЛЮЦІЇ ОРГАНІЗМІВ ТА ЕКОСИСТЕМ Ерозія грунтів, її причини, запобігання ерозії Хімічне і радіоактивне забруднення грунтів Раціональне використання прісних вод — головний спосіб вирішення проблеми прісних вод ТЕМА 3. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ АТМОСФЕРИ ТЕМА 5. ПРИРОДА І ПРИРОДНІ РЕСУРСИ Ресурси суходолу. Земельні ресурси. Функціональні типи заповідних територій. Заповідні об'єкти України Тернопільської області ТЕМА 6. ДЕМОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ ЕКОЛОГІЇ ТЕМА № 7 ЕКОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ Но каким образом законы экологии работают внутри живой природы и каковы взаимоотношения человека с природой? Стабильность природной системы во времени поддерживается взаимодействиями между всеми ее живыми и неживыми составляющими. Продукцию системы создают популяции разных видов . Экологические факторы и их действие Глобальные последствия интенсивной антропогенной деятельности человека могут реализоваться в парниковом эффекте и в ядерной зиме. Совокупность совместно обитающих разных видов организмов и условий их существования, находящихся в закономерной взаимосвязи друг с другом, называют экологической системой или экосистемой, Рассеивание энергии и возрастание энтропии все время компенсируется поступлением энергии от Солнца. Круговорот веществ в биосфере Ресурсный цикл как антропогенный круговорот вещества Структура и состав атмосферы Перенос загрязнений в атмосфере Физические и экологические последствия загрязнения Источники загрязнения водных систем Состояние водных систем Украины Минеральные удобрения и пестициды Состояние земельных ресурсов Украины Токсикология и нормирование вредных веществ Регламентация загрязняющих веществ в окружающей среде Эффект суммации и его учет при нормировании загрязнения ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ Семінарське заняття: Історія та перспективи екологізації суспільства. День довкілля. Інформаційне та методичне забезпечення навчальної дисципліни Кухарь В.В., Данилова Т.Г. Тема 6: «Защита атмосферы» Тема 1: «Экология в системе наук о природе. Предмет, объекты и задачи экологических наук, их роль в решении глобальных экологических проблем» Тема 2. Загрязнение окружающей среды. Тема 3. Биосфера. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Экосистемы и популяции В геологической истории нет эпох отсутствия жизни. Исключение войн из жизни общества. Потоки энергии (биологической геохимической) в экосистемах. Популяции. Динамика популяций. Основные законы функционирования экологических систем Оптимальные условия существования видов и основные законы экологии. Адаптация живых организмов, её виды и значение. Загрязнение биосферы, мониторинг её состояния и прогнозы развития. Чернобыльская авария затронула более 7 млн. человек и коснется ещё многих, в том числе и неродившихся. Последствия загрязнения атмосферы. Технические и технологические средства защиты атмосферы от промышленных загрязнений. Очистка промышленных сточных вод. Выбор некоторых технических и технологических средств защиты гидросферы от промышленных загрязнений Охрана литосферы, растительного и животного мира Воздействия человека на литосферу и почву, их последствия Защита почв от эрозий, загрязнений и прочих антропогенных воздействий. Рекультивация промышленных земель Органы государственного управления природопользованием и охраной окружающей среды специальной компетенции Экономический механизм защиты окружающей среды Экономический ущерб от загрязнения окружающей среды Экономическая эффективность природоохранных затрат Т е о р е т и ч н а ч а с т и н а Критерії оцінювання підсумкових тестів Завдання мають по п’ять варіантів відповідей. Оберіть лише одну правильну або найкращу відповідь і позначте її у бланку відповідей У якому варіанті вказана загальна для автотрофів та гетеротрофів властивість? До якої з наведених груп можна віднести паразитичні організми? У завданнях доберіть до кожного з чотирьох – п’яти завдань, позначених цифрами, один правильний варіант відповіді, позначений буквою Проблеми ефективного використання і збереження природно-ресурсного потенціалу МОНІТОРИНГ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА В УКРАЇНІ Поняття та принципи управління в галузі охорони навколишнього природного середовища Органи державного управління загальної компетенції Кадастри природних ресурсів та їх місце в системі управління природокористуванням Нормативна грошова оцінка земель: навіщо вона потрібна Платежі за використання корисних копалин. Взаємодія людини, суспільства і природного середовища Екологічні проблеми агропромислового комплексу Причини виникнення і сутність глобальних проблем Вчення В І Вернадського про біосферу та ноосферу Стандартизація та нормування в галузі охорони навколишнього природного середовища. Земельні ресурси: стан та використання Міжнародне співробітництво в галузі охорони природи Стаття 1. Завдання законодавства про охорону навколишнього природного середовища Стаття 20. Компетенція спеціально уповноважених органів державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів Стаття 33. Екологічні нормативи Стаття 40. Додержання екологічних вимог при використанні природних ресурсів Стаття 48. Стимулювання в системі охорони навколишнього природного середовища КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені БОРИСА ГРІНЧЕНКА Лекція 4. Природні небезпеки та техногенні небезпеки (2 год.) ДЖЕРЕЛА НЕБЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ ТА ПОРОДЖЕНІ НИМИ ФАКТОРИ. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ. VІІ. ІНДИВІДУАЛЬНА НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНА РОБОТА Шкідливі звички: алкоголізм, куріння, наркоманія та інші види залежності. Клінічна картина запальних захворювань гені талій Геніталій верхніх відділів жіночих статевих органів Змішані інфекції сечостатевих органів (мікст-іифекції) Б. Віддалені наслідки клінічно вилікуваного туберкульозу Методи оцінки функціонального стану репродуктивної системи КЛАСИФІКАЦІЯ ПОРУШЕНЬ РОЗВИТКУ І ФУНКЦІЇ РЕПРОДУКТИВНОЇ СИСТЕМИ. Задачі для контролю початкового рівня знань IV. Зміст навчального процесу Неправильні положення статевих органів жінки Епдоскопічио-морфологічна класифікація за К.П. Ганіною Особливості пухлини і її клінічні прояви при двох патогенетичних варіантах раку тіла матки МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ ОНКОГІНЕКОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ Класифікація Бахмача Я. В. (1985) Лікування аденоматозної (атипічної) ГЕ Клініка і перебіг раку ендометрія ЦИТОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПІХВОВИХ МАЗКІВ АНОМАЛІЇ РОЗВИТКУ МАТКИ ТА ПІХВИ Неправильні положення жіночих статевих органів, Порушення менструального циклу Ановуляторні дисфункціональні маткові кровотечі ПРИНЦИПИ КОНСЕРВАТИВНОГО ЛІКУВАННЯ ДИСГОРМОНАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ МОЛОЧНИХ ЗАЛОЗ Запальні захворювання органів малого таза, тазової клітковини та очеревини неспецифічної етіології, перитоніт і сепсис ГНІЙНІ ТУБООВАРІАЛЬНІ ПУХЛИНИ СЕПТИЧНИЙ (БАКТЕРІАЛЬНО-ТОКСИЧНИЙ) ШОК Поняття про TORCH – інфекції. ТУБЕРКУЛЬОЗ СТАТЕВИХ ОРГАНІВ Кандидоз, хламідіоз, уреаплазмоз, площиці, ентеробіоз ДОПОМІЖНІ РЕПРОДУКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ Несправжня ерозія шийки матки ЗОВНІШНІХ СТАТЕВИХ ОРГАНІВ ТА ПІХВИ Тема 2. Додаткові методи обстеження в гінекології: лабораторні — бактеріоскопічне, онкоцитологічне, кольпоцитологічне, бактеріологічне; інструментальні — біопсія. Причини порушення розвитку, передчасне статеве дозрівання, затримання статевого розвитку, статевий інфантилізм. Тема 4. Причини порушення статевого розвитку:передчасне статеве дозрівання, затримання статевого розвитку, статевий інфантилізм ОХОРОНА І РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ Вибір та затвердження теми курсового проекту Охорони атмосферного повітря населених місць (від Раздел I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА Особо охраняемых природных территорий и объектов Тема № 3. Экономико-правовой механизм регулирования в области охраны окружающей среды Тема № 4. Экологическое управление в Российской Федерации. Функции экологического управления Тема № 5. Правовое регулирование деятельности В чьём ведении согласно Конституции РФ находится установление основ экологического развития? Какие органы относятся к органам специальной компетенции в области природопользования и охраны окружающей среды в РФ? Національний університет «Львівська політехніка» III. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ . Тема№1: Екологічне право – комплексна галузь права. Об'єктивні передумови розвитку еколого-правових норм. Поняття і особливості права власності на природні ресурси. Права і обов'язки природокористувачів. Органи державного управління природокористуванням та охороною довкілля спеціальної компетенції. Державний облік у галузі природокористування й охорони НПС. Глава 1. Лісівництво, його початок, розвиток і напрямки у XXI столітті Глава 4. Рубки і поновлення лісу - синоніми о о Організаційна структура лісового фонду України Групи лісів та категорії захисності Деревні господарства, склад і вікова структура українських лісів Глава 2. Географія типів лісу України Складові невагомих корисностей лісу Відновлення лісових ресурсів Лісохімічне користування у лісах Проблема відновлення лісів в Україні Вибіркові рубки, їх обґрунтування та способи Класифікація та проведення нос гумових рубок Поступові рубання - екологічна основа лісовідновлення Групово-вибіркові та групово-постуиові рубки, їх різновиди Методи визначення економічної ефективності. Загальний баланс порівняльної економічної ефективності Ефективність поступових рубок в рівнинних районах України Глава 6. Сприяння процесу природного поновлення лісу Особливості головних рубань у гірських лісах Особливості формування, росту і розвитку підросту сосни Догляд за лісом, його методи та екологічні, біологічні й економічні основи Ефективність доглядових рубань Догляд за підростом і сприяння природному поновленню в насадженнях віку рубок догляду Доглядові рубання в насадженнях сосни Доглядові рубання у модринниках, насадженнях дугласії та сосни Веймутова Формування ялицевих лісостанів Вирощування високопродуктивних березняків та осичників Заходи підвищення деревної продуктивності лісу Нерозв'язані проблеми лісівничої науки і практики Розрахункові характеристики спалюваного палива РОЗРАХУНОКВАЛОВОГОВЫБРОСАВРЕДНЫХВЕЩЕСТВ УАТМОССФЕРУ Об'єкти державної екологічної експертизи Порядок проведення екологічної експертизи. Правопорушення в галузі екологічної експертизи Виконкому ГО «РІЦ «Зірковий Вітер» Визначення Кластерної політики ГО «РІЦ «Зірковий Вітер». Цілі та мета Кластерних утворень ГО «РІЦ «Зірковий Вітер». Інструменти кластерної політики ГО «РІЦ «Зірковий Вітер». Та ресурсів ГО «РІЦ «Зірковий Вітер». Тема 4. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА Система екологічного законодавства України Назвіть складові частини дендрології? Знання яких дисциплін найбільш використовують під час вивчення дендрології? У якій зоні, регіоні України природно росте найбільше деревних видів? Представники якого Роду мають «червону» деревину? Тосненского района Ленинградской области На решение вопросов местного значения Экология, условия окружающей среды МО ТСП за период 2014-2016 годов Деятельность МКУ «Тельмановский сельский Дом культуры» Exercise 7 read the text and find the information you liked most ANCIENT MECHANICAL PUPPETS AS ROBOTS Find out from the text sentences in Past Simple Exercise2. Write out sentences with wish and if only 1. Correct the false statements. T F Find out from the text sentences in the Present Simple. The British Parliament and Her Majesty's Government How Bills Go through Parliament Exercise 7 Read the text and discuss the following questions Этап Кубка «Удмуртской Водокачки» 2016г. по трофи рейдам КОМАНДЫ. КЛАССЫ. ЗАЧЕТНЫЕ ГРУППЫ. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ Взаємозв’язки з іншими дисциплінами. ТЕМА 1.3. Екологічні права та обов’язки громадян ТЕМА 2.5. Правовий режим використання та охорони вод Перелік питань для підготовки до ЗМ 1: Перелік питань для підготовки до семестрового контролю Место культуры речи в рамках общей лингвоэкологии. Социальные интернет-сети: общая характеристика и направленность использования. Функционально-стилистические особенности языка социальных сетей. Результаты констатирующего эксперимента. Влияние языка социальных сетей на развитие языковой личности старшеклассников. Тема. Абіотична складова екосистемигрунту Категорії і форми води в ґрунті Теплові властивості абіотичної частини і тепловий режим грунтової екосистеми КАТЕГОРІЇ І ФОРМИ ВОДИ В ҐРУНТІ ТЕСТОВОГО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ Дисципліни, які виносяться на тестовий державний екзамен Природоохоронне законодавство
1 | 2 |

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти