ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ВікіСторінка — категорія Економіка: 1 Сторінка

Всього матеріалу з категорії - Економіка - 576 статей..

Схеми розбору словосполучення і речення Схема розбору підрядного словосполучення ЛЕКСИЧНІ І СИНТАКСИЧНІ СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ НЕПОШИРЕНІ І ПОШИРЕНІ РЕЧЕННЯ Тема 13. Активна і пасивна політики держави на ринку праці Тести поточного контролю знань по темі 1 Тести поточного контролю знань по темі 3 Тести поточного контролю знань по темі 5 Тести поточного контролю знань по темі 7 Тести поточного контролю знань по темі 9 Тести поточного контролю знань по темі 17 ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ Рівень безробіття на даний період, розрахований через ризик втрати роботи і середню тривалість безробіття Київський національний торговельно-економічний університет Тема 2: Граматика: Морфологія Тема 3. Синтаксис (типи речення; вираження номінації, характеристики, місцеперебування, наявності суб’єкта, володіння об’єктом). Тема 6. Пасивний стан дієслова Неособові форми дієслова: навички читання Тема 4. Система часів дієслова. Тема 11. Усне монологічне і діалогічне мовлення загальноекономічного характеру. Методичні рекомендації щодо виконання завдань домашньої контрольної роботи What Is the Economic Function of a Bank? Banking Systems (Банківські системи) Центральний Банківська система Can Inflation Be Beneficial? Finance and Financial System Міністерство освіти і науки, Соціолінгвістична компетенція Модуль І. Лінгвістичні компетенції Звертаючись, у разі необхідності до відповідного теоретичного матеріалу, виконайте вправу: А. Змістовий модуль 5. Інформативне читання Тема 4. Система часів дієслова Криворізький технічний університет Тема роботи: Створення власного шаблону в середовищі текстового процесора MS Word. Зверніть увагу: Документ буде зберігатися в папці Мои источники данных. Система показників ефективності праці, методика їх визначення Перелік методичних рекомендацій, наочних матеріалів Вступ до макроекономіки: головна суперечність суспільства та головне завдання макроекономіки Сукупна пропозиція: сутність, цінові та нецінові чинники, класична та кейнсіанська моделі, аналіз короткострокової кривої сукупної пропозиції Інвестиційний попит: його чинники, чистий прибуток від інвестування, інвестиції і відсоткова ставка, автономні інвестиції, інвестиційна функція Сукупний попит на гроші: кількісна визначеність, графічна модель та механізм відновлення рівноваги на грошовому ринку Грошовий мультиплікатор: повна модель грошової пропозиції, грошова база, модель грошового мультиплікатора І. А. Федоренко, Д. Р. Зоідзе, О. В. Овсієнко, О. О. Набатова Орієнтовна структура залікового кредиту модулю 1 Конвертація кількість балів з дисципліни у оцінки за шкалами ECTS та 4-бальною (традиційною) Змістовий модуль 2. Макроекономічна політика. Методичні вказівки до виконання рефератів Змістовий модуль 1. Макроекономічні категорії та їх взаємозв’язок Предмет макроекономіки. Основні проблеми макроекономіки. Типові задачі з макроекономіки Тема 1. Економічна освіта в системі економічної культури суспільства. Проблеми організації економічної освіти в Україні. Тема 2. Методика підготовки лекційних, практичних та семінарських занять з економіки. Етапи підготовки та умови ефективності Тема 3. Економічні ігри та методика їх використання в навчальному процесі Тема 5. Контроль і оцінювання результатів навчання Тема 6. Особливості викладання основ економіки для різних вікових груп Особливості викладання економічних дисциплін для дорослих Тема 7. Особливості поширення прогресивних методик викладання ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ Метод найменших квадратів у випадку лінійної та квадратичної функції регресії залежної від часу. Предмет і завдання економетрики Коефіцієнт кореляції рангів Спірмена (rs) Однофакторні функції купівельного попиту. Оцінювання параметрів моделі методом найменших квадратів у випадку лінійної та квадратичної функції регресії. Предмет, об’єкт, суб’єкти макроекономіки. Функції макроекономіки Модель макроекономічного кругообігу в закритій приватній економіці: проста та ускладнена моделі Система національних рахунків як міжнародний стандарт макроекономічного рахівництва Сутність інвестицій та їх значення для економіки. Автономні інвестиції. Мультиплікар інвестицій. Інфляційний та прецесійний розрив Модель Дж. М. Кейнса «витрати-випуск» у поясненні загальної рівноваги. Модель IS Суть інфляції, її причини та види. Вимірювання інфляції. Безробіття як порушення рівноваги на ринку праці, його види та вимірювання. Втрати від безробіття. Закон А. Оукена Зв'язок інфляції та безробіття. Крива А. Філіпса Є такі фази промислового циклу: краза, депресія, пожвавлення, піднесення Міжнародні економічні відносини та їх елементи. Суб’єкти та інститути міжнародних економічних відносин. Система національних рахунків: методологічні принципи, інституційна одиниця, сектори, економічні операції, рахунки Національні моделі ринкової економіки Працевлаштування та перекваліфікація. Законодавча основа програми захисту населення при переході до соціальне орієнтованої ринкової економіки в Україні Індексація. Прожитковий мінімум. Якість життя населення ТЕМА 6. Споживання домогосподарств і приватні інвестиції у системі сукупних витрат Заощадження, інвестиції та фінансові ринки в моделі кругообігу Модель кругообігу для відкритої економіки ВВП та економічний добробут. Реальні та номінальні величини. Цінові індекси Взаємозв'язок інфляції та безробіття. Крива Філіпса. Різновиди безробіття. Повна зайнятість. Природний рівень безробіття. Концепція NAIRU Взаємозв'язок інфляції та безробіття. Крива Філіпса Цінові фактори сукупного попиту. Нецінові фактори сукупного попиту Сукупна пропозиція в довгостроковому періоді Сукупна пропозиція в короткостроковому періоді Обмежувальні нормативи використання ресурсів і техногенного навантаження. Рівновага сукупного попиту і пропозиції Кейнсіанська функція споживання Рівновага на фінансових ринках: попит і пропозиція позичкових коштів. Потенційного рівня. Мультиплікатор автономних витрат. Рецесійний та інфляційний розриви Гранична схильність до споживання Види та ефективність бюджетно-податкової політики Бюджетний дефіцит і джерела його фінансування Вплив бюджетного дефіциту і державного боргу на економіку Механізми скорочення зовнішньої заборгованості в умовах боргової кризи Мультиплікативне розширення депозитів Попит на гроші: ефекти доходів, цін та процентних ставок Інструменти грошово-кредитної політики Передатний механізм грошово-кредитної політики Процентна ставка, інвестиції і крива IS Доход, попит на гроші і крива LM Та бюджетно-податкової політики у моделі IS-LM Модель IS-LM як теорія сукупного попиту Крива IS Механізм грошової трансмісії Виграш від зовнішньої торгівлі внаслідок спеціалізації Зовнішня торгівля і розподіл доходів Абсолютна перевага Умови торгівлі Фактичний рівень митного захисту. Вплив митної системи на величину доданої вартості одиниці продукції. Кількісні обмеження зовнішньої торгівлі: квотування та ліцензування Аргументи на користь та проти політики протекціонізму Додаткові аргументи проти протекціонізму. Системи регульованих курсів. Ефективний (багатосторонній) номінальний обмінний курс Валютний ринок і фактори обмінного курсу Рівновага на валютному ринку за умов фіксованого курсу. Довгострокова рівновага: паритет купівельної спроможності Валютний курс у короткостроковому періоді Структура платіжного балансу. Нерівновага платіжного балансу Не залежні від ставки процента зміни в інвестиціях. Основні припущення та рівняння моделі Грошово-кредитна політика за режиму вільного плавання валют Макроекономічна політика за режиму фіксованого обмінного курсу Порівняльна оцінка впливу мобільності капіталу на результати макроекономічної політики З низькою мобільністю капіталу. Поняття, вимірники і фактори економічного зростання Загальна логіка і схема макроекономічної моделі зростання Неокласична модель економічного зростання Р.Солоу Метод розрахунку джерел економічного зростання (залишок Солоу). Фактори економічного зростання Працезберігаючий технологічний прогрес Рахунки національного продукту і національного доходу У квадратних дужках надрукована частина термінологічного словосполучення, яка може бути опущена. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ Тема 3. Множинна лінійна регресія Тема 7. Економетричні моделі з ознакою гетероскедастичності залишків Тема 1. Концептуальні аспекти математичного моделювання економіки Контактне заняття №5 (2 год.) Шкала оцінювання видів робіт для самостійного опрацювання Розділ 1. Методи дослідження і моделювання соціально-економічних систем Етапи економіко-математичного моделювання Загальне поняття економетричної моделі Формування сукупності спостережень Вибір змінних і структура зв’язків Оцінка щільності та перевірка істотності кореляційного зв’язку Приклад 1. Лінійна парна регресія Приклад 2. Нелінійна парна регресія Побудова економетричної моделі на основі покрокової регресії Прогнозування за багатофакторною регресійною моделлю Мультиколінеарність означає існування тісної лінійної залежності, або кореляції, між двома чи більше пояснювальними змінними. Поняття гетероскедастичності Структурні моделі скороченої форми Виробнича функція Кобба-Дугласа Поняття економічних рядів динаміки Попередній аналіз і згладжування часових рядів економічних показників Згладжування тимчасових рядів економічних показників Тренд-сезонні економічні процеси і їх аналіз Ітераційні методи фільтрації Приклад 11. Метод Четверикова Метод екстраполяції на основі кривих зростання економічної динаміки Оцінка адекватності і точності трендових моделей Прогнозування економічної динаміки на основі трендових моделей Приклад 14. Оцінка прогнозу на основі трендової моделі Нагадати дітям, що природні ресурси стають рукотворними речами в процесі людської праці. Активізувати в мові вихованців вживання слів: «шкільні речі», «ціна», «гроші», «товар», «гривня». Старобешівський районної держадміністрації ТЕМА: «Реклама дошкільного автобусу» Національний ТЕХНІЧНИЙ університет Варіант 10. МОНОПОЛЬНИЙ РИНОК ВИТРАТИ ТА ЕКОНОМІЧНІ ПРИБУТКИ ФІРМИ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ Основні етапи розвитку макроекономіки. Виключення подвійного рахунку. Мал. 3. Кейнсіанська модель антиінфляційної політики Причини існування довготривалого безробіття. Короткострокова пряма сукупної пропозиції Мал. 5.4. Функція інвестиційного попиту Функції та методи державного регулювання економіки. Фіскальна політика. Кейнсіанська модель товарного ринку з участю держави. Кейнсіанська модель грошового ринку. Мал.9.1. Класична теорія ринку праці. Економічна нерівність і перерозподіл доходів. Соціальна політика в Україні. Чинники та теорії економічного зростання. Мал. 11.8. Вплив зростання населення на економічне зростання. Мал.12.5. Гнучкий валютний курс ДІЛОВА ГРА «ПОВЕДІНКА СПОЖИВАЧА» Бланк для пред'явлення індивідуального попиту Ферми, розташовані на відстані до 5 км від молокозаводу Гра: праця, дохід і ставка зарплати УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІНАНСІВ ТА МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ ЩОДО ВИКОНАННЯ ТА ЗАХИСТУ КУРСОВОЇ ЕТАПИ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ ПІДГОТОВКА ДО ЗАХИСТУ ТА ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ ДО ПРАКТИЧНОЇ ЧАСТИНИ ВІДПОВІДНО ДО ОБРАНОЇ ТЕМИ КУРСОВИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ «МІКРОЕКОНОМІКА» ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ РЕКОМЕНДОВАНІ ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ Змістовий модуль 8. ОЛІГОПОЛІЯ ТА МОНОПОЛІСТИЧНА КОНКУРЕНЦІЯ Кафедра економіки підприємства ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ 1. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ТЕОРІЇ КОНКУРЕНТНОГО РИНКУ. ВИРОБНИЦТВО І ВИТРАТИ. Змістовий модуль 3. Мікроекономічна модель підприємства Змістовий модуль 5. Витрати виробництва Змістовий модуль 7. Монопольний ринок Змістовий модуль 8. Олігополія та монополістична конкуренція ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ 3. РИНКИ ФАКТОРІВ ВИРОБНИЦТВА ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ РИНКОВОЇ СИСТЕМИ. ТЕОРІЯ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧА Змістовий модуль 10. Теорія граничної корисності та поведінки споживача Змістовий модуль 12. Аналіз поведінки споживача Змістовий модуль 13. Загальна ринкова рівновага та економіка добробуту ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ 1. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ТЕОРІЇ КОНКУРЕНТНОГО РИНКУ. ВИРОБНИЦТВО І ВИТРАТИ Змістовий модуль 1. ПРЕДМЕТ І МЕТОД МІКРОЕКОНОМІКИ Загальні тенденції та проблеми на ринку праці в Україні Регіональні особливості безробіття Пасивні заходи політики зайнятості Сприяння мобільності робочої сили Створення нових робочих місць Проблеми безробіття та соціальний захист категорії громадян, які потребують соціального захисту Змістовий модуль 2. Рівновага на окремих ринках Тема 6. Інфляційний механізм Змістовий модуль 3. Макроекономічний аналіз Інвестиції в економіці країни початково зросли на 100 тис. грн., гранична схильність до споживання 0,75. Визначити як змінився ВВП. Тема 10. Економічна динаміка Тема 12. Зовнішньоекономічна діяльність Методичні рекомендації до практичних занять В країні А післяподатковий дохід збільшився на 90 млн.грн.,споживчі витрати – на 60 млн.грн., а інвестиції на 50 млн. грн. Визначити зміну ВВП. Методичні рекомендації до виконання домашньої контрольної роботи Тема 2. Макроекономічні показники в системі національних рахунків Тема 9. Сукупні видатки та ВВП Тема 10. Економічне з динаміка Тема 12. зовнішньоекономічна діяльність Об'єкт і предмет макроекономіки Методи макроекономічного аналізу. Макроекономічні моделі Види криз і типи економічних циклів Взаємозв'язок інфляції і безробіття Сукупний попит: структура і чинники динаміки Споживання, заощадження, інвестування і чинники їх динаміки. Середня і гранична схильності до споживання, заощадження, інвестування. Функції споживання, заощадження, інвестування Види фіскальної політики: дискретна і недискретна, стимулююча і стримуюча Ринок грошей: сукупний попит на гроші, грошова пропозиція. Рівновага грошового ринку ПОЛІТИКА ЗАЙНЯТОСТІ І СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ТА ЇЇ МЕХАНІЗМ Механізм функціонування ринку праці: класична і кейнсіанська моделі Прибутки населення і їх диференціація Використання моделі Хікса – Хансена для оцінки відносної ефективності бюджетно-податкової і кредитно-грошової політики Модель малої відкритої економіки Обмінний курс і обсяг виробництва Сутність, типи і джерела економічного зростання Моделі економічного зростання Тема 4. Кейнсіанська модель макроекономічної рівноваги Який сектор не відноситься до макроекономічних суб’єктів ? Що з переліченого включається у розрахунок ВВП? Використовуючи наведені варіанти відповідей, покажіть зв’язок між граничною схильністю до споживання та граничною схильністю до заощадження. Що із перерахованого нижче не включається в агрегат М2? 8 Макроекономіка- розділ економічної науки.Суть та завдання макроекономіки. Економічна система як об’єкт макроекономіки.Типи економічних систем. Номінальний та реальний ВВП. Індекс цін Дайте визначення поняття «сукупний попит» та розкрийте методику визначення показника за формулою розрахунку внп за методом витрат. Охарактеризуйте графік рівноваги сукупного попиту і сукупної пропозиції.
1 | 2 |

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти